ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (YIl)

 4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Shirin Izadpanah.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi 21 Temmuz 2010 tarihli Resmî Gazete kararıyla Antalya'da kurulmuş olan ikinci üniversite ve ilk vakıf üniversitesidir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ise eğitime, 2016-2017 ögretim yılında başlamıştır.

6.Kazanılan Derece

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için EA puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, final sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir.  Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’dir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde bölümlerin ilgili yönergelerine uygun olarak Tasarım derslerinde; bahsi geçen yönergenin ilgili maddesi gereğince 65 puan olan minimum geçme notunun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Dersin açıldığı bir sonraki dönemde dersin tekrar edilmesi gerekir.

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Çift ana dal programı bulunmamaktadır.

12.Yan Dal

Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, üniversitemizin Mimarlık bölümünde, aranan başarı koşullarını sağladığı takdirde yan dal yapma hakkına sahiptir.

13.Mezun İstihdam Olanakları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı mezunları, iç mimarlık ve mimarlık bürolarında, kamu kurumlarında, inşaat şirketlerinde, malzeme ve mobilya, medya ve reklam alanlarında çalışabilir veya iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak bağımsız çalışmalarını sürdürebilirler. 

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, ayrıca yabancı dilde alacakları eğitim ve sahip olacakları uluslararası vizyon ile uluslararası arenada da çalışma imkanına sahip olabilecektir.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Programdan “Lisans” derecesi ile mezun olacak öğrenciler, lisansüstü eğitime devam edebilir; sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanındaki sorunları tanımlayabilmek; fiziksel, sosyal ve ekonomik koşullar ile kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda verileri analiz etmek, bilimsel yöntemlerle sentezlemek ve yetkin mekânsal çözüm önerileri geliştirmek.

2 Tasarım çalışmalarını ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini raporlama; görsel, yazılı ve/veya sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru biçimde aktarmak.

3 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözümler gerçekleştirmek.

4 Tarihsel doku, kültürel miras ve doğal çevreye saygılı bir tasarım anlayışına ve bu alanda doğru karar verebilme farkındalığına sahip olmak.

5 Sürdürülebilirlik ve evrensel tasarım ilkelerini, insan-çevre ilişkisinin önemini, kullanıcının sağlık ve güvenlik gereksinimini benimseyip tasarımında etkin şekilde kullanabilmek.

6 Meslek alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı iletişim teknolojilerini kullanmak.

7 Mesleklerinin sosyal ve çevresel konularını ve sorumluluklarını anlamak.

8 Kendi alanlarındaki eleştirel düşüncenin ve özel araştırma yaklaşımlarının öneminin farkına varmak.

9 Küresel bakış açısı oluşturmak, o çerçevede iç mimarlık, mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve bu alanlardaki yenilikleri özgün tasarımlarda sentezleyebilmek.

10 İç mimari tasarım sürecinde hem bireysel hareket edebilmek hem de ulusal veya uluslararası bir ekip içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmek; bilgi ve becerilerini paylaşabilmek için gerekli özgüven ve iletişim yetkinliğine sahip olabilmek.

11 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında edinilen kuramsal bilgi ile yapı ve teknik tasarım sürecini bir bütün olarak düşünebilmek.

12 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında edindiği kuramsal ve mesleki pratiğe ilişkin bilgiyi, toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerler çerçevesinde, işveren ve kullanıcı gereksinimlerine uygun sürdürülebilir programlara, tasarımlara ve uygulamalara, farkındalığa sahip olmak.

16. Program Müfredatı

`1.YIL

1  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 1001

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU I

4

4

6

10

 

IAED 1101

TEKNİK ÇİZİM I

2

2

3

4

 

IAED 1301

İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ

2

0

2

2

 

IAED 1105

İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM

2

2

3

4

 

TURK 101

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

 

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2

0

2

2

 

ENIA 101

İÇ MİMARLIK İÇİN İNGİLİZCE I

3

0

3

6

 

 

 

 

 

TOPLAM

30

 

2  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 1002

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU II

4

4

6

10

IAED 1001

IAED 1102

TEKNİK ÇİZİM II

2

2

3

4

IAED 1101

IAED 1502

İÇ MEKÂNDA MALZEME VE YAPI I

1

2

2

3

 

IAED 1202

MEKÂN TASARIM TARİHİ I

2

0

2

3

 

IAED 1104

MAKET YAPIMI

1

2

2

2

 

TURK 102

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

TURK 101

IAED 1002

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU II

4

4

6

10

IAED 1001

 

 

 

 

TOPLAM

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

9

29

42

 

GENEL DERSLER

5

12

18

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

1.YIL TOPLAM

14

41

60

 

`2.YIL

3  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 2001

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU III

4

4

6

10

IAED 1002

IAED 2103

SUNUM TEKNİKLERİ

2

2

3

4

IAED 1102

IAED 2302

İÇ MEKÂN TASARIMINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR

3

0

3

4

 

IAED 2503

İÇ MEKÂNDA MALZEME VE YAPI II

2

2

3

5

IAED 1502

IAED 2203

MEKÂN TASARIM TARİHİ II

3

0

3

4

 

IAED 2XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

 

 

 

3

0

 

 

 

 

TOPLAM

30

 

4  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 2002

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU IV

4

4

6

10

IAED 2001

IAED 2102

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM

2

2

3

5

IAED 1102

IAED 2104

RENK VE DOKU

1

2

2

3

 

IAED 2201

MOBİLYA TARİHİ

3

0

3

5

 

IAED 2106

AYDINLATMA TASARIMI

2

2

3

4

 

IAED 2XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

 

 

 

TOPLAM

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

10

35

54

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

2

6

6

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

2.YIL TOPLAM

12

41

60

 

`3.YIL

5  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 3001

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU V

4

4

6

10

IAED 2002

IAED 3505

DETAY STÜDYOSU

2

2

3

4

IAED 2503

IAED 3103

MOBİLYA TASARIMI

1

2

2

3

 

IAED 3301

İÇ MEKÂNDA İNSAN FAKTÖRÜ

2

0

2

2

 

IAED 3105

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME

1

2

2

3

IAED 1102

IAED 3000

STAJ I

0

0

0

2

 

IAED 3107

RÖLÖVE

1

2

2

3

IAED 1102

IAED 3XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

 

 

 

3

0

 

 

 

TOPLAM

30

 

6  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 3002

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU VI

4

4

6

10

IAED 3001

IAED 3104

MOBİLYA TASARIMI İÇİN MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ

2

2

3

4

 

IAED 3502

İÇ MEKÂNDA YENİLİKÇİ YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEME

3

0

3

3

IAED 2503

IAED 3302

İÇ MEKÂNDA ÇEVRE KONTROLÜ

3

0

3

3

 

IAED 3106

GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMA

0

0

0

2

 

IAED 3XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

IAED 3XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

 

 

 

3

0

HIST 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 

2

0

2

2

 

 

 

 

TOPLAM

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

12

32

49

 

GENEL DERSLER

1

2

2

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

3

9

9

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

3.YIL TOPLAM

16

43

60

 

4.YIL

7  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 4001

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU VII

4

4

6

12

IAED 3002

IAED 4103

MESLEKİ UYGULAMA VE PORTFOLYO

1

2

2

3

 

IAED 4305

İÇ MİMARİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

3

 

IAED 4000

STAJ II

0

0

0

2

 

IAED 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

IAED 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

4

 

NAE 4XXX

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

 

 

 

TOPLAM

30

 

8  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön Koşul

IAED 4002

MEKÂN TASARIM STÜDYOSU VIII

4

4

6

12

IAED 4001

IAED 4102

İÇ MİMARİ PROJE YÖNETİMİ

3

0

3

4

 

IAED 4306

İÇ MİMARİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

2

0

2

3

 

IAED 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

4

 

IAED 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

4

 

NAE 4XXX

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

3

3

 

 

 

 

TOPLAM

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

7

21

39

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

4

12

15

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

2

6

6

 

4.YIL TOPLAM

13

39

60

 

17.Ders İçerikleri

Ders İçerikleri
Ders Kodu  Ders adı Ders içeriği 
IAED 1001  Mekân Tasarım Stüdyosu I Bu ders, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için tasarım ilkelerini tanıtmaktır. Farklı alıştırmalar sayesinde öğrenciler, somut ve soyut düşüncelerini geliştirebilecek ve tasarım problemlerini çözme becerilerini geliştirebileceklerdir.
IAED 1101  Teknik Çizim I Bu ders kapsamında temel grafik elemanları, ifade araçları ve kullanım teknikleri araştırılacaktır. Öğrenciler çizgi, şekil, biçim, temel ve karmaşık geometriler; topografya, nesne/ürün geometrisi aracılığıyla temel çizim kurallarını öğreneceklerdir. Ayrıca izometrik ve artistik perspektif ile kadraj ve görüntüleme, kompozisyon tanıtılacaktır.
IAED 1301  İç Mimarlığa Giriş Bu ders, İç mimarlığın farklı boyutlarına odaklanarak, iç mimari disiplinin temel bilgisi hakkında genel bir bakış açısı sunmaktadır. Makro düzeyden iç mekâna odaklanılarak iç mimar adayları mesleki terminolojiyi öğreneceklerdir. Bu dersin amacı, öğrencileri iç mimarlığın temel ilke ve prensipleriyle tanıştırmaktır.
IAED 1103  Serbest El Çizimi Bu ders, mekâna odaklanmakta ve serbest el çizimi ile hacim, çizgi gibi temel teknik ve konseptleri tanıtmaktadır. Öğrencilerin serbest el yeteneklerini geliştirmeleri, insan ölçeğini anlamaları, perspektif ve mimari çevre ile ilişkilendirmeleri beklenmektedir. Amaç, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirirken, serbest el çizim tekniklerini iyileştirmektir. Ayrıca, 2-3 boyutlu form ve mekânı anlamaları amaçlanmıştır.
IAED 1002  Mekân Tasarım Stüdyosu II Bu ders, tasarım unsurları ve ilkelerini araştırarak iç mekân tasarımında görsel dil uygulamalarını sunmaktadır. İç mekân fikirleri boyut, ölçek ve yapılı çevre üzerinden gözlemlenir. İç mekân tasarımı, 120 m²’ye kadar olan Sanat Kafe’ye ilişkin kavramsal yaklaşımlar ile uygulanacaktır. Bu stüdyoda, hem iç hem de dış çevre için tasarımın çevresel, estetik, görsel, kültürel, yapısal ve işlevsel temelleri pratik edilecektir.
IAED 1102  1101 Teknik Çizim I Bu dersin amacı, ölçek, taramalar, ifadeler ve plan, kesit ve kot teknik çizimlerinin öğretilmesi olarak ele alınmaktadır.
IAED 1502  İç Mekânda Malzeme ve Yapı I Bu ders, strüktürel malzeme ve bileşenlerini inceleyen 2 modülün ilki olarak yürütülmektedir. Öğrencilerin, yapım aşamasının teknik ve teknolojik tarafından haberdar olmaları beklenmektedir. Ders, yapının temel bileşenlerine, işlev ve teknolojik gerekliliklerine odaklanmaktadır. Haftalık ders aktiviteleri tamamlayıcı bir değerlendirme olarak kurgulanmıştır.
IAED 1202  Mekân Tasarım Tarihi I Bu ders mekânı karmaşık toplumsal bir mesele olarak öngörür. İç mekân tasarımı aracılığı ile farklı dönem ve toplumlar, işlevsellik, güvenlik, hijyen, konfor, mobilite, vb kavramlar tartışılacaktır.
IAED 1104  Maket Yapımı Bu ders, öğrencilere yaratıcı fikirlerini ve tasarım projelerini geliştirmeleri için yardımcı olacak ve ilham verecek çeşitli yöntemler sunar. Öğrenciler, tasarım sürecinin erken aşamaları için eskiz maket yapımına odaklanarak pratik yöntem geliştirme becerisi kazanacaklar ve maket sunumlarını geliştirerek devam edeceklerdir. Daha sonraki gelişim aşamaları için yaratıcı fikirlerin detaylı modeli kullanılacaktır. Dersin uygulamalı kısmı birçok zorluğa işaret etmektedir. Küçük adımlarla, öğrencilere temsili 3B modeller oluşturmanın teknik ve yaratıcı zorlukları konusunda rehberlik edilecektir.
IAED 2001  Mekân Tasarım Stüdyosu III Bu ders, konut tasarım süreci ve uygulamaları hakkında genel bir algı oluşturmaktadır. Plan organizasyonu, yarı açık yapı elemanları ve bir yaşam ortamının iç yapı malzemeleri tasarımın estetik, görsel, kültürel ve işlevsel temelleri ile paralel olarak değerlendirilecektir.
IAED 2103  Sunum Teknikleri Bu ders görselleştirme ve sunum tekniklerini içermektedir. Öğrencilerden farklı tasarımyaklaşımları için uygun sunumlar yapmaları beklenir. Bu amaçla veri toplama, analiz ve değerlendirme süreci öğretilir. Ayrıca, öğrencilerin serbest çizim, bilgisayar becerileri ve sunum tekniklerini geliştirmeleri beklenmektedir.
IAED 2302  İç Mekân Tasarımında Kavramsal Yaklaşımlar Bu dersin amacı öğrencilere tasarımları için özgün bir fikir yaratma yeteneğini öğretmektir. Temel amaç, bir tasarım problemini bir fikir, tema ve felsefe ile ilişkilendirerek planlamayı ve çözmeyi öğrenmektir.
IAED 2503  İç Mekânda Malzeme ve Yapı II Bu ders, mimari proje tasarımı ve uygulama aşamalarında kullanılan yapı malzemeleri ve bileşenlerinin ilke ve standartlarını tanıtır. Öğrencilerin, tasarımın nesnel girdileri olan yapı malzemelerinin işlevlerini, türlerini, özelliklerini, üretim ve uygulamalarını, koşullarını ve performanslarını değerlendirme yeteneği kazanmaları beklenir.
IAED 2203  Mekân Tasarım Tarihi II Bu ders endüstri devriminden sonra iç mekân ve mobilya tasarımlarına odaklanmaktadır. Dersin ilk bölümünde, William Morris'ten Frank Lloyd Wright'a kadar bir modernleşme süreci değerlendirilir. Bu bölümde tasarımda disiplin kurumu, iç mekânların dönüşümü, standardizasyon ve rasyonalizasyon gibi kavramlar ele alınacaktır. Dersin ikinci kısmı, tasarım teorileri ve uygulamaları ile ilgilidir ve 20. yüzyılın ikinci yarısında, verilen teorinin sunulup çizilerek ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
IAED 2153 Alan Seçmeli   Fotoğraf Gösterimi Bu ders iç mimaride estetik fotoğrafçılığını tanıtmaktadır. Fotoğrafın dokümantasyon amaçlı kullanımı, kameralar ve lensler hakkında temel bilgiler, fotoğrafçılığın önemli yönleri (ışık, kompozisyon vb.) uygulamalı yöntemlerle düşünülecektir.
IAED 2354 Alan Seçmeli   İnsan Boyutları ve Ergonomi Bu ders, çevre tasarımında insan faktörleri / ergonomi üzerine odaklanmaktadır. Amaç, öğrencilere hem konut hem de konut olmayan iç alanları analiz etmek ve tasarlamak için gerekli insan faktörleri / ergonomi bilgilerini sağlamaktır.
IAED 2002  Mekân Tasarım Stüdyosu IV Bu ders konut iç tasarım süreçlerine bir giriş niteliğindedir. Uygulamada yer alan çeşitli yönler ve değerlendirmeler incelenmiştir. Tasarımın estetik, görsel, kültürel, yapısal ve işlevsel değerlerini, ayrıca iç ve çevresel faktörleri göz önüne alarak temel yapısal çözümlerle ilgilenir.
IAED 2102  Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Bu derste AutoCAD bilgisayar programını bir tasarım aracı olarak kullanıp temel dijital sunum tekniklerini öğretmek hedeflenmektedir. Amaç, öğrencileri mimari tasarımda görselleştirme teknikleri ile tanıştırmak ve AutoCAD bilgisayar programını öğrenmek için stratejiler geliştirmektir. Ayrıca, programın yardımıyla mevcut çizimleri birleştirmek ve bu çizimleri yazdırabilmek için öğretilir.
IAED 2104 Renk ve Doku Bu ders, uygun doku ve renk uygulamaları ile iç yüzeylerin kalitesinin iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Renk teorisini, renk ve dokuların psikolojik etkilerini öğretmek amaçlanmaktadır. Ayrıca iç mekânlarda renk ve doku uygulama yöntemleri de incelenecektir.
IAED 2201  Mobilya Tarihi Bu derste, mobilya tasarımının tarihsel süreç içerisinde mobilyanın bir iç tasarım bileşeni olarak tanımlanması, farklı hareketlere göre oluşturulmuş mobilya çeşitleri ve bunların karşılaştırılması anlatılmaktadır.
IAED 2106  Aydınlatma Tasarımı Bu ders, aydınlatmanın temel kavramlarını ve terminolojisini tanıtmaktadır. Bu içerikte, aydınlatma ve mekân arasındaki ilişki görsel konfor, aydınlatma kontrolü ve aydınlatma seviyesine odaklanarak öğretilecektir. Ayrıca ışığın yansıması ve iletimi, yapay ışık, ışık kaynakları, kaliteli bir ortam için ortalama aydınlatmanın hesaplanması incelenecektir. Ticari olmayan aydınlatma yazılımlarını kullanarak bilgilerini tasarım projelerine uygulayabilecektir.
IAED 3001  Mekân Tasarım Stüdyosu V Stüdyonun teması yemek kültürü ve yemek mekânları üzerinedir. Bu kapsamda öğrencilerin ana temayla ilişkili olarak mekânın kavramsal, fiziksel ve psikolojik yönlerini anlamaları amaçlanmaktadır. Mekânın, inşaat teknolojisinin ve çevre ve insan faktörlerinin gerekli mekânsal gereksinimleri hakkında stratejiler geliştirmeleri beklenmektedir.
IAED 3505  Detay Stüdyosu Özel tasarım problemleri için geliştirilecek pratik çözümlere ve uygun örneklerle analiz edilecek iç bileşenlere önem verilmektedir. Buna göre, iç mekândaki ilke ve teknikler, birleşim teknikleri, kaplama ve yalıtım; tasarım ve taşıyıcı sistem bağlamında incelenecektir.
IAED 3103  Mobilya Tasarımı Bu ders ölçek, insan konforu, ergonomik, sürdürülebilirlik, evrensellik, üretim teknikleri ve pazarlamayı göz önüne alarak mobilyanın tüm detaylarıyla tasarlanmasına odaklanmaktadır. Öğrencilerin stüdyo çalışmalarıyla tam olarak ilgilenmesi, bireysel kritik almaları, atölye çalışmaları için hazırlanmaları ve projelerini geliştirmek için stüdyo saatleri dışında da zaman ayırmaları beklenmektedir
IAED 3301  İç Mekânda İnsan Faktörü Bu ders “Fiziksel Faktörler” ve “Bilişsel Faktörler” başlıkları altında ele alınmaktadır. “Fiziksel Faktörler” bölümünde yapılı çevrenin ve kullanıcıların fiziksel olarak nasıl uyum gösterdiği öğretilmektedir. “Bilişsel Faktörler” bölümünde ise insan ve çevresi arasındaki etkileşim açıklanarak iç mimarlık ve çevre tasarımındaki önemine vurgu yapılmaktadır.
IAED 3105  Bilgisayar Destekli Modelleme Bu ders dijital mimari sunuma odaklanmaktadır ve kendi tasarımlarını özel bir dinleyiciye ya da müşteriye etkin bir şekilde sunabilmeleri için öğrencilerin görsel üretim ve iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 3 boyutlu mimari sunumun ve görsel iletişimin temel esaslarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
IAED 3000 Staj I  
IAED 3107  Rölöve Bu ders mekânı karmaşık bir sosyal konu olarak ele almaktadır. Bu bağlamda derste çeşitli dönem ve toplumların iç mekânları aracılığıyla işlevsellik, güvenlik, hijyen, konfor, mobilite vb. kavramlar tartışılacaktır.
IAED 3152 Alan Seçmeli   İç Mimarlar için Peyzaj Tasarımı İyi tasarlanmış bir manzara, iç mekân yaşam alanlarını genişleten dış mekân alanları yaratır. Bu dersin kapsamındaki konular sert ve yumuşak peyzaj, kurulum teknikleri, kentsel peyzaj, kentsel mobilya, bahçe tasarımı, yeşil duvarlar ve grafitidir. Bu ders, iç mimarları, bir sanatçı, bir entelektüel, bir bilim adamı ve bir zanaatkâr yapma becerisi olarak peyzaj tasarımını tanıtmaktadır. Öğrencilerden ağaçların, çalılıkların ve bitkilerin kullanımına odaklanarak tasarım sürecinde kullanmaları beklenir. Böylece öğrenciler peyzaj tasarımını, mekân hissi uyandıran insan dostu bir ortam yaratmak için potansiyel bir anahtar olarak görecektir.
IAED 3153 Alan Seçmeli   Endüstriyel Ürün Tasarımı Bu ders endüstriyel ürün tasarımında özel teknik, ergonomik ve fonksiyonel gereksinimleri kapsamaktadır. Hem yeni tasarımlar hem de yenilikler vurgulanmaktadır. Tasarım bileşenlerinin odak noktası renk, doku, ergonomik ve kültürel konulardır. Öğrencilerin karşılaştırmalı bir bakış açısıyla farklı tasarım seçenekleri çizmeleri ve farklı tasarım çözümleri edinmeleri teşvik edilmektedir. Bu ders, endüstriyel tasarım endüstrisinde en iyi uygulamalar ve kazançlı istihdam için genel bir temel sağlamaktadır. Beyin fırtınası, tasarım geliştirme, sunum ve problem çözme teknikleri ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Öğrenciler öncelikle kendi tasarımlarını çeşitli misafir tasarımcıları ve uzmanları gözlemlerler.
IAED 3154 Alan Seçmeli  Sanatın Analizi Seçilmiş sanat eserlerinin biçimsel, bağlamsal, ikonografik analizi ve uygulamalı stüdyo ödevlerinin yapılması amaçlanmaktadır.
IAED 3002  Mekân Tasarım Stüdyosu VI Bu derste kullanıcı gereksinimi ve sosyal gereksinimler ile iç mimarlığın diğer temel konuları (akustik, aydınlatma ve malzeme gibi) entegre edilerek öğrencilerin çalışma alanında tüm bu özellikleri vurgulayacak bir tasarım yapmaları hedeflenmektedir. Tasarımın form, ölçek, orantı, aydınlatma, renk, doku, malzeme, detay, donatı ve tefrişatının yanı sıra kavramsal, fiziksel ve psikolojik etkileri ele alınmaktadır.
IAED 3104  Mobilya Tasarımı İçin Malzeme ve Üretim Teknikleri Bu ders mobilyaya hem estetik hem teknik olarak odaklanmayı hedeflemektedir. Öğrencilere malzeme, detay, yüzey kaplamaları ve yapım tekniği gibi mobilya tasarımının temelleri öğretilmektedir. Sonuçta, öğrencilerin verilen konsept ve bilgiler doğrultusunda kendi mobilyalarını tasarlayarak 1/1 ölçekte üretmeleri beklenmektedir.
IAED 3502  İç Mekânda Yenilikçi Yapım Teknikleri Ve Malzeme Bu ders “Akıllı ve Etkileşimli Mekânlar” kavramı ve tanımları tanıtmaya odaklanmaktadır. Disiplinler arası çalışma fikrinin sağlanması ve bu tür mekân tasarımlarını oluşturmak için kullanılan en son teknolojiler, farklı uygulama alanlarında tanımlanarak tanıtılmaktadır.
IAED 3302  İç Mekânda Çevre Kontrolü Bu ders, insan gereksinimleri ve iç mekân ısıl konforu bağlamında pasif iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma ve nemlendirme) kriterlerinin ve bu kriterlerin tasarıma nasıl aktarıldığının tartışılmasını amaçlamaktadır.
IAED 3106  Girişimcilik ve Pazarlama Yeni ekonomide en yüksek katma değeri yaratan unsurlar girişimcilik ve yeniliktir. Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmayı ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, girişimcilik için giriş bilgisi, girişimcilik planlaması ve perspektifi hakkında bilgi verilmektedir. Kültürel aktivitelerle öğrencilere sosyal iletişim ağı yaratma becerisinin verilmesi ve öğrencilerin kendilerine güvenen entelektüel bireyler olmaları hedeflenmektedir.
IAED 4001  Mekân Tasarım Stüdyosu VII Bu ders karmaşık ve çok katmanlı tarihsel ve sosyal kentsel çevrelerde yer alan işlevler için tasarım yapmaya odaklanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin tarihsel bir iç mekânda proje üretmeleri ve konsept/yaklaşım geliştirmeleri hedeflenmektedir. Tarihi nitelikli çevrelerde farklı yaklaşımlarla proje üretim süreci öğretilmektedir (max 120 m²).
IAED 4103  Mesleki Uygulama ve Portfolyo Bu ders mesleki sorumluluk ve etik konuları tanıtarak, öğrencilerin diğer meslek mensupları ile ilişki kurmalarını ve kendi portföylerini oluşturmalarını hedeflemektedir. Bu dersin temel amacı, iç mimarlık mesleğinin serbest piyasadaki güncel konumunu öğretmek ve tasarım ideolojilerini şekillendirmektir.
IAED 4305  İç Mimaride İş Sağlığı ve Güvenliği I İş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam olarak aktarılmaktadır. Bu bağlamda, tehlike ve risk kavramları, yasal mevzuatlar, risk analizleri ve yöntemleri öğretilmektedir. Bu ders öğrencilerin çevresel streslerin çalışma ortamına, güvenliğe ve sağlığa etkilerini, iş kazaları verilerini, kaza sebeplerini, alınması gereken önlemleri, iş güvenliği yasasının işverene ve çalışana yüklediği yasal sorumlulukları anlamalarını amaçlamaktadır.
IAED 4000  Staj II  
IAED 4152 Alan Seçmeli   Cut and Design Bu ders öğrencilerin oluklu mukavva kullanarak gerçek ölçekli bir mobilya inşa etmelerini hedeflemektedir. Bu dersin taşıyıcı bilgisini ve yaratıcılığı aynı anda zorlaması beklenmektedir.
IAED 4153 Alan Seçmeli  Şehir Aksesuarları Tasarımı Bu ders kentsel mekân kavramı ve kentsel aksesuarlar; kentsel aksesuarların tarihsel gelişimi; kentsel aksesuarlar ve kullanıcı ilişkileri; kentsel aksesuar tasarım kriterleri; kentsel aksesuarlar ve kentsel mekân arasındaki görsel ve işlevsel ilişkiler; kentsel aksesuarlar ve mekân kimliği; kentsel aksesuarların sınıflandırılması; kentsel aksesuar çeşitleri; kentsel aksesuarlarda sürdürülebilirlik kavramı, bakımı ve işletimine odaklanmaktadır. Bu ders kentsel aksesuar tasarımında özel teknik, ergonomik ve fonksiyonel gereksinimleri kapsamaktadır. Hem yeni tasarımlar hem de yenilikler vurgulanmaktadır. Tasarım bileşenlerinin odak noktası renk, doku, ergonomik ve kültürel konulardır. Öğrencilerin karşılaştırmalı bir bakış açısıyla farklı tasarım seçenekleri çizmeleri ve farklı tasarım çözümleri edinmeleri teşvik edilmektedir.
IAED 4154 Alan Seçmeli   İç Mimarlar için Ev Sahnesi Bu ders evin temizlik, onarım, yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi gibi prosedürler dahil olmak üzere, evin yenilenmesinde neler gerektiğini öğretmeyi hedeflemektedir. Pazarlama ve psikolojinin ev sahneleme sürecini nasıl etkilediğinin ve bir mekâna satın alan kişinin perspektifinden bakma yeteneğini nasıl geliştirdiğinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Ev sahneleme işleminin her adımının keşfedilmesi ve ev ortamı oluşturma tekniğinin incelenmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, odak noktalarını ve mimari özellikleri vurgulamak için aksesuarların ve resimlerin nasıl kullanılacağının öğretilmesi vurgulanmaktadır.
NAE 4361 Alan Dışı Seçmeli Ders   Çevresel Estetik Bu ders, estetik felsefesi, alanları ve yaklaşımları için giriş niteliğinde bir çalışma hedeflemektedir. Ders kapsamında çevresel tasarım ile ilişkisinin araştırılması, çevre estetiği, yaklaşım ve teorilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu teorilerin çevresel tasarım üzerindeki etkilerinin araştırılması ve analizi işlenecektir. Bu kuramların gerçek çevresel tasarım örnekleri çalışmalarındaki uygulamaları yapılacaktır.
IAED 4002  Mekân Tasarım Stüdyosu VIII Öğrencilerin konaklamaya yönelik olarak (otel, motel vb.) proje üretmeleri ve uygulamaya yakın düzeyde sunmaları hedeflenmektedir.
IAED 4102  İç Mimari Proje Yönetimi Öğrencilerin tasarlayacakları projelerine bütçe oluşturmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeleri beklenen derste öğrencilere diğer disiplinler ile koordinasyon, proje yönetimi gibi işleyişler de öğretilir. Kısaca öğrencilerin proje yönetim süreçlerine katılmaları ana hedeflerden biridir.
IAED 4306  İç Mimaride İş Sağlığı ve Güvenliği II İş sağlığı ve güvenliği kavramlarının ulusal ve uluslararası tanımlamaları, iş sağlığı ve güvenliğinde bütünsel yaklaşım örnekleri ve uygulamaları; iş yerinde risk önleme kültürüne katkı sağlayacak faaliyetlerin araştırılması; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması için yapılabilecek faaliyetler; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme bütçelemesindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam ve uygulamaları öğretilmektedir. Ulusal ve uluslararası boyutta yasal mevzuatların irdelenmesi, kalitatif ve kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ve uygulamaları, iş kazaları verileri, kaza sebepleri, alınması gereken önlemler bazında analizler ve öneriler yapılması hedeflenmektedir.

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

ÜY-FR-0020 IAED 1002 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU II AKTS Form

ÜY-FR-0020 IAED 1101 TEKNİK ÇİZİM I_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 1102 Teknik Çizim II_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 1104 MAKET YAPIMI_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 1202 MEKÂN TASARIM TARİHİ I_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 1301 İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 1502 İç Mekânda Malzeme ve Yapı I_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 1001 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU I_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 1103 SERBEST EL ÇİZİMİ_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2001 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU III_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2002 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU IV AKTS Form

ÜY-FR-0020 IAED 2102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2104 RENK VE DOKU_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2106 AYDINLATMA TASARIMI_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2201 MOBİLYA TARİHİ _AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2203 MEKÂN TASARIM TARİHİ II_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2302 İÇ MEKÂN TASARIMINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2352 İÇ MEKÂN TASARIMINDA YARATICILIK_AKTS

ÜY-FR-0020  IAED 2103 SUNUM TEKNİKLERİ_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2503 İç Mekânda Malzeme ve Yapı II _AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2151 Object Design_ECTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2152 Kitchen&Bathroom Design_ECTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 2353 ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY _ECTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3001 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU V_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3002 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU VI _AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3104 MOBİLYA TASARIMI İÇİN MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3105 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3107 RÖLÖVE_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3151 DİJİTAL DESTEKLİ SUNUMTEKNİKLERİ_AKTS

ÜY-FR-0020 IAED 3152 İÇ MİMARLAR İÇİN PEYZAJ TASARIMI AKTS

ÜY-FR-0020 IAED 3251 MOBİLYA VE TOPLUM_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3301 İÇ MEKÂNDA İNSAN FAKTÖRÜ _AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3302 İÇ MEKÂNDA ÇEVRE KONTROLÜ_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3502 İÇ MEKÂNDA YENİLİKÇİ YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEME_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3103 Mobilya Tasarımı_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3505 Detay Stüdyosu_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3354 Spatial Photography _ECTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3355 Sensing the Interior Environment _ECTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 3357 Window Shop Design _ECTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 4001 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU VII_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 4002 MEKÂN TASARIM STÜDYOSU VIII_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 4102 İÇ MİMARİ PROJE YÖNETİMİ_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 4103 MESLEKİ PRATİKLER VE PORTFOLYO _AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 4305 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I_AKTS FORM

ÜY-FR-0020 IAED 4306 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II_AKTS FORM