ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

                            DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

 Türkçe.

2.Programın Süresi (Yıl)

5 (beş) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 8 (sekiz) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

Prof. Dr. Behram TUNCEL’ dır.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yüksek Öğretim Kurumu kararının Cumhurbaşkanlığı makamınca 1157 sayı 24.06.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulmuş olup 2020-2021 eğitim yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimi ilk 3 yıl klinik öncesi temel eğitim, 4.yıldan itibaren ise ağırlıklı olarak klinik eğitim olmak üzere toplam 5 yıldır. Temel Tıp Bilimleri dersleri ve Diş Hekimliği dersleri komite esasına dayalı olarak verilir, böylece farklı disiplinlerin ana konular altında yatay ve dikey entegrasyonu sağlanmıştır. Klinik öncesi uygulama laboratuvarlarında gerek fiziki gerekse teknik açıdan eğitimi destekleyen alt yapı mevcuttur. Fantom laboratuvarımızda her öğrencinin hizmetine tek bir fantom maketi sunularak, her öğrencinin pratik tecrübesi klinik öncesi maksimum düzeye çıkartılarak kliniğe hazır hale gelmesi amaçlanmıştır.  4. ve 5. sınıflarda ise  entegre klinik uygulaması ile öğrencilerin öğretim üyeleri gözetiminde hasta tedavi hizmetlerini öğrenmeleri sağlanmıştır. Klinik uygulamalarda eğitim standart klinik donanımın yanında dental mikroskop, rotary system, cad/cam sistemi gibi dünya standartlarındaki teknolojik alt yapıyla desteklenmiştir.

6.Kazanılan Derece

Diş Hekimliği Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine giriş için SAY puan türünden 80.000 sıralama barajını aşmak koşuluyla ve bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile fakültemize öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemize kabul edilen öğrenciler,  kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin fakültemiz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin,   öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Fakültemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, yıllık derslerde ise akademik yılın sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Ara sınav ve final sınavlarının geçme notuna etkisi akademik yılın başında ilan edilir. Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Başarısız olan öğrenciler o sınıfı tekrar eder. Sınıf tekrarı yapacak öğrencilerin hangi dersleri alacakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından akademik yıl başlamadan karara bağlanır.

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 300 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Fakültemizde çift ana dal programı bulunmamaktadır.

12.Yan Dal

Fakültemizde yan dal programı bulunmamaktadır.

13.Mezun İstihdam Olanakları

Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarımız Sağlık Bakanlığında, bazı kamu ve özel sektöre ait kurumların sağlık ünitelerinde ve serbest olarak kendi muayenehanelerinde diş hekimi olarak çalışabilirler. DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) sınavına girerek Diş Hekimliği Fakültelerinde girmeye hak kazandıkları anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak uzmanlaşabilir ve başarılarına göre akademik kariyer yapma hakkını elde edebilirler.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Diş Hekimliği Fakültesinden lisans derecesi ile mezun olacak öğrenciler  lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1. Mesleğin gerektirdiği, tüm temel tıp bilimleri hakkında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve iletişim bilimlerine ait güncel bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular.

2. Oral kavitedeki dişler, periodontal dokular, çene ve eklemlerle ilgili yapıların durumu, fonksiyonu ve gelişimi hakkında bilgi sahibidir.Oral kavitedeki dişler, periodontal dokular, çene ve eklemlerle ilgili yapıların durumu, fonksiyonu ve gelişimi hakkında bilgi sahibidir. Ağız, diş ve çene hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını, sebep olduğu bulguları, yapı ve fonksiyon bozukluklarını ve organizmayı nasıl etkilediğini tanımlar. Ayrıca bu bilgileri etkin ve güvenli şekilde belgeler ve kaydını tutar. 

3. Diş hekimliği tarihi ve tıp ahlakı konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir. Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.

4. Temel sağlık bilgilerini ve hastalıktan korunma yöntemlerini, teşhis ve tedavi planlamalarının medikal ve dental durumlarının analizini yapar, sistemik ve oral hastalıklar arasındaki ilişkiyi kurar. Hastaların tıbbi durumlarının semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin değerlendirmesini yapar, çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular.

5. Hastanın estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarını göz önünde tutarak diş hekimliğinde, modern standartlara göre güvenli ve kanıta dayalı multidisipliner tedavi planlaması yapar ve uygular.

6. Diş hekimliği alanında kullanılan tüm ekipman, cihaz ve aletleri bilir ve kullanır; teşhis ve tedavide kullanılacak tüm materyaller hakkında bilgi sahibidir ve etkili bir şekilde kullanır.

7. Oral hijyen prosedürlerini bilir ve uygular, oral kavite, çene ve yüz bölgesinin temel muayenesini yapar, bunlara komşu dokuların hastalıklarını tanımlar, farklı uzmanlık dalları ile iletişim kurarak tanı ve tedavi aşamalarında takım çalışması yapar.

8. Sosyal ve bilimsel ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunarak kişisel gelişimini ve yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.

9. Çocuk ve yetişkinlerde tüm ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların, toplumda görülme sıklığını ve bu hastalıklarla ilgili koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygular, hasta takibi yapar. Bununla ilgili toplum ağız ve diş sağlığı destekleyici program ve projelerine katılır ve uygular.

10. Sağlık bilimlerinin dışında diğer bilim alanları ile meslek hayatı boyunca kişisel gelişimini arttırıcı eğitim alır ve çalışmalar yapar.

16. Program Müfredatı

 

  1. SINIF

DIS 110

TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ

 

 

 

10

2

11

25

         YILLIK

DIS 120

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ

 

 

0

4

2

9

         YILLIK

DIS 111

DİŞ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ

 

 

 

2

0

2

3

GÜZ

DVB 101

DAVRANIŞ VE İLETİŞİM

 

 

 

1

0

1

2

GÜZ

DIS 112

DENTAL EKİPMAN VE MATERYALLER I

 

 

2

0

2

4

BAHAR

BLT 102

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

 

 

2

0

2

2

BAHAR

TURK 101

TÜRK DİLİ I

 

 

 

2

0

2

2

GÜZ

TURK 102

TÜRK DİLİ II

 

 

 

2

0

2

2

BAHAR

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 

 

2

0

2

2

GÜZ

HIST  102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 

 

2

0

2

2

BAHAR

INGL 101

İNGİLİZCE I

 

 

 

2

0

2

2

GÜZ

INGL 102

İNGİLİZCE II

 

 

 

2

0

2

2

BAHAR

DIS 1X2

ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS

 

 

 

1

1

1

3

BAHAR

 

 

 

 

TOPLAM

30

7

33

60

 

          DERSİN ADI                                                                                     T  U  K   AKTS

 

 

  1. SINIF ( İNTİBAK SINIFI

DIS 291

TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ- I

 

 

 

9

2

10

11

GÜZ

DIS 292

TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ-II

 

 

 

9

2

10

11

BAHAR

DIS 290

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ

 

 

0

8

4

9

YILLIK

DIS 295

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ

 

 

0

6

3

6

GÜZ

DIS 297

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

 

 

 

2

0

2

3

GÜZ

DIS 296

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- SABİT

 

 

 

2

0

2

3

BAHAR

DIS 298

DİŞ HEKİMLİĞİNDE MUAYENE VE ÇÜRÜK

 

 

2

0

2

4

BAHAR

DIS 288

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

 

 

 

2

2

3

7

BAHAR

DIS 2X1

ALAN İÇİ SEÇMELİ

 

 

 

2

0

2

3

GÜZ

DIS 2X4

ALAN İÇİ SEÇMELİ

 

 

 

2

0

2

3

BAHAR

 

 

 

 

TOPLAM

30

20

40

60

 

DERSİN ADI                                                                            T    U    K  AKTS

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

 

 

1. SINIF

 

 

 

 

 

DIS 104

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI I

 

 

 

1

1

1

3

BAHAR

DIS 188

DİŞ HEKİMLİĞİN GİRİŞ

 

 

 

1

1

1

3

BAHAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF

 

 

 

 

 

DIS 293

DENTAL MATERYAL VE EKİPMAN-I

 

 

 

2

0

2

3

GÜZ

DIS 294

DENTAL EKİPMAN VE MATERYAL-II

 

 

 

2

0

2

3

BAHAR

DIS 189

DEONTOLOJİ

 

 

 

2

0

2

3

GÜZ

DIS 186

DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ

 

 

 

2

0

2

3

BAHAR

 

17.Ders İçerikleri

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

İÇERİK

BLT 102

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bu ders, öğrencileri bilgisayar teknolojilerine hazırlamayı amaçlayan bir giriş dersidir. Buna göre, öğrenciler yaygın olarak kullanılan bilgisayar yazılım programları hakkında temel bilgi sahibi olacaklardır. MS Word dâhil olmak üzere temel Microsoft Office Araçları hakkında sistematik bir anlayış sunan, MS Excel ve MS PowerPoint; öğrenciler analiz edebilecek, raporlayabilecek ve sunabilecektir.

DIS 104

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 1

Oral hijyenin tanımı ve koruyucu diş hekimliğinin önemi, dental plak, diş macunları ve kimyasal plak kontrolü, diş fırçalama yöntemleri, interdental temizlik araçlarının kullanımı,

DIS 110

TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ

İnsan bedenini meydana getiren oluşumların fizyolojik, anatomik, biyolojik, kimyasal ve genetik temellerini (molekül, hücre ve doku düzeyinde) anlatmak ve temel bilgilerini vermektir

DIS 111

DİŞ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ

Diş anatomisinde terimler ve tanımları, Dişlerin isimleri, notasyonlar, Anatomik oluşumlar süt ve daimi diş morfolojileri, benzerlik ve farklılıkları, dişlerin fonksyonel özellikleri, diş preperasyon çeşitleri, kron yapımı

DIS 112

DENTAL EKİPMAN VE MATERYALLER 1

Ünit, el aletleri ve koruyucu ekipmanları, el aletleri, Işık kaynakları, Rubber-dam, restorative ve protetik diş hekimliği aletleri, materyallerin temel özellikleri, amalgam, kaide materyalleri, rezin esaslı materyaller, mine ve dentin bağlayıcılar, dental mum, alçı, ölçü materyalleri, seramikler ve yapıştırma simanları

DIS 120

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ

Daimi dişlerin anatomik formlarına uygun olarak yontusunu yapmak, jaket ve veneer kron preparasyonu yaparak bu restorasyon tiplerinin laboratuvar aşamalarının uygulamasının öğretilmesi.            

DVB 101

DAVRANIŞ VE İLETİŞİM

Duyum, algı, öğrenme, zeka, motivasyon, duygulanım, kişilik kavramları, sosyal ve sağlık psikolojisi, Kişiler arası İletişimde İlk Temas ve Önemi, iletişim türleri, iletişim engelleri, müzakere           

INGL 101

İNGİLİZCE I

Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dil bilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

INGL 102

İNGİLİZCE II

Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

TURK 101

TÜRK DİLİ I

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dilin doğuşu ve dilin önemi, Dünyadaki diller: Dil aileleri, yapı ve köken bakımından dünya dilleri, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dil Bilgisi ve bölümleri: Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ekleri: fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil, çekim ekleri: hal ekleri, anlam bakımından kelimeler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirler

TURK 102

TÜRK DİLİ II

Noktalama işaretleri, yazım kuralları, kompozisyon tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri, kompozisyon yazmada yöntemler, anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri, anlatım türleri 

HIST 101

ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARiHi I

Kavramlar ve Osmanlı-Türk modernleşmesi, Fransız Devrimi & Sanayi Devrimi, Modern Devletin Oluşumu Doğrultusunda İlk Adımlar 1789-1839, Tanzimat Dönemi 1839-1876, I.Meşrutiyet’in İlanı ve II. Abdülhamit Dönemi 1876-1908, 19. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi, Jön Türkler, Milli Mücadele Dönemi, Lozan Konferansı ve Lozan Barış Antlaşmasının Değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlk Yılları 1923-1930. 

HIST 102

ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARiHi II

20. Yüzyıl Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Siyasî Partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, Partiler: Cumhuriyet Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka; Siyasî ve toplumsal hayatın Demokratikleşmesi, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Türkiye’de Çok Partili Hayata ve Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti Dönemi, İstikrarsız Koalisyonlar, Ekonomik Gelişmeler ve Toplumsal Dönüşüm, Muhtıradan Darbeye, 12 Eylül Darbesi Sonrasında Türkiye, 90’lı ve 2000’li Yıllarda Türkiye

DIS 288

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

Radyasyonun özellikleri, diş hekimliğinde kullanılan röntgen cihazları, filmler, banyo solusyonları, görüntü elde edilmesi, ağız içi ve dışı röntgen teknikleri, görüntülerin değerlendirilmesi, lazer ve ultrases

DIS 290

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ

Kron-köprü preperasyon teknikleri, ölçü yöntemleri, çalışma modeli hazırlama,  mum modelaj, döküm teknikleri, tesviye, polisaj ve uyumlama aşamaları

DIS 291

TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ 1

İnsan bedenini meydana getiren oluşumların hücreden- sistemlere kadar farklı temel bilimler açısından değerlendirilmesi.

DIS 292

TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ 1I

İnsan bedenini meydana getiren  sistemlerin farklı temel bilimler açısından değerlendirilmesi.

DIS 293

DENTAL EKİPMAN VE MATERYALLER 1

Ünit, el aletleri ve koruyucu ekipmanları, el aletleri, Işık kaynakları, Rubber-dam, restorative ve protetik diş hekimliği aletleri, materyallerin temel özellikleri, amalgam, kaide materyalleri, rezin esaslı materyaller, mine ve dentin bağlayıcılar, dental mum, alçı, ölçü materyalleri, seramikler ve yapıştırma simanları

DIS 294

DENTAL EKİPMAN VE MATERYALLER 2

Endodonti, periodontoloji, çocuk diş hekimliği, ortodonti, ağız diş ve çene cerrahisinde kullanılan ekipman ve materyaller, sterilizasyon ve dezenfeksiyon ekipmanları

DIS 295

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ

Kavite preperasyon çeşitleri, taban maddeleri, dolgu çeşitleri, rubber dam uygulaması, simülasyonda çalışma

DIS 296

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- SABİT

Sabit restorasyonlarda sınıflama, tutuculuk, renk seçimi, ölçü, çalışma modelleri, gövde tipleri, döküm, dental seramikler, dijital protetik teknolojiler ( CAD_CAM) , simantasyon ve okluzal uyumlama

DIS 297

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

Kavite preperasyon çeşitleri, taban maddeleri, dolgu çeşitleri,

DIS 298

DİŞ HEKİMLİĞİNDE MUAYENE VE ÇÜRÜK

Tıbbi ve dental anamnez, vital bulgulaeın değerlendirilmesi, ağız dışı ve içi muayene yöntemleri, sistemik hastalıklar- diş hekimliği ilişkisi, ağrı, çürüğün tanımı, sınıflaması, plak-çürük ilişkisi,              

 

18.KTS Ders Tanıtım Formları

BLT 102 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

DIS 104 TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI I

DIS 110 TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ

DIS 111 DİŞ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ

DIS 112 DENTAL EKİPMAN VE MATERYALLER I

DIS 120 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-KLİNİK ÖNCESİ

DVB 101 DAVRANIŞ VE İLETİŞİM

DIS 288 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DIS 290 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ

DIS 291 TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ I

DIS 292 TEMEL BİLİMLER KOMİTESİ II

DIS 293 DENTAL MATERYAL VE EKİPMAN I

DIS 294 DENTAL EKİPMAN VE MATERYAL II

DIS 295 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ- KLİNİK ÖNCESİ 

DIS 296 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-SABİT

DIS 297 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

DIS 298 DİŞ HEKİMLİĞİNDE MUAYENE VE ÇÜRÜK