ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ömer TURUNÇ.

5. Tarihçe

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan İşletme Bölümü 2012- 2013 öğretim yılında %100 İngilizce eğitim diliyle öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

6.Kazanılan Derece

İşletme Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında İşletme Bölümü için EA puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

 

 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Çift ana dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci ders almaya başladığı eğitim-öğretim yılının müfredatına tabi olacaktır.

12.Yan Dal

Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

İşletme Bölümü Yan Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

İŞLETME BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI

       

 

DERS KREDİ BİLGİLERİ

 

DERS KODU

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

K

DÖNEM

BUSI 103

Yönetime Giriş I

3

0

3

6

Z

1

BUSI 211

Finansal Muhasebe

3

0

3

5

Z

3

BUSI 231

Pazarlamaya Giriş

3

0

3

5

Z

3

BUSI 261

Örgütsel Davranış I

3

0

3

5

Z

3

BUSI 222

İşletme Finansına Giriş

3

0

3

5

Z

4

BUSI 202

Yönetim Etiği

3

0

3

5

Z

4

BUSI 262

Örgütsel Davranış II

3

0

3

5

Z

4

BUSI 361

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

5

Z

5

BUSI 302

Uluslararası İşletme Yönetimi

3

0

3

5

Z

6

BUSI 342

Operasyon Yönetimi

3

0

3

5

Z

6

BUSI XXX

Alan Seçmeli

3

0

3

5

S

-

BUSI 481

Stratejik Yönetim I

3

0

3

7

Z

7

 

13.Mezun İstihdam Olanakları

İşletme bölümümüz mezunları tüm sektör ve iş alanlarında, bir işletmenin hayatını devam ettirebilmesi için  gerekli olan tüm temel fonksiyonlarda çalışabilirler, kendi işlerini kurarak girişimci olabilirler, ayrıca araştırma odaklı derslerimizden edindikleri bilgi ve tecrübelerle akademisyen olmayı hedefleyerek lisans üstü programlara devam edebilirler.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

İşletme Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 • Çağdaş işletme becerileri ve temel işletmecilik işlevleri, iş araştırmaları ve bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma.

 • Takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisine sahip olma.

 • Analitik ve eleştirel düşünebilme.

 • Ticari uygulamaların ve sosyal sorumluluk ve etik davranış biçimlerine sahip olma.

 • İş dünyasında yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurma becerisine sahip olma.

 • İşletme ile ilgili konulara metodolojik ve ikincil araştırmalar yapabilme becerisine sahip olma.

 • Ekonominin bireylere, topluma ve küresel ticaret gelişimine olan etkisini anlama.

 • Sürdürülebilirlik kavramlarını yeni bir çaba yaratımına uygulama.

 • Örgütsel performansla ilgili sosyal davranışın doğasını ve dinamiklerini anlama.

 • İş problemlerini çözmek için gerekli olan matematiksel araçları anlama ve bu problemleri çözmek için ilgili yazılım programlarını kullanma.

 • İş süreçlerini desteklemek ve karar vermek için bilişim teknolojisini uygulama.

 • Örgütlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği bilgisini gösterme.

16. Program Müfredatı

İŞLETME 2020-2021 ÖĞRETİM PLANI

1 - Güz Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 103

YÖNETİME GİRİŞ I

3

0

3

6

ENGB 101

AKADEMİK İNGİLİZCE I

3

0

3

6

TURK 101

TÜRK DİLİ-I

2

0

2

2

MATH 111

SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I

3

2

4

7

ECON 101

MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ

3

2

4

7

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2

0

2

2

 

TOPLAM

16

4

18

30

2 - Bahar Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ECON 102

MAKROEKONOMİNİN İLKELERİ

3

2

4

7

BUSI 106

YÖNETİME GİRİŞ II

3

0

3

6

BUSI 104

HUKUKA GİRİŞ

2

0

2

2

ENGB 102

AKADEMİK İNGİLİZCE II

3

0

3

6

HIST 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2

0

2

2

AE 1XX

ALAN SEÇMELİ DERSİ

3

0

3

5

TURK 102

TÜRK DİLİ-II

2

0

2

2

 

TOPLAM

18

2

19

30

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

TEMEL DERSLER

6

18

33

 

 

GENEL DERSLER

6

16

22

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

1

3

5

 

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

 

1.YIL TOPLAM

13

37

60

 

 

2. YIL

 

 

 

 

 

3 - Güz Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 211

FİNANSAL MUHASEBE

3

0

3

5

BUSI 261

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ I

3

0

3

5

BUSI 251

LİNEER CEBİRE GİRİŞ

3

0

3

5

BUSI 231

PAZARLAMAYA GİRİŞ

3

0

3

5

MATH 204

SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK

3

0

3

5

AE 2XX

ALAN SEÇMELİ DERSİ

3

0

3

5

 

TOPLAM

18

0

18

30

4 - Bahar Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 212

YÖNETİM MUHASEBESİ

3

0

3

5

BUSI 252

YÖNETİM BİLİMİ

3

0

3

5

BUSI 262

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ II

3

0

3

5

BUSI 222

İŞLETME FİNANSINA GİRİŞ

3

0

3

5

BUSI 202

YÖNETİM ETİĞİ

3

0

3

5

AE 2XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

5

 

TOPLAM

18

0

18

30

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

TEMEL DERSLER

10

30

50

 

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

2

6

10

 

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

 

2. YIL TOPLAM

12

36

60

 

 

3. YIL

 

 

 

 

 

5 - Güz Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 361

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

0

3

5

BUSI 303

İŞLETME YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

5

BUSI 301

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA / ETKİLİ İŞ SUNUMLARI (İNGİLİZCE)

3

0

3

5

AE 3XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

5

AE 3XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

5

NAE XXX

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

3

5

 

TOPLAM

18

0

18

30

6 - Bahar Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 302

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

 

3

0

3

5

BUSI 306

İŞLETME HUKUKU

3

0

3

5

BUSI 342

OPERASYON YÖNETİMİ

3

0

3

5

AE 3XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

5

AE 3XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

5

NAE XXX

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

3

5

 

TOPLAM

18

0

18

30

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

TEMEL DERSLER

6

18

50

 

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

4

12

20

 

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

2

6

10

 

 

3. YIL TOPLAM

12

36

60

 

 

4. YIL

 

 

 

 

 

7 - Güz Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 481

STRATEJİK YÖNETİM I

3

0

3

7

AE 4XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

6

AE 4XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

6

AE 4XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

6

NAE XXX

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

3

5

 

TOPLAM

15

0

15

30

8 - Bahar Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 482

STRATEJİK YÖNETİM II

3

0

3

7

AE 4XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

6

AE 4XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

6

AE 4XX

ALAN SEÇMELİ

3

0

3

6

NAE XXX

ALAN DIŞI SEÇMELİ

3

0

3

5

 

TOPLAM

15

0

15

30

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

TEMEL DERSLER

2

6

14

 

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

6

18

36

 

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

2

6

10

 

 

4. YIL TOPLAM

10

30

60

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

Güz Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 111

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

3

0

3

6

BUSI 201

PROJE YÖNETİMİ

3

0

3

5

BUSI 205

YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME

3

0

3

5

BUSI 207

YENİLİKÇİ İŞ MODELLEMESİ

3

0

3

5

BUSI 271

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

3

0

3

5

BUSI 311

FİNANSAL RAPOR ANALİZİ

3

0

3

5

BUSI 321

İLERİ DÜZEYDE ŞİRKET FİNANSMANI

3

0

3

5

BUSI 326

ULUSLARARASI FİNANS

3

0

3

5

BUSI 331

PAZAR ARAŞTIRMALARI

3

0

3

5

BUSI 333

ULUSLARARASI PAZARLAMA

3

0

3

5

BUSI 335

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

3

0

3

5

BUSI 337

İŞLETMELERDE VERİ BİLİMİ

3

0

3

5

BUSI 339

SATIŞ YÖNETİMİ

3

0

3

5

BUSI 343

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

3

0

3

5

BUSI 345

MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

3

0

3

5

BUSI 351

İŞ SÜREÇLERİ TASARIMI

3

0

3

5

BUSI 401

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

6

BUSI 403

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

3

0

3

6

BUSI 423

TAHVİL PİYASASI ANALİZİ

3

0

3

6

BUSI 431

MARKA YÖNETİMİ

3

0

3

6

BUSI 441

ENVANTER YÖNETİMİ

3

0

3

6

BUSI 443

HİZMET OPERASYON YÖNETİMİ

3

0

3

6

BUSI 461

ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM

3

0

3

6

BUSI 463

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

3

0

3

6

BUSI 473

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

3

0

3

6

BUSI 475

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

3

0

3

6

BUSI 477

YÖNETİMDE SİMÜLASYON

3

0

3

6

Bahar Dönemi

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

BUSI 203

İŞ İNGİLİZCESİ VE İLETİŞİM

3

0

3

5

MATH 112

SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK II

3

2

4

7

BUSI 204

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

3

0

3

5

BUSI 206

KİTLESEL FONLAMA

3

0

3

5

BUSI 208

BORÇLAR HUKUKU

3

0

3

5

BUSI 232

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

3

0

3

5

BUSI 234

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

3

0

3

5

BUSI 308

ÖRNEK OLAY ANALİZİ

3

0

3

5

BUSI 322

YATIRIM BANKACILIĞI VE SERMAYE PİYASASI

3

0

3

5

BUSI 324

RİSK SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE

3

0

3

5

BUSI 332

PAZARLAMA STRATEJİSİ

3

0

3

5

BUSI 334

HİZMET PAZARLAMASI

3

0

3

5

BUSI 338

DİJİTAL PAZARLAMA

3

0

3

5

BUSI 352

KARAR ANALİZİ TEKNİKLERİ

3

0

3

5

WIL 391

SEKTÖRDE EĞİTİM I

1

4

3

6

BUSI 402

GİRİŞİMCİLİK

3

0

3

6

BUSI 404

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

3

0

3

6

BUSI 422

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

3

0

3

6

BUSI 424

ÖZ SERMAYE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ

3

0

3

6

BUSI 442

KALİTE YÖNETİMİ

3

0

3

6

BUSI 462

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

3

0

3

6

BUSI 464

YÖNETİCİLER İÇİN SÖZLEŞME TASARIMI

3

0

3

6

BUSI 466

ORGANİZASYON TEORİSİ

3

0

3

6

BUSI 472

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

3

0

3

6

BUSI 474

ELEKTRONİK TİCARET

3

0

3

6

BUSI 484

LİDERLİK VE YÖNETİM

3

0

3

6

BUSI 492

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

3

0

3

6

WIL 491

SEKTÖRDE EĞİTİM II

1

4

3

6

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

SPA 201

İSPANYOLCA-1

3

0

3

5

SPA 202

İSPANYOLCA-2

3

0

3

5

SPA 301

İSPANYOLCA-3

3

0

3

5

SPA 302

İSPANYOLCA-4

3

0

3

5

RUS 201

RUSÇA-1

3

0

3

5

RUS 202

RUSÇA-2

3

0

3

5

RUS 301

RUSÇA-3

3

0

3

5

RUS 302

RUSÇA-4

3

0

3

5

ARA 201

ARAPÇA-1

3

0

3

5

ARA 202

ARAPÇA-2

3

0

3

5

ARA 301

ARAPÇA-3

3

0

3

5

ARA 302

ARAPÇA-4

3

0

3

5

GRM 201

ALMANCA-1

3

0

3

5

GRM 202

ALMANCA-2

3

0

3

5

GRM 301

ALMANCA-3

3

0

3

5

GRM 302

ALMANCA-4

3

0

3

5

CHI 201

ÇİNCE-1

3

0

3

5

CHI 202

ÇİNCE-2

3

0

3

5

CHI 301

ÇİNCE-3

3

0

3

5

CHI 302

ÇİNCE-4

3

0

3

5

 

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

 

47

139

240

 

 

 

17.Ders İçerikleri

Ders Kodu

Ders Kodu

Ders İçeriği

BUSI 102

Yönetime Giriş

Bu dersin amacı işletme ilkeleri ve kavramlarını tanıtmaktır. Bu ders günümüz iş ortamındaki genel işletme ve girişimcilik konularını kapsayacaktır. Bu ders muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları ve operasyon yönetimini içeren işletme fonksiyonlarının bir incelemesini sunacaktır. Bu ders örgütlenme biçimleri, işletme mülkiyet çeşitleri ve çağdaş toplumlarda işletmenin rolünü gösterecektir. Öğrencilere ahlaki ve sosyal sorumlulukla ilgili kavramlar tanıtılacaktır. Öğrenciler yönetimin temellerini öğreneceklerdir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4

BUSI 104

Hukuka Giriş

Sosyal düzen ve hukuk, haklar, yaptırımlar, adalet ve hakkaniyet, uyuşmazlık, hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, yargı sistemi, mahkemeler ve görevleri, hukuki kişilik, gerçek ve tüzel kişiler, fiil ehliyeti, eşya ve borçlar hukukunun temel kavramları.
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 2

BUSI 211

Finansal Muhasebe

Bu ders öğrenciye finansal muhasebenin temellerini öğretmektedir. Finansal muhasebe bir işletme veya örgütün performansıyla ilgili finansal bilgilerin kayıt edilmesi ve raporlanması ile ilgilidir. Bu ders finansal muhasebenin kavramları, ilkeleri ve teamüllerinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Öğrencilere karar verme amaçlı olarak finansal tabloların yorumu ve değerlendirmesini yapmakta ihtiyaç duyacakları araçları sağlamaktadır. Bu ders nakit, alacaklar, envanter, işletme sermayesi, ekipman, uzun vadeli varlıklar, amortisman, kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz sermaye gibi finansal tabloların ana bölümlerini oluşturan kısımları incelemektedir. Konular finansal durum, faaliyet sonuçları ve nakit akışlarını içermektedir. Öğrenciler muhasebe mantığına aşina olacaklardır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 231

Pazarlamaya Giriş

Bu ders ürün ve hizmetlerin mevcut ve gelişen tüketici ihtiyaçları ile eşleştirilmesini sağlayan sistemi işletme öğrencilerine tanıtacaktır. Stratejik planlama açısından, ders büyük ve küçük örgütler için kar edilebilir iş fırsatlarını tanımlamak ve değerlendirmek için gerekli ana kavram ve tekniklere odaklanmıştır. Öğrencilerin dinamizm ortamında analitik becerilerini geliştirmelerini sağlamak için örnek olay metodu kullanılacaktır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 251

Lineer Cebire Giriş

Bu ders lineer cebire giriş niteliğinde olup matris cebiri, gauss eleme yöntemi, determinantlar, vektör uzayları, lineer dönüşümler, ortogonallik gibi kavramlar incelenecektir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 261 

Örgütsel Davranış I

Bu dersin amacı örgütlerdeki insan davranışının yapısı ve fonksiyonunun kavramsal ve ampirik olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler üretimi, örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyen davranışsal etkenler üzerinde çalışacaklardır. Tartışılacak konular algı, iş ve örgütsel tasarım, karar verme ve liderliği içermektedir. Bireysel ve grup çalışmaları ve örnek olay analizi teorik kavramların pratikte uygulamalarının anlaşılmasını artırmak için kullanılacaktır. Bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerde takındığı tutum ve bakış açısına vurgu yapılacaktır. Bu ders bireysel, grup ve tüm işletme düzeyinde örgütsel davranışa bir giriş sağlamaktadır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 212

Yönetim Muhasebesi

Bu ders yönetim muhasebesiyle alakalı kavramlara, zorluklara ve yöntemlere genel bir giriş sağlamaktadır. Yönetim muhasebesi ağırlıklı olarak işletmelerin, hizmet sağlama ve ürün üretiminde kullanılan kaynakları ölçmek ve kontrol etmek için bilgiyi nasıl kullandıkları sorusunu ele almaktadır. Bu derste planlama, denetleme, ve karar vermede kullanılan raporlamalara ilişkin ilkeler, kavramlar, ve metotlara aşinalık sağlanacaktır. Maliyetlendirme, analiz ve kontrol de ayrıca ele alınacaktır.
Ön Koşul: BUSI  211

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 202 

Yönetim Etiği

Bu ders öğrencilere ahlak teorisi ile ilgili bir anlayış ve modern iş hayatındaki ahlaki ikilemler söz konusun olduğunda eleştirel bir analiz yapabilme kabiliyetini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derste etik ikilemlerle karşılaşan bir yöneticinin perspektifi vurgulanacaktır. Öğrenciler bu tarz sorunların ortaya çıkmasını önlemek ve ortaya çıkarsa çözümleyebilmek için gerekli bakış açısı ve ahlaki kavramlar hakkında anlayışa sahip olacaklardır. Konu başlıkları arasında ahlak teorileri, adalet, sosyal sorumluluk  ve iş ahlakı yer almaktadır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 221

İşletme Finansına Giriş

Bu ders öğrencilere kurumsal finansı öğretmektedir. Öğrenciye finansal konularla ilgili sorunları tanımlayacak, analiz edecek ve çözecek analitik araçları sağlamaktadır. Öğrenciler yatırım yapma ve finansman ile ilgili doğru kararları almayı öğreneceklerdir. Konular paranın zaman değerini, menkul kıymetler değerleme ve sermaye bütçelemeyi içermektedir. Öğrenciler riski, getiriyi, çeşitlendirmeyi ve risk-ödül mübadelesini anlayacaklardır. Öğrenciler sermaye maliyetini, finansal kaldıracı ve sermaye yapısını anlayacaklardır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 262 

Örgütsel Davranış II

Bu ders BUSI 261 Örgütsel Davranış 1’in devamı niteliğindedir. Önemle üzerinde durulacak konular grup davranışları ve ekip çalışması ile çatışma yönetimidir.
Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 252

Yönetim Bilimine Giriş

Bu ders yönetim bilimine bir giriş sağlar. Analitik karar verme için sayısal analizin kullanımını ön plana çıkarır. Konular optimizasyon (doğrusal programlama modelleme ve çözümleri kullanarak), karar analizi, simülasyon ve kuyruk yöntemi modelleri üzerine kavramlar içerir. Yöntemlerin modellemesi ve uygulaması üretim, pazarlama, finans ve muhasebe alanlarında ele alınacaktır. Görülecek uygulamalar sermaye bütçeleme, optimal satış tahsisi, zamanlama ve dağıtımı içerir.
Ön Koşul: BUSI 251

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 201 

Proje Yönetimi

Örgütler faaliyet gösterdikleri rekabetçi ve dinamik çevredeki değişikliğe ayak uydurmak için proje yönetiminin kaçınılmaz gerekliliğinin farkındadırlar. Etkin proje yönetimi örgütsel başarı için gerekli  bir yetkinlik haline gelmiştir. Bu dersin amacı seçmek, planlamak, örgütlemek, liderlik etmek ve projeleri kontrol etmek için gerekli temel teknik ve idari becerileri geliştirmektir. Öğrenciler proje yönetimi konusunda hem proje takımı üyesi hem de proje müdürü perspektifinden bilgi sahibi olacaklardır. Zamanlama, bütçe ve performans hedeflerine ulaşabilmek için projeleri örgütlemeyi, planlamayı, uygulamayı ve denetlemeyi öğreneceklerdir. Öğrenilecek araç ve teknikler iş bölümlendirme yapılarını, CPM/ Pert şemalarını, kritik yol analizini, kaynak kullanımını denkleştirmeyi, risk analizini, kaynak tahsisini ve tahminlemeyi içerir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 203 

İş İngilizcesi ve İletişim

Bu ders, iletişimi, yönetim stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ve işyeri başarısında kritik bir bileşen olarak sunmaktadır. Bu derste, kavramdan teslimata kadar hem yazılı hem sözlü etkili mesajlar tasarlamak için bir temel geliştirirsiniz. Hedefleri tanımlamak, izleyicileri analiz etmek, bilgi seçmek ve bu mesaj için en etkili düzenleme ve kanalı oluşturmak için stratejik bir iletişim modeli kullanacaksınız. Özellikle ikna edici iletişim unsurları vurgulanmaktadır: çeşitli ve büyük olasılıkla kitleye yönelik mesajlar tasarlamak ve bilgiyi inandırıcı ve inandırıcı bir şekilde sunmak amaçlanmaktadır.
Ön Koşul: ENGB 101

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 205

Yönetim Becerileri Geliştirme

Kişilerarası becerilerin gelişimi, kendisini ve diğer insanları anlamayı içeren, yaşam boyu sürecek bir süreçtir. Bir yöneticinin başarısı, kendine özgü bilincine ve kurumun dışındaki astları, amirleri, akranları ve bireyleri etkili bir şekilde etkileşime sokma yeteneğine bağlıdır. Bu ders, kavramsal ve deneyimsel öğrenmeyi birleştirir ve beceri uygulama ve geri bildirimini kuvvetle vurgular. Kendini yönetme konusuna odaklanmaktan başkalarının yönetimine ayrı ayrı ve gruplar halinde odaklanır. Konular şunları içerir: kendi farkındalığının artırılması, stres yönetimi, başkalarının anlayışı, güç kullanma ve başarıyla etki etme, çatışma ile mücadele etme ve grup dinamiklerini yönetme. Bu ders kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ve kişiler arası becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 207

Yenilikçi İş Modellemesi

Bireyler küreselleşen ve rekabetçi hale gelen iş çevrelerinde girişimciliğin gerekli olduğunu hissetmeye başlamışlardır. Yenilikçi iş modellemesi biçimleri başarılı girişimcilik için önemli bir yeterlilik haline gelmiştir. Bu dersin amacı beyin fırtınası yoluyla bir iş fikrini geliştirmek, parayı nasıl kazanacağına karar vermek ve start-up’lar için gereken modellemeyi organize etmek gibi girişimcilik becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler rekabetçi bir iş modeli geliştireceklerdir. Gereken teknikler ve araçlar arasında beyin fırtınası, Kanvas İş Modeli, Javelin Deney Tahtası ve sunum yer almaktadır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 271

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Bu ders öğrencileri veritabanı yönetim sistemleri ile tanıştıracaktır. Veritabanlarının kurulum ilkeleri, dizaynı, işletime açılması ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verilecektir. Veritabanı planlama, analiz, dizayn, kurulum ve bakımı ile ilgili beceriler kazandırılacaktır. Bu derste ayrıca veri modelleme, veritabanı dizaynı, veri tanımları ve veri işleme anlatılacaktır. Öğrenciler veritabanlarını betimleyebilecek, işlevlerini tanımlayabilecek, bir organizasyona kazandırdıkları avantajlar ve yol açtıkları dezavantajları tanımlayabilecektir. Bu ders veritabanlarının organizasyonun amaç ve hedeflerine destek olacak şekilde nasıl kullanılabileceğini öğretmektedir. Öğrenciler MicroSoft Access ve SQL Sorgulama Dili’ni öğreneceklerdir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 204

 Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimciler, değişim isteği olan ve dünyayı olduğu gibi değil de olabileceği gibi görmek için motive olmuş kişiler olup, sosyal girişimciler uluslararası bir önem kazanmaktadır. Sosyal Girişimcilik, sosyal değişim yaratmak için fırsatların keşfedilmesini ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını anlatmaktadır. Bu ders, sosyal girişimcilik örneklerini tanıtmakta ve toplumsal ya da çevre sorunlarına yönelik bir girişim kurma sürecinde öğrencilere rehberlik etmektedir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 206

Kitlesel Fonlama

Bu derste kitlesel fonlamanın incelenmesine odaklanılırken bu hareketin arge ile uğraşanları kendi çalışmalarını halka duyurmak için kullandıkları yöntemleri nasıl değiştirdiği öğrenilecektir. Gerek inceleyerek gerekse bu harekete katılarak öğrenciler kitlesel fonlamanın çeşitli yönlerini keşfedecekler ve oyun geliştirme, film yapımı, sosyal işletme, teknoloji geliştirme gibi alanlarda endüstriye nasıl şekil verdiğini öğrenecekler. Öğrenciler, bir iş başlatmak için gereken parayı toplamak amacıyla nasıl başarılı bir kitlesel fonlama planı hazırlayacaklarını, bunu nasıl araştıracaklarını ve kampanyayı nasıl kaleme alacaklarını öğrenecekler. Böylelikle de henüz pazara girmeden ürün ve hizmetlerine olan talebi test etmiş olacaklar.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 208 

 Borçlar Hukuku

Bu dersin kapsamında eski Borçlar Kanunu ve yeni Borçlar Kanunu, karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun temel kavramları ve kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, yorumlanması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması, hükümsüzlüğü, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme konuları okutulacaktır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 232 

Pazarlama İletişimi

Bu ders reklam araçlarının oluşumu ve yönetiminin yanında işletmeler tarafından kullanımını da çalışmaktadır. Ders reklam, tanıtım, kişisel satış ve satış promosyonunu içeren karma tanıtım çalışmasına bütüncül bir yaklaşım sağlamaktadır. Konular pazarlama ve ekonomide tanıtımın rolünün değerlendirilmesini, tanıtım hedeflerinin (planlama, düzenleme ve tanıtım fonksiyonunu denetleme, yaratıcı planlama, bütçeleme ve medya seçimi) formülasyonu ve analizini içermektedir. Reklam, doğrudan pazarlama, satış promosyonu ve halkla ilişkilerden oluşan pazarlama iletişim karmasının elemanlarının anlamlandırılmasını içerir. Ayrıca marka, ürün veya hizmet stratejisini uygulamak veya desteklemek için bütünleştirilmiş bir program olarak bunların nasıl yönetilebileceği gösterilecektir.
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 234 

Tüketici Davranışı

Bu ders tüketicinin ihtiyaçları ve isteklerini (tatmin oldukları süreç) belirlemeyi amaçlayarak tüketici davranışını ve davranışın olduğu çevreyi inceler. Dersin amaçları öğrencilere psikoloji, ekonomi ve sosyolojideki gelişmiş kavramları ve tüketici davranışı ile olan ilişkilerini öğretmek, öğrenciyi doğrudan tüketici davranışı çalışma ve analizine dahil etmek ve öğrencinin öğrendiklerini pazarlama faaliyeti sonuçlarına çeviri kabiliyetini geliştirmektir.Amaçlar tüketici davranışının kavramsal olarak anlaşılmasını sağlamak, durum analizi yoluyla pazarlama stratejisi ve sosyal politika odaklı karar vermeye tüketici davranışı kavramlarını uygulayarak deneyim sağlamak ve tüketici araştırması kullanımında deneysel yeteneği geliştirmektir. Bu ders psikolojik, durumsal ve sosyo-kültürel faktörler de dahil olmak üzere tüketim sürecindeki ana etkileri kapsar. Belirli konular arasında algı, tutumlar, değerler, tüketici karar vermesi ve tüketici memnuniyeti yer almaktadır. Tüketiciyi anlamanın pazarlama açısından sonuçları vurgulanır ve ayrıca sosyal faktörler de dikkate alınır. Bu ders, karar verme süreci, sorunlar, ihtiyaçlar ve amaçlar, bilgi için tüketicinin araştırılması ve satın alma kararının hesaplanması da dahil olmak üzere tüketici davranışının çeşitli yönlerini öğrenciye öğretmektedir.
Ön Koşul: BUSI 231
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 301

Topluluk Önünde Konuşma / Etkili İş Sunumları (İngilizce)

Bu ders öğrencilere topluluk önünde konuşma ve sunum yapma ile ilgili önemli noktaları öğretir. Kişisel iletişimde temel kavramları inceler. Kişilerarası iletişim, küçük çaplı grup iletişimi,  doğaçlama konuşma, dinleme ve iletişim platformlarıyla ilgili küçük projeler yapılacaktır. İzleyiciye verilecek mesajlar için keşfetme,  hazırlama, organize etme, sunma, ve kritik yapma adımları ile alakalı temel kavramlar incelenecektir. Çalıştaylarla iş dünyasına hitap edecek şekilde etkili sunum yapmanın önemi vurgulanacak ve öğrencilerden bu alandaki en son teknolojik yenilikleri kullanmaları istenecektir. Projeler izleyici analizi ve davranış değişiklikleri ile ilgili hususların önemini ortaya koyacaktır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 304

İşletme Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

Bu ders iş yaşamındaki sorunların analizine ve bir problem çözme aracı olarak bilimsel araştırmaların  kullanımına odaklanır. Bu yaklaşım uygun araştırma tasarımlarının belirlenmesini, araştırma istatistiklerinin hesaplanmasını, veri analizi ve rapor yazma ve sunum hazırlama ve uygulamayı kapsar. Konu veri toplama, ölçüm, numune alma, analiz ve bulguların takdimi ile ilgili hususları içerir. Öğrenciler kaliteli araştırmaları tespit edebilecek ve araştırma bulgularından yararlanabileceklerdir.
Ön Koşul: MATH 204
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 361 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders insan kaynağı uzmanlığının rolünü günümüz örgütlerinin idaresinde stratejik bir ortak olarak incelemektedir. İstihdam, seçme, geliştirme, değerlendirme, saklama, tazminat ve emek ilişkileri gibi anahtar fonksiyonlar incelenmektedir. Yasal ve küresel çevrelerin etkisi değerlendirilmektedir ve eğitim çeşitliliği, ve artan fayda maliyetleri gibi güncel konular analiz edilmektedir. Seçimin işverenlerinin en iyi uygulamaları sayılır.
Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 302 

Uluslararası İşletme Yönetimi

Bu ders, yabancı ülkelerdeki iş yapma biçimini etkileyen iki ülke arasındaki siyasi, hukuki, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve yasal farklılıkları anlamak için öğrencilere olanak sağlar. Konular küreselleşme ve ticaret kalıplarını içerir. Bu derste uluslararası firmaları, stratejilerini ve örgütsel tasarımlarını, dış pazarlara girmek için gerekli stratejileri inceleyecektir. Ayrıca uluslararası işletme yönetiminde kültürel ve etik konular incelenecektir. Bu ders güncel olaylar ve uluslararası işletmeciliği hangi bağlamda etkilediğini de tartışacaktır.
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 341 

Operasyon Yönetimi

Operasyon yönetimi hammadde, emek, ekipman, tesisler gibi kaynakları bitmiş ürün veya hizmetlere dönüştürmek için yönetim metotlarının kullanımı hakkındadır. Öğrenciler değer yaratma ve rekabetçi avantaj elde etmede operasyon yönetiminin gerekli doğasını anlayacaklardır. Bu ders planlama, liderlik, örgütlenme ve verimlilik, etkinlik ve kalite için üretim sürecini geliştirme ve kontrol etme hakkındadır. Konular karar verme, ürün tasarımı, süreç planlama, tesis yerleşimi, envanter modelleri, kapasite planlama, performans ölçümü ve zamanlamayı içermektedir. Öğrencilere verimlilik, esneklik, kalite ve tepki süresini içeren önemli performans ölçütleri öğretilecektir. Öğrenciler operasyon yönetimi problemlerini çözecek analitik araçlara aşina olacaklardır.
Ön Koşul: MATH 204
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 306

Ticaret Hukuku

Bu dersin amacı öğrencileri iş hayatının yasal çerçevesiyle tanıştırmaktır. Temel hukuki kavramlara giriş ve Türk hukuk sistemine kısa bir bakıştan sonra, vurgulanacak olan hususlar kanuni yükümlülükler ve ticaret hukuku üzerine olacaktır. Bu dersin bir diğer amacı da öğrencileri hukuki analiz ve terminoloji ile, onların uluslararası ticari sözleşmelerin gerektirdiği görüşmeleri gerçekleştirebilecek düzeye gelmeleri için tanıştırmaktır. Öğrenciler tüccar ve ticari işletmelere hitap eden düzenlemeleri inceleyeceklerdir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 311 

Finansal Rapor Analizi

Bu derste hem mali tabloları analiz etmek için gerekli olan bir çerçeve hem de araçlar sağlanmaktadır. Yöneticiler, şirketlerinin rakiplerine göre performansını izlemek, harici yatırımcılarla iletişim kurmak, hangi finansal politikaları takip etmeleri gerektiğine karar vermek ve potansiyel yeni işlerin kazanılmasını değerlendirmek için finansal tablolar kullanmaktadır. Menkul kıymet analistleri, müşterilere önerdikleri şirketleri derecelendirmek ve değerlendirebilmek için finansal tablolar kullanmaktadır. Bankacılar, müşteriye bir borcun uzatılıp uzatılmayacağına ve kredinin şartlarını belirleyip etmeyeceğine karar vermek için finansal tablolar kullanırlar. Yatırımcı bankacılar, olası satın alımların, birleşmelerin ve satın almaların değerlemesi ve analizi için bir temel oluşturmak amacıyla bunları kullanır ve danışmanlar, müşterileri için rekabetçi analiz için bir temel olarak bunları kullanır. Kavramsal düzeyde, mali tabloların hazırlayıcılarının ve kullanıcılarının farklı amaç ve teşvikler içerdiğini vurgular. Aynı zamanda, bu derste güncel mali tabloların kullanımını vurgulanır.
Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 321 

İleri Düzeyde Şirket Finansmanı

Bu ders, modern kurumsal finansta ortaya çıkan teorik konular üzerine yoğunlaşacaktır. Kursun ana teması firmanın sermaye yapısı, temettü politikası ve vergilendirme; borç ve hisse senedi piyasalarında halka arz, çekişim ve tahkim sebepleri, uluslararası sermaye piyasaları ve acentelik teorisi de dahil olmak üzere kurumsal çeşitlendirme için mantıklıklar olacaktır. Dersin son bölümünde gerçek seçenekler hakkında bilgi edineceğiz ve bunu riskli yatırımları finanse etmek için bir sermayeyi arttıran bir firmanın optimal politikasını incelemek için uygulayacağız.
Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 331

Pazar Araştırmaları

Öğrenciler pazar araştırmalarını planlama, sürdürme, analiz etme ve sunma teknikleri ve teorilerinin anlaşılmasını geliştirirler. Pazar araştırmasının genel bir yapısal çerçeveyle sağlanan temel kavram ve aşamaları incelenir, içerdikleri: aşamaların nasıl bütünleştirildiği, araştırmanın bilimsel bir anlama taşınması, anket araştırması ve anket formu oluşturulması, bilimsel piyasa araştırması ve planlaması; veri toplama; analiz için temel istatistiksel araçlar; ve araştırma sonuçlarının rapor yazımı ve irtibatı. Öğrenciler araştırma raporlarını analiz etmeyi ve okumayı öğrenecekler, araştırma becerilerini uygulayacaklardır. 
Ön Koşul: BUSI 231, MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 333

İhracat Pazarlaması ve Dış Ticaret Kararları

Bu ders ürünlerin ve hizmetlerin uluslararası pazarda ihracat pazarlamasına ilişkin konuları inceler. Öğrenciler, yabancı ülkelerin ihracat pazarlama konseptlerini uygulamaya çalışırken karşılaştıkları zorlukları keşfedeceklerdir. Derste, bir şirketin uluslararası pazarlama hedeflerini karşılamak amacıyla, firma kaynakları için politika ve stratejinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ağırlık verilecektir. Bir ülke veya coğrafi bölge ile ilgili ihracat pazarlaması konuları da incelenecektir.
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 335

 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) dersi, MİY temelleri, bu stratejinin temeli ve önemi, müşteri olarak düşünme yolları, değişen iş koşullarındaki yeni pazarlama eğilimleri ve farklı endüstrilerdeki MİY başarı öyküleri üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, bu ders size MİY’'nin genellikle yöneticiler tarafından göz ardı ettiği önemli yönlerini de öğretir- MİY nasıl çalışır? İşletmelerin aradığı şeyleri nasıl gerçekleştirir? Müşteri ömrü değeri nedir? Nasıl hesaplanır? Müşteriler markalar arasında geçiş yapınca veya satın alma yapıp birkaç dönem sonra tekrar geri dönseler ne olur? Müşteri değeri (sermayesi) nedir ve bu nasıl belirlenir? Müşteri veritabanı nasıl kullanılır? Müşteri tutma nedir ve nasıl başarılır? Bir firma bir müşterinin geri gelmediğini ne zaman bilmelidir? Bağlılık nedir, bu nasıl belirlenir ve müşteriler gerçekten sadık mıdır? Dersin amacı, MİY’'in stratejik ve analitik yönlerini incelemek ve böylece öğrencilerin MİY'nin gücünü daha iyi anlamaları ve etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğretmektir.
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 343

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri nihai bir ürüne katkıda bulunan bütün materyallerin akışıdır. Bu ders materyalleri ve lojistik yönetimini içeren tedarik zinciri yönetimi (TZY)’nin ilkeleri ve uygulamalarını belirler. Bu ders TZY ile ilgili stratejik, taktik ve operasyonel konuları tartışır. İşlenen konular tedarik zinciri koordinasyonu ve entegrasyonu, tesis planlama, kapasite planlama, envanter yönetimi, sipariş işleme, dış kaynak kullanımı ve tedarik zinciri risk yönetimini içerir.
Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 351

İş Süreçleri Tasarımı

Bu ders iş süreci yönetimini tanıtır. Bu ders iş süreci tasarımı ve planlamasına yoğunlaşmıştır. Öğrenciler iş süreçlerini tanımlamayı, tasarlamayı ve geliştirmeyi öğreneceklerdir. Bu ders farklı sistem türlerini tanıtacaktır. Öğrenciler iş süreci tasarlamayı iş etkinliğinden, iş akışı sürecinden, bilgi ve sosyal açıdan öğreneceklerdir. Öğrenciler bir örgüt modellemesi için tekniklere, süreç mimarisini tanımlamaya, iş kurallarına ve süreç içindeki fonksiyonlara aşina olacaklardır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 308

 Örnek Olay Analizi

Öğrenciler problem çözme ve belirsizlik durumlarında karar verme becerilerini uygulamayı öğreneceklerdir. Öğrenciler iş durumları için bütünsel bir yaklaşım kazanacaktır. Öğrenciler, verilerden bilgileri ayıklamak, yönetimsel sorunları tespit etmek ve sınıflandrımak, yönetim teorisi uygulamak ve çok boyutlu sorunlara çözüm önerme becerilerini geliştireceklerdir. Öğrenciler takım çalışması, zaman yönetimi, iletişim ve sunum becerilerini de ilerletecektir. Öğrenciler kaotik durumlarda bilgilerini anlamlı bir şekilde sentezlemeyi öğrenecektir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 322 

 Yatırım Stratejileri ve Finansal Piyasalar

Bu ders öğrencinin yatırım stratejilerini anlamasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler portföy yönetimi, risk yönetimiyle ilgili teknikler ve spekülasyon hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Yatırımların sınıflarının nitelikleri incelenmektedir. Menkul kıymetler piyasalarının mekanizması tartışılacak ve açıklanacaktır. Öğrenciler menkul kıymetleri hesaplamayı bir portföye dahil edebilmeyi öğrenmektedirler. Bu ders hem teorik hem pratik unsurları barındırmaktadır. İşlenen konular etkin piyasa hipotezini, çeşitlendirmeyi, özsermaye primini, gider ve işlem maliyetlerini, tahvilleri, yaşam döngüsü yatırımını, piyasa zamanlamasını, aktif ve pasif yatırımını, dengeleme sektörünü ve arbitrajı içermektedir.
Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 324

Risk Sermayesi ve Özel Sermaye

Bu ders özel sermaye finansına odaklanmaktadır. Bu ders risk sermayesi ve özel sermayeyi riskli yatırımcı açısından incelemektedir. Konular iş değerlemesini, pazarlık stratejilerini ve çıkış stratejisini içermektedir. Bu derste karşılıklı anlaşmalar üzerine yoğunlaşılmıştır. Büyüyen pazarlarda açılan şirketlere ve yeniden yapılandırılan ve büyüyen orta ölçekli girişimlere odaklanılmıştır. Bu ders yeni açılan firmaların örgütlenmesi ve finansmanı, satın alma işlemlerini yapılandırmayı, çıkış stratejilerini ve yatırım fonlarının yasal örgütlenmesini tartışmaktadır.
Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 326

Uluslararası Finans

“Artan açıklık ve ülkeler arası karşılıklı bağımlılık" küreselleşmenin basit bir tanımı olabilir. Bu sürecin birçok nedeni ve etkisi vardır (kültürel, teknolojik, politik, çevre vb.), Ancak Finansın en gelişmiş olduğu boyut olduğu kabul edilmektedir. Bu ders, uluslararası finans teorisini ve gerçek dünya uygulamalarını bir işletme bakış açısından anlamaya odaklanmaktadır. Döviz piyasalarını ve dünya sermaye piyasalarını (bankacılık, borç ve eşitlik) anlamak, firmanın finansal açıdan sağlam ve etkili bir şekilde yönetilmesi için gereklidir. Çokuluslu şirketler fırsatlar karşısında riske girdikleri için, finansal yönetim, bu amaçla mevcut olan çeşitli finansal varlıkların (türev finansal araçların kullanımı) şirketin gerçek ve potansiyel risklerinden korunmak için uygun stratejilerin tasarlanmasını gerektirmektedir.
Ön Koşul: BUSI 221, ECON 102

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 332

Pazarlama Stratejisi

Bu dersin odak noktası stratejik pazarlama analizi ve pazarlama planlamasıdır. Öğrenciler stratejik pazarlama planının yapısını ve bileşenlerini öğreneceklerdir ve karmaşık piyasa kararlarının analizinde kayda değer deneyim kazanacaklardır. Buna ek olarak, bu ders, piyasa iletişimlerinin birleştirilmesi, satış gücü ve satış fonksiyonundaki radikal değişiklikler, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaretin etkisi ve örgütler boyunca piyasanın genişleyen rolünü içeren ana trendleri incelemektedir.
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 334

 Hizmet Pazarlaması

Bu ders, profesyonellerin ve kuruluşların yüksek kaliteli hizmetleri yaratmada ve bu hizmetleri sunarken karşılaştıkları zorlukları ele almaktadır. Alıştırmalar, öğrencileri, müşteri / müşteri gereksinimlerini analiz etmek için uygulayıcıların günümüzün rekabetçi pazarlarında kullandığı kavram ve yöntemleri kavramalarını sağlar; hizmet kalitesini ölçme; ve üstün hizmet tasarımı, teşvik edilmesi ve sunumunu içerir.
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 481 & BUSI 482

Stratejik Yönetim 1&2

Bu ders öğrencilerin, uzun dönem üstün performansa neden olan rekabetçi avantaj kaynaklarını anlamalarına olanak sağlar. Bu ders, iş stratejisinin oluşturulmasında ve firmanın içsel ve dışsal çevrelerinin analizi için kullanışlı olan teorik kavram ve çerçeveleri anlatır. Öğrenciler görev, hedefler, strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerlendirme hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenciler endüstri analizi, rekabetçi çevre analizi, anahtar başarı faktörleri, stratejik senaryo analizi ve SWOT analizini içeren stratejik analizleri yönetmeyi öğreneceklerdir. Stratejik konular bir CEO, genel müdür veya yönetim kurulu açısından incelenir. Konular stratejik düşünme, rekabetçi avantaj, dikey ve yatay entegrasyon ve planlama sürelerini içerir. 
Ön Koşul: BUSI 102, BUSI 211, BUSI 221, BUSI 231
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 7

BUSI 401

İleri Araştırma Yöntemleri

Temel amaç, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi ve anlayışı geliştirmek ve bir araştırma projesi tasarlama ve gerçekleştirme becerisi kazandırmak, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve sonuçlarının iletilmesini öğretmektir. Ayrıca, öğrenci metodolojik ve felsefi yaklaşımlara dayalı araştırma sonuçlarını da yansıtmalıdır.
Ön Koşul: BUSI 304

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 403

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu ders öğrencilerin İş Hukukunun temel kavramları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunu kavramalarını, Sosyal Güvenlik Sisteminin gelişimini, araçlarını, hukuki niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumlarını tanımalarını sağlamayı amaçlar. İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanları, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi uygulaması ders içeriğini oluşturmaktadır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 423

Tahvil Piyasası Analizi

Bu ders, Global Tahvil Piyasaları ile -hükümet ve kurumsal, yerli ve avro, düz ve opsiyonel gömülü- kapsamlı bir şekilde ilgilenmektedir. Öğrenciler, sabit getirili piyasalardaki ürünleri, fiyatlamaları, ticareti ve hedging stratejilerini analiz etme olanağına sahip olacaktır. Ders ayrıca, yabancı tahviller ve avro tahvilleri, kredi değerlendirme, avro tahvil piyasası yapısı ve uygulamaları, uluslararası tahvil piyasası endeksi ve uluslararası sermaye piyasalarını da kapsamaktadır.
Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 431

Marka Yönetimi

Bir firmanın en değerli varlıklarından bazıları, zaman içinde yatırım yaptığı ve geliştirdiği markalardır. Üretim süreçleri çoğu zaman çoğaltılırsa da, tüketicilerin zihinlerinde kuvvetle tutulan inanç ve tutumlar çoğaltılamaz. Bu nedenle, markaların oluşturulması ve marka değerinin etkili bir şekilde korunması, yüksek performans gösteren şirketlerin öncelikleri arasındadır. Etkili marka yönetimi sonucunda, tüketici sadakati, rekabet avantajı ve üstün finansal sonuçlar vb. ortaya çıkmaktadır.
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 441 

Envanter Yönetimi

Bu ders envanter yönetimini ve optimizasyonunu öğretir. Öğrenciler envanter yönetimi süreçlerini ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Envanter yönetimi, hizmet düzeyi ve karlılık arasındaki ilişki araştırılacaktır. Öğrenciler envanter kontrol modelleri, parti büyüklüğü ve performans ölçütleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. İşlenen konular envanter temelleri, terminoloji, ekonomik sipariş miktarı, zamanında teslim envanteri, bağımsız talep siparişleri sistemleri, izleme, nakliye ve depolama uygulamalarını içerir. Öğrenciler envanteri analiz ve kontrol etmeyi öğreneceklerdir.
Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 443

Hizmet Operasyon Yönetimi

Bu ders öğrencilere hizmet operasyonları yönetimini tanıtmaktadır (örneğin; bankacılık, ulaşım, devlet ofisleri ve turizm). Öğrenciler hizmet stratejisi, hizmet sistemini planlama ve tasarlama, hizmet kalitesi, hizmet süreci gelişimi, hizmet sistemlerini yönetme, kapasite ve talebi yönetme ve hizmet tedarik zincirini yönetme hakkında bilgi sahibi olacaklardır. İşlenen konular yönetim hattı bekleme, çoklu site performans değerlendirmesi, hizmet karşılama yönetimini içerir. 
Ön Koşul: BUSI 341

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 461

 Örgütsel Gelişim ve Değişim

Organizasyonun etkinlik, etkileyicilik ve sağlıklı çalışıp çalışmadığı ölçülerek optimum bir performans düzeyi elde edip sürdürebilsin diye Örgütsel Gelişim (ÖG), bir örgütün yeteneklerinin gelişmesinin planlı ve bilinçli bir sürecidir. ÖG süreci ile bireysel çalışanlar, grup ve takımlar, gruplar arası ve örgütler çapında başarılı değişim çabalarını ortaya çıkarılır. Örgütsel değişim hareketli iş çevremizde bir olgu haline gelmiştir. Bu ders insanların çalışma uygulamalarını ve davranışlarını değiştirmeleriyle ilgili zorlukları incelemektedir. Genellikle çabalar tutunmaz veya sürdürülmez. Bu ders öğrencilere maliyetleri azaltmak, etkinliği geliştirmek, karlılığı artırmak ve rekabetçi avantaj oluşturmak için değişimi nasıl yöneteceklerini öğretecektir. Öğrenciler değişimin bireyleri, takımları ve örgütleri nasıl değiştirdiğini ve liderlik biçimlerinin nasıl değişim sürecini etkilediğini anlayacaklardır. Öğrenciler değişim yönetimi modellerini anlayacaklardır.
Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 463

Eğitim ve Geliştirme

Bu ders örgütlerdeki eğitim programlarının gelişimi ve tasarımı hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktadır. Öğrenciler örgütlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını analiz etmeyi (eğitim ve gelişimle ilgili yöntem ve teknikler) eğitim hedefleri yazmayı, eğitim müdahaleleri tasarlamayı ve eğitim programlarını değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Öğrenciler eğitim metodolojileri, teknikleri ve yardımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler eğitimin örgütler tarafından yararlanılan rekabetçi avantaja yaptığı katkıyı anlayacaklardır.
Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 473

Sistem Analizi ve Tasarımı

Bu ders, bir bilgi sisteminin analiz, tasarım ve geliştirme için gerekli metodolojilere bir giriş sunmaktadır. İşlenen konular sistem geliştirme yaşam döngüsü, sistem analisti rolü, bilgi sistemleri olarak organizasyonlar, sistem seçimi, sistem gereksinimleri tanımları, fizibilite analizi, sistem tasarımı ve sistem mimarisi gibi başlıklardır. Öğrenciler yeni ve mevcut sistemleri modelleme, dokümantasyon ve sistem güvenliği modelleme, durum tespit teknikleri, maliyet-fayda analizi, mantıksal sistem betimleme gibi konularda becerilerini geliştireceklerdir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 475

 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu ders organizasyonlarda bilgi sistemlerinin yönetimi ve kullanımı ile ilgilidir. Bilgi sistemleri örgütsel performansını artırmak için nasıl kullanılabileceği anlatılır. Öğrenciler iş hayatında bilgi sistemlerinin kullanımı ile ilgili fırsatlar ve sorunları değerlendirmenin yollarını öğreneceklerdir. Öğrenciler bilgi teknolojilerinin sektörlerde dönüşümü nasıl tetiklediğini öğreneceklerdir. Bu ders bilgi teknolojileri, örgütsel strateji, organizasyon yapısı, yönetim politikaları ve süreçler arasındaki ilişkileri inceler. Bilgi sistemlerinin kullanımı, tasarım ve değerlendirmesi ele alınacaktır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 402

Girişimcilik

Girişimcilik fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bu ders girişimcilik faaliyetlerini planlama ve geliştirme için gerekli becerilere odaklanır. Bunlar da piyasaların mevcut durumunu değerlendirme, gelişen iş modelleri, bütçeleme ve işletme finansmanını içerir. Öğrenciler rekabetçi bir iş stratejisi ve bir iş planı geliştirmeyi öğrenir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 404 

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukukuna ilişkin konuları doktrin; mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kapsamında öğretmek; mahkeme kararlarıyla birlikte sorunların ortaya çıkışı ve bu sorunların mevzuat veya milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde çözümü konularında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu ve Kombine Taşımacılıkla ilgili Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Tahkim Divanları, Dış Ticaret Sözleşmeleri, Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler antlaşması konularını içerir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 422

Finansal ve Ekonomik Zaman Serileri

Bu ders ekonomik ve finansal zaman serileri verilerini kullanarak tahmin etmeyi araştırır. Veri, faiz oranları, hisse senedi getirileri, ekonomik büyüme vs. gibi değerleri tahmin edecek modelleri kurmak için kullanılır. Tahmin teknikleri Box Jenkins (ARIMA) yöntemi, zaman serileri regresyonu ve zamana bağlı volatilite modelleridir. Ayrıca tahminleri hesaplamak için de teknikler tartışılacaktır.
Ön Koşul: BUSI 221, MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 424

 Öz Sermaye Analizi ve Değerlendirmesi

Dersin amacı öğrencilerin, firmaların finansal performanslarını analiz etmelerini, potansiyellerini değerlendirmelerini ve değerlemelerini yapmalarını sağlamaktır. Ders, öncelikle bir işletme perspektifinden ziyade, yatırımcı ve analistlerin bakış açısıyla yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, bunun hem pratik hem de teorik bir anlayışı gerektirir. Ders, hisse senetlerinin içsel değerini elde etmek için şirketleri temel bir perspektiften analiz eder. Konular: Temel analiz, büyümenin belirlenmesi, indirgenmiş nakit akış modelleri, temettü indirimi modelleri, serbest nakit akım modelleri ve artık gelir modelleri; fiyat kazançları ve fiyat defter değeri katları dahil göreli değerleme modelleri; özel şirketlerin değerlemesi, iskonto oranının tahmin edilmesi, birleşme ve devralmalar ve değerleme konularını içerir.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 442

 Kalite Yönetimi

Bu ders öğrencilerin toplam kalite yönetimi ile ilgili ilkeler, kavramlar, süreçler, araçlar ve aktiviteleri anlamasını sağlayacaktır. Bu ders öğrencilerin kalite sistemlerini nasıl örgütleyeceklerini, koordine edeceklerini ve yöneteceklerini anlamalarını sağlayacaktır. İşlenen konular kalite planlaması, kalite güvencesi, kalite kontrol, kalite süreci araçları, kalite geliştirme, ürün kalitesi araçları, kalite denetimleri, kalite sorunları çözümü, kalite yönetim sistemleri, altı-sigma yaklaşımı, kalite yönetim sistemlerini belgeleme ve kıyaslamayı içerir. Öğrenciler kaliteyi sistematik süreçlerin bir sonucu olarak göreceklerdir. “Kalite planlanır, denetlenmez.” Kalite paradigması Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa and Imai gibi kalite uzmanlarının düşünceleriyle incelenecektir.
Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 462 

Uyuşmazlık Çözümü

Bu ders anlaşmazlık sebeplerini tanımlamayı ve incelemeyi inceler ve anlaşmazlıkların çözümü için bir dizi pratik teknik sunar. Nitelikli görüşme genellikle çok önemlidir ve bu ders uzman arabulucular ve müzakereciler tarafından yaygın olarak kullanılan ispatlanmış bir yaklaşımı öğretmektedir. Öğrencileri sunum, öz değerlendirme, rol oynama ve samimi ve gayri resmi bir grup ortamında tartışmayı kullanarak anahtar fikirleri araştırma ve uygulama imkanı bulacaktır. Bu ders katılımcılarına anlaşmazlık sırasında bir kazan/kazan çözümüne doğru işbirliği için çalışırken duygularını nasıl yöneteceklerini öğretmektedir. Katılımcılar uyuşmazlık biçimine göre bir değerlendirme tamamlayacaklar, anlaşmazlığın beş biçimini öğrenecekler ve baskın biçimini tanımlayacaklardır. Bu ders öğrencilere aktif dinleme ve iletişim becerileri, ilkeli müzakere, ara buluculuk, tahkim, mağdur ve suç-suçlu arabuluculuğu ve şiddetsiz doğrudan eylemi içeren pozitif anlaşmazlık yönetimi süreçlerini öğretmektedir. Aktiviteler ve egzersizler kendi anlaşmazlık yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 464 

Yöneticiler için Sözleşme Tasarımı

Bu ders insanların ve organizasyonların yönetimindeki temel konular üzerine analitik bir perspektif sunmaktadır. Öğrenciler örgütsel amaçlara ulaşmak için sözleşmeler tasarlamayı öğrenirler. Ele alınan sorular şunları içerir: Sözleşmeler, en uygun çalışanları işletmeye çekebilmek için nasıl kullanılır? Ödeme, performansa veya çalışma saatlerine dayanılarak yapılmalı mıdır? Takım performansını ödüllerinden mi yoksa bireysel performansa dayalı olarak ödüllendiren bir sözleşme daha iyidir? Temel ekonomik yaklaşımı tamamlamak için, sosyal psikolojiden edinilen bilgiler ve kanıtlar kullanılmıştır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 472 

Karar Destek Sistemleri

Bu ders karar verme sürecini desteklemek için bilgilerin kullanılması konusunda öğrencilere yol gösterir. Ders etkin karar destek sistemlerinin (DSS) dizayn ve uygulanmasını, karar aşamalarında bilgisayarlı destek sistemlerinin etkinliğini sağlayan faktörleri ve karar destek sistemlerinden faydalanabilecek tarzda işlerin neler olduğunu konu eder. İşlenen konular veri modelleme, veri yönetimi ve veri madenciliğini içerir. Hesaplama araçları simülasyon, optimizasyon, istatistik ve istatistiksel olmayan hesaplama modelleri ve benzeri metotlardır. İncelenen sistemler bilgi tabanlı sistemler, yapay sinir ağları, uzman sistemler ve web tabanlı sistemlerdir.
Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 474

Elektronik Ticaret

Bu ders elektronik ticaret (e-ticaret) arkasında kavramları ve teknolojileri inceler. Tüketiciler ya da işletmeler mal veya hizmet satın almak için internet tabanlı uygulamalar (kişisel bilgisayarlar ve cep telefonları da dahil olmak üzere) kullandığında E-ticaret oluşur. Bu ders teknoloji, lojistik, pazarlama, ödeme sistemleri, güvenlik, gizlilik, kimlik doğrulama, şifreleme, web tasarım ve kullanılabilirlik ile ilgili sorunları ele alınmaktadır. Mevcut uygulamalar ve fırsatlar da açıklanmıştır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 484

Liderlik ve Yönetim

Bu ders liderlik teorisi ve pratiğine giriş niteliğindedir. Ders, liderlik ile ilgili literatürün çeşitli yönlerini inceleyecektir; liderlik becerileri geliştirmek için pratik sağlamak ve kendini yansıtma için kişisel deneyimler sunmak gibi. Bu faaliyetlerin toplamı, liderliği anlamak, uygulamak ve öğrenmek isteyen öğrenciler için bir temel oluşturacaktır. Derste, liderlik ile ilgili okumalar, teorik dersler, sınıf tartışmaları, konuk konuşmacılar ve ödevler gibi özellikler bulunmaktadır. Ders için liderlik ile ilgili önceden edinilmiş bir birikim gerekmemektedir.
Ön Koşul: BUSI 102

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 492

Bağımsız Çalışma

Bağımsız Çalışma Projesi veya tez çalışması, öğrencilere İşletme alanında onaylanmış bir konuyla ilgili önemli bir çalışma tamamlama fırsatı sağlamaktadır. Programda öğretilen bir dersin veya derslerin alakası belirgin hale getirilmelidir. Tez yazma alıştırması, öğrencilere bağımsız olarak çalışma sağlamak ve onları yönetim kariyeri ve / veya daha ileri akademik çalışma hazırlamak için beceri ve tecrübe kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Konu, aşağıdaki yaklaşımlardan herhangi birine veya daha fazlasına dayanmalıdır:
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

ÜY-FR-0444 BUSI 103 Yönetime Giriş

ÜY-FR-0444 BUSI 104 Hukuka Giriş

ÜY-FR-0444 BUSI 202 Yönetim Etiği

ÜY-FR-0444 BUSI 204 Sosyal Girişimcilik

ÜY-FR-0444 BUSI 206 Kitlesel Fonlama

ÜY-FR-0444 BUSI 208 Borçlar Hukuku

ÜY-FR-0444 BUSI 212 Yönetim Muhasebesi

ÜY-FR-0444 BUSI 221 İşletme Finansına Giriş

ÜY-FR-0444 BUSI 232 Pazarlama İletişimi

ÜY-FR-0444 BUSI 234 Tüketici Davranışı

ÜY-FR-0444 BUSI 252 Yönetim Bilimi

ÜY-FR-0444 BUSI 262 Örgütsel Davranıl II

ÜY-FR-0444 BUSI 302 Uluslararası İşletme Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 306 Ticaret Hukuku

ÜY-FR-0444 BUSI 308 Örnek Olay Analizi

ÜY-FR-0444 BUSI 322 Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası

ÜY-FR-0444 BUSI 324 Risk Sermayesi ve Özel Sermaye

ÜY-FR-0444 BUSI 326 Uluslararası Finans

ÜY-FR-0444 BUSI 332 Pazarlama Stratejisi

ÜY-FR-0444 BUSI 334 Hizmet Pazarlaması

ÜY-FR-0444 BUSI 342 Operasyon Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 402 Girişimcilik

ÜY-FR-0444 BUSI 404 Uluslararası Ticaret Hukuku

ÜY-FR-0444 BUSI 422 Finansal ve Ekonomik Zaman Serileri

ÜY-FR-0444 BUSI 424 Öz Sermaye Analizi ve Değerlendirmesi

ÜY-FR-0444 BUSI 442 Kalite Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 462 Uyuşmazlık Çözümü

ÜY-FR-0444 BUSI 464 Yöneticiler için Sözleşme Tasarımı

ÜY-FR-0444 BUSI 472 Karar Destek Sistemleri

ÜY-FR-0444 BUSI 474 Elektronik Ticaret

ÜY-FR-0444 BUSI 482 Stratejik Yönetim II

ÜY-FR-0444 BUSI 484 Liderlik ve Yönetim

ÜY-FR-0444 BUSI 492 Bağımsız Çalışma

ÜY-FR-0444 BUSI 111 Bilişim Teknolojileri

ÜY-FR-0444 ENGB 101 Akademik İngilizce I

ÜY-FR-0444 BUSI 201 Proje Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 203 İş İngilizcesi ve İletişim

ÜY-FR-0444 BUSI 205 Yönetim Becerileri Geliştirme

ÜY-FR-0444 BUSI 207 Yenilikçi İş Modellemesi

ÜY-FR-0444 BUSI 211 Finansal Muhasebe

ÜY-FR-0444 BUSI 231 Pazarlamaya Giriş

ÜY-FR-0444 BUSI 251 Lineer Cebire Giriş

ÜY-FR-0444 BUSI 261 Örgütsel Davranış I

ÜY-FR-0444 BUSI 271 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

ÜY-FR-0444 Math 204 Sosyal Bilimler için İstatistik

ÜY-FR-0444 BUSI 301 Topluluk Önünden Konuşma / Etkili İş Sunumları

ÜY-FR-0444 BUSI 304 İşletme Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

ÜY-FR-0444 BUSI 311 Finansal Rapor Analizi

ÜY-FR-0444 BUSI 321 İleri Düzeyde Şirket Finansmanı

ÜY-FR-0444 BUSI 333 İhracat Pazarlama ve Dış Ticaret Kararları

ÜY-FR-0444 BUSI 335 Müşteri İlişkileri Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 343 Tedarik Zinciri Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 351 İş Süreçleri Tasarımı

ÜY-FR-0444 BUSI 361 İnsan Kaynakları Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 401 İleri Araştırma Yöntemleri

ÜY-FR-0444 BUSI 403 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ÜY-FR-0444 BUSI 423 Tahvil Piyasası Analizi

ÜY-FR-0444 BUSI 431 Marka Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 441 Envanter Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 443 Hizmet Operasyon Yönetimi

ÜY-FR-0444 BUSI 461 Örgütsel Gelişim ve Değişim

ÜY-FR-0444 BUSI 463 Eğitim ve Geliştirme

ÜY-FR-0444 BUSI 473 Sistem Analizi ve Tasarımı

ÜY-FR-0444 BUSI 475 Yönetim Bilişim Sistemleri

ÜY-FR-0444 BUSI 481 Stratejik Yönetim I