ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

Türkçe.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

 Öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

 Doc. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Akademik döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

6.Kazanılan Derece

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için SAY puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

 8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

 ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş  ile fakültemize öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemize kabul edilen öğrenciler,  kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin fakültemiz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin,   öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

9.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Çift Ana dal çalışmaları devam etmektedir.

12.Yan Dal

Yan dal programı bulunmaktadır

13.Mezun İstihdam Olanakları

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini takiben;

1-) Yataklı Tedavi Merkezleri

2-) Tıp Merkezleri

3-) Engelli Rehabilitasyon Merkezleri

4-) Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezleri

5-) Endüstriyel Kuruluşlar

6-) Okullar

7-) Amatör ve Profesyonel Spor Kulüpleri, Milli Takımlar

8-) Huzur Evleri

9-) Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri

10-) Kaplıca Merkezleri

11-) Evde Bakım Merkezleri

12-) AR-GE Laboratuvarları

13-) Üniversite, Yüksekokul, Araştırma Enstitüleri

14-) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitimci, yönetici, koordinatörlüğün yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabileceklerdir.

 

14. Üst Derece Programlara Geçiş

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1. Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili teorik bilgiyi, ana hatları ile açıklar ve bunları fizyoterapi ile ilişkilendirir.

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon değerlendirme yöntemlerini uygular, analiz eder ve kuramsal bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar.

3. Bireye özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygular.

4. Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.

5. Bilimsel bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar.

6. Etkili iletişim becerisine sahiptir.

7. Meslekî görev ve sorumluluklarını hukuksal boyutta tanımlar ve etik prensipler çerçevesinde uygular.

8. Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.

9. Meslekî gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.

10. Mesleği ile ilgili kalite, iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

16. Program Müfredatı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
 BÖLÜMÜ
2021 - 2022 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

1.YIL

1  Güz Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

FTR 113

Fizyoterapi Rehabilitasyona Giriş ve Etik

2

0

2

3

 

FTR 115

Anatomi I

 

 

 

2

2

4

5

 

FTR 117

Fizyoloji I

 

 

 

2

1

3

4

 

INGL 101

İngilizce I

 

 

 

2

0

2

2

 

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

 

TURK 101

Türk Dili I

 

 

 

2

0

2

2

 

FTR 119

Fizik

2

0

2

3

 

FTR121

Psikososyal Rehabilitasyon

 

 

2

0

2

3

 

FTR 1XX1

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 1XX3

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

TOPLAM

20

3

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Bahar Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

FTR 118

Anatomi II

 

 

 

2

2

4

5

 

FTR 120

Fizyoloji II

 

 

 

2

1

3

4

 

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

 

 

2

0

2

2

 

TURK 102

Türk Dili II

 

 

 

2

0

2

2

 

INGL 102

İngilizce II

 

 

 

2

0

2

2

 

FTR 122

Engellilik ve Halk Sağlığı

 

 

2

0

2

3

 

FTR 1XX2

Alan Seçmeli Ders

     

1

1

2

3

 

FTR 1XX4

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

1

0

1

3

 

FTR 1XX6

Alan Seçmeli Ders

   

1

0

2

3

 

FTR 1XX8

Alan Seçmeli Ders

 

 

1

1

1

3

 

     

 

TOPLAM

16

5

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

8

22

30

 

GENEL DERSLER

6

12

12

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

6

10

18

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

1.YIL TOPLAM

20

44

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.YIL

3  Güz Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

FTR 221

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

1

3

3

4

 

FTR 223

Manipulatif Tedavi I

 

 

1

3

3

4

 

FTR 225

Elektroterapi I

 

 

 

1

3

3

4

 

FTR 227

Isı, Işık ve Hidroterapi

 

 

1

2

2

3

 

FTR 229

Hareket ve Fonksiyon Gelişimi

 

 

1

1

2

3

 

FTR 231

Biyomekani ve Kinezyoloji I

 

 

2

1

3

3

 

FTR 233

Nörolojik Bilimler

     

2

0

2

3

 

FTR 2XX1

Alan Seçmeli Ders

 

 

2

0

2

3

 

FTR 2XX3

Alan Seçmeli Ders

 

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

TOPLAM

13

13

22

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Bahar Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

FTR 222

Temel Egzersiz Uygulamaları

 

 

1

3

3

3

 

FTR 224

Manipulatif Tedavi II

 

 

1

1

3

3

 

FTR 226

Elektroterapi II

 

 

 

1

3

3

4

 

FTR 228

Egzersiz Fizyolojisi

 

 

 

2

1

3

3

 

FTR 230

Beslenme İlkeleri

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 232

Biyomekani ve Kinezyoloji II

 

 

2

1

3

3

 

FTR 234

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleki Uygulama I (4 Hafta Yaz Uygulaması)

1

8

5

5

 

FTR 236

Nöroşirurji

2

0

2

3

 

FTR 2XX2

Alan Seçmeli Ders

   

2

0

2

3

 

 

 

 

 

TOPLAM

14

17

26

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

15

42

51

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

3

6

9

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

2.YIL TOPLAM

18

48

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

 

FTR 123

İletişim Becerileri

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 125

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 

 

2

0

2

3

 

FTR 127

Temel Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı

0

2

2

3

 

FTR 129

Sosyolojiye Giriş

     

2

0

2

3

 

FTR 124

İlk Yardım

 

 

 

1

1

2

3

 

FTR 126

Fizyoterapide Biyokimya

 

 

1

0

1

3

 

FTR 128

Fizyoterapide Histoloji

 

 

1

0

2

3

 

FTR 130

Fizyoterapide Patoloji

 

 

1

1

1

3

 

FTR 132

Elektrofizyoloji

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 134

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

 

 

2

0

2

3

 

FTR 136

Temel Genetik

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 138

Mikrobiyoloji

     

2

0

2

3

 

FTR 235

Fonksiyonel Nöroanatomi

 

 

2

0

2

3

 

FTR 237

Ortopedi

     

2

0

2

3

 

FTR 239

Sağlık Ekonomisi

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 241

Girişimcilik ve Proje Yönetimi

   

2

0

2

3

 

FTR 243

Davranış Bilimleri

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 245

Akuaterapi

     

2

0

2

3

 

FTR 238

Dahili Hastalıklar

 

 

 

2

0

2

3

 

FTR 240

Sağlık Hukuku

     

2

0

2

3

 

FTR 242

Sağlık Turizmi ve Tamamlayıcı Terapiler

 

2

0

2

3

 

FTR 244

Fizyoterapide Duyu Bütünlüğü

   

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

38

92

120

                   

Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0

         


 

17.Ders İçerikleri

Ders Kodu Ders adı Ders İçeriği

FTR 113

FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYONA GİRİŞ VE ETİK

Fizyoterapi ve rehabilitasyon tanımı, mesleki kimliği, yetki ve sorumlulukları, içeriği ve gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve uygulama alanları, profesyonel uygulamalar, ekip çalışması, deontoloji tanımı, fizyoterapide ve rehabilitasyonda etik prensipler, etik sorunlar ve çözüm yolları

FTR 115

ANATOMİ I

İnsanı oluşturan yapıların normal anatomisi ve fonksiyonları yer alır. İnsan anatomisi ile ilgili temel kavramlar, Anatomiye giriş, anatomik terminoloji, Hareket sistemi (Kemikler-Eklemler Kaslar). 

FTR 117 

FİZYOLOJİ I

Hücre fizyolojisi, doku, kemik, kıkırdak, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, periferik sinir ve merkezi sinir sistemi fizyolojisi.

INGL 101

 İNGİLİZCE I

Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dil bilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

TURK 101

TÜRK DİLİ I

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dilin doğuşu ve dilin önemi, Dünyadaki diller: Dil aileleri, yapı ve köken bakımından dünya dilleri, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dil Bilgisi ve bölümleri: Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ekleri: fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil, çekim ekleri: hal ekleri, anlam bakımından kelimeler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirler

HIST 101

 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARiHi I

Kavramlar ve Osmanlı-Türk modernleşmesi, Fransız Devrimi & Sanayi Devrimi, Modern Devletin Oluşumu Doğrultusunda İlk Adımlar 1789-1839, Tanzimat Dönemi 1839-1876, I.Meşrutiyet’in İlanı ve II. Abdülhamit Dönemi 1876-1908, 19. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi, Jön Türkler, Milli Mücadele Dönemi, Lozan Konferansı ve Lozan Barış Antlaşmasının Değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlk Yılları 1923-1930. 

FTR 119 

FİZİK

Ölçme, Vektörler, Fiziksel büyüklükler, Bir ve iki boyutlu hareket, Newton kanunları-hareket yasaları , İş, güç, enerji, Enerjinin korunumu, Momentumun korunumu, Mekanik bilgisi, Katı cisimler ve kütle merkezi, denge,esneklik prensipleri, Isı ve sıcaklığa genel bakış,  Temel elektrik bilgileri (Elektrik Alan, elekt potansiyel, devreler vb), Manyetik Alan, Işık ve ışığın özellikleri.

FTR 121

PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON

Psikososyal rehabilitasyon alanındaki kavramların tanımlanması, kaza sonrası yaşanan psikososyal süreç ve uyum aşamaları, stres ve posttravmatik stres bozukluğu, travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemlerde psikososyal rehabilitasyon, nörolojik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, çocuklarda özüre neden olan problemlerde psikososyal rehabilitasyon, ilerleyici kronik hastalıklarda ve geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikosoyal süreç, engelli çocuğa sahip ailelerde psikosoyal süreç, görme engellilerde psikosoyal süreç, işitme-konuşma engellilerde psikosoyal süreç, depresyon ve başa çıkma yolları. 

FTR 123

İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişimin tanımı, öğeleri, türleri ve iletişim engelleri, iletişim geliştirme yöntemleri, gençlerde iletişim ve iletişim problemleri, sağlık personellerinin birbirleriyle iletişimleri, hastalarla ilişkilerinde temel öğeler ve modeler, hasta ve fizyoterapist iletişiminin temelleri, hasta ile görüşmede temel teknikler, içeriği ve yönetimi, çocuk ve yaşlı hastalarda iletişim, farklı hastalıklar ve durumlarda iletişim. 

FTR 125

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği dersi tanımı ve tarihsel gelişimi, İş sağlığı ve güvenliğinin genel olarak önemi, iş kazası ve meslek hastalıklarının işçiler, işveren ve ülke ekonomisi açısından maliyetleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri, iş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kuruluşlar, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat, İşverenin işçiyi gözetme borcu, İşverenin sorumluluğunun kaynakları ve türleri, işverenin sorumluluğunun hukuki niteliği, işverenin sorumluluğunun koşulları ve bunun diğer sorumluluk halleriyle karşılaştırılması, iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi tazminat ve işçinin ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminat davaları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan manevi tazminat davaları ve iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere uygulanacak kamu hukuku yaptırımları, Türkiye’de iş güvenliği denetiminin örgüt yapısı ve uygulanışı

FTR 118

ANATOMİ II

İnsan anatomisi ile ilgili temel kavramların işlendiği dersin ikinci bölümü; solunum sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, duyu organları ve sistemleri,  boşaltım sistemi, pelvis-perineum üreme sistemi, endokrin sistem.

FTR 120

FİZYOLOJİ II

Solunum Fizyolojisi, Enerji ve Metabolizma Fizyolojisi, Kardiovasküler Sistem Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi, Sindirim Fizyolojisi, Endokrin ve Boşaltım Fizyolojisi

INGL 102

İNGİLİZCE-II

Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

HIST 102

 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

20. Yüzyıl Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Siyasî Partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, Partiler: Cumhuriyet Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka; Siyasî ve toplumsal hayatın Demokratikleşmesi, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Türkiye’de Çok Partili Hayata ve Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti Dönemi, İstikrarsız Koalisyonlar, Ekonomik Gelişmeler ve Toplumsal Dönüşüm, Muhtıradan Darbeye, 12 Eylül Darbesi Sonrasında Türkiye, 90’lı ve 2000’li Yıllarda Türkiye. 

TURK 102

TÜRK DİLİ II

Noktalama işaretleri, yazım kuralları, kompozisyon tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri, kompozisyon yazmada yöntemler, anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri, anlatım türleri 

FTR 122

ENGELLİLİK VE HALK SAĞLIĞI

Bu derste normallik, engellilik ve sağlık kavramı konusundaki tanımlar, sağlığı etkileyen faktörler ve sağlığın değerlendirilmesi, engelliliğe İlişkin modeller medikal ve sosyal model, engelliliğin insan gelişimine ve aile sistemi üzerine etkisi, engelliliğin sınıflandırılması görme engelliler, ortopedik engelliler, işitme/dil ve konuşma engellileri, zihinsel engelliler, ruhsal ve duygusal engelliler, engelli bireylerin toplumla ilişkisi ve engelli bireylerin hakları, sağlığın geliştirilmesinde gerekli yaklaşım modelleri, toplum temelli rehabilitasyon, fizyoterapide uluslararası sınıflandırma sistemi, iş, okul ve çevre sağlığı, koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınır. 

FTR 124

İLK YARDIM

Hasta bakım prensipleri, sağlık ve yaralanma, kaza bölgesinin incelenmesi, hasta ve yaralının değerlendirilmesi, temel hayat desteği (erişkin), temel hayat desteği (çocuk), kanama, yaralanma ve şok, havayolunun tıkanması, zehirlenme ve ilk yardım, hayvan ısırığı ve sokmaları, kırık, çıkık ve burkulmada ilk yardım, bilinç kaybı ve koma, hastaları taşıma tekniği, yanıklar. 

FTR 126

FİZYOTERAPİDE BİYOKİMYA

Kimyasal bağlar, su ve tamponlar, Amino asitler ve proteinler, Enzimler ve koenzimler, Karbohidratlar, Lipitler ve biyolojik zarlar, Sinyal iletim mekanizmaları, Hormonlar, Biyoenerjetik ve metabolizmanın temel kavramları, Karbohidrat metabolizması, Lipit metabolizması, Amino asit ve protein metabolizması, Metabolizmanın integrasyonu, Klinik biyokimyada temel kavramlar, klinik açıdan ödem, Enflamasyonun laboratuvar tanısı, İdrar, kasların klinik laboratuvar incelemesi, genel kan biyokimyası.

FTR 128

FİZYOTERAPİDE HİSTOLOJİ

Histolojiye giriş ve Histolojik Yöntemler, epitel doku, bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, kan doku, kas doku, sinir doku, lenfoid sistem. 

FTR 130

FİZYOTERAPİDE PATOLOJİ

Patolojiye giriş, patolojik inceleme, laboratuar yöntemleri ve canlı hastalık etkenleri, hemopoetik sistem hastalıkları, tümör patolojisi, kalp hastalıkları, iltihap-nekroz-trombüsembolüs-infarktüs, solunum hastalıkları, kadın genital sistemi hastalıkları ve meme hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, üriner ve erkek genital sistem hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, kemik ve yumuşak doku hastalıkları, deri hastalıkları 

FTR 221

FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’da hikaye alma (yaş, boy, kilo, iş/oyun/okul durumu, gelişimi, yaşadığı çevre, soy geçmişi, tıbbi hikayesi, fonksiyonel durumu, aktivite düzeyinin kaydedilmesi), gözlemsel analizi (deri rengi, deri bütünlüğü, skar doku, ödem varlığı) vücut yapısı, postürü (dinamik, statik, istemli), antropometrik ölçümleri, kassal kuvveti, kassal enduransı, esnekliği, eklem hareket açıklığı (pasif, aktif, fonksiyonel), koordinasyonu, temel ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile değerlendirme ve yorumlayabilme yetisi kazandırmak amaçlanır. 

FTR 223

MANİPULATİF TEDAVİ I

Özgün masaj tekniklerinin (klasik masaj, konnektif doku, teröpotik masaj, manuel lenf drenaj) mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri ile uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri ve bu yöntemlerin pratik uygulamaları öğretilir. Öğretilecek yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları; biopsikososyal çerçevede klinik örnekler ile hasta emniyetini sağlayarak değerlendirme ve analitik yaklaşımlar ile etkin tekniğin hangisi olduğuna karar verme yetisi kazandırmak amaçlanır. 

FTR 225

ELEKTROTERAPİ I

Kanıta dayalı Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek elektroterapatik ve elektrofiziksel ajanların (iyontoforez, TENS, enterferansiyel akımlar, faradik stimülasyon, yüksek voltajlı galvanik stimülasyon, nöromusküler elektrik stimülasyonu, elektriksel kas stimülasyonu, biofeedback, vs) endikasyonları, kontraendikasyonları, yararlılıkları ve uygulama şekilleri ile sağlam ve yaralanmış periferik sinirlerin elektrofizyolojik yanıtlarının yorumlanma yetisi kazandırmak amaçlanır. 

FTR 227

ISI, IŞIK VE HİDROTERAPİ

Ağrı fizyolojisi ve parametrelerinin (tipi, şiddeti, frekansı, lokalizasyonu, paterni, tarzı sebepleri) değerlendirilmesi, inflamasyon, yumuşak doku iyileşme süreci, immobilizasyonun etkileri, dejenerasyon ve rejenerasyon süreçleri; fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcak (infraruj, hot pack, fluidoterapi, parafin, ultraviole vb), soğuk uygulamalar (buz masajı, kryoterapi, cold pack vb), lazer ve hidroterapi (zıt banyo, havuzlar, whirpool, kaplıcalar) yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar ile fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyonları, kontraendikasyonları ve tehlikeleri konusunda temel bilgi ve uygulama yöntemleri örnekler ile ders kapsamında ele alınır. 

FTR 229

HAREKET VE FONKSİYON GELİŞİMİ

Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji ve kavramlar, Gelişim Teorileri, Normal ve anormal hareket ve fonksiyonun gelişim, Refleks ve duyu gelişimi, Motor gelişim basamakları, bebek gelişimi psikomotor gelişim, motor organizasyon düzeyleri, yenidoğan değerlendirmesi, patolojik refleksler, Çocuğun prenatalden adolesana   normal gelişim süreci, pediatrik nörolojik muayene,  spinal ve  beyin sapı refleksleri, orta beyin düzeltme reaksiyonları, korteks seviyesi, denge reaksiyonları, motor gelişim testleri, refleks ve duyu gelişimi,   riskli bebekler, hipotonik bebek, cerebral palsy.                                                                                                                                                                                                                                                               

FTR 231

BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ I

Hareket ve mekanik prensipler, kemik, kas, kollajen, kıkırdak ve yumuşak dokunun biyomekanik özellikleri ve patomekaniği, vücut eklemlerinin genel mekanik özellikleri, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar ile normal ve patolojik yürüyüş ders kapsamında ele alınır. 

FTR 233

NÖROLOJİK BİLİMLER

Çocuk ve erişkinlerde, nörolojik değerlendirme, medulla spinalis hastalıkları, cerebrovasküler hastalıklar, ekstrapiramidal sistem hastalıkları, cerebellar sistem hastalıkları, nöromüsküler hastalıklar, MS, Parkinson, polio, guillain barre, periferik sistem ve hastalıkları, sinir ve kasta dejenerasyon ve rejenerasyon, elektrofizyolojik testler (EMG, sinir iletim çalışmaları, uyarılmış potansiyeller, EEG).

FTR 235 

FONKSİYONEL NÖROANATOMİ

Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavranmasını sağlamak; kranial ve periferik sinir bütünlüğünü değerlendirme ve bu nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucunda gelişebilecek fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırmak amaçlanır. 

FTR 237 

ORTOPEDİ

Kırıklar, çıkıklar, Üst ekstremitede görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi (omuz kuşağı- (kol ve dirsek- ön kol ve el), Artroplastiye giriş (omuz, kalça, diz, ayak bileği, küçük eklem), Çocuk ortopedisi, Kalça, diz, ayak-ayak bileği ekleminde görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi, Amputasyonlar, Omurgada görülen ortopedik problemlerin değerlendirmesi ve tedavisi, Postür bozukluğu (skolyoz-kifoz- göğüs deformiteleri), Ortopedik tümörler.

FTR 222

TEMEL EGZERSİZ UYGULAMALARI

Fizyoterapi ve rehabilitasyonda terapötik egzersiz yaklaşımları hazırlarken sıklıkla kullanılan eklem hareket açıklığı egzersizleri, yatak içi egzersizler, tilt table, germe egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri (baş, boyun, bel, ekstremite), izokinetik egzersizler, aerobik egzersizler, gevşeme egzersizleri (nefes ve hareket stratejileri, gevşeme teknikleri), açık ve kapalı halka egzersizleri, denge ve derin duyu egzersizleri, piliometrik/çeviklik egzersizleri, dinamik lomber stabilizasyon egzersizleri, kompresyon terapisi, kesikli/sürekli traksiyon uygulamaları ve sürekli pasif hareket (CPM) konuları ders kapsamında işlenir. Derste kişiye ve topluma özgü egzersiz protokolünde gerektiği durumlarda gerekli değişiklikleri doğal veya farklı terapötik ortamlara uygun olarak planlama ve uygulama yetisi kazandırmak amaçlanır. Ayrıca serbest ağırlıklar, denge tahtaları, pilates topları ve egzersiz lastikleri gibi egzersiz ekipmanları ders kapsamında ele alınır. 

FTR 224

MANİPULATİF TEDAVİ II

Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, fizyolojisi, biyomekaniği ve patomekaniği; immobilizasyonun etkileri; eklem/yumuşak doku manipulasyonu, mobilizasyonu, manuel traksiyon ve transvers friksiyon tekniklerinin temel özellikleri, endikasyonları, yan etkileri ve kontraendikasyonları; eklem ve yumuşak doku patofizyolojisi ve iyileşme fazları üzerine temel ölçme, değerlendirme ve farklı manuel tedavi uygulamaları; manuel tekniklerin kas aktivitesi üzerine etkileri; nöromotor ve manuel takniklerin prensipleri ve fizyoterapiye özgün uygulama prensipleri; biopsikososyal çerçevede klinik örnekler ile hasta emniyetini sağlayarak değerlendirme ve analitik yaklaşımlar ile etkin tekniğin hangisi olduğuna karar verme, hastayı pozisyonlama ve tekniği uygulayabilme becerisi ders kapsamında kazandırılır. 

FTR 226

ELEKTROTERAPİ II

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek ultrason, fonoforez, kısa dalga diatermi, radar, mikrodalga diatermi, magnetoterapi, biofeedback, ESWT vb. elektroterapötik ajanların belirlenmesi, uygulama şekilleri ve problem çözme yetisi ders kapsamında kazandırılır. 

FTR 228

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

Egzersiz Fizyolojisine Giriş, Vücutta ve egzersizde enerji transfer sistemleri, Egzersizde Kas Fizyolojisi, Sinir fizyolojisi ve hareketin nöral kontrolü, Kardiovasküler sistem ve egzersiz, Egzersize dolaşım ve kan uyumları , Endokrin sistem ve vücut kompozisyonu ve egzersiz, Solunum Sistemi ve Egzersiz   , İmmün sistem ve egzersiz, Oksijen borcu ve açığı, Egzersizde Bağışıklık - Ani Ölüm, Fiziksel aktivite nedir-etkileyen faktörler-MET, süresi, şiddeti, değerlendirilmesi, İstirahat ve fiziksel aktivitede enerji kapasitesi ve enerji harcamasının ölçülmesi, Egzersiz testleri- Klinikte uygulanan efor testleri, Aerobik ve anaerobik egzersiz eğitimi, egzersiz sonrası toparlanma, Termoregülasyon ve egzersiz, Sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi,  Çocuklar, kadınlar ve yaşlılarda fizyolojik değerlendirmeler, Sporcu kalbi.

FTR 230

BESLENME İLKELERİ

Karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu, enerji metabolizması, su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemi, özel durumlarda beslenme, besin gruplarında yer alan besinlerin sağlıklı beslenmedeki önemi ve değerlendirilmesi ders kapsamında ele alınır. 

FTR 232

BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ II

Kolumna vertebralis patolojileri, anatomik ve mekanik özellikleri; pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileği, omuz-kol kompleksi, dirsek, el-elbileğine yönelik anatomik, kinematik ve kinetik özellikleri ile omurganın patolojik durumları ve birbirleriyle ilişkileri ders kapsamında ele alınır.

FTR 234

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON MESLEKİ UYGULAMA I (4 HAFTA YAZ UYGULAMASI)

Dört haftalık yaz stajında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulama yeteneklerinin gelişmesi amaçlanır.

FTR 236

NÖROŞİRURJİ

Epilepsi, Nörolojik muayene, Medulla spinalis hastalıkları, Polinöropatiler, Ekstrapiramidal sistem hastalıkları, Tuzak nöropatileri, Demiyelinizan hastalıklar, Serebellar sistem hastalıkları, Serebrovasküler hastalıklar, Kas hastalıkları Santral ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaklaşımlar, Nörodiagnostik yöntemler, serebrovasküler hastalıklar, KIBA, KIBAS, kafa travmaları, spinal travmalar ve tümörleri, periferik sinirlerin cerrahi hastalıkları, disk hernileri, hidrosefaliler, konjenital ve gelişimsel santral sinir sistemi cerrahi yaklaşımları, erişkin ve pediatrik beyin tümörleri, ağrı ve spastisite cerrahisi. Çocuk ve erişkinlerde, nörolojik değerlendirme, medulla spinalis hastalıkları, cerebrovasküler hastalıklar, ekstrapiramidal sistem hastalıkları, cerebellar sistem hastalıkları, nöromüsküler hastalıklar, MS, Parkinson, polio, guillain barre, periferik sistem ve hastalıkları, sinir ve kasta dejenerasyon ve rejenerasyon, elektrofizyolojik testler (EMG, sinir iletim çalışmaları, uyarılmış potansiyeller, EEG).

FTR 238 

DAHİLİ HASTALIKLAR

Dahili hastalıklar kapsamında; Diyabet, obezite, kalsiyum fizyolojisi, osteomalazi, osteoporoz, anemi, hiperkalsemi ve kas iskelet sistemi etkileri, troid hastalıkları ve kas iskelet sistemi etkileri. Kardiyoloji; Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, MI, kalp ritim bozuklukları, doğuştan kalp hastalıkları, EKG, efor testi. Göğüs hastalıkları kapsamında; Göğsün fizik muayenesi: İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon, akciğer grafisi, solunum hastalıklarında belirtiler, semptomlar ve değerlendirme yöntemleri, bronşit, bronşektazi, astım, KOAH, kistik fibrozis,pulmoner emboli, solunum fonksiyon testleri, pnömothorax , hemothorax, pulmoner efuzyon, tüberküloz, akciğer kanserleri vs...

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

1.Sınıf 1. Dönem 

 

FTR113-Fizyoterapi Rehabilitasyona Giriş ve Etik

FTR115-Anatomi I

FTR117-Fizyoloji I

FTR119-Fizik

FTR121-Psikososyal Rehabilitasyon

FTR123-İletişim Becerileri

FTR125-İş Sağlığı ve İş Güvenliği

HIST101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I

INGL 101 -İngilizce I

TURK101-Türk Dili I

 

1.Sınıf 2. Dönem 

 

FTR 118- Anatomi II

FTR 120- Fizyoloji II

FTR 122- Engellilik ve Halk Sağlığı

FTR 124- İlk Yardım

FTR 126- Fizyoterapide Biyokimya

FTR 128- Fizyoterapide Histoloji

FTR 130- Fizyoterapide Patoloji

HIST 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

INGL 102 - İngilizce II

TURK 102- Türk Dili II

 

2.Sınıf 1. Dönem 

 

FTR 221- Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

FTR 223- Manipulatif Tedavi I

FTR 225- Elektroterapi I

FTR 227- Isı, Işık ve Hidroterapi

FTR 229- Hareket ve Fonksiyon Gelişimi

FTR 231- Biyomekani ve Kinezyoloji I

FTR 233- Nörolojik Bilimler

FTR 235- Fonksiyonel Nöroanatomi

FTR 237- Ortopedi

 

2.Sınıf 2. Dönem 

 

FTR 222- Temel Egzersiz Uygulamaları

FTR 224- Manipulatif Tedavi II

FTR 226- Elektroterapi II

FTR 228- Egzerszi Fizyolojisi

FTR 230- Beslenme İlkeleri

FTR 232- Biyomekani ve Kinezyoloji II

FTR 234- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleki Uygulama I

FTR 236- Nöroşirurji

FTR 238- Dahili Hastalıklar