ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1. Programın Dili 

 İngilizce.

2. Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3. Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4. Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cafer ÇALIŞKAN.

5. Tarihçe

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında  %100 İngilizce eğitim diliyle öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Kuruluş tarihinden bu yana Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, bilgisayar bilimleri alanındaki güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek insan kaynakları oluşturmak için gerekli eğitimsel alt yapıyı sunmaktır. Bu misyon, gerek endüstride, gerekse akademik dünyada lider pozisyonlar için bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi içerir. Bu bağlamda öğrencilerimize, hedefe yönelik, çağdaş ve dinamik bir eğitim sistemi ile analitik muhakeme, mühendislik tasarımı yetenekleri ve bir yazılım geliştirme projesinin bütün süreçlerinde gerekebilecek becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız.

Akademik kadronun tamamı, lisansüstü eğitimlerini dünyanın bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlarda en tanınmış üniversitelerinde gerçekleştirmişlerdir. Araştırma gruplarınca algoritma tasarım ve analizi, hesapsal biyoloji ve biyoenformatik, algılayıcı ağlar, bulut hesaplama, kriptoloji, kodlama kuramı ve bilgisayar simülasyonları konularında araştırmalar yürütülmektedir. Öğretim üyelerinin Avrupa Birliği programlarınca fonlanan ya da TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma projesi bulunmaktadır. Araştırma çıktıları, alanlarında en tanınmış uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmaktadır.

6. Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması.

7. Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için SAY puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

10. Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11. Çift Ana Dal

Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ÇAP öğrencileri için takip edilecek müfredat

 

DERS KODU DERS ADI DERS KREDİ BİLGİLERİ ÇAP KATILAN BÖLÜM
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 101 Matematik I 4 2 0 5 6 Z EŞDEĞER
PHYS 101 Fizik I 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
PHYS 101L Fizik I – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z EŞDEĞER
CHEM 101 Genel Kimya 3 2 0 4 6 Z EŞDEĞER
CS 101 Programlamaya Giriş I 3 0 2 4 6 Z EŞDEĞER
ENEN 101 Mühendislik için İngilizce I 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
TURK 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 100 Mühendisliğe Giriş ve Etik 2 0 0 0 0 Z EŞDEĞER
1. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 102 Matematik II 4 2 0 5 6 Z EŞDEĞER
PHYS 102 Fizik II 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
PHYS 102L Fizik II – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z EŞDEĞER
BIO 102 Biyoloji 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
CS 102 Programlamaya Giriş II 3 0 2 4 6 Z  
ENEN 102 Mühendislik için İngilizce II 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
TURK 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 401 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
2. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 201 Doğrusal Cebir 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 213 Ayrık Hesapsal Yapılar 3 0 0 3 6 Z  
CS 201 Nesne Tabanlı Programlama 3 0 2 4 6 Z  
EE 221 Sayısal Sistemler 3 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
EE 221L Sayısal Sistemler – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z EŞDEĞER
NAE 201 Alan Dışı Seçmeli I 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER NAE 202
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
2. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 222 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 3 0 0 3 7 Z  
CS 210 Veri Yapıları 3 0 2 4 7 Z  
NAE 202 Alan Dışı Seçmeli II 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER NAE 401
GEN 200 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
3. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 5 Z EŞDEĞER
CS 311 Algoritmalar 3 0 0 3 7 Z  
CS 331 Veritabanı Sistemlerine Giriş 3 0 0 3 6 Z  
CS 303 Programlama Dillerinin Prensipleri 3 0 0 3 6 Z  
CS 363 Sistem Programlama 3 0 0 3 6 Z  
CS 291 Yaz Stajı I 0 0 0 0 0 Z EŞDEĞER EE 291
3. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 310 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi 3 0 0 3 6 Z  
CS 362 İşletim Sistemleri 3 0 0 3 6 Z  
CS 306 Yazılım Mühendisliği 3 0 0 3 7 Z  
MATH 300 Mühendisler için Sayısal Analiz 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 320 Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 2 4 6 Z  
4. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 491 Lisans Projesine Giriş 2 0 0 2 2 Z (*1)
ENEN 401 Teknik Yazma ve Sunum 3 0 0 3 3 Z EŞDEĞER
CSAE 401 Alan Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S  
CSAE 403 Alan Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S  
AE 405 Alan Seçmeli III 3 0 0 3 5 S  
AE 407 Alan Seçmeli IV 3 0 0 3 5 S  
NAE 401 Alan Dışı Seçmeli III 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER NAE 402
CS 391 Yaz Stajı II 0 0 0 0 0 Z  
4. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 492 Lisans Projesi 1 0 4 3 6 Z (*1)
CSAE 402 Alan Seçmeli IV (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S  
AE 404 Alan Seçmeli V 3 0 0 3 5 S  
AE 406 Alan Seçmeli VI 3 0 0 3 5 S  
NAE 402 Alan Dışı Seçmeli IV 3 0 0 3 5 S  
GEN 402 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 404 İnovasyon ve Girişimcilik 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER

Endüstri Mühendisliği ÇAP öğrencileri için takip edilecek müfredat

 

DERS KODU DERS ADI DERS KREDİ BİLGİLERİ ÇAP KATILAN BÖLÜM
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
1. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 101 Matematik I 4 2 0 5 6 Z EŞDEĞER
PHYS 101 Fizik I 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
PHYS 101L Fizik I – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z EŞDEĞER
CHEM 101 Genel Kimya 3 2 0 4 6 Z EŞDEĞER
CS 101 Programlamaya Giriş I 3 0 2 4 6 Z EŞDEĞER
ENEN 101 Mühendislik için İngilizce I 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
TURK 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 100 Mühendisliğe Giriş ve Etik 2 0 0 0 0 Z EŞDEĞER
1. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 102 Matematik II 4 2 0 5 6 Z EŞDEĞER
PHYS 102 Fizik II 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
PHYS 102L Fizik II – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z EŞDEĞER
BIO 102 Biyoloji 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
CS 102 Programlamaya Giriş II 3 0 2 4 6 Z EŞDEĞER
ENEN 102 Mühendislik için İngilizce II 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
TURK 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 401 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
2. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 201 Doğrusal Cebir 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 213 Ayrık Hesapsal Yapılar 3 0 0 3 6 Z  
CS 201 Nesne Tabanlı Programlama 3 0 2 4 6 Z  
EE 221 Sayısal Sistemler 3 0 0 4 4 Z  
EE 221L Sayısal Sistemler – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z  
NAE 201 Alan Dışı Seçmeli I 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER NAE XXX (1.)
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
2. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 222 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 3 0 0 3 7 Z  
CS 210 Veri Yapıları 3 0 2 4 7 Z  
NAE 202 Alan Dışı Seçmeli II 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER NAE XXX (2.)
GEN 200 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
3. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 5 Z EŞDEĞER
CS 311 Algoritmalar 3 0 0 3 7 Z  
CS 331 Veritabanı Sistemlerine Giriş 3 0 0 3 6 Z  
CS 303 Programlama Dillerinin Prensipleri 3 0 0 3 6 Z  
CS 363 Sistem Programlama 3 0 0 3 6 Z  
CS 291 Yaz Stajı I 0 0 0 0 0 Z EŞDEĞER IE 291
3. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 310 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi 3 0 0 3 6 Z  
CS 362 İşletim Sistemleri 3 0 0 3 6 Z  
CS 306 Yazılım Mühendisliği 3 0 0 3 7 Z  
MATH 300 Mühendisler için Sayısal Analiz 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 320 Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 2 4 6 Z  
4. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 491 Lisans Projesine Giriş 2 0 0 2 2 Z (*1)
ENEN 401 Teknik Yazma ve Sunum 3 0 0 3 3 Z EŞDEĞER
CSAE 401 Alan Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S  
CSAE 403 Alan Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S  
AE 405 Alan Seçmeli III 3 0 0 3 5 S  
AE 407 Alan Seçmeli IV 3 0 0 3 5 S  
NAE 401 Alan Dışı Seçmeli III 3 0 0 3 5 S  
CS 391 Yaz Stajı II 0 0 0 0 0 Z  
4. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 492 Lisans Projesi 1 0 4 3 6 Z (*1)
CSAE 402 Alan Seçmeli IV (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S  
AE 404 Alan Seçmeli V 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER DAE XXX (1.)
AE 406 Alan Seçmeli VI 3 0 0 3 5 S  
NAE 402 Alan Dışı Seçmeli IV 3 0 0 3 5 S  
GEN 402 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 404 İnovasyon ve Girişimcilik 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER

İnşaat Mühendisliği ÇAP öğrencileri için takip edilecek müfredat

DERS KODU DERS ADI DERS KREDİ BİLGİLERİ ÇAP KATILAN BÖLÜM
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
1. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 101 Matematik I 4 2 0 5 6 Z EŞDEĞER
PHYS 101 Fizik I 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
PHYS 101L Fizik I – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z EŞDEĞER
CHEM 101 Genel Kimya 3 2 0 4 6 Z EŞDEĞER
CS 101 Programlamaya Giriş I 3 0 2 4 6 Z EŞDEĞER
ENEN 101 Mühendislik için İngilizce I 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
TURK 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 100 Mühendisliğe Giriş ve Etik 2 0 0 0 0 Z EŞDEĞER
1. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 102 Matematik II 4 2 0 5 6 Z EŞDEĞER
PHYS 102 Fizik II 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
PHYS 102L Fizik II – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z EŞDEĞER
BIO 102 Biyoloji 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
CS 102 Programlamaya Giriş II 3 0 2 4 6 Z  
ENEN 102 Mühendislik için İngilizce II 4 0 0 4 4 Z EŞDEĞER
TURK 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
GEN 401 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
2. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 201 Doğrusal Cebir 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 213 Ayrık Hesapsal Yapılar 3 0 0 3 6 Z  
CS 201 Nesne Tabanlı Programlama 3 0 2 4 6 Z  
EE 221 Sayısal Sistemler 3 0 0 4 4 Z  
EE 221L Sayısal Sistemler – Laboratuvar 0 0 2 1 2 Z  
NAE 201 Alan Dışı Seçmeli I 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
2. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 222 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 3 0 0 3 7 Z  
CS 210 Veri Yapıları 3 0 2 4 7 Z  
NAE 202 Alan Dışı Seçmeli II 3 0 0 3 5 S EŞDEĞER
GEN 200 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3 4 Z EŞDEĞER
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2 Z EŞDEĞER
3. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
MATH 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 5 Z EŞDEĞER
CS 311 Algoritmalar 3 0 0 3 7 Z  
CS 331 Veritabanı Sistemlerine Giriş 3 0 0 3 6 Z  
CS 303 Programlama Dillerinin Prensipleri 3 0 0 3 6 Z  
CS 363 Sistem Programlama 3 0 0 3 6 Z  
CS 291 Yaz Stajı I 0 0 0 0 0 Z EŞDEĞER CE 301
3. YIL BAHAR DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 310 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi 3 0 0 3 6 Z  
CS 362 İşletim Sistemleri 3 0 0 3 6 Z  
CS 306 Yazılım Mühendisliği 3 0 0 3 7 Z  
MATH 300 Mühendisler için Sayısal Analiz 4 0 0 4 5 Z EŞDEĞER
CS 320 Gömülü Sistem Tasarımı 3 0 2 4 6 Z  
4. YIL GÜZ DÖNEMİ T U L K AKTS K  
CS 491 Lisans Projesine Giriş 2 0 0 2 2 Z (*1)
ENEN 401 Teknik Yazma ve Sunum 3 0 0 3 3 Z EŞDEĞER
CSAE 401 Alan Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S  
CSAE 403 Alan Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) 3 0 0 3 5 S