ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

 

1.Programın Dili 

Türkçe.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayla GÜRSOY.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2020-2021 Akademik döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

6.Kazanılan Derece

Hemşirelik lisans diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Hemşirelik Bölümü için SAY puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

Bölüme kabul edilecek öğrencilerin yükseköğretim programının koşul ve açıklamalar kılavuzunda yer alan 38. ve 87. maddelerine uymaları gerekmektedir. Bu maddeler aşağıda yer almaktadır:

1. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, hastane/saha ve okul laboratuvar uygulamalarında bölüm yönetimince belirlenmiş olan üniformayı giymek zorundadırlar (Madde 38).

2.Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir (Madde 87).

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile fakültemize öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemize kabul edilen öğrenciler,  kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin fakültemiz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin,   öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

9.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Bölümde çift ana dal çalışmaları devam etmektedir.

12.Yan Dal

Bölümde yan dal çalışmaları devam etmektedir.

13.Mezun İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında, okullar, işyerleri, huzurevleri, bakım evleri gibi kurumlarda hemşire, eğitim hemşiresi, özel dal hemşiresi, yönetici hemşire; ayrıca ilaç, sigorta şirketleri, medikal tedavi ve bakım ürünleri sanayinde araştırmacı ve danışman olarak çalışabilmektedir. Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi ya da yönetici hemşire olarak çalışırlar. Bunun yanı sıra iş yerleri, okul, otel, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı-engelli bakım evlerinde de çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitime devam eden mezunlar akademik birimlerde görev alabilirler.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Hemşirelik Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1.Hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla birey, aile ve topluma; kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.

2.Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirler, bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapar.

3.Hemşirelik alanında problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır.

4.Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini ifade ederek iletişim kurar. 

5.Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde ilgili mevzuata, meslekî değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak insan hakları ve onuruna saygı gösterir.

6.Disiplin içi ve disiplinler arası ekip üyeleri ile iş birliği içinde çalışır.

7.Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.

8.Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı doğrultusunda hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır, bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirir.

9.Bireysel ve meslekî gelişime katkı sağlayacak her türlü araştırma, proje ve etkinliklerde yer alarak hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir.
10.Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.

 

 

16.Müfredat

 

 

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK
  BÖLÜMÜ
2021 - 2022 AKADEMİK YILI EĞİTİM MÜFREDATI

 

 

 

1.YIL

 

1  Güz Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

 

HEM117

Hemşirelik Esasları-I

 

 

 

4

2

5

8

 

 

HEM119

Anatomi-I

 

 

 

2

1

3

4

 

 

HEM121

Fizyoloji-I

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM123

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

 

 

 

2

1

3

3

 

 

HEM125

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

 

2

0

2

3

 

 

TURK101

Türk Dili-I

 

 

 

2

0

2

2

 

 

HIST101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

 

 

 

2

0

2

2

 

 

INGL101

İngilizce-I

 

 

 

2

0

2

2

 

 

HEM1XX1

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

20

4

23

30

 

 

2  Bahar Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

 

HEM122

Hemşirelik Esasları-II

 

 

 

4

4

6

6

HEM117

 

HEM124

Hemşirelik Esasları Uygulaması

 

 

0

4

2

4

HEM117

 

HEM126

Anatomi-II

 

 

 

2

1

3

3

 

 

HEM128

Fizyoloji-II

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM130

Kişilerarası İlişkiler

 

 

 

2

0

2

2

 

 

HEM132

Psikoloji

 

 

2

0

2

3

 

 

TURK102

Türk Dili-II

 

 

 

2

0

2

2

 

 

HIST102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

 

 

 

2

0

2

2

 

 

INGL102

İngilizce-II

 

 

 

2

0

2

2

 

 

HEM1XX2

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

20

9

25

30

 

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

TEMEL DERSLER

11

32

42

 

 

GENEL DERSLER

6

12

12

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

2

4

6

 

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

 

1.YIL TOPLAM

19

48

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.YIL

 

3  Güz Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

 

HEM219

İç Hastalıkları Hemşireliği

 

 

5

0

5

8

HEM117,HEM122, HEM124

 

HEM221

İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

 

 

0

10

5

7

HEM219

 

HEM223

Farmakoloji-I

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM225

Biyokimya

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM227

Hemşireler İçin Fiziksel Değerlendirme

 

 

 

2

1

3

3

 

 

HEM229

Hemşirelik Bakımı İçin Fizyopatoloji

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM2XX1

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

11

21

30

 

 

4  Bahar Dönemi

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

 

HEM220

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

 

 

 

5

0

5

8

HEM117,HEM122, HEM124

 

HEM222

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Uygulaması

 

 

0

10

5

7

HEM220

 

HEM224

Farmakoloji-II

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM226

Beslenmeye Giriş

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM228

Sağlık Eğitimi

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM230

Hemşirelikte Temel Kavramlar

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM2XX2

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

10

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

TEMEL DERSLER

12

37

54

 

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

2

4

6

 

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

 

2.YIL TOPLAM

14

41

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

 

 

HEM127

BAKIM TEKNOLOJİSİ

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM129

TOPLUMSAL SORUMLULUK

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM134

BİLİMSEL OKURYAZARLIK

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM136

GİRİŞİMCİLİK

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM231

HEMŞİRELİKTE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM233

HASTA GÜVENLİĞİ

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM232

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

 

 

 

2

0

2

3

 

 

HEM234

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITA DAYALI SEMPTOM YÖNETİMİ

 

 

 

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

33

89

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ders İçerikleri 

DERSİN KODU DERSİN ADI DERS İÇERİĞİ
HEM117 HEMŞİRELİK ESASLARI I Bu ders; Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Bir Meslek Olarak Hemşirelik,
Hemşireliğin Kültürel ve Sosyal Rolleri, Fonksiyonları, Sorumlulukları, Temel İnsan
Gereksinimleri, Yaşam Süreci, Homeostazis, Stres, Sağlık, Hastalık, Holistik, Hümanistik
Yaklaşım, Birey Ve Hastane Ortamı, Hastanın Hastaneye Kabulü ve Taburculuk, Enfeksiyon Kontrolü, Hareket Gereksinimi, Sağlıklı Bireyin Hijyen Gereksinimi, Yaşam Bulguları,
Sıcak-Soğuk Uygulamalar, İlaçların Uygulanması, Parenteral İlaç Uygulamaları - 1 Lokal İlaç
Uygulamaları, Ağrı ve Acıyla Baş Etme konularını kapsamaktadır.
HEM119 ANATOMİ I  Bu ders ;temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, endokrin, ürogenital ve sinir sistemleri ile duyu organları ve sistemleri oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerini açıklar.
HEM121  FİZYOLOJİ I Bu ders ile öğrencinin; insan vücudundaki hücre, doku, organ ve sistemlerin normal işleyiş mekanizmaları ve bunların kontrol yöntemlerini öğrenmesi amaçlanır
HEM123 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Bu ders; temel tıbbi mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji, doğal ve edinilmiş bağışıklık ile mikrobiyolojik tanı süreçlerine ilişkin konuları kapsar. 
HEM125  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Bu ders ile öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramları bilme, işyerlerinde risk yönetimi ve değerlendirmesi yapabilme, iş sağlığı ve güvenliği kanunu öğrenme, iş kazaları  ve önlemlerini, meslek hastalıklarını tanıyabilme, acil durumlar ve ilk yardım durumlarında gereken uygulamalır konusunda beceri kazandırmak amaçlanmıştır
INGL101  İNGİLİZCE I Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dil bilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma,
yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
TURK101 TÜRK DİLİ I Dersin içeriğini temel dil bilgisi kuralları, kelime çeşitleri, zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. dünya dil grupları, türkçenin dünya dil grupları arasındaki yeri, sözlü ve yazılı anlatım şekilleri, imla, noktalama ve yazım kuralları, doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi oluşturmaktadır.
HIST101  ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARiHi I Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir
HEM127  BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu dersin amacı; öğrencinin teknolojik gelişmelerin önemini kavrama, hemşirelik ve sağlık bakımı uygulamalarında teknolojik gelişmeleri tanıma, kullanabilme becerileri kazandırmaktır
HEM129 TOPLUMSAL SORUMLULUK Bu dersin amacı; öğrencilerin yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını, bir takım çalışması içerisinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatiflerini de ele alarak gerçekleştirmelerini sağlamaktır.
HEM122 HEMŞIRELIK ESASLARI II Hemşirelik Esasları II dersi, hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, hemşirelik bakımında temel olacak bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlar. Bu ders, öğrencilerin insanı kendine özgü varlığı ve gereksinimleri içinde çevresi ve toplumla birlikte bütüncül bir anlayışla ele almasını hedefleyen, temel insan gereksinimleri doğrultusunda, hemşirelik bakımında temel kavram ilke, kural, yöntem bilgisi ve uygulama becerisi kazanmasını sağlayan, aynı zamanda diğer mesleki derslere temel oluşturan kuramsal ve uygulamalı bir derstir. Bu ders aynı zamanda Hemşirelik Esasları I dersinin devamı niteliğindedir.
HEM124 HEMŞIRELIK ESASLARI UYGULAMASI Bu dersin amacı öğrencinin teorik bilgisini uygulamaya aktarması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerini arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesidir.
HEM126 ANATOMİ II Bu ders ile öğrenciye temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, endokrin, ürogenital ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında genel bilgilerin kavranması ve sistemleri oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanması amaçlanmaktadır.
HEM128 FİZYOLOJİ-II Bu ders; hücre ve sinir-kas fizyolojisi, kan ve dolaşım sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisini kapsamaktadır
HEM130 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Bu ders, hemşirelik öğrencilerine sağlık hizmeti alan bireyler, aileler, hemşirelik meslektaşları ve diğer sağlık profesyonelleri ile etkili bir şekilde iletişim kurmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Öğrencilerin içsel ve kişilerarası iletişim becerilerini etkili bir şekilde geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olacak iletişim kavram ve ilkelerini tanıtır.
HEM132  PSİKOLOJİ  Bu ders; Psikolojinin Tanımı Ve Konusu, Hemşirelik Bakımında Psikolojinin Önemi Psikolojinin Tarihçesi, Psikolojinin Alt Dalları, Psikolojide Yaklaşımlar, Duyum Ve Algı,
Bellek, Öğrenme, Zeka, Duygular, Kişilik, Motivasyon, Kültürel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Anormal Psikoloji, Klinik Psikoloji konularını içerir.
INGL102 İNGİLİZCE-II Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma,
yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
HIST102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Bu dersi alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.
TURK102 TÜRK DİLİ II Bu ders Türkçenin söz dizimi özelliklerini, cümle yapısı, bilimsel yazılarda türk dilinin özelliklerini, anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını içermektedir. Türk dilinin söz dizimi özelliklerini ana çizgileriyle tanıtmak; metin çözümleme becerisini geliştirmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak hedeflenir.
HEM134  BİLİMSEL OKURYAZARLIK Bu ders bilimsel okuryazarlığın tanımı, bilgiye erişmede yeni yaklaşımlar, bilimin doğası ve önemi, elde edilen bilginin kullanılması, bilgiye erişim araçları, kütüphanelerin kullanılması, bilgisayarla tarama ile ilgili kavram ve teknikler, Web of Science araştırma için kullanılması, uygun bilginin bulunması ve kullanılması,bilginin iletilmesi, bilimsel okuryazar uygulamaları ve bilimsel okuryazar olmanın önemini içerir.
HEM136 GİRİŞİMCİLİK Bu ders ile öğrenciye; iş planı için gerekli araştırmaları yapma, iş planı hazırlığı ve sunumu için gerekli teknikleri kullanabilme becerilerini kazandırabilme amaçlanır.
HEM219  İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ  Bu dersin amacı; öğrencilere sağlıklı/hasta birey, aile ya da toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, sistemlere ilişkin tedavi/bakım ve rehabilitasyon süreçlerine yönelik bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. 
HEM221 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI  Bu ders ile, sağlıklı/hasta birey ve ailenin sağlığının geliştirilmesi, korunması, sistemlere
ilişkin sağlık sorunlarında tıbbi tedavi/bakım ve rehabilitasyon süreçlerine yönelik teorik
bilgisinin uygulamaya aktarılması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve
araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerin
arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
HEM223  FARMAKOLOJİ I Bu ders ile farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
HEM225 BİYOKİMYA Bu dersin amacı; öğrencilerin protein, karbonhidrat, lipid ve nükleik asit gibi biyomoleküllerin yapıları hakkında temel bilgileri öğrenmesini, bu moleküllerin
metabolizmalarının nasıl meydana geldiğini, moleküller arasındaki metabolik bütünlüğün nasıl sağlandığını kavramasını ve hemşirelik alanında uygulayabilmesini sağlamaktır.
HEM227 HEMŞİRELER İÇİN FİZİKSEL DEĞERLENDİRME  Bu ders ile öğrencinin, tüm hemşirelik girişimlerinde planlı hemşirelik bakımını yürütebilmesi
için hasta/sağlıklı bireyin fiziksel değerlendirmesini gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve
davranışları kazanması amaçlanmaktadır.
HEM229  HEMŞİRELİK BAKIMI İÇİN FİZYOPATOLOJİ Bu ders; öğrencinin homeostazis ve homeostazisi bozan durumlarda organizmanın tepkisini açıklayabilme; hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyopatolojik süreçleri ile ilgili teorik bilgileri anlayabilme; yaygın olan akut ve kronik hastalık durumlarında fizyopatolojik süreçlerin neden olduğu klinik özellikleri açıklayabilmesini amaçlar.
HEM231 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME  Bu dersin amacı, öğrencinin dünya ve ülkemiz hemşireliğinin gereksinimi olan liderlik özellikleri ve becerilerinin önemini anlamasını, kendisini bu açıdan tanımasını ve mesleki yaşamında değişime yön vermek için liderlik becerilerini geliştirmeleri için rehberlik yapmaktır.
HEM233  HASTA GÜVENLİĞİ Bu ders öğrencinin, hasta güvenliğini tehdit eden risklere, tıbbi hataların önlenmesine ve hasta güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bilgi, tutum ve beceri kazanmasını amaçlamaktadır. Hasta güvenliği ve temel kavramları, hasta güvenliği konusunda risk yaratan faktörler, ulusal ve uluslararası hasta güvenliği hedefleri, tıbbi hataların nedenleri, ilaç hatalarının önlenmesi, kan ve kan ürünü transfüzyon hatalarının önlenmesi, cerrahi hataların önlenmesi, düşmelerin önlenmesi, enfeksiyonların önlenmesi, iletişim hatalarının önlenmesi, bebek/çocuk hasta güvenliği, intiharların önlenmesi ve hasta güvenliği konularını içerir. 
HEM220 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ  Bu ders ile öğrenciye; hastaya ve hasta yakınına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde yaklaşarak cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik gereksinimlerini belirleme, girişimlerini planlama, uygulama, değerlendirme becerilerini kazanması ve diğer sağlık personeli ile etkin iletişim kurma becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Cerrahinin tanımı ve sınıflandırması, stress, cerrahi hastalarında sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi, şok, yara iyileşmesi, hastane enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, perioperatif hemşirelik bakımı, yanık ve hemşirelik bakımı, göğüs travmaları, meme kanseri ve hemşirelik bakımı ve tüm sistemlerin cerrahi girişimlerine yönelik hemşirelik bakımı konularını içerir.
HEM222 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Cerrahi hastasının bakımında verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda uygulamasını içerir. Klinik ortamda uygulama yapılır.
HEM224 FARMAKOLOJİ-II Bu ders ile, organ sistemlerine etki eden ilaçların yan etkilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
HEM226 BESLENMEYE GİRİŞ Bu ders ile, yeterli ve dengeli beslenmeye zemin hazırlayacak, beslenmenin sağlıkla ilişkisini açıklayıcı temel beslenme bilgisi kazanılması amaçlanmaktadır.
HEM228 SAĞLIK EĞİTİMİ Bu ders ile hemşirenin eğitici rolü kapsamında yer alan sağlık eğitiminin, eğitim süreci doğrultusunda gerçekleştirmesinde bilgi ve beceri kazanılması amaçlanmaktadır.
HEM230 HEMŞİRELİKTE TEMEL KAVRAMLAR Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavramlar ve bakım ilkeleri hakkında bilgi vererek hemşirelik mesleğinin temel bakım anlayışlarının geliştirilmesidir
HEM232 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK Bu ders ile, öğrencilerin kültürlerarası hemşirelik modelleri, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonu ve kültürün sağlık üzerine etkilerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
HEM234  ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITA DAYALI SEMPTOM
YÖNETİMİ
Bu ders ile, kanser hastalarında en sık görülen semptomlara kanıtada dayalı ulaşılması, en iyi
kanıt düzeyleriyle değerlendirilmesi ve semptom yönetiminde kanıtların kullanılması
amaçlanmaktadır.

 

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

1.Sınıf 1. Dönem  

ANATOMİ-I

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

BAKIM TEKNOLOJİSİ

FİZYOLOJİ-I

HEMŞİRELİK ESASLARI-I

İNGİLİZCE-I

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ

TOPLUMSAL SORUMLULUK

TÜRK DİLİ-I

 

1.Sınıf  2. Dönem 

ANATOMİ II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

BİLİMSEL OKURYAZARLIK

FİZYOLOJİ-II

GİRİŞİMCİLİK

HEMŞİRELİK ESASLARI II

HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI

İNGİLİZCE-II

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

PSİKOLOJİ

TÜRK DİLİ II

 

2.Sınıf  1. Dönem 

BİYOKİMYA

FARMAKOLOJİ-I

HASTA GÜVENLİĞİ

HEMŞİRELER İÇİN FİZİKSEL DEĞERLENDİRME

HEMŞİRELİK BAKIMI İÇİN FİZYOPATOLOJİ

HEMŞİRELİKTE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

2.Sınıf  2. Dönem  

BESLENMEYE GİRİŞ

CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI

CERRAHİ HASTALIKLAR

FARMAKOLOJİ-II

HEMŞİRELİKTE TEMEL KAVRAMLAR

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITA DAYALI SEMPTOM YÖNETİMİ

SAĞLIK EĞİTİMİ