ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

 

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan itibaren, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU.

5. Tarihçe

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında  %100 İngilizce eğitim diliyle öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

6.Kazanılan Derece

İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında İnşaat Mühendisliği Bölümü için SAY puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde çift ana dal programına katılabilirler. 

 

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

ÇAP KATILAN BÖLÜM

MİMARLIK BÖLÜMÜ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 101

TEMEL TASARIM

4

4

6

8

Z

 

ARC 111

GRAFİK İLETİŞİM I

2

2

3

4

Z

EŞ DEĞER CIVE 112

ARC 131

MİMARLIĞA GİRİŞ

2

0

2

2

Z

 

MATH 101

MATEMATİK I

4

0

4

6

Z

EŞ DEĞER MATH 101

TURK 101

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

Z

EŞ DEĞER TURK 101

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2

0

2

2

Z

EŞ DEĞER HIST 101

ENAR 101

MİMARLIK İÇİN İNGİLİZCE I

3

0

3

6

Z

EŞ DEĞER ENEN 101 (ENG 101)

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 102

MİMARİ TASARIMA GİRİŞ

4

4

6

10

Z

 

ARC 112

GRAFİK İLETİŞİM II

2

2

3

4

Z

ÖN KOŞUL CIVE 112 (ARC 111)

ARC 142

MALZEME VE YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ

3

1

4

3

Z

 

ARC 132

SANAT VE MİMARLIK TARİHİNE GİRİŞ

2

0

2

3

Z

 

TURK 102

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

Z

EŞ DEĞER TURK 102

HIST 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2

0

2

2

Z

EŞ DEĞER HIST 102

ENAR 102

MİMARLIK İÇİN İNGİLİZCE II

3

0

3

6

Z

EŞ DEĞER ENEN 102 (ENG 102)

2. YIL GÜZ DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 201

MİMARİ TASARIM II

4

4

6

10

Z

 

ARC 231

MİMARLIK TARİHİ I

3

0

3

3

Z

 

ARC 241

YAPI MALZEMELERİ VE TEKNOLOJİLERİ I

2

1

3

5

Z

EŞ DEĞER CIVE 212

ARC 243

STATİK

3

0

3

4

Z

EŞ DEĞER CIVE 241

ARC 251

ÇEVRE SOSYOLOJİSİ

2

1

2

4

Z

 

ARC 213

MİMARİ SUNUM TEKNİKLERİ

2

2

3

4

Z

 

2. YIL BAHAR DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 202

MİMARİ TASARIM I

4

4

6

10

Z

 

ARC 204

PEYZAJ TASARIMI

2

1

3

5

Z

 

ARC 232

MİMARLIK TARİHİ II

3

0

3

3

Z

 

ARC 242

YAPI MALZEMELERİ VE TEKNOLOJİLERİ II

2

1

3

5

Z

ÖN KOŞUL CIVE 212 (ARC 241)

ARC 244

MUKAVEMET

3

0

3

4

Z

EŞ DEĞER CIVE 242

ARC 262

TARİHİ YAPILARIN KAYDI VE ANALİZİ

2

1

3

3

Z

 

3. YIL GÜZ DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 301

MİMARİ TASARIM III

4

4

6

10

Z

 

ARC 303

KENTSEL TASARIM İLKELERİ

2

2

3

4

Z

 

ARC 331

MİMARLIK TARİHİ III

3

0

3

3

Z

 

ARC 311

MİMARİDE DİJİTAL MEDYA TEKNİKLERİ

2

1

3

3

Z

 

ARC 341

ÇEVRESEL VE MEKANİK SİSTEMLER

3

0

3

4

Z

EŞ DEĞER (CIVE 202)

ARC 343

STRÜKTÜREL DAVRANIŞ ANALİZİ

3

0

3

4

Z

EŞ DEĞER CIVE 341

ARC 321

YAZ STAJI I

0

0

0

2

Z

EŞ DEĞER CIVE 301

3. YIL BAHAR DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 302

MİMARİ TASARIM IV

4

4

6

12

Z

 

ARC 332

ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ

3

0

3

3

Z

 

ARC 304

KENT TASARIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2

1

3

4

Z

 

ARC 344

ÇEVRE KONTROL TEKNOLOJİLERİ

2

1

3

4

Z

 

ARC 342

YAPI PROJESİ

2

2

3

4

Z

EŞ DEĞER CIVE 480(CIVE 481)

ARC 372

İMAR HUKUKU VE YÖNETMELİKLERİ

2

0

2

3

Z

 

4. YIL GÜZ DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 401

MİMARİ TASARIM V

4

4

6

12

Z

 

ARC 461

KORUMA VE RESTORASYON PROJESİ

2

2

3

6

Z

 

ARC 421

YAZ STAJI II

0

0

0

3

Z

EŞ DEĞER CIVE 401 (CIVE 402)

AE 4XX

SEÇMELİ (GRUP X)

2

1

3

3

S

 

AE 4XX

SEÇMELİ (GRUP X)

2

1

3

3

S

 

AE 4XX

SEÇMELİ (GRUP X)

2

1

3

3

S

 

4. YIL BAHAR DÖNEMİ

T

U

K

AKTS

K

 

ARC 402

MİMARİ TASARIM VI

4

4

6

12

Z

 

ARC 472    

MESLEKİ UYGULAMA PRATİKLERİ

2

1

3

4

Z

 

AE 4XX

SEÇMELİ (GRUP X)

2

1

3

3

S

 

AE 4XX

SEÇMELİ (GRUP X)

2

1

3

3

S

 

AE 4XX

SEÇMELİ (GRUP X)

2

1

3

3

S

 

NAE 4XX

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

3

5

S

EŞ DEĞER NAE 4XX

 

12.Yan Dal

Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

13.Mezun İstihdam Olanakları

İnşaat Mühendisliği Programı mezunları geniş bir çalışma alanına sahiptir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında ve inşaat sektöründe taahhüt ve proje danışmanlığında hizmet veren özel kuruluşlarda çalışabilirler. Aynı zamanda, statik proje, müteahhitlik ve danışmanlık için kendi işletmelerini kurabilirler. Ayrıca üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara başvurmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini yerine getirdikleri takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İnşaat Mühendisliği için ayrı ayrı Tezsiz Yüksek Lisans (Türkçe) ve Tezli Yüksek Lisans (Türkçe, İngilizce) programları bulunmaktadır.

 

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1.Temel matematik ve fen bilimlerinde ve temel mühendislikte yeterli altyapıya sahip olmak; mühendislik çözümlerinde bu disiplinlerden edinilen teorik ve pratik bilgileri kullanma becerisi.
2. İnşaat Mühendisliği problemlerini tanımlama ve çözme becerisi.
3. Özel ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılayacak bir sistem tasarlayabilme.
4. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında teknik ekipman kullanma becerisi.
5. İnşaat Mühendisliğinde deney yapabilme ve analiz edebilme becerisi.
6. İlgili literatürü inceleyerek doğru bilgiye ulaşma ve veri tabanında arama yapabilme becerisi.
7. Tek tek ve çok disiplinli alanlarda çalışan ekiplerde etkili bir şekilde çalışarak inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma.
8. Türkçe ve İngilizce iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi.
9. Hayat boyu öğrenme ihtiyacının farkında olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.
10. Mühendislik yaklaşımlarında mesleki ve etik açıdan farkındalık kazanma.
11. İnsana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümleri geliştirmek için etkili becerilere sahip işyeri uygulamaları hakkında bilinç sahibi olma.
12. Modern dünyanın sorunları hakkında bir farkındalık gösterme ve mühendislik çözümleri ile uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlar üzerindeki etkilerini anlama.

 

16. Program Müfredatı

ders kodu kredi ders uyg lab akts türü ders adı sınıf dönem z/s
CS 101 4 3 0 2 6 TM Programlamaya Giriş I 1 G Z
ENEN 101 4 4 0 0 4 ITB Mühendislik İçin İngilizce I 1 G Z
MATH 101 5 4 2 0 6 TB Matematik I 1 G Z
PHYS 101 3 3 0 0 4 TB Fizik I 1 G Z
PHYS 101L 1 0 0 2 2 TB Fizik I Laboratuvar 1 G Z
CHEM 101 4 3 2 0 6 TB Genel Kimya 1 G Z
TURK 101 2 2 0 0 2 ITB Türk Dili I 1 G Z
                     
CE 130 2 2 0 0 4 TB Yer Bilimleri 2 B Z
CE 112 2,5 2 0 1 4 TM Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2 B Z
ENEN 102 4 4 0 0 4 ITB Mühendislik İçin İngilizce II 2 B Z
MATH 102 5 4 2 0 6 TB Matematik II 2 B Z
PHYS 102 3 3 0 0 4 TB Fizik II 2 B Z
PHYS 102L 1 0 0 2 2 TB Fizik II Laboratuvarı 2 B Z
BIO 102 3 3 0 0 4 TB Biyoloji 2 B Z
TURK 102 2 2 0 0 2 ITB Türk Dili II 2 B Z
                     
CE 211 2 2 0 0 4 TM Malzeme Bilimi 3 G Z
CE241 3 3 0 0 5 TM Statik 3 G Z
HIST 101 2 2 0 0 2 ITB Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 3 G Z
GEN 200 3 3 0 0 4 TM Mühendislik Ekonomisi 3 G Z
MATH 201 4 4 0 0 5 TB Doğrusal Cebir 3 G Z
MATH 211 3 3 0 0 5 TB Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 G Z
NAE 201 3 3 0 0 5 ITB Alan Dışı Seçmeli 3 G S
                     
CE 200 2,5 2 1 0 4 TM Ölçme Bilgisi 4 B Z
CE 212 3 2 0 2 5 TM Yapı Malzemeleri 4 B Z
CE 242 3 3 0 0 5 TM Mukavemet 4 B Z
CE 244 2,5 2 1 0 4 TM Dinamik 4 B Z
HIST 102 2 2 0 0 2 ITB Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihleri 4 B Z
MATH 202 4 4 0 0 5 TB Diferansiyel Denklemler 4 B Z
NAE 200 3 3 0 0 5 ITB Alan Dışı Seçmeli 4 B S
                     
CE 301 0 0 0 0 0 MT Yaz Stajı I 5 G Z
CE 321 3 3 0 0 5 TM Akışkanlar Mekaniği 5 G Z
CE 323 3 3 0 0 5 TM Hidroloji 5 G Z
CE 341 3 3 0 0 5 TM Yapı Statiği I 5 G Z
CE 351 3 3 0 0 5 MT Çelik Yapılar 5 G Z
NAE 301 3 3 0 0 5 TM Alan Dışı Seçmeli 5 G S
MATH 300 4 4 0 0 5 TB Mühendisler için Sayısal Analiz 5 G Z
                     
CE 332 4 3 0 2 5 MT Zemin Mekaniği 6 B Z
CE 342 3 3 0 0 5 TM Yapı Statiği II 6 B Z
CE 352 2,5 2 1 0 5 MT Betonarme I 6 B Z
CE 364 2,5 2 1 0 5 MT Trafik Sistemleri 6 B Z
CE 322 2,5 2 0 1 5 TM Hidrolik 6 B Z
AE 302 2,5 2 1 0 5 TM Alan İçi Seçmeli 6 B S
                     
CE 433 2,5 2 1 0 4 MT Temel Mühendisliği 7 G Z
CE 453 2,5 2 0 2 5 MT Betonarme II 7 G Z
GEN 401 2 2 0 0 2 ITB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 7 G Z
CE 461 2,5 2 1 0 4 MT Ulaşım Mühendisliği 7 G Z
AE 401 2,5 2 1 0 5 TM Alan İçi Seçmeli 7 G S
AE 403 2,5 2 1 0 5 TM Alan İçi Seçmeli 7 G S
ENEN 401 3 3 0 0 3 ITB Teknik Yazım ve Sunum 7 G Z
CE 402 0 0 0 0 0 MT Yaz Stajı II 7 G Z
CE 491 0 0 2 0 2 MT Bitirme Projesi I 7 G Z
                     
CE 492 0 0 6 0 6 MT Bitirme Projesi II 8 B Z
CE 480 2,5 2 1 0 5 MT Şantiye Yönetimi 8 B Z
GEN 402 2 2 0 0 2 ITB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 8 B Z
CE 482 2,5 2 1 0 5 TM Çevre Mühendisliği 8 B Z
AE 402 2,5 2 1 0 5 MT Alan İçi Seçmeli 8 B S
AE 404 2,5 2 1 0 5 MT Alan İçi Seçmeli 8 B S
GEN 404 2 2 0 0 2 TB İnovasyon ve Girişimcilik 8 B Z

17.Ders İçerikleri

Ders İçerikleri (DERS İÇERİKLERİ TABLOSU )

Ders Kodu 

Ders adı

Ders İçeriği

CE 112

Teknik Çizim

Bu derste mühendislik çiziminin temel kavramları, serbest el çizimi, basit enstrüman çizimleri tanıtılır. Bu kavramları kullanarak, öğrenciler geometrik yapılar, harfler, ortografik izdüşümler, izometrik projeksiyon ve boyutlar dahil olmak üzere fonksiyonel bir mühendislik çizim seti üretmek için çalışırlar.

CE 130

Yer Bilimleri

Bu ders, Dünya'nın kökeni, oluşumu, süreçleri hakkında bilgi verir. Minerallerin ve kayaçların oluşumu, dağılımı ve özellikleri, değişim süreçleri, yağış, çökelme, metamorfizma, jeolojik yapılar tanıtılır. Jeolojik haritalar ve mühendislik jeolojisi kullanımı hakkında bilgiler verilir. Yer bilimlerine giriş, madde ve minareller, kayalar, hava, toprak ve kitle kaymaları, yüzey suları ve yeraltı suları, levha tektoniği, depremler ve dünyanın iç kısımları, volkanlar ve jeolojik zaman, atmosfer ve katmanları, nem, bulutlar ve yağış, Dünya iklimleri ve değişimler, güneş ve güneş sisteminin özellikleri gibi konular anlatılır.

CE 244

Dinamik

Dinamiğe Giriş: yer-değiştirme, hız, ivme; Maddesel Noktanın Kinematiği: partiküllerin lineer ve eğrisel hareketleri, bağıl hız; Maddesel Noktanın Kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum; Maddesel Noktalar Sisteminin Kinetiği; Planer Kinematik: 2 boyutlu cisimlerde dönme, bağıl hız, bağıl ivme; Planer Kinetik: 2 boyutlu cisimlerde doğrusal ve sabit nokta etrafında dönme hareketleri, eylemsizlik yarıçapı, genel düzlemsel hareket, titreşim.

CE211

Malzeme Bilimi

Ders kapsamında genel olarak malzeme mühendisliği dalı ve kullanım alanları hakkında genel bilgi sunulmaktadır. Malzeme alanına giriş yapılır. İnşaat sektöründe ve genelde kullanılan malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri incelenir. Malzeme özelliklerini belirlemek için laboratuvar çalışmaları yapılır. Malzemelerin elastik ve viskoelastik deformasyonu ile ilgili bilgi sağlanmaktadır.

CE242

Mukavemet I

Bu ders, gerilme ve gerinme kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yük, burulma, bükülme, enine kayma, birleşik yüklemeler, gerilme ve gerinim dönüşümleri, kirişlerin ve şaftların tasarımı ve saptırılması, kolonların bükülmesi ve enerji yöntemlerini kapsar.

CE 200

Ölçme Bilgisi

Ölçme bilgisine giriş, birimlere giriş, alanda not alma, veri toplama teknikleri, hata teorileri, mesafe ölçme teknikleri, tesviye, nivelman çalışmalarına giriş, eşyükselti eğrileri, yan açılar, istikamet açıları, travers işlemleri, alan, hacim hesaplamaları konuları, koordinat sistemleri ve datum öğrencilere anlatılır

CE 241

Statik

Bu ders öğrencilere 2 ve 3 boyutlu sistemlerde kuvvetlerin bileşkeleri bulunur. Öğrenciler basit bedensel diyagramları ve denge denklemlerini kullanarak basit sistemlerin nasıl analiz edeceğini öğrenirler. Ağırlık merkezi, kütle merkezi bulmayı öğrenir

CE 212

Yapı Malzemeleri

Yapı Malzemelerine giriş, agregalar, bağlayıcı malzemeler: kireç, alçı, çimento, puzolanlar, katkı maddeleri, beton ve beton mukavemetini etkileyen faktörler, taze betonun özellikleri, beton karışım hesabı, beton üretimi, sertleşmiş beton özellikleri, tuğlalar, yapı taşları, portland çimentosu, demirli metaller konuları bu dersin içeriğini oluşturur.

CE 321

Akışkanlar Mekaniği

Birim sistemlere giriş. Bir noktadaki hidrostatik basınç. Basınç kuvvetlerinin hesaplanması. Kinematik sıvılar. Bir boyutlu akışın temel denklemleri (süreklilik, enerji ve impuls momentum denklemleri). İdeal akışkanların tek boyutlu akışı. Gerçek akışkanların bir boyutlu akışı. Boru hattı akışı ve enerji kayıpları. Boyutlu Analizler ve Benzerlikler. Sıvı momentumuna ek olarak hareketli akışkanlarda kütlenin ve işin ve enerjinin korunumu.

CE 352

Betonarme I

Bu ders öğrencilere betonarme yapıların temel parçalarının malzeme, analiz ve tasarımını, beton ve çelik malzemeleri, kiriş ve levhalarda öğrencilere kavramları ve eğme ve makaslama uygulamalarını aktarır.

CE 351

Çelik Yapılar

Ders kapsamında genel olarak çelik malzemeler ve çelik yapılar hakkında genel bilgi sunulmaktadır.

Çelik Yapılara giriş yapılmaktadır ve çeliğin malzeme özellikleri, emniyet gerilmesi yöntemi, taşıma gücü yöntemi tanıtılmaktadır

CE 322

Hidrolik

Bu ders, açık kanal akışının temelleri, tekdüze ve düzgün olmayan akış, akışkan ve türbülanslı akış, sabit ve kararsız akış, enerji kaybı denklemi ve düzgün akış hesaplaması, kanalların tasarımı, bileşik kanallar ve en iyi hidrolik bölümler dahil akış sınıflandırmalarını, kritik akış hesaplaması ve kademeli ve hızlı değişen akışların hesaplanmasını içermektedir. Bu ders aynı zamanda hidrolik yapıları kullanarak akış karakteristiklerini ölçme yolları ile ilgilidir

CE 323

Hidroloji

Hidrolojinin tanımı. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu akımı. Akış kayıtları ve analizi. Akarsu havzaları. Kar erimesi. Hidrograf ve analizi. Birim hidrograf teorisi ve uygulamaları. Sentetik birim hidrograf. Hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi. Olasılık teorisi ve istatistiğin hidrolojideki kullanımı

CE 360

Trafik Mühendisliği

Ders kapsamında genel olarak trafik mühendisliği dalı ve kullanım alanları hakkında genel bilgi sunulmaktadır. Trafik mühendisliğine giriş yapılır. Trafik akışı parametreleri, trafik akışı, trafik hızı, ortalama hız, trafik yoğunluğu, temel trafik akışı modelleri, trafik akış modelleri hakkında bilgiler sağlanır. Poisson modeli ve trafik mühendisliği ile ilgili diğer modeller sunulur

CE 341

Yapı Statiği I

Bu ders statik olarak belirlenen yapıları analiz etmek için gerekli temel kavramları öğrencilere aktarır. Öğrenciler, iç kuvvetleri nasıl bulacaklarını ve statik olarak belirlenmiş yapılar için tesir çizgileri nasıl etkilediğini öğrenirler. Derste öğrencilere yapısal elemanların yer değiştirmelerinin nasıl belirleneceği konusunda bilgi verilmektedir

CE 332

Zemin Mekaniği

Bu ders kapsamında zemin mekaniğinin ana ilkeleri ele alınmaktadır. Ders kapsamında Zeminlerin fiziksel ve endeks özellikleri, Sınıflandırılması, Kompaksiyon, Hidrolik özellikler, kapilarite, permeabilite, Efektif, nötr ve toplam gerilmeler, Zeminde gerilme- deformasyon bağıntısı, Gerilme dağılışı, Konsolidasyon, Kayma direnci, Toprak basınçları konuları işlenecektir.

CE 462

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Akıllı ulaşım sistemlerine giriş, trafik verilerine giriş, kaza verilerine giriş, acil durumlarda güvenlik sistemlerine giriş, yol kullanıcı ücretlendirilmesi amacıyla kullanılan sistemler, araç tespiti ve sınıflandırılması ile ilgili konular ders içeriği kapsamındadır. Ulaşımda radyo dalgaları ve işlevleri, motorsuz taşıtlar ve küresel konumlandırma sistemleri, yardımcı ulaşım sistemleri, ulaşımda akıllı kartlar, ulaşımda amaçlı akıllı altyapı sistemleri konuları öğrencilere gösterilir.

CE 411

Beton ve Bileşenleri

Ders kapsamında ileri düzeyde beton ve beton bileşenlerinin bilgisi verilmektedir. Betonda kullanılan bağlayıcı çeşitleri, çimento içeriği ve katkıları, taze beton ve katı beton özellikleri hakkında bilgiler sağlanmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda iş hayatında karşılaşılabilecek beton ile ilgili teknik problemlerin çözülmesi sağlanmaktadır

CE 453

Betonarme II

Bu ders öğrencilere betonarme yapıların en önemli elamanlarının tasarımını anlatır. Bu ders betonarmenin 2. kısmı olup, tasarım prosedürleri ve kolon, duvar, düz plaka ve temel örnekleri sunmaktadır

CE 471

Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı

Mühendislik projelerinin tasarımında modern yazılım kullanımı ve projedeki bilgisayarların etkin kullanımı gösterilmektedir.

CE 491

Bitirme Projesi I

İnşaat mühendisliği ilgi alanında bir hipotezi kurarak bunun test edilmesi ve değerlendirmesi

CE 492

Bitirme Projesi II

İnşaat mühendisliği ilgi alanında bir hipotezi kurarak bunun test edilmesi ve değerlendirmesi.

CE 482

Çevre Mühendisliği

Bu ders Çevre Mühendisliğine geniş bir giriş sunar. Çevre mühendislerinin tüm alanının temelini oluşturan bir takım temel ilkeler gözden geçirilmiştir. Ana konular ekosistemin temelleri, sürdürülebilirlik, çevresel risk, su kalitesi mühendisliği ve su kaynakları, su ve atık su arıtımı, katı ve tehlikeli ve radyoaktif atık yönetimi, hava kirliliği, çevre düzenlemesi ve iklim değişikliği etkileridir. Bu kurs aynı zamanda inşaat ve yıkım atıklarının yönetilmesi ve arıtılması ile de ilgilidir.

CE 455

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Bu dersde öğrencilere depreme dayanıklı yapı tasarımı ile ilişkili yaklaşımlar ve standartlar, sünek yapı tasarımının prensipleri ve betonarme ve çelik yapılar için kurallar öğretilecektir

CE 454

Fiber Takviyeli Polimer Kompozit Yapilarin Tasarimi

Bu ders öğrencilere FRP kompozitlerinin analizi ve tasarımı ile ilgili önemli bilgileri aktarır. Ders, FRP'nin ne olduğunu ve FRP'nin nerede kullanıldığını tanıtmaktadır. Genel bir fikirle, öğrenciler FRP kompozitleri ile ilgili kuramı öğrenirler. FRP kompozitlerinin mikro mekaniği öğrendikten sonra öğrenciler FRP kompozitlerinin makro mekaniğini öğrenirler. Sonunda, öğrenciler FRP kompozitlerinin nasıl tasarlanacağı konusunda bilgi sahibi olurlar.

CE 432

İleri Zemin Mekaniği

Alan enstrümantasyonu, kalıcı mukavemet ölçümleri, toprak örneklerinde yerel gerilme ölçümü, doğrudan toprak emme ölçümleri, gelişmiş sayısal modelleme yöntemleri, yapısal modeller ve içi boş silindir toprak test teknikleri gibi zemin mekaniğindeki önemli gelişmeleri içermektedir. Gelişmiş teorilerin yanı sıra toprak işlerinin fiziksel gerçeklerini anlamak amacıyla mühendislik hakkında geniş bilgileri içeren bir derstir.

GEN 401

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 

Ders kapsamında öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi, iş hayatında görev, sorumluluk ve  yasal hakları işlenmekte ve öğretilmektedir. Ayrıca  sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması için farkındalık ve iş güvenliği kültürü kazandırmak hedeflenmektedir.  6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu , 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ders kapsamında işlenmektedir

GEN 402

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 

Ders kapsamında öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası yapıları öğrenip anlayarak bilinçlenmesi, iş hayatında görev, sorumluluk ve  yasal haklarını öğrenmesi ve uygulamalı olarak durumlar karşısında yapılması gerekenleri listeleyecek seviyeye gelmesi sağlanmaktadır. Ayrıca  sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması için farkındalık ve iş güvenliği kültürü kazandıracak uygulamaları araştırması, öğrenmesi ve uygular konuma gelmesi hedeflenmektedir. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ders kapsamında işlenmektedir

CE 424

Kirlenmiş Toprak

Bu ders farklı mevzuatlar tarafından kirlenmiş alan olarak adlandırılmış bölgelere risk tabanlı tanımlama getirecektir. Atık maddenin özelliği, kirlilik kaynağı ve değerlendirmesi konularıyla devamedecektir. Bunu takiben kirlenmiş alanların iyileştirilmesinde geleneksel ve yenilikçi tekniklerin yorumlanması yapılacaktır. Bu yorumlara in-situ(yerinde), ex-situ(dışarda) iyileştirme yaklaşımlarıda dahildir. Kirleticinin tipi inorganik ve organik kirleticiler, bunların su ve topraktaki analizleri ile birlikte ortadan kaldırılmaları incelenecektir. Daha sonra ders kirlenmiş alan yönetiminde anlama, karar verme ve maliyet-fayda analizi gibi konularda yardımcı programları tanıtacaktır.

CE 480

Şantiye Yöntemi

Ders kapsamında genel olarak şantiye planlama, denetim ve düzenleme yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenerek, yönetici ve plancı teknik elemanların şantiye kurulmasında temel görevlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda öğrencilere etkin bilgi aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu konuların ışığında öğrencilere deneyimin önemi, iş, işyeri, ekip ve ferdi çalışma düzenlerinin tanıtımı yapılarak iş programı düzenleme, uygulamaları ve revizyonları konularında geniş bilgi verilmektedir.

CE 423

Su Kaynakları Mühendisliği

Su kaynaklarının geliştirilmesi, akarsu morfolojisi, akarsularda katı madde hareketi, akarsu düzenlemesi, taşkın kontrolü, akarsu taşımacılığı, su kaynakları planlama, bağlamalar, barajlar, dolu savaklar, enerji kırıcılar, su alma yapıları, sulama ve kurutma, su kuvveti tesisleri, su kaynaklarında ekonomik analiz

CE 483

Sürdürülebilir Gelişim için Mühendislik

Bu ders, mühendislikteki sürdürülebilirlik yönleri ve kavramlarını ele almaktadır. Gelecekteki mühendislerin sürdürülebilirliğin hükümetler ve yetkililerin düşünceye dahil edilmesi ve politikaya dahil edilmesinde yol ve yöntemler hakkında bir anlayış geliştirmelerini amaçlıyor. Geleceğin mühendislerini sürdürülebilirliği mühendislik konularında nasıl kullanabileceklerini öğretir. Konular, tasarımdaki sürdürülebilirliği, iklim değişikliğine olan etkilere adaptasyonu artırmayı, insan ve çevre etkileşimini, malzeme geri dönüşümünü ve atıklarını, enerji ve su tüketimini, altyapı değerlendirmesini ve diğer mühendislik projelerini araştırıyor. Kurs ayrıca, mega projeleri için uygulanacak maliyet, avantaj ve çoklu kriter analizi de dahil olmak üzere sürdürülebilir model kentlerin tasarımını ve optimize edilmesini içerir.

CE 441

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

İnşaat Mühendisliği öğrencilerine, geleneksel ve çağdaş yapıların taşıyıcı sistemlerin tanıtılması, taşıyıcı sistem tasarımına ilişkin olarak kavramsal ve teknik bilgi aktarımı ve betonarme taşıyıcı sistemlerin tasarım ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi vermek, değişik yapı örnekleri üzerinde taşıyıcı sistem incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.

CE 433

Temel Mühendisliği

Bu ders kapsamında temel analizi ve inşaatının ana ilkeleri ele alınmaktadır. Ders kapsamında zemin etüt planlaması, temel kazıları, temel sistemi seçimi, yatak katsayısı ve deprem yükleri altında temel analizinin esasları işlenmektedir. Arazi deneylerine ve bu deney verileri ile temel analizine ders içerisinde özel önem verilmektedir.

CE 461

Ulaşım Mühendisliği

Ders kapsamında genel olarak karayolları, havayolları ve demiryolları üzerinde durularak ulaşım tesislerinin tasarım esasları gösterilecektir. Ulaşım planlama, geometrik tasarım, drenaj tasarımı, yol kaplaması tasarımı, haritalama, jeofizik yeraltı keşifler ile birlikte karayolunda yapım örneklemeleri ders konularına dâhil edilecektir.

CE 481

Yapı Yönetimi

Ders kapsamında genel olarak proje yönetimi, maliyet yönetimi, risk yönetimi, zaman planlaması, iş yönetimi, sözleşme yönetimi hakkında temel bilgiler toparlanarak öğrencilere aktarılmaktadır.

CE 402

Yaz Stajı II

Bu ders yazın yapılan ofis stajını takiben alınır. Her İnşaat Mühendisliği öğrencisi ofis stajını profesyonel bir şirket ortamında tamamlamak zorundadır. Staj bilgilerinin kaydı, staj raporunun yazımının temel prensiplerini kapsar. Stajın hedeflerinin raporlanması, staj yapılan yerdeki proje hakkında özet bilgi ve açıklamalar dersin kapsamındadır.

CE 462

Yol Güvenliği Mühendisliği

Bu derste yol güvenliği, insan, araç ve yol faktörlerinin rolü, kontrol ve güvenlik için otoyol ve sokak ağlarının yönetimi, emniyet iyileştirme programları, karayolu tasarım öğeleri ve güvenliği arasındaki ilişki, önlemler için emniyet değerlendirme yöntemleri, etkinliği ve iyileştirme programlarının fayda/maliyet değerlendirilmesi planlanacaktır.

CE 463

Yol Malzemeleri

Yol malzemelerine giriş, temel tanımlar, esnek kaplamalar, asfaltın yapısı, asfaltın reolojisi, sıvı asfaltlar, asfalt karışım deneyleri, agregalar, agrega karışımları, sathi kaplama, bitümlü sıcak karışımlar, asfalt karışımların rijitliği, diğer karışımlar gibi konular öğrencilere tanıtılır.

CIVE 343

Mukavemet II

Giriş, Tanımlar, Bileşik Mukavemet Halleri, Kesmeli Eğilme, Kesmeli Eğilmede Özel Konular, Elastik Eğri, Çift İntegrasyon ve Moment Alanı Yöntemi, Eşlenik Kiriş (Mohr) Yöntemi, Enerji Yöntemleri, Virtüel İş Yöntemi, Castigliano Teoremleri, Normal Kuvvet ve Eğilme, Burulmalı Eğilme, Elastik Stabilite, Kolonlarda Burkulma Hesabı

CIVE 444

Çelik Yapı Tasarımı

Ders kapsamında genel olarak çelik yapı tasarımı için hesap ve detay çizimlerine yönelik teorik ve uygulama bilgisi ele alınmaktadır.

CIVE 456

Matris Yapısal Analiz

Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri. Matris deplasman yöntemi. Yöntemin iki ve üç boyutlu yapı sistemlerine uygulanması. Sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri. Matris kuvvet yöntemi. Malzeme ve geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler. Yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması.

CIVE 472

Bilgisayar Destekli Çelik Tasarım

Ders kapsamında genel olarak yapısal analiz yapan bilgisayar programı ve bu program ile tasarım yapabilme ele alınmaktadır.

CIVE 490

Entrepreneurship and Inovation

This course provides business majors with the skills necessary to succeed as an entrepreneur. The fundamentals of starting and operating a business, developing a business plan, obtaining financing, marketing a product or service and developing an accounting system will be covered.

CIVE 465

Pavement Design

Kaplama tipleri, kaplama tasarım yük hesaplamaları, kaplama deneyleri, esnek ve rijit kaplama tasarım yöntemleri.

CE 446

Yapısal Dinamik

Bu ders öğrencilere deprem konusuna giriş, statik ve dinamik yük tanımları, tek serbestlik dereceli sistemler, çok serbestlik dereceli sistemler(yığılı kütleli), serbest titreşimler, zorlanmış titreşimler, anlık yüklemeler, deprem yükleri, response spektrumun hesabı, tasarım spektrumu ve modal kombinasyon methodları olan SRSS ve CQC konularını içermektedir

 

 

 

 

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

ÜY-FR-0252 Teknik Çizim - CE 112

ÜY-FR-0254 Yer Bilimleri - CE 130

ÜY-FR-0256 Dinamik - CE 244

ÜY-FR-0258 Malzeme Bilimi - CE 211

ÜY-FR-0260 Mukavemet - CE 242

ÜY-FR-0262 Ölçme Bilgisi - CE 200

ÜY-FR-0264 Statik - CE241

ÜY-FR-0266 Yapı Malzemeleri - CE 212

ÜY-FR-0268 Akışkanlar Mekaniği - CE 321

ÜY-FR-0270 Betonarme I - CE 352

ÜY-FR-0272 Çelik Yapılar - CE 351

ÜY-FR-0274 Hidrolik - CE 322

ÜY-FR-0276 Hidroloji - CE 323

ÜY-FR-0278 Trafik Mühendisligi - CE 360

ÜY-FR-0280 Yapı Statiği I - CE 341

ÜY-FR-0282 Yapı Statiği II - CE 342

ÜY-FR-0284 Yaz Stajı I - CE 301

ÜY-FR-0286 Zemin Mekaniği - CE 332

ÜY-FR-0288 Akıllı Ulaşım Sistemleri - CE 462

ÜY-FR-0290 Beton ve Bileşenleri - CE 411

ÜY-FR-0292 Betonarme II - CE 453

ÜY-FR-0294 Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı - CE 471

ÜY-FR-0296 Bitirme Projesi I - CE 491

ÜY-FR-0298 Bitirme Projesi II - CE 492

ÜY-FR-0300 Çevre Mühendisliği - CE 482

ÜY-FR-0302 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı - CE455

ÜY-FR-0304 Fiber Takviyeli Polimer Kompozit Yapilarin Tasarimi - CE 454

ÜY-FR-0306 İleri Zemin Mekaniği - CE 432

ÜY-FR-0308 İş Sağlığı ve Güvenliği I - GEN 401

ÜY-FR-0310 İş Sağlığı ve Güvenliği II - GEN 402

ÜY-FR-0312 Kirlenmiş Toprak - CIVE 424

ÜY-FR-0314 Şantiye Yönetimi - CE 480

ÜY-FR-0316 Su Kaynakları Mühendisliği - CE 423

ÜY-FR-0318 Sürdürülebilir Gelişim için Mühendislik - CE 483

ÜY-FR-0320 Taşıyıcı Sistem İlkeleri - CE 441

ÜY-FR-0322 Temel Mühendisliği - CE 433

ÜY-FR-0324 Ulaşım Mühendisliği - CE 461

ÜY-FR-0326 Yapı Yönetimi - CE 481

ÜY-FR-0328 Yaz Stajı II - CE 402

ÜY-FR-0330 Yol Güvenliği Mühendisliği - CE 462

ÜY-FR-0512 Yol Malzemeleri- CE 463

ÜY-FR-0634 CIVE 343 - Mukavemet II

ÜY-FR-0636 CIVE 444 - Çelik Proje

ÜY-FR-0638 CIVE 456 - Matris Yapısal Analiz

ÜY-FR-0640 CIVE 472 - Bilgisayar Destekli Çelik Tasarım

ÜY-FR-0642 CIVE 490 - Entrepreneurship and Innovation

ÜY-FR-0268 CİVE 465 - Pavement Design

ÜY-FR- CİVE 446- Yapısal Dinamik