Mühendisliği Bölümü Ders Bilgi Paketi

1.Programın Dili    İngilizce

2.Programın Süresi (Yıl)  4 yıl

3.Programın Azami Süresi (Yıl)  7 yıl

4.Bölüm Başkanı  Doç. Dr.  Semail ÜLGEN

5. Tarihçe

Endüstri Mühendisliği Bölümü, ABÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2011 yılında YÖK kararıyla kurulduktan sonra bölümün fiziksel mekan ve akademik personel kazanım çalışmaları başlatılmıştır. ABÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde, yeterli fiziksel mekan ve personel ihtiyacı karşılandıktan sonra 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 26 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde 2021-2022 eğitim yılından itibaren yüksek lisans programı yürütülmesi planlanmıştır. Doktora eğitiminin başlatılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

6.Kazanılan Derece   (Bachelor of Science in Industrial Engineering )  Endüstri Mühendisliği Lisans  Derecesi

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, başarı koşulu ile kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

İlk kayıt işlemleri

 (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda Üniversitenin bir diploma programına yerleştirilmiş olmak, özel yetenek sınavında başarılı olmak veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve Üniversite tarafından istenen diğer belgelerin aslı veya Üniversite onaylı suretleri ile oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Askerlik durumu ile adli sicile ilişkin öğrencinin beyanı esas alınır. Ancak mazereti olan aday, kaydını yasal temsilcisi veya noterde tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz.

(4) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kesin kayıtları yapılmaz.

(5) Kayıt belgelerinde eksiklik, sahtecilik ya da tahrifat olanlarla, üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişiler, YÖK tarafından izin verilenler hariç diğer bir yükseköğretim kurumunun diploma programında kayıtlı olanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Bunların, kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir. Bu kişilerin, Üniversiteden ayrılmış olsalar bile, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, başarı koşulu ile kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir.

İntibak işlemi, fakültemiz yönetim kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir. İntibak işlemlerinde ayrıca, özellikle Mühendislik Fakültesi dışındaki fakülte bölümlerinden ve yüksekokullardan alınan derslerin intibakı bakımından, öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan edinmesi mümkün olan Endüstri Mühendisliği ile ilgili olan bilgi birikimi de değerlendirilerek bir karar verilir. Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurtdışından alınan derslerin Endüstri Mühendisliği alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, bölümümüz lisans program müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine dersin öğretim üyesi takdirinde kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler için de yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

 Harf Notu

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Katsayısı

4,00

4,00

3,70

3,30

3,00

2,70

2,30

2,00

1,70

1,30

1,00

0,00

 

 

Harf Notu

FX

EX

S

U

W

I

P

AU

Katsayı

Devamsız

Muaf

Yeterli

Yetersiz

Çekilme

Eksik

Devam eden

Dinleyici

 

 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, bölümümüz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamalarmış olan, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olan ve tamamladıkları toplam kredinin en az 240 AKTS kredisi olduğu tespit edilen öğrenciler, bölümümüzden lisans diploması almaya hak kazanırlar. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F, FX, U, I ve W notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

11.Çift Anadal

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

ZORUNLU

 

ENEN 101

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER (ENBE 101)

 

MATH 101

Matematik I

5

4

2

0

6

EŞDEĞER (MATH 112)

 

PHYS 101

Fizik I

3

3

0

0

4

ZORUNLU

 

PHYS 101L

Fizik I- Laboratuvar

1

0

0

2

2

ZORUNLU

 

CHEM 101

Genel Kimya

4

3

2

0

6

ZORUNLU

 

TURK 101

Türk Dili I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

 

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

CS 102

Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

6

ZORUNLU

 

ENEN 102

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER (ENBE 102)

 

MATH 102

Matematik II

5

4

2

0

6

ZORUNLU

 

PHYS 102

Fizik II

3

3

0

0

4

ZORUNLU

 

PHYS 102L

Fizik II- Laboratuvar

1

0

0

2

2

ZORUNLU

 

BIO 102

Biyoloji

3

3

0

0

4

ZORUNLU

 

TURK 102

Türk Dili II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

 

IE 102

Endüstri Mühendisliğine Giriş

2

2

0

0

2

ZORUNLU

 

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

IE 201

Yöneylem Araştırması I

3

3

0

0

5

EŞDEĞER (BUSI 252)

 

IE 203

Mikroekonominin Temelleri

4

3

2

0

5

EŞDEĞER (ECON 101)

 

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

 

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

 

GEN 200

Mühendislik Ekonomisi

3

3

0

0

4

ZORUNLU

 

MATH 201

Doğrusal Cebir

4

4

0

0

5

EŞDEĞER (BUSI 251)

 

MATH 211

Mühendisler için Olasılık  ve İstatistik 

3

3

0

0

5

EŞDEĞER (MATH 204)

 

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

IE 212

İstatistiksel Modeller

3

3

0

0

5

ZORUNLU

 

IE 202

Yöneylem Araştırması II

3

3

0

0

5

ZORUNLU

 

ME 122

Teknik Resim II

3

3

0

0

3

ZORUNLU

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

 

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

 

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

4

0

0

5

ZORUNLU

 

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(*)

 

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

IE 381

Simülasyon

4

3

0

2

7

ZORUNLU

 

IE 313

Üretim Planlama ve Kontrol

3

3

0

0

6

ZORUNLU

 

IE 301

Endüstri Mühendisliği Seminerleri

2

2

0

0

2

ZORUNLU

 

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

 

IE 291

Yaz Stajı I

0

0

0

0

0

ZORUNLU

 

MATH 300

Mühendisler için Sayısal Analiz

4

4

0

0

5

ZORUNLU

 

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

IE 312

Kalite Kontrol Mühendisliği

3

3

0

0

7

ZORUNLU

 

IE 304

Tesis Planlama ve Tasarımı

3

3

0

0

7

ZORUNLU

 

IE 306

Yöneylem Araştırması III

3

3

0

0

6

ZORUNLU

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

 

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

4

(*)

 

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

 

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

6

(**)

 

IE 391

Yaz Stajı II

0

0

0

0

0

ZORUNLU

 

ENEN 401

Teknik Yazım ve Sunum

3

3

0

0

3

EŞDEĞER (BUSI 301)

 

GEN 401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

2

2

0

0

2

ZORUNLU

 

IE 491

Bitirme Projesi I

0

0

2

0

2

ZORUNLU

 

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(*)

 

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

 

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(*)

 

GEN 402

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II

2

2

0

0

2

ZORUNLU

 

IE 492

Bitirme Projesi II

0

0

6

0

6

ZORUNLU

 

GEN 404

İnovasyon ve Girişimcilik

2

2

0

0

2

ZORUNLU

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

 

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

 

 

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

EŞDEĞER

ENEN 101

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER

MATH 101

Matematik I

5

4

2

0

6

EŞDEĞER

PHYS 101

Fizik I

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

PHYS 101L

Fizik I- Laboratuvar

1

0

0

2

2

EŞDEĞER

CHEM 101

Genel Kimya

4

3

2

0

6

EŞDEĞER

TURK 101

Türk Dili I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

CS 102

Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

6

EŞDEĞER

ENEN 102

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER

MATH 102

Matematik II

5

4

2

0

6

EŞDEĞER

PHYS 102

Fizik II

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

PHYS 102L

Fizik II- Laboratuvar

1

0

0

2

2

EŞDEĞER

BIO 102

Biyoloji

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

TURK 102

Türk Dili II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

IE 102

Endüstri Mühendisliğine Giriş

2

2

0

0

2

ZORUNLU

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 201

Yöneylem Araştırması I

3

3

0

0

5

ZORUNLU

IE 203

Mikroekonominin Temelleri

4

3

2

0

5

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

GEN 200

Mühendislik Ekonomisi

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

MATH 201

Doğrusal Cebir

4

4

0

0

5

EŞDEĞER

MATH 211

Mühendisler için Olasılık  ve İstatistik 

3

3

0

0

5

EŞDEĞER

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 212

İstatistiksel Modeller

3

3

0

0

5

ZORUNLU

IE 202

Yöneylem Araştırması II

3

3

0

0

5

ZORUNLU

ME 122

Teknik Resim II

3

3

0

0

3

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

4

0

0

5

EŞDEĞER

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 381

Simülasyon

4

3

0

2

7

ZORUNLU

IE 313

Üretim Planlama ve Kontrol

3

3

0

0

6

ZORUNLU

IE 301

Endüstri Mühendisliği Seminerleri

2

2

0

0

2

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

IE 291

Yaz Stajı I

0

0

0

0

0

(***)

MATH 300

Mühendisler için Sayısal Analiz

4

4

0

0

5

EŞDEĞER

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 312

Kalite Kontrol Mühendisliği

3

3

0

0

7

ZORUNLU

IE 304

Tesis Planlama ve Tasarımı

3

3

0

0

7

ZORUNLU

IE 306

Yöneylem Araştırması III

3

3

0

0

6

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

6

(**)

IE 391

Yaz Stajı II

0

0

0

0

0

(***)

ENEN 401

Teknik Yazım ve Sunum

3

3

0

0

3

EŞDEĞER

GEN 401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

IE 491

Bitirme Projesi I

0

0

2

0

2

(*)

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

GEN 402

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

IE 492

Bitirme Projesi II

0

0

6

0

6

(*)

GEN 404

İnovasyon ve Girişimcilik

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

 

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

EŞDEĞER

ENEN 101

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER

MATH 101

Matematik I

5

4

2

0

6

EŞDEĞER

PHYS 101

Fizik I

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

PHYS 101L

Fizik I- Laboratuvar

1

0

0

2

2

EŞDEĞER

CHEM 101

Genel Kimya

4

3

2

0

6

EŞDEĞER

TURK 101

Türk Dili I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

CS 102

Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

6

EŞDEĞER

ENEN 102

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER

MATH 102

Matematik II

5

4

2

0

6

EŞDEĞER

PHYS 102

Fizik II

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

PHYS 102L

Fizik II- Laboratuvar

1

0

0

2

2

EŞDEĞER

BIO 102

Biyoloji

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

TURK 102

Türk Dili II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

IE 102

Endüstri Mühendisliğine Giriş

2

2

0

0

2

ZORUNLU

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 201

Yöneylem Araştırması I

3

3

0

0

5

ZORUNLU

IE 203

Mikroekonominin Temelleri

4

3

2

0

5

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

GEN 200

Mühendislik Ekonomisi

3

3

0

0

4

EŞDEĞER

MATH 201

Doğrusal Cebir

4

4

0

0

5

EŞDEĞER

MATH 211

Mühendisler için Olasılık  ve İstatistik 

3

3

0

0

5

EŞDEĞER

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 212

İstatistiksel Modeller

3

3

0

0

5

ZORUNLU

IE 202

Yöneylem Araştırması II

3

3

0

0

5

ZORUNLU

ME 122

Teknik Resim II

3

3

0

0

3

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

4

0

0

5

EŞDEĞER

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 381

Simülasyon

4

3

0

2

7

ZORUNLU

IE 313

Üretim Planlama ve Kontrol

3

3

0

0

6

ZORUNLU

IE 301

Endüstri Mühendisliği Seminerleri

2

2

0

0

2

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

IE 291

Yaz Stajı I

0

0

0

0

0

(***)

MATH 300

Mühendisler için Sayısal Analiz

4

4

0

0

5

EŞDEĞER

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 312

Kalite Kontrol Mühendisliği

3

3

0

0

7

ZORUNLU

IE 304

Tesis Planlama ve Tasarımı

3

3

0

0

7

ZORUNLU

IE 306

Yöneylem Araştırması III

3

3

0

0

6

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

6

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

6

(**)

IE 391

Yaz Stajı II

0

0

0

0

0

(***)

ENEN 401

Teknik Yazım ve Sunum

3

3

0

0

3

EŞDEĞER

GEN 401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

IE 491

Bitirme Projesi I

0

0

2

0

2

(*)

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

GEN 402

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

IE 492

Bitirme Projesi II

0

0

6

0

6

(*)

GEN 404

İnovasyon ve Girişimcilik

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

5

(**)

 

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EKONOMİ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

CS 101

Programlamaya Giriş I

4

3

0

2

6

ZORUNLU

ENEN 101

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER (ENGE 101)

MATH 101

Matematik I

5

4

2

0

6

EŞDEĞER (Math 1111)

PHYS 101

Fizik I

3

3

0

0

4

ZORUNLU

PHYS 101L

Fizik I- Laboratuvar

1

0

0

2

2

ZORUNLU

CHEM 101

Genel Kimya

4

3

2

0

6

ZORUNLU

TURK 101

Türk Dili I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

CS 102

Programlamaya Giriş II

4

3

0

2

6

ZORUNLU

ENEN 102

Mühendislik İçin İngilizce I

4

4

0

0

4

EŞDEĞER (ENGE 102)

MATH 102

Matematik II

5

4

2

0

6

EŞDEĞER (Math 1112)

PHYS 102

Fizik II

3

3

0

0

4

ZORUNLU

PHYS 102L

Fizik II- Laboratuvar

1

0

0

2

2

ZORUNLU

BIO 102

Biyoloji

3

3

0

0

4

ZORUNLU

TURK 102

Türk Dili II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

IE 102

Endüstri Mühendisliğine Giriş

2

2

0

0

2

ZORUNLU

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 201

Yöneylem Araştırması I

3

3

0

0

5

ZORUNLU

IE 203

Mikroekonominin Temelleri

4

3

2

0

5

EŞDEĞER (ECON 1201)

NDAE XXX

Bölüm Dışı Alan Seçmeli

3

3

0

0

4

(**)

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

GEN 200

Mühendislik Ekonomisi

3

3

0

0

4

ZORUNLU

MATH 201

Doğrusal Cebir

4

4

0

0

5

ZORUNLU

MATH 211

Mühendisler için Olasılık  ve İstatistik 

3

3

0

0

5

EŞDEĞER (STAT 1201)

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 212

İstatistiksel Modeller

3

3

0

0

5

EŞDEĞER (STAT 1202)

IE 202

Yöneylem Araştırması II

3

3

0

0

5

ZORUNLU

ME 122

Teknik Resim II

3

3

0

0

3

ZORUNLU

DAE XXX

Alan içi Seçmeli

3

3

0

0

5

ZORUNLU

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

2

0

0

2

EŞDEĞER

MATH 202

Diferansiyel Denklemler

4

4

0

0

5

ZORUNLU

NAE XXX

Alan Dışı Seçmeli

3

3

0

0

5

(*)

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

 

IE 381

Simülasyon

4

3

0

2

7

ZORUNLU

IE 313

Üretim Planlama ve Kontrol

3

3

0

0

6