ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Orkun BAYRAM.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü, 2016 yılından bu yana dinamik eğitim kadrosuyla Dünya standartlarına uygun olarak eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

6.Kazanılan Derece

Ekonomi Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında İşletme Bölümü için EA puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Ekonomi Bölümü Çift Ana Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Dersin Kodu

Dersin Adı

TEORİ

UYG

KREDİ

AKTS

1. YIL

Güz Dönemi

ECON 1101

İktisada Giriş I

3

0

3

6

MATH 1111

Matematik I

0

3

4

6

EBUSI 1101

Muhasebe I

3

0

3

4

ELAW 101 

Hukuka Giriş 

3

0

3

4

ECON 1105

Ver Bilimine Giriş

1

2

3

4

ENGE 101 

Akademik İngilizce I

3

0

3

4

Bahar Dönemi

 

 

 

 

 

ECON 1102 

İktisada Giriş II

3

0

3

6

MATH 1112 

Matematik II

4

0

4

6

EBUSI 1102 

Muhasebe II 

3

0

3

4

ECON 1106 

Borçlar Hukuku 

3

0

3

4

ECON 1103 

Araştırma Yöntemleri 

3

0

3

4

ENGE 102 

Akademik İngilizce II

3

0

3

4

2.YIL

Güz Dönemi

 

 

 

 

 

ECON 1201 

Mikroekonomi I

4

0

4

5

ECON 1203 

Makroekonomi I 

4

0

4

5

STAT 1201 

İstatistik I 

4

0

4

5

EBUSI 1201 

Maliyet Muhasebesi 

3

0

3

4

AE 121X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

Bahar Dönemi

 

 

 

 

 

ECON 1202 

Mikroekonomi II

4

0

4

5

ECON 1204 

Makroekonomi II

4

0

4

5

STAT 1202 

İstatistik II

4

0

4

5

ECON 1206 

Kamu Maliyesi 

3

0

3

5

AE 121X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

3.YIL

Güz Dönemi

 

 

 

 

 

ECON 1301 

Ekonometri I

4

0

4

5

ECON 1303

Matematiksel İktisat I 

4

0

4

5

ECON 1305 

Uluslararası İktisat I 

3

0

3

4

ECON 1307 

Parasal İktisat I

3

0

3

4

AE 131X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

AE 131X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

Bahar Dönemi

 

 

 

 

 

ECON 1302 

Ekonometri II

4

0

4

5

ECON 1304 

Matematiksel İktisat II 4

4

0

4

5

ECON 1306 

Uluslararası İktisat II

3

0

3

4

ECON 1308 

Parasal İktisat II

3

0

3

4

AE 131X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

AE131X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

4.YIL

Güz Dönemi

 

 

 

 

 

ECON 1403 

Uygulamalı Ekonometri I

3

0

3

6

ECON 1401 

Türkiye Ekonomisi I

3

0

3

4

ECON 1405 

İktisadi Büyüme 

3

0

3

4

ECON 1407

İktisatta Özel Konular I

2

0

2

4

AE 141X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

AE141X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

Bahar Dönemi

 

 

 

 

 

ECON 1404 

Uygulamalı Ekonometri II

3

0

3

6

ECON 1402

Türkiye Ekonomisi II

3

0

3

4

ECON 1406

İktisadi Kalkınma 

3

0

3

4

ECON 1408 

İktisatta Özel Konular II

2

0

2

4

AE 141X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

AE141X

Alan Seçmeli 

3

0

3

4

 

12.Yan Dal

Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Ekonomi Bölümü Yan Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1101

İktisada Giriş 1

3

0

3

6

ECON 1102

İktisada Giriş 2

3

0

3

6

ECON 1201

Mikroekonomi 1

4

0

4

5

ECON1202

Mikroekonomi 2

4

0

4

5

ECON 1203

Makroekonomi 1

4

0

4

5

ECON 1204

Makroekonomi 2

4

0

4

5

STAT 1201

İstatistik 1

4

0

4

5

ECON 1301

Ekonometri 1

4

0

4

5

ECON 1307

Parasal İktisat 1

3

0

3

4

ECON 1308

Parasal İktisat 2

3

0

3

4

ECON 1305

Uluslararası İktisat 1

3

0

3

4

AE XXXX

Alan Seçmeli

3

0

3

4

AE XXXX

Alan Seçmeli

3

0

3

4

TOPLAM

62

 

13.Mezun İstihdam Olanakları

Ekonomi Bölümü mezunları, kariyerlerini devlet kurumlarında; örneğin Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi bakanlıklarda, diğer bakanlıkların Ekonomi Bölümüne yönelik birimlerinde, ve Kalkınma Ajansları gibi diğer devlet kurumlarında uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı gibi pozisyonlarda, Merkez Bankası gibi anonim şirketlerde uzman yardımcısı ve araştırmacı olarak, özel şirketlerde; örneğin, üretim, telekomünikasyon, denetim gibi çeşitli sektörlerdeki firmalarda müfettiş yardımcısı, satış yetkilisi olarak, devlet bankaları ve özel bankalar gibi çeşitli finansal kurumlarda müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı gibi pozisyonlarda, kendi işlerini kurarak işlettiği firmanın müdürü olmak gibi bir pozisyonda, akademisyen olarak; Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında eğitim almak suretiyle araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi gibi pozisyonlarda veya daha farklı alanlarda ve pozisyonlarda çalışarak sürdürebilirler.

 

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Ekonomi Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi Yüksek Lisans programlarının ileriki dönemlerde açılması planlanmaktadır

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Ekonomi, Matematik ve İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi kazanır.

 2. Problemleri uygun yöntemler kullanarak tespit etme, tanımlama ve çözüm önerileri sunma becerisi kazanır.

 3. Ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yorumlayabilme ve politika geliştirme becerisi kazanır.

 4. Temel iktisadi araçları güncel ekonomik meselelere uyarlayabilme becerisi kazanır.

 5. Genelde Dünya özelde ise Türkiye ekonomisi hakkında edinilen bilgileri ve kavramları yorumlayabilme ve kullanabilme becerisi kazanır.

 6. Veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.

 7. Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel olarak çalışabilme becerisi kazanır.

 8. İktisadi grafikleri yorumlayabilme ve analiz edebilme becerisi kazanır.

 9. Yaşam boyu öğrenme, bilgiyi edinebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli surette keşfedebilme becerisi kazanır.

 10. Meslekî etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

 11. En az bir yazılım programını iyi seviyede kullanabilme becerisi kazanır.

 12. Sosyal ve analitik düşünebilme becerisi kazanır.

16. Program Müfredatı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ MÜFREDATI

1.YIL

1  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1101

İktisada Giriş I

3

0

3

6

MATH 1111

Matematik I

4

0

4

6

EBUSI 1101

Muhasebe I

3

0

3

4

ELAW 101

Hukuka Giriş

3

0

3

4

ECON 1105

Veri Bilimine Giriş

1

2

2

4

ENGE 101

Akademik İngilizce I

3

0

3

4

TURK 101

Türk Dili I

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19

2

20

30

 

2  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1102

İktisada Giriş II

3

0

3

6

MATH 1112

Matematik II

4

0

4

6

EBUSI 1102

Muhasebe II

3

0

3

4

ECON 1106

Borçlar Hukuku

3

0

3

4

ECON 1103

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

4

ENGE 102

Akademik İngilizce II

3

0

3

4

TURK 102

Türk Dili II

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

21

0

21

30

 

DERSLER

KREDİ

AKTS

TEMEL DERSLER

14

24

GENEL DERSLER

27

36

ALAN SEÇMELİ DERSLER

0

0

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

1.YIL TOPLAM

41

60

 

2.YIL

3  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1201

Mikroekonomi I

4

0

4

5

ECON 1203

Makroekonomi I

4

0

4

5

STAT 1201

İstatistik I

4

0

4

5

EBUSI 1201

Maliyet Muhasebesi

3

0

3

5

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

AE 121X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

NAE 2XX

Alan Dışı Seçmeli

2

0

2

4

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

22

0

22

30

 

4  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1202

Mikroekonomi II

4

0

4

5

ECON 1204

Makroekonomi II

4

0

4

5

STAT 1202

İstatistik II

4

0

4

5

ECON 1206

Kamu Maliyesi

3

0

3

5

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

AE 121X

   Alan Seçmeli

3

0

3

4

NAE 2XX

   Alan Dışı Seçmeli

2

0

2

4

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

22

0

22

30

 

DERSLER

 

KREDİ

AKTS

TEMEL DERSLER

 

24

30

GENEL DERSLER

 

10

14

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

6

8

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

 

6

8

2.YIL TOPLAM

 

46

60

 

3.YIL

5  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1301

Ekonometri I

4

0

4

5

ECON 1303

Matematiksel İktisat I

4

0

4

5

ECON 1305

Uluslararası İktisat I

3

0

3

4

ECON 1307

Parasal İktisat I

3

0

3

4

AE 131X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

AE 131X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

23

0

23

30

 

6  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1302

Ekonometri II

4

0

4

5

ECON 1304

Matematiksel İktisat II

4

0

4

5

ECON 1306

Uluslararası İktisat II

3

0

3

4

ECON 1308

Parasal İktisat II

3

0

3

4

AE 131X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

AE 131X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

23

0

23

30

 

DERSLER

 

KREDİ

AKTS

TEMEL DERSLER

 

28

36

GENEL DERSLER

 

0

0

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

12

16

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

 

6

8

3.YIL TOPLAM

 

46

60

 

4.YIL

7  Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1403

Uygulamalı Ekonometri I

3

0

3

6

ECON 1401

Türkiye Ekonomisi I

3

0

3

4

ECON 1405

İktisadi Büyüme

3

0

3

4

ECON 1407

İktisatta Özel Konular I

2

0

2

4

AE 141X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

AE 141X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

20

0

20

30

 

8  Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1404

Uygulamalı Ekonometri II

3

0

3

6

ECON 1402

Türkiye Ekonomisi II

3

0

3

4

ECON 1406

İktisadi Kalkınma

3

0

3

4

ECON 1408

İktisatta Özel Konular II

2

0

2

4

AE 141X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

AE 141X

Alan Seçmeli

3

0

3

4

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

4

 

 

 

 

 

TOPLAM

20

0

20

30

 

DERSLER

 

KREDİ

AKTS

TEMEL DERSLER

 

22

36

GENEL DERSLER

 

0

0

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

12

16

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

 

6

8

4.YIL TOPLAM

 

40

60

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

2. YIL

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 1211

Ekonomi Sosyolojisi

3

0

3

4

ECON 1212

Sermaye Piyasaları

3

0

3

4

ECON 1214

Türk Vergi Sistemi

3

0

3

4

3. YIL

 

 

 

 

ECON 1311

Ticaret Hukuku

3

0

3

4

ECON 1312

Yöneylem Araştırmaları

3

0

3

4

ECON 1313

Çevre ve Ekoloji İktisatı

3

0

3

4

ECON 1314

Tarım Ekonomisi

3

0

3

4

ECON 1315

Çalışma Ekonomisi

3

0

3

4

ECON 1316

Sözleşme Teorisi

3

0

3

4

ECON 1317

Hesaplamalı İktisat

3

0

3

4

ECON 1318

İktisat Tarihi

3

0

3

4

4. YIL

 

 

 

 

ECON 1411

Zaman Serileri Analizi

3

0

3

4

ECON 1412

Panel Veri Analizi

3

0

3

4

ECON 1413

Finansal Tablolar Analizi

3

0

3

4

ECON 1414

Oyun Teorisi

3

0

3

4

ECON 1415

Enerji Ekonomisi

3

0

3

4

ECON 1416

Davranışsal İktisat

3

0

3

4

ECON 1417

Endüstriyel Organizasyon

3

0

3

4

ECON 1418

Proje Değerlendirme

3

0

3

4

ECON 1419

İktisadi Düşünceler Tarihi

3

0

3

4

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

GRM 201

 

 

 

 

 

GRM 202

 

 

 

 

 

SPA 201

İSPANYOLCA-1

3

0

3

4

SPA 202

İSPANYOLCA-2

3

0

3

4

SPA 301

İSPANYOLCA-3

3

0

3

4

SPA 302

İSPANYOLCA-4

3

0

3

4

RUS 201

RUSÇA-1

3

0

3

4

RUS 202

RUSÇA-2

3

0

3

4

RUS 301

RUSÇA-3

3

0

3

4

RUS 302

RUSÇA-4

3

0

3

4

ARA 201

ARAPÇA-1

3

0

3

4

ARA 202

ARAPÇA-2

3

0

3

4

ARA 301

ARAPÇA-3

3

0

3

4

ARA 302

ARAPÇA-4

3

0

3

4

CHI 201

ÇİNCE-1

3

0

3

4

CHI 202

ÇİNCE-2

3

0

3

4

CHI 301

ÇİNCE-3

3

0

3

4

CHI 302

ÇİNCE-4

3

0

3

4

ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI

KREDİ                                                                171

 

 

AKTS         240

 

17.Ders İçerikleri

BUSI 111  Bilgi Teknolojileri Bilgisayarın Evrimi; Yapay Zekâ; Gelecekte Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı; Microsoft Office; Word – Excel – Powerpoint Uygulamaları; İnternet ve World Wide Web; Ağlar: Kaynak İletişim ve Paylaşımı; Bulut Hesaplama; Büyük Veri; Sosyo – ekonomik ve Etik Konular 
EBUSI 1101  Muhasebe I Dönem Girişi; İşlem Analizleri; İşletme Geliri Ölçme; Sınıflandırılmış Bilanço ve İlgili Kapatmalar; İşlem Döngüsü ve Ticari İşlemler; Envanterler; Nakit ve Alacaklar; Kısa Dönem Yatırımları; Uzun Dönem Varlıkları; Yatırımlar
EBUSI 1201  Maliyet Muhasebesi Yönetim Muhasebesine Giriş; Maliyet Terim ve Amaçlarına Giriş; Maliyet – Hacim – Kar Analizi; İş Maliyeti; Aktivite Bazlı Maliyet; Temel Bütçe ve Yükümlülük Muhasebesi; Esnek Bütçeler, Doğrudan Maliyet Değişimleri ve Yönetim Kontrolü; Envanter Maliyeti ve Kapasite Analizi; Maliyetlerin Seyrinin Belirlenmesi; Karar Alma ve Önemli Bilgi; Maliyet Dağıtımı: Ortak Ürün ve Yan ürünler; Süreç Maliyeti
ECON 101  Mikroekonominin İlkeleri Ekonomi ve Mikroekonomi Kavramları; Üretim Faktörleri, Faktör Gelirleri, Piyasalar, Ekonomik Ajanlar; Talep Yasası ve Talebi Etkileyen Faktörler; Arz Yasası ve Arzı Etkileyen Faktörler; Piyasa Mekanizması ve Fiyatın Belirlenmesi; Arz ve Talep Uygulamaları (Egzersizler); Tüketici Davranışı ve Bütçe Kısıtı; Firma Davranışı ve Üretim Maliyetleri; Tam Rekabet Piyasaları; Oligopol; Monopol
ECON 1101  İktisada Giriş I Ekonomi ve Mikroekonomi Kavramları; Üretim Faktörleri, Faktör Gelirleri, Piyasalar, Ekonomik Ajanlar; Talep Yasası ve Talebi Etkileyen Faktörler; Arz Yasası ve Arzı Etkileyen Faktörler; Piyasa Mekanizması ve Fiyatın Belirlenmesi; Arz ve Talep Uygulamaları (Egzersizler); Tüketici Davranışı ve Bütçe Kısıtı; Firma Davranışı ve Üretim Maliyetleri; Tam Rekabet Piyasaları; Monopolistik Rekabet; Oligopol; Monopol
ECON 1201  Mikroekonomi I Tüketici Tercihleri ve Fayda Kavramı – 1; Tüketici Tercihleri ve Fayda Kavramı – 2; Tüketici Seçimi – 1; Tüketici Seçimi – 2; Talep Teorisi – 1; Talep Teorisi – 2; Girdiler ve Üretim Fonksiyonları – 1; Girdiler ve Üretim Fonksiyonları – 2; Maliyet ve Maliyet Minimizasyonu – 1; Maliyet ve Maliyet Minimizasyonu – 2; Maliyet Eğrileri; Rekabetçi Piyasa Uygulamaları 
ECON 1203 – Makroekonomi I Makroekonomiye Giriş (Makroekonominin Politikası ve Uygulanması, Makroekonomik Verinin Ölçülmesi); Toplam Üretim ve Üretkenlik; Açık ve Kapalı Ekonomilerde Yatırım ve Tasarruf; Para ve Enflasyon; Büyümenin Temelleri ve Solow Modeli; Büyümenin Belirleyicileri: Teknoloji, Politika ve Kurumlar; IS Eğrisi; Para Politikası ve Toplam Talep; Toplam Arz ve Phillips Eğrisi; Toplam Talep ve Arz Modeli; Makroekonomik Politika ve Toplam Arz – Talep Analizi; Türkiye’nin Makroekonomik Göstergeleri ve Analizi 
ECON 1302  Ekonometri I Giriş; Olasılık ve İstatistik Gözden Geçirme; Tek Değişkenli Doğrusal Regresyon; Regresyon: Hipotez Testleri; Regresyon: Güven Aralıkları; Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon; Çok Değişkenli Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları
ECON 1303  Matematiksel İktisat I Giriş; Mantık ve Küme Teorisinin Temelleri; Cebir; Toplam ve Newton’un Binom Formülü; Denklemler; Tek Değişkenli Fonksiyonlar; Fonksiyonların Özellikleri; Türev ve Optimizasyon; İntegral; Çift İntegral; Fark Denklemleri; Matris ve Vektör Cebri
ECON 1307  Parasal İktisat I Para, Banka ve Finansal Piyasalar Neden İncelenmeli?; Finansal Sistemlere bir Bakış; Para Nedir?; Faizin Anlamı; Faizin Davranışı; Fazin Riski ve Yapısı; Hisse Senedi Piyasası, Rasyonel Beklentiler Hipotezi ve Etkin Piyasa Hipotezi; Finansal Yapının Ekonomik Analizi; Bankacılık ve Finansal Kurumların Yönetimi; Finansal Düzenlemelerin Ekonomik Analizi; Bankacılık Sektörü: Yapısı ve Rekabet; Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı; Merkez Bankaları ve Federal Rezerv Sistemi; Para Arzı Süreci; Türk Merkez Bankası; Para Politikası Araçları; Para Politikasının Uygulanması: Strateji ve Taktikler; Türkiye’de Para Politikasının Uygulanması; Döviz Piyasası; Uluslararası Finansal Sistem; Finansal Krizler; Yükselen Piyasalarda Finansal Krizler; Türkiye’de Finansal Krizler
ECON 1312  Yöneylem Araştırmaları Giriş; Model Tanımı; İki Değişkenli LP Modeli; Grafiksel LP Çözümü ve Bilgisayarlı Solver Çözümü; LP Uygulamaları; LP Modeli’nin Cebirsel Çözümü; Simplex Yöntemi; M Yöntemi; İki Aşamalı Yöntem; Tekli, Sonsuz, Uygulanabilir Çözümlerin Olmadığı Durumlarda Çözümün Araştırılması
ECON 1315  İşgücü Ekonomisi İşgücü Ekonomisine Giriş; İşgücü Arzı; İşgücü Talebi; İşgücü Piyasası Dengesi; Ücret Farklılıkları; Beşeri Sermaye; Ücret Yapıları; İşgücü Mobilitesi; İşgücü Piyasası Ayrımcılığı; Sendikalar; İş Teşvik ve Ödemeleri; İşsizlik; Tekrar ve Sorular
ECON 1401  Türkiye Ekonomisi I Türkiye’yle İlgili Genel Durum ve İstatistikler; Tarihsel Arka plan; Tam Değişim – 1980; Finansal Dünya – 1: Para ve Bankacılık; Finansal Dünya – 2: Kamu Sektörü ve Maliye Politikası; Sermaye Kaynaklarının Kullanılması; Sektörlerin Gelişimi; Ekonominin Sosyal Yönleri; Ulusal Gelir, Dağılımı ve Toplam Fiyatlar; Ekonomi ve Dünya’nın Geri Kalanı; Uzun Dönemli Perspektifler; Temel Yapısal Ekonomik Meseleler
ECON 1403  Uygulamalı Ekonometri I R’a Giriş; Doğrusal Modeller; Doğrusal Olmayan Modeller ve En Çok Olabilirlik Tahmincisi; İkili Sonuç Modelleri; Fraksiyonel Çıktı Modelleri; Tam Sayı Verisi İçin Regresyon Modelleri; Köşe Çözümleri İçin Regresyon Modelleri; Örnek Seçimi Modelleri; Seçilmiş Yayınların Replikasyon Örnekleri
ECON 1405  Ekonomik Büyüme Giriş; Bazı Ampirik Olgular; Analitik Çerçeve; Fiziki Sermaye ve Ekonomik Büyüme; Nüfus ve Ekonomik Büyüme; Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme; Egzersizler; Üretkenliğin Ölçülmesi; Teknoloji ve Ekonomik Büyüme; Etkinlik; Açık Ekonomiler ve Ekonomik Büyüme; Gelir Eşitsizliği; Tekrar ve Sorular
ECON 1407  İktisatta Özel Konular I Temel Kavramlar, Bilimsel Araştırma Süreci; Yöntemler; Ekonomik Krizler; Büyüme, Kalkınma, Orta Gelir Tuzağı; İşsizlik; Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme; Çevre Kirliliği; Küresel Isınma, Ekolojik Ayak İzi; Monopol, Asimetrik Fiyat Geçişi; Petrol Piyasası, Yenilenebilir Enerji; Sunumlar; Tekrar
ECON 1411  Zaman Serileri Analizi ve Tahmini Giriş; Düzleştirme Yöntemleri; Deterministik Trendler ve Mevsimsellik; Yapısal Modeller; Yapısal Olmayan Modeller; Birleşen Tahmin; Çeşitli Yöntemler ve Pratikte Tahmin
ECON 1414  Oyun Teorisi Giriş; Stratejik Formlu Oyunlar; Kapsamlı Formlu Oyunlar; Eksik Bilgi Oyunlar; Tekrarlı Oyunlar; Evrimsel Oyun Teorisi; 
ELAW 101  Hukuka Giriş Giriş; Hukuk Kavramı; Hukuk Dalları, Kamu Hukuku Dalları; Hukuk Dalları, Özel Hukuk Dalları; Hukuk Kaynakları; Hukuk Sistemleri; Türk Özel Hukukunun Genel İlkeleri; Kişi Hukuku – Özel Kişiler; Kişi Hukuku – Tüzel Kişiler; Sözleşme Hukuku; Tazminat Hukuku; Türk Mahkemelerinin Yapısı; Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri
ECON 1106  Borçlar Hukuku Giriş; Temel Kavramlar: Borç ve Yükümlülük; Borçların Kaynakları, Yasal İşlemler; Sözleşme Yasasının İşlevleri: Sözleşme Yasası Nedir?; Okuma ve Tartışma: “pacta sunt servanda” versus “clausula rebus sic stantibus”; Sözleşmelerin Sınıflandırılması: Tek – Çift Yönlü Sözleşmeler, Geçerli – Hükümsüz – Hükümsüz Kılınabilir Sözleşmeler; Açık Hükümlü – Üstü Örtülü Sözleşmeler; Sözleşmelerin Sınıflandırılması: Resmi – Resmi Olmayan Sözleşmeler, Atanmış – Atanmamış Sözleşmeler; Sözleşme Konusu; Sunum; Sözleşme Feshi: Performans; Diğer Sözleşme Fesih Nedenleri; Sözleşme İhlalleri; Tazminatlar
ECON 1202  Mikroekonomi II Uzun Dönemde Üretici Dengesi; Uzun Dönemde Üretici Dengesi II; Üretici Dengesinde Değişimler; Üretici Dengesinde Değişimler II; Kısa Dönemde Maliyetler; Tam Rekabet Piyasaları; Tam Rekabet Piyasaları II; Tam Rekabet Piyasaları Örnek Sorular; Monopol I; Monopol II; Monopolistik Rekabet; Oligopol I; Oligopol II
ECON 1204  Makroekonomi II Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme; Finansal Krizler ve Ekonomi; Maliye Politikası ve Hükümet Bütçesi; Türkiye’de Maliye Politikası ve Bütçe Oluşturma Süreci; Döviz Kurları ve Uluslararası Ekonomi Politikası; Türkiye’de Döviz Kuru Rejimleri ve Politikaları; Tüketim ve Tasarruf; Yatırım; İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik; Makroekonomik Politikada Beklentilerin Rolü; Modern İş Çevrimi Teorisi; Dünya ve Türkiye’de Krizler; Ders Genel Değerlendirmesi ve Tekrarı
ECON 1206  Kamu Maliyesi Piyasa Sisteminde Hükümet; Hükümetin Ölçek ve Boyutunun Ölçülmesi; Hükümet Yapıları; Kamu Sektöründe Karar Alma; Eşitlik, Gelir Dağılımı ve Sosyal Güvenli Ağı; Kamusal Mallar; Dışsallıklar: Yayılma Etkileriyle Başa Çıkmak; Kamu Sektöründe Bütçe; Borçlanma, Borç Hizmeti Sermaye Finansman Piyasaları; Fayda – Maliyet Analizi; Vergileme İlkeleri I: Etkinlik ve Eşitlik Konuları; Vergileme İlkeleri II: Uygulamalı Konular; Gelir Vergileri
ECON 1214  Türk Vergi Sistemi Gelir Vergileri (1 – 3 Hafa); Taşınmaz Vergileri (4 – 6 Hafta); Gözden Geçirme; Harcama Vergileri (9 – 11 Hafta); Diğer Vergiler (12 – 14 Hafta)
ECON 1302  Ekonometri II Giriş; Lineer Olmayan Fonksiyonlar; Çoklu Regresyona Dayalı Çalışmaların Değerlendirilmesi; Panel Veri Regresyonları; İkili Bağımlı Değişkenli Regresyon; Enstrümental Değişkenli Regresyon; Deneyler ve Yarı Deneyler; Sunumlar; Gözden Geçirme
ECON 1304  Matematiksel İktisat II Giriş; İkili İlişkiler; Alanlar; Vektör Uzayları; Reel Sayılar; Metrik ve Metrik Uzaylar; Norm ve Norm Uzaylar; Diziler ve Alt Diziler; Yakınsama, Monoton ve Sınırlı Diziler; MATLAB Uygulamaları; Gözden Geçirme 
ECON 1404  Uygulamalı Ekonometri II R’a Giriş; Faktör Değişkenlerinin Kullanımı; Rassal Regresörler; Eşanlı Denklem Modelleri; Yatay Kesitin Zamana Göre Havuzlanması; Panel Veri Modelleri
ECON 1406  İktisadi Kalkınma Giriş ve Genel Bakış; Solow Modeli; Neoklasik Büyüme Modellerinin Ampirik Uygulamaları; Fikir Ekonomisi; Büyümenin Motorları; Büyüme ve Kalkınma için Basit Bir Model; Sosyal Altyapı ve Uzun Dönem Ekonomik Performans; Nüfus ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme; İçsel Büyüme için Alternatif Teoriler; Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Büyüme; Ekonomik Büyümeyi Anlama; Ekonomik Büyüme – Kalkınma Verileri; Genel Bakış ve Tekrar
ECON 1408  İktisatta Özel Konular II Yükselen Ekonomiler için Büyüme, Kalkınma ve Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Örneği; Monopol Gücü, Asimetrik Fiyat Geçişi; Ekonomi ve Çevre: Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme; Gelir ve Çevre: Çevresel Kuznets Eğrisi; Ekonomi ve Çevre: Ekolojik Ayakizi; Ekonomi ve Çevre: Su Ayakizi; Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk; Ekonomide Cinsiyet Sorunları; Yoksulluk – Beşeri Kalkınma Endeksi; Ekonomik Birleşme Teorisi: Türkiye – AB İlişkileri, Sunumlar; Gözden Geçirme
ECON 1412  Panel Veri Analizi Giriş; Panel Verinin Temelleri ve Ana Terminolojisi; STATA/Eviews’e Giriş; Doğrusal Panel Veri Modelleri; Birinci Farklar Modeli; Sabit Etkiler Modeli; Havuzlanmış En küçük Kareler Yöntemi; En Çok Olabilirlik Yöntemi; Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi, Rassal Etkiler Modeli; Heteroskedastisite ve Otokorelasyon; Sunumlar, Gözden Geçirme
ECON 1415  Enerji Ekonomisi Enerji Talebi: Enerji Piyasaları I: Dünya Petrol Piyasası ve Enerji Güvenliği, Doğal Gaz Fiyat Düzenlemesi ve Piyasaları: Enerji Piyasaları II: Kömür Piyasaları, Nükleer Enerji: Enerji Piyasaları III: Elektrik Piyasaları, Elektrik Fiyat Düzenlemeleri ve Piyasalar; Risk Yönetimi, Gelecekteki Piyasalar ve Türevler: Enerji Talebi, Enerji Talep Modelleri: Enerji ve İklim Değişikliği: Enerji Ve Sürdürülebilir Büyüme: Enerji Verimliliği Politikaları: Yenilenebilir Enerji ve Yenilenebilir Enerji Politikalarının Önemi Ve Potansiyeli: Enerji Yatırımları, Türkiye'nin Enerji Görünümü
ECON 1417  Endüstriyel Organizasyonlar Firma ve Maliyetler: Mükemmel Rekabet: Rekabet ve Hotelling’in Ana Cadde Modeli: Tekeller; Karteller; Oligopoller; Ürün Farklılaştırması ve Tekelci Rekabet; Sektör Yapısı ve Performansı; Fiyat Farklılaştırması; Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma Stratejilerinde İleri Konular; Stratejik Davranış; Genel Bakış ve Tekrar
ENGE 102  Akademik İngilizce II Modern Dünyada Ekonomi - Ekonomi Neden Önemlidir? Ekonomi Hayatımızı Nasıl Şekillendiriyor?; "Ekonominin Farklı Sektörleri" Hakkında Okuma ve Tartışma; Ekonomik Sistemler ve Küresel Ekonomi; "Ekonomi, Küreselleşme ve Sürdürülebilirlik" Hakkında Dinleme ve Tartışma.; Küreselleşme Hakkında Okuma ve Tartışma; Tasarruf, Harcama, Ödünç Alma, Borç Verme Hakkında Dinleme ve Tartışma; "Bölüm 3 Özgür Teşebbüs 62-68" Hakkında Okuma ve Tartışma; 'İşgücü Piyasaları' Göçmen Kaçakçılığı, İşgücü Piyasası Eğilimleri Hakkında Dinleme ve Tartışma; Özgür Girişim Ve Girişimciler Hakkında Okuma ve Tartışma; 'Girişimcilik' Hakkında Dinleme ve Tartışma; “Hisse Senetleri ve Hisseler Hakkında Okuma ve Tartışma; "Enflasyon ve Deflasyon" Videolarını Dinleme ve Tartışma.; Ekonomik Değişimler ve Döngüler Enflasyon ve Deflasyonu Okuma.; “Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Hakkında Okuma ve Tartışma.; Strateji, Politika ve Ekonomi Değişikliği Okumak. "Ekonomi ve Ekosistemler".
MATH 1112  Matematik II Ters Türevler; Değişiklikalanı ve Belirli İntegraller: Cebirin Temel Teoremi; Eğriler Arasındaki Alan; Parçalara Göre Entegrasyon Hacmi ve Ortalama Değer; Fonksiyonlar ve Çeşitli Değişkenler; Kısmi Türevler; Maxima ve Minima
STAT 1202  İstatistik II STATA Yazılımına Giriş ve Uygulamalı İstatistiğin Temelleri; Bir Popülasyon Ortalamasının Test Edilmesi; Tek Örneklem T Testi, Tek Örnek Wilxocon İmzalı Sıra Testi ve STATA Uygulamaları; İki Popülasyon Ortalaması Arasındaki Farklılıkları Test Etmek.; İki Örneklemli T Testi, Mann-Whitney U Testi ve STATA Uygulamaları; İki Bağımlı Nüfus Aracı Arasındaki Farklılıkları Test Etme; Eşleştirilmiş Örnekler T Testi, Wilxocon İmzalı Sıra Testi Ve STATA Uygulamaları; Bir Popülasyon Ortalamasının Test Edilmesi; Tek Örnek Oran Testi ve STATA Uygulamaları; İki Popülasyon Oranı Arasındaki Farklılıkları Test Etme; İki Örnek Oran Testi ve STATA Uygulamaları; İstatistiksel Varsayımların Test Edilmesi; Bartlett Testi, Jarque-Bera Testi ve STATA Uygulamaları; K Bağımsız Popülasyon Ortalamaları Arasındaki Farklılıkları Test Etme; Tek Yönlü ANOVA ve STATA Uygulamaları; K Bağımsız Popülasyon Ortalamaları Arasındaki Farklılıkları Test Etme; Kruskal-Wallis Testi ve STATA Uygulamaları; K Popülasyon Oranları Arasındaki Farklılıkları Test Etme; Ki-Kare Testi ve STATA Uygulamaları; İki Değişken Arasındaki İlişkiyi Test Etmek; STATA Uygulamaları İle Korelasyon Katsayısı ve Hipotez Testi; İki Değişken Arasındaki Doğrusal Denklemin Tahmini; Basit Doğrusal Regresyon Modeli ve STATA Uygulamaları.

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

ÜY-FR-0971 ECTS-BUSI 111

ÜY-FR-0972 ECTS-EBUSI 1101

ÜY-FR-0973 ECTS-EBUSI 1102

ÜY-FR-0974 ECTS-EBUSI 1201

ÜY-FR-0975 ECTS-ECON 1101

ÜY-FR-0976 ECTS-ECON 1102

ÜY-FR-0977 ECTS-ECON 1103

ÜY-FR-0978 ECTS-ECON 1106

ÜY-FR-0979 ECTS-ECON 1201

ÜY-FR-0980 ECTS-ECON 1202

ÜY-FR-0981 ECTS-ECON 1203

ÜY-FR-0982 ECTS-ECON 1204

ÜY-FR-0983 ECTS-ECON 1206

ÜY-FR-0984 ECTS-ECON 1301

ÜY-FR-0985 ECTS-ECON 1302

ÜY-FR-0986 ECTS-ECON 1303

ÜY-FR-0987 ECTS-ECON 1307

ÜY-FR-0988 ECTS-ECON 1312 

ÜY-FR-0989 ECTS-ECON 1313

ÜY-FR-0990 ECTS-ECON 1315

ÜY-FR-0991 ECTS-ECON 1317

ÜY-FR-0992 ECTS-ECON 1318

ÜY-FR-0993 ECTS-ECON 1401

ÜY-FR-0994 ECTS-ECON 1402

ÜY-FR-0995 ECTS-ECON 1403

ÜY-FR-0996 ECTS-ECON 1405

ÜY-FR-0997 ECTS-ECON 1406

ÜY-FR-0998 ECTS-ECON 1407

ÜY-FR-0999 ECTS-ECON 1411

ÜY-FR-1000 ECTS-ECON 1414

ÜY-FR-1001 ECTS-ECON 1417

ÜY-FR-1002 ECTS-ECON 1419

ÜY-FR-1003 ECTS-ELAW 101

ÜY-FR-1004 ECTS-ENGE101

ÜY-FR-1005 ECTS-MATH 1111

ÜY-FR-1006 ECTS-MATH 1112

ÜY-FR-1007 ECTS-STAT 1201

ÜY-FR-1008 ECTS-STAT 1202