ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizcedir.

2.Programın Süresi (YIl)

İngilizce hazırlıktan sonra, eğitim süresi 4 yıldır.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Azami eğitim süresi 4 yıldır.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Salih Ofluoğlu

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi (eski adı ile Uluslararası Antalya Üniversitesi) 21 Temmuz 2010 tarihli resmi gazete kararıyla Antalya'da kurulmuş olan ikinci üniversite ve ilk vakıf üniversitesidir. Mimarlık Bölümü ise 4 yıllık eğitime 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

6.Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajlar ile hazırladığı staj raporlarından geçer not alan öğrencilere MİMARLIK (Architecture) alanında lisans diploması verilir.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında mimarlık bölümlerine giriş için sayısal puan türünden 250.000 sıralama barajını aşmak koşuluyla ve bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedirler. ‘Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ koşullarına uymaları gereklidir.

8. Önceki (Öncel) Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, başarı koşulu ile kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüz öğrenci kabul edilmektedir. 

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. 

İntibak işlemi, Fakültemiz yönetim kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yurtiçi geçiş sistemleriyle üniversitemize gelen öğrencilerin gerek kurum içi gerekse kurumlar arası intibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir. Yurtdışı geçiş sistemleri için de aynı esaslar ile birlikte ders ve program eşdeğerlilikleri ile mimarlık eğitimine uygun düştüğü oranda intibak işlemleri ayrıca özel olarak değerlendirilir. 

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

GRADE

MARKS

VALUE

A+

100

4.00

A

95-100

4.00

A-

85-94

3.70

B+

80-84

3.30

B

75-79

3.00

B-

65-74

2.70

C+

60-64

2.40

C

55-59

2.20

C-

50-54

2.00

D+

45-49

1.70

D

40-44

1.50

F

0-39

0.00


Proje derslerinin değerlendirmesi ‘Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Tasarım Dersleri Uygulama Esasları ve Sınav Yönergesi’, bitirme projesi değerlendirmesi ‘Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım VIII Uygulama Esasları ve Sınav Yönergesi’ çerçevesinde yapılır.

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve tamamladıkları toplam kredinin en az 240 AKTS kredisi olduğu tespit edilen öğrenciler, bölümümüzden lisans diploması almaya hak kazanırlar. 

11.Çift Anadal

Çift anadal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve Antalya Bilim Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.  Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri üniversitemizin iç mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinde, aranan başarı koşullarını sağladığı takdirde çift anadal yapma hakkına sahiptir.

12.Yandal

Çift anadal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve Antalya Bilim Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.  Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri üniversitemizin iç mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinde, aranan başarı koşullarını sağladığı takdirde yandal yapma hakkına sahiptir.

13.Mezun İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, yapı, yapılı çevre, inşaat, mimarlık ve kentsel tasarım gibi alanları içine alan meslek gruplarına ait hem özel sektör hem de kamu kurumları bünyesinde istihdam edilebilirler. Ya da bu meslek grupları ile ilgili kendi firmalarını kurabilirler.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Mimarlık Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara başvurmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini yerine getirdikleri takdirde lisansüstü eğitime devam edebilir, sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

 

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Amaçlar:

Mimarlık mesleğini yerine getirecek vasıflara sahip olacak mimarları yetiştirmek mimarlık eğitiminin ana amacını oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çikarmak, gözlem ve araştırma gücünü geliştirme-yönlendirme, eğitim-öğretim sürecine katılımlarını sağlamak doğrultusunda, mimarlık mesleğinin temeli olan uygulamalı derslerin yanında kuramsal derslerle destekleyerek, ileri tekniklerle en çağdaş koşullarda eğitim-öğretimlerini sağlayarak onları, hayata mimar olarak yetiştirmektir.

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler:

1.Mimari tasarım kavramları, teorileri, düşünsel, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgileri öğrenip bunları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve tasarıma ilişkin çözüm önerileri geliştirmede kullanır. Çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisine sahiptir. (Bilgi ve Beceriler)

2.El çizimleri ile Avrupa Bilgisayar Kullanımı Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ve diğer bilişim teknolojilerini birlikte kullanarak tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilecek bilgiye sahip olur. (Bilgi ve İletişim Yetkinliği)

3.Temel tasarım ilkeleri ve mimari prensipleri çerçevesinde, doğal ve yapılı çevreye duyarlı, farklı ölçeklerde mekân (çevre, yapı, bina) tasarlama ve alternatif çözüm üretme yetisine sahiptir. Ayrıca araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. (Bilgi ve Beceriler)

4.Avrupa Dil Portöyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dili, kendini ifade edecek ve alanında gerçekleşen gelişmeleri takip edebilecek düzeyde kullanır. (Bilgi ve İletişim Yetkinliği)

5.Tasarım sürecinde, bağımsız olarak proje yürütme ya da çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkili iletişim kurma, bilgi ve yetkinlikleri paylaşabilme becerisine sahiptir. (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

6.Mimarlık pratiği (prehistorik dönemlerden günümüze) açısından yapı tasarım ve sistemlerini analiz edebilecek bilgi ve kavrayışa sahiptir. (Bilgi) 

7.Tarihi ve kültürel varlıkları tanıyarak ve bu değerlerin önemini anlayarak, kültürel mirasa saygılı ve sürdürülebilir tasarımlar geliştirebilme becerisine sahiptir. (Bilgi ve Beceriler)

8.Tarihi yapı ve çevrelerin mevcut durumunun belgelenmesi sürecinde araştırma, belgeleme ve farklı ölçüm yöntemlerini tanıyarak, çağdaş restorasyon kuramı hakkında ve restorasyon projesi hazırlama konusunda gerekli bilgiye sahiptir. (Bilgi)

 9.Yapı üretim alanındaki gelişmeler ve teknolojileri takip ederek güncel problemlere sürdürülebilir çözümler üretebilir. (Beceriler)

10.Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ile afetlerle ilgili konularda ve toplum gereksinimlerini karşılayan, erişilebilir nitelikte tasarımlar geliştirebilecek bilgiye sahiptir. (Bilgi ve Beceriler)

11.Yapı ve çevre tasarımında çağdaş teknolojilerden yararlanabilme, geliştirme ve yenilikçi çözümler üretebilme becerisi kazanır; yapı malzemeleri, teknikleri ve strüktürel davranışları konusunda temel bilgileri, yasa, yönetmelik ve standartları öğrenerek tasarım sürecine dahil eder. (Bilgi ve Beceriler)

12.Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularında temel bilgileri edinir. (Bilgi)

13.Taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimi, temel, duvar, döşeme, merdiven, çatı gibi yapı elemanlarının türleri, tasarım ve yapım teknikleri konusunda bilgi kazanır ve bu bilgileri projelerinde uygular. (Bilgi ve Beceriler)

14.Mesleki pratiğin gerçekleştirilmesi için gerekli proje yönetimi, organizasyon, planlama ve liderlik konularında yetkin olup, alanıyla ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirir ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ya da olmayan kişilere sözlü ve yazılı olarak paylaşır. Toplumsal sorumluluk bilinciyle, işbirlikleri ve projeler üretir. (Sorumluluk Alabilme Yetkinliği, Sosyal Yetkinlik ve Beceriler)

15.Yaşam boyu öğrenme bilincine ve mesleki gelişimi için gerekli ihtiyaçları tanımlama ve kendini geliştirme bilincine sahiptir. (Öğrenme Yetkinliği)

16.Mesleki etik davranış bilincine sahip olup, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak verilerini toplar. Çevresine ve mesleki sorunlara karşı duyarlıdır, iş sağlığı ve güvenliği gibi profesyonel hizmetleri vermeye yasalar çerçevesinde hakimdir. (Alana Özgü Yetkinlik)

 

 

16. Program Müfredatı

1.YIL

1 Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 1000

TEMEL TASARIM

2

4

4

8

ARC1011 Eş

ARC 1011

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU I

4

4

6

10

ARC1000 Eş

ARC 1103

MİMARİDE ANLATIM TEKNİKLERİ I

3

2

4

6

 

ARC 1701

MESLEKİ MATEMATİK

2

0

2

2

 

TURK 101

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

 

HIST 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2

0

2

2

 

 

TOPLAM

15

10

20

30

 

2 Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 1012

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU II

4

4

6

10

ARC 1011 Ön

ARC 1106

MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II

3

3

5

6

ARC 1103 Ön

ARC 1108

MİMARİDE MAKET YAPIM TEKNİKLERİ

2

2

3

5

 

ARC 1404

YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ

3

0

3

5

 

TURK 102

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

 

HIST 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2

0

2

2

 

 

TOPLAM

16

9

21

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

8

33

52

 

GENEL DERSLER

4

9

8

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

1.YIL TOPLAM

12

42

60

 

2.YIL

3 Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 2011

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III

4

4

6

10

ARC 1012 Ön

ARC 2301

MİMARLIK TARİHİ I

3

0

3

3

 

ARC 2405

YAPI BİLGİSİ I

3

1

4

6

ARC 1404 Ön

ARC 2403

STATİK VE MUKAVEMET

2

2

3

5

 

ACE 103

SUNUM BECERİLERİ

3

0

3

3

 

ARC 2XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

 

TOPLAM

18

7

22

30

 

4 Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 2012

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU IV

4

4

6

10

ARC 2011 Ön

ARC 2006

MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

2

2

3

5

 

ARC 2302

MİMARLIK TARİHİ II

3

0

3

3

 

ARC 2406

YAPI BİLGİSİ II

3

1

3

6

ARC 2405 Ön

ACE 104

İLETİŞİM BECERİLERİ

3

0

3

3

 

ARC 2XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

TOPLAM

18

7

21

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

8

31

48

 

GENEL DERSLER

2

6

6

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

2

6

6

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

2.YIL TOPLAM

12

43

60

 

 

3.YIL

5 Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 3011

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU V

4

4

6

10

ARC 2012 Ön

ARC 3005

KENTSEL TASARIM

2

2

3

4

 

ARC 3301

MİMARLIK TARİHİ III

3

0

3

3

 

ARC 3603

TARİHİ YAPILARDA BELGELEME

3

2

4

5

ARC 2406 Ön

ARC 3703

MİMARLIKTA ŞANTİYE STAJI

0

2

2

5

 

ARC 3XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

TOPLAM

15

10

21

30

 

6 Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 3012

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU VI

4

4

6

10

ARC 3011 Ön

ARC 3604

TARİHİ YAPILARDA KORUMA

3

2

5

6

ARC 3603 Ön

ARC 3404

FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ

3

2

5

6

 

KPL 101

KARİYER PLANLAMA

1

0

1

2

 

ARC 3XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

ARC 3XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

 

TOPLAM

17

8

23

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

8

34

49

 

GENEL DERSLER

1

1

2

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

3

9

9

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

0

0

0

 

3.YIL TOPLAM

12

44

60

 

4.YIL

7 Güz Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 4011

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU VII

4

4

6

10

ARC 3012 Ön

ARC 4401

UYGULAMA PROJESİ

4

2

5

6

ARC 2406 Ön

ARC 4703

MİMARLIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I

2

0

2

3

 

ARC 4705

MİMARLIKTA OFİS STAJI

0

2

1

5

 

ARC 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

USD 100

ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

TOPLAM

16

8

20

30

 

8 Bahar Dönemi

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön/Eş Koşul

ARC 4012

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU VIII

4

4

6

10

 ARC4011 Ön

ARC 4704

MİMARLIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

 2

0

2

3

 

ARC 4708

MİMARLIKTA MESLEKİ UYGULAMA PRATİKLERİ VE YÖNETMELİKLER

3

0

3

5

 

ARC 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

ARC 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

ARC 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

ARC 4XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

3

 

TOPLAM

21

4

23

30

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

TEMEL DERSLER

7

25

42

 

GENEL DERSLER

0

0

0

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

5

15

15

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

1

3

3

 

4.YIL TOPLAM

13

43

60

 

17.Ders İçerikleri

1. YIL - GÜZ DÖNEMİ

ARC 1000 Temel Tasarım

 

Ders Saati: 2+4 Kredi: 4 AKTS:8

Bu ders, form, desen, renk, kompozisyon, doku ve gölge gibi temel tasarım konseptlerini, iki ve üç boyutlu tasarım prensiplerini ve farklı sunum tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler farklı görsel tasarım problemlerinin çözümünde kullanılabilecek olan tasarım teorilerini belirlemeye yönlendirilir.

ARC 1011 Mimari Tasarım Stüdyosu I

Ders Saati: 4+4 Kredi: 6 AKTS:10

Bu ders, beden ve mekân ilişkisi bağlamında mekânın tasarım bileşenlerinin kavranmasını; mekânın temel öğelerinin fiziksel ve deneyimsel anlamda irdelenmesini; mimari tasarım sürecine ait kavramların üç boyutlu sunum araçlarıyla mekânsal deneyimlere dönüştüğü ürünlerin elde edilmesi için uygulama yapılmasını hedefler.

ARC 1103 Mimaride Anlatım Teknikleri I

Ders Saati: 3+2 Kredi: 4 AKTS:6

Tasarımda görselleştirme ve temsilin rolünü araştırmayı; mimarlık disiplinine özgü iletişim, keşfetme ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesini ve farklı ölçeklerde mekânsal soyutlama, analiz ve görselleştirme için gerekli becerilerin edinilmesini amaçlar. Ders, sıralı olarak tasarlanmış bireysel ve grup projelerinde 2B ve 3B çizim ve diyagram oluşturma tekniklerini, analog, malzeme, dijital ve hibrit temsil dillerini kapsar.

ARC 1701 Mesleki Matematik

Ders Saati: 2+0 Kredi: 2 AKTS:2

Bu ders mimarlık öğrencilerinin matematiksel becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Mimari tasarım problemlerini çözmek amacıyla temel matematiksel konseptler ve analitik geometri prensibi örneklerle öğrenciye aktarılır. Ayrıca öğrencilere strüktürel tasarım konusunda yarar sağlayacak temel matematik bilgisi de kazandırılır.

TURK 101 Türk Dili I

Ders Saati: 2+0 Kredi: 2 AKTS:2

Bu ders; temel dil bilgisi kuralları, kelime çeşitleri, zamanlar, dünya dil grupları, Türkçenin dünya dil grupları arasındaki yeri, sözlü ve yazılı anlatım şekilleri, imla, noktalama ve yazım kuralları, doğru cümle kurma ve cümle çözümlemesi gibi Türk diline ait temel bilgilerin edinildiği konuları içerir.

HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ders Saati: 2+0 Kredi: 2 AKTS:2

Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ilk bölümünde, Osmanlı İmparatorluğu’nun neden sona erdiği, devlet ve toplum arasındaki ilişki bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’ne ne miras bıraktığı; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğine Atatürk ilke ve inkılapları bağlamında bakılmaktadır.

1. YIL - BAHAR DÖNEMİ

ARC 1012 Mimari Tasarım Stüdyosu II

Ön Koşul : ARC 1011

Ders Saati: 4+4 Kredi: 6 AKTS:10

Bu derste mimari tasarıma ait temel kavramların beden ölçeğinden kent ölçeğine kadar farklı aralıklarda tartışılması; bu tartışmaların üreteceği tasarım problemlerinin uygulama çalışmaları ile pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

ARC 1106 Mimaride Anlatım Teknikleri II

Ön Koşul : ARC 1103

Ders Saati: 3+3 Kredi: 5 AKTS :6

Mekânsal düşüncelerin geliştirilmesini ve görsel-grafik anlatım için gerekli becerilerin kazandırılmasını hedefler. Yazı tekniği, ölçek kavramı, izdüşüm (plan –kesit-görünüş ilişkisi) düzlem kesişmelerinin çizgisel ifadesi, ortografik çizim tekniği, aksonometrik ve oblik çizimler, 3 boyutlu mekân geometrisinin 2 boyutta anlatım teknikleri ile ilgili uygulamalar yapılır. Serbest el çizim becerilerinin kazandırılması, görsel algılama ve algılananı serbest el çizimle ifade edebilme becerisi, çeşitli malzeme ve sunuş teknikleri kullanarak düşünceyi desen, eskiz, taslak çizimlerle anlatabilme konularını içerir.

ARC 1108 Mimaride Maket Yapım Teknikleri

Ders Saati: 2+2 Kredi: 3 AKTS :5

Bu derste, öğrenciler kendi tasarım süreçlerine, fikirlerine ve tasarım sonuçlarının sunumunda kullanacakları üç boyutlu değerlendirmeye yönelik maketler ile ilgili malzeme ve yapım yöntemlerine ait bilgileri öğrenir. Bu bilgiler atölye çalışmalarıyla desteklenerek uygulamalar yapılır.

ARC 1404 Yapı Bilgisine Giriş

Ders Saati: 3+0 Kredi: 3 AKTS :5

Bu ders; yapı ve yapım sistemleri konusunda öğrencilerin temel kavramları öğrenmesini, yapı elemanlarını tanımayı ve detay tasarımı konusunda öğrencilere kavramsal bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Edinilen kavramsal bilgiler, stüdyo içi uygulamalarla desteklenir.

TURK 102 Türk Dili II

Ders Saati: 2+0 Kredi: 2 AKTS:2

Bu ders; Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçe’nin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları gibi Türk diline ait temel bilgilerin edinildiği konuları içermektedir.

HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Ders Saati: 2+0 Kredi: 2 AKTS:2

Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, demokrasiye geçiş süreci, sanayileşme, ekonomi politikaları ve bu politikaların toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyeti’nin dış dünyayla olan ilişkileri ve bu sürecin devlet ve toplum arasındaki ilişkiye olan etkilerine Atatürk ilke ve inkılapları bağlamında değinilmektedir.

2. YIL – GÜZ DÖNEMİ

ARC 2011 Mimari Tasarım Stüdyosu III

Ön Koşul : ARC 1012

Ders Saati: 4+4 Kredi: 6 AKTS :10

Tasarım problemini bütüncül bir şekilde ele alarak çözüm geliştirme; tarihi, doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün tartışılması; mimarlık ile ilgili terminoloji ve kavramları kullanarak tartışabilme becerisi kazanma; çağdaş tasarım yaklaşımlarının eleştirel bir gözle değerlendirilmesi; tüm süreçlerdeki çıktıları mimari proje üretim sürecine dâhil edebilme becerisi elde etmesi hedeflenir.

ARC 2301 Mimarlık Tarihi I

Ders Saati: 3+0 Kredi: 3 AKTS :3

Ders, Prehistorik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne kadar olan mimarlık tarihi sürecini kapsar.Dönemlerin bilinen önemli yapıları ve kentleri ele alınır. Mimari düşünce ve uygulamalar içindeki kimi konuların arka planında tematik bir tartışma yapılacaktır. Her bir tema özel bir döneme odaklanmakta, böylelikle bu ders mimari historiografi içinde kronolojik ve tematik konuların bir kombinasyonunu oluşturacak bir metodolojiyle ele alınmaktadır. Karşılaştırmalı araştırmalar yoluyla öğrencilerin, uygarlığın global tarihi bağlamında mimari tarih söylemi içindeki devamlılık ve ilerlemelerin karmaşıklığını anlamaya yönelik gelişme kaydetmeleri beklenmektedir. Ödevler onların mimari düşüncenin terimlerini kullanma yeteneğini geliştirmeyi ve mimari teorilerle bunların evrimi üzerine kişisel entelektüel bir pozisyon oluşturmalarını amaçlar.

ARC 2405 Yapı Bilgisi I

Ön Koşul : ARC 1404

Ders Saati: 3+1 Kredi: 4 AKTS : 6

ARC 1404 Yapı Bilgisine giriş dersinde edinilen teorik bilgiler, bu derste malzemelerin mekanik özellikleri, yapısal davranışları ve yapı elemanlarının bir araya gelme hiyerarşisini tasarım derslerinde geliştirdikleri tasarım becerilerini somutlaştırmaya destek verecek şekilde öğretmektedir. Yapı detayı oluşturma üzerine edinilen teorik bilgi stüdyo uygulamaları ile desteklenecektir.

ARC 2403 Statik ve Mukavemet

Ders Saati: 2+2 Kredi: 3 AKTS:5

Bu derste; statik ve mukavemetle ilgili tanımlar, kuvvet prensipleri, yükler, serbest cisim kavramı, yapı elemanlarında mesnet şartları, mesnet reaksiyonları, iç kuvvetler, izostatik sistemlerde iç kuvvetlerin hesabı, kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi, bir en-kesitin ağırlık merkezi, atalet momentleri, atalet yarıçapları, mukavemet momentleri ile tanımlanması, normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma gibi gerilme kavramları, çeşitli kesit zorları altındaki yapı elemanlarının boyutlandırılması gibi temel kavramlar öğretilmektedir.

ACE 103 Sunum Becerileri

Ders Saati: 3+0 Kredi: 3 AKTS:3

Bu ders, öğrencilerin mimarlık bölümü derslerinde ve diğer akademik sunumlardaki ana mesajı anlamalarına yardımcı olmak için İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilerin mimarlık alanında uygun örnekler vererek anlaşılır ve içerik yönünden zengin sunum yapma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

2. YIL – BAHAR DÖNEMİ

ARC 2012 Mimari Tasarım Stüdyosu IV

Ön Koşul : ARC 2011

Ders Saati: 4+4 Kredi: 6 AKTS :10

Stüdyo, mekânsal deneyim, bağlam, işlev, kullanıcı, ölçek, biçimsel kompozisyon gibi temel kavramlara odaklanarak mekân yapım temellerinin araştırıldığı kişisel kavrayışları destekleyen ve dönem boyunca tasarım sürecinin proje önerileri üzerinden değerlendirildiği karşılaşmalar toplamından oluşmaktadır.

ARC 2006 Mimaride Sürdürülebilir Tasarım

Ders Saati: 2+2 Kredi: 3 AKTS :5

Ekonomik, sosyal ve çevresel faydalara dayalı enerji verimli tasarım yaklaşımlarını ve stratejilerini vurgulayan konuları inceler.  Pasif ve aktif yeşil tasarıma dayanan sürdürülebilir prensipleri öğretir. Ayrıca yeşil tasarım değerlendirme araçları tanıtılır.

ARC 2302 Mimarlık Tarihi II

Ders Saati: 3+0 Kredi:3 AKTS :3

Genel olarak Bizans Dönemi’nden 19. yüzyıla uzanan mimari düşünce ve üretim tarihinin altında yatan bazı temalar, konular ve meseleler üzerinden tematik bir çalışma sunar. Dersler aracılığıyla, karşılaştırmalı vaka çalışmaları okuyarak öğrencilerin, küresel uygarlık tarihi içindeki hem entelektüel hem de pratik görünümleriyle ilgili olarak mimarlık söylemi tarihindeki süreklilik ve ilerlemenin karmaşıklıklarına dair bir anlayış geliştirmeleri beklenmektedir.

ARC 2406 Yapı Bilgisi II

Ön Koşul : ARC 2405

Ders Saati: 3+1 Kredi:3 AKTS :6

ARC 2405 dersinin devamı niteliğindeki bu modülde, malzemelerin mekanik özellikleri, yapısal davranışları ve yapı elemanlarının bir araya gelme hiyerarşisi öğrencilerin tasarım derslerinde geliştirdikleri tasarım becerilerini somutlaştırmaya destek verecek şekilde öğretilmektedir. Teorik bilgi bina genelinde öğrencilerin kendi tasarlayacakları yapı ve yapım sistemleri özelinde 3 boyutlu model ve 2 boyutlu çizimler halinde uygulamaya dökülmektedir.

ACE 104 İletişim Becerileri

Ders Saati: 3+0 Kredi:3 AKTS :3

Bu ders öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma etkinlikleriyle, alanları için gerekli dil becerilerini geliştirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

3. YIL – GÜZ DÖNEMİ

ARC 3011 Mimari Tasarım Stüdyosu V

Ön Koşul : ARC 2012

Ders Saati: 4+4 Kredi:6 AKTS :10

Stüdyo, mekânsal deneyim, bağlam, işlev, kullanıcı, ölçek, biçimsel kompozisyon gibi temel kavramlara odaklanarak mekân yapım temellerinin araştırıldığı kişisel kavrayışları destekleyen ve dönem boyunca tasarım sürecinin proje önerileri üzerinden değerlendirildiği karşılaşmalar toplamından oluşmaktadır.

Bu stüdyo dersinde; tasarım yaklaşımını analiz, sentez ve kişisel gözlemler ışığında geliştirme ve tasarım yaklaşımını ifade edebilecek kavramsal bilgiye sahip olabilme; tasarım yaklaşımını çevresel, tarihi, kültürel, sosyal vb. faktörler tarafından etkilenerek farklı disiplin ve kavramlardan beslenen kişisel bir kavrayışa dönüştürebilme becerisi; mekânsal ilişkilerin çözümlenmesi ve tüm bu süreçlerin yeni mekânsal ilişki önerileri ile geliştirilmesi; eleştiriyi mimari proje üretim sürecinin bir parçası olarak görebilme ve tasarım aracına dönüştürebilme becerisi kazandırılmaktadır.

ARC 3005 Kentsel Tasarım

Ders Saati: 2+2 Kredi:3 AKTS :4

Bu ders, kentsel yapı ve bileşenleri için analitik çalışmalar içermektedir. Ders kapsamında, bütünleşik ve sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımlarına odaklanılarak, mekânsal ortamların işlevsel ve görsel tasarım sorunlarına kentsel tasarım çözümleri üretilmektedir.

ARC 3301 Mimarlık Tarihi III

Ders Saati: 3+0 Kredi:3 AKTS :3

Endüstri devrimi sonrasındaki mimari düşünce ve üretim tarihinin altında yatan bazı temalar, konular ve meseleler üzerinden mimarlık tarihi üzerine tematik bir çalışma sunmaktadır. Ders aracılığıyla öğrencilerin, karşılaştırmalı vaka çalışmaları okuyarak, küresel uygarlık tarihi içindeki hem entelektüel hem de pratik görünümleriyle ilgili olarak mimarlık söylemi tarihindeki süreklilik ve ilerlemenin karmaşıklıklarına dair bir anlayış geliştirmeleri beklenmektedir.

ARC 3603 Tarihi Yapılarda Belgeleme

Ön Koşul : ARC 2406

Ders Saati: 3+2 Kredi:4 AKTS :5

Bu ders öğrencilere tarihi yapıların ve alanlarının rölöve ve belgelenmeleri ile ilgili temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrencilerin ölçülü çizimler ve düzeltilmiş fotoğraflar da dâhil olmak üzere hem geleneksel hem de modern metotları olan belgeleme tekniklerine ilişkin temel bilgiye sahip olması beklenmektedir. Ayrıca alanın tarihsel önemi ve fonksiyonuna ilişkin anlayışın öneminin de vurgulanması amaçlanır.

ARC 3703 Mimarlıkta Şantiye Stajı

Ders Saati: 0+2 Kredi:2 AKTS :5

Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından onaylanan bir şantiyede 30 iş günü süresince staj yapar. Öğrenci staj boyunca yaptığı çalışmaları içeren bir raporu staj bitiminde komisyona sunar.

3. YIL – BAHAR DÖNEMİ

ARC 3012 Mimari Tasarım Stüdyosu VI

Ön Koşul : ARC 3011

Ders Saati: 4+4 Kredi:6 AKTS :10

Stüdyo, mekânsal deneyim, bağlam, işlev, kullanıcı, ölçek, biçimsel kompozisyon gibi temel kavramlara odaklanarak mekân yapım temellerinin araştırıldığı kişisel kavrayışları destekleyen ve dönem boyunca tasarım sürecinin proje önerileri üzerinden değerlendirildiği karşılaşmalar toplamından oluşmaktadır.

Bu stüdyo dersinde; tasarım yaklaşımlarının karmaşık ve çok işlevli yapı programları üzerinden çevre ile birlikte geliştirilmesi; analiz, sentez ve kişisel gözlemler sonucu ortaya çıkan tasarım yaklaşımını strüktür, konstrüksiyon gibi kavramlar ile birlikte tartışabilmesi; ele alınan tasarım yaklaşımları arasındaki ölçek farklılığı gözetmeksizin farklı ölçek ve detay düzeyleri arasında esnek bir şekilde tartışılabilmesi amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                                                          

ARC 3604 Tarihi Yapılarda Koruma

Ön Koşul : ARC 3603

Ders Saati: 3+2 Kredi:5 AKTS :6

Bu ders öğrencilere tarihi bina ve sit alanlarının araştırılması, kayıt altına alınması hakkında özet bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Mirasın korunması alanını tanıtmakta ve mirasın korunmasında ileri çalışmalar için gerekli arka planı sağlamaktadır. Ders, kültürel mirasın çağdaş koruma yaklaşımını tanıtmayı ve bunların uygulamalarla öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlamaktadır.

ARC 3404 Fiziksel Çevre Kontrolü

Ders Saati: 3+2 Kredi:5 AKTS :6

Pasif İklimlendirme-İklimsel unsurlar, iklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolü üzerinde etkili olan yapılı çevre ile ilgili tasarım parametreleri (saha, yönelim, bina kabuğu, bina formu, bina mesafesi vb.), bina kabuğu tasarımı konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Aydınlatma- Işığın tanımı, aydınlatma çeşitleri; fotometri, yasalar (yönetmelikler); görsel konfor, ışık kontrolü üzerinde etkili olan yapılı çevre ile ilgili tasarım parametreleri (pencereler, oda boyutları, iç yüzeylerin yansımaları, engeller, yapay ışık kaynakları vb.), yapay aydınlatma sistemleri aktarılmaktadır. Gürültü kontrolü - sesin tanımı, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapılı çevrenin bir gürültü kontrol sistemi olarak tasarımı; binalarda gürültü ve titreşim kontrolü; yapı elemanlarının ses yalıtımı; salonların akustik tasarımından bahsedilmektedir. Derste sıhhi tesisat, ısıtma sistemi, dikey ulaşım, güvenlik ve yangından korunma sistemleri dâhil olmak üzere bina hizmet sistemlerinin tasarımını bilgilendiren temel ilkelerin anlaşılması hedeflenmektedir. Kursun sonunda öğrencinin; bina ve elemanlarına su temini sistemi, sıhhi cihazlar, ıslak hacimlerin tasarımı, atık su, tahliye sistemi ve elemanları, sıhhi uygulama, ısıtma sistemleri ve elemanları, bu sistemler ve elemanlarının mimari, havalandırma sistemleri ve elemanları ile entegrasyonu, iklimlendirme sistemleri ve elemanları, yangın kontrol sistemleri, sprinkler tesisatı, aktif yangın güvenlik sistemleri, yangın merdiveni hakkında gerekli bilgileri edinmesi beklenmektedir.

KPL 101 Kariyer Planlama

Ders Saati: 1+0 Kredi: 1 AKTS :2

Bu ders ile öğrencilerde iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin kariyerlerini kendi zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak kariyer planlaması yapabilmesi için yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

4. YIL – GÜZ DÖNEMİ

ARC 4011 Mimari Tasarım Stüdyosu VII

Ön Koşul : ARC 3012

Ders Saati: 4+4 Kredi: 6 AKTS :10

Stüdyo, mekânsal deneyim, bağlam, işlev, kullanıcı, ölçek, biçimsel kompozisyon gibi temel kavramlara odaklanarak mekân yapım temellerinin araştırıldığı kişisel kavrayışları destekleyen ve dönem boyunca tasarım sürecinin proje önerileri üzerinden değerlendirildiği karşılaşmalar toplamından oluşmaktadır.

Bu stüdyo dersinde; veri toplama, analiz, sentez yöntemleri ile çevresel değerlendirme yapılarak bina programı oluşturulma ve geliştirme; çevreye, programa ve programın yapıya dönüşme sürecindeki tüm aşamalara hakim olabilme becerisi; strüktür, detay, konstrüksiyon gibi bileşenlerin tasarımın tüm süreçlerine dahil edilmesi; yapı sistem ve teknolojilerini karmaşık bina programlarının geliştirilmesi sürecinde tasarımın bir parçası haline dönüştürebilme becerisi; tüm tasarım sürecini farklı ölçeklerdeki değerlendirme ve girdileri kullanarak yönetebilme beceresini ortaya koyması hedeflenmektedir.

ARC 4401 Uygulama Projesi

Ön Koşul : ARC 2406

Ders Saati: 4+2 Kredi: 5 AKTS :6

Ders kapsamında bina üretiminde sanayileşmenin gelişimi ve özellikle bina kabuğuna göre çeşitli yapı sistemleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca öğrenilen tüm sistemleri entegre etme becerisi kazandırılması hedeflenmekte; bilgilerin pratiğe aktarılmasında stüdyo çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenciler, önceki dönemlerde tasarlamış oldukları avan projenin uygulama projesini çizerek gelişmiş sistemleri seçme ve entegre etme becerisi kazanmaktadır.

ARC 4703 Mimarlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği I

Ders Saati: 2+0 Kredi: 2 AKTS :3

Bu derste öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam anlatılmaktadır.

ARC 4705 Mimarlıkta Ofis Stajı

Ders Saati: 0+2 Kredi: 1 AKTS :5

Öğrenciler Staj Komisyonu tarafından onaylanan bir mimarlık ofisinde 30 iş günü süresince staj yapar. Öğrenci staj boyunca yaptığı çalışmaları içeren bir raporu staj bitiminde komisyona sunar.

4. YIL – BAHAR DÖNEMİ

ARC 4012 Mimari Tasarım Stüdyosu VIII

Ön Koşul : ARC 4011

Ders Saati: 4+4 Kredi: 6 AKTS :10

Mimari tasarım probleminin ihtiyaç programı, çevresel faktörler, diğer tüm koşul ve gereksinmeler değerlendirilerek tartışabilme becerisiyle birlikte elde edilen tüm veri, gözlem ve çıkarımların tasarım süreçlerine dahil edilecek ölçek ve içeriğe dönüştürülmesi; tasarım kavram, kriter ve eleştirilerinin mimari proje üzerinden değerlendirilerek tartışılması ve alternatif önerilerin ve projenin geliştirilmesi; tüm süreçte elde edilen deneyim ve bilginin tasarım süreçlerine yansıtabilme ve mekânsal ilişkilere dönüştürebilme becerisini ortaya koyması hedeflenir.

ARC 4704 Mimarlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği II

Ders Saati: 2+0 Kredi: 2 AKTS :3

Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği kavramlarının ulusal ve uluslararası tanımlamaları, iş sağlığı ve güvenliğinde bütünsel yaklaşım örnekleri ve uygulamaları; iş yerinde risk önleme kültürüne katkı sağlayacak faaliyetlerin araştırılması; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması için yapılabilecek faaliyetler; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme bütçelemesindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam ve uygulamaları aktarılır.

ARC 4708 Mimarlıkta Mesleki Uygulama Pratikleri ve Yönetmelikler

Ders Saati: 3+0 Kredi: 3 AKTS :5

Mezun olduktan sonra iş hayatında mesleki açıdan karşılaşabileceği ve bilgi sahibi olması gereken, etik kurallar, meslek kodları, yükümlülükler, haklar ve görevlerin verilmesi, yeni bir iş kurmak için gerekli süreçler, proje yaşam döngüsünde mimarlık disiplininin yeri ve rolü, bilgi teknolojilerinin mimarlık mesleğine olan etkileri, bir projenin mimarlık hizmetleri şartnamesine göre aşama aşama üretilip, keşif metraj çalışması yapılması, yapı yaklaşık maliyeti çıkarılması ve Türkiye'de güncel olan bina ve yapım yönetmelikleri ile kentsel dönüşümün uygulama esasları öğretilmektedir.


18.AKTS Ders Tanıtım Formları

Türkçe Başlıklar:

  1. Sınıf Dersleri

ÜY-FR-0020 ARC 1000 Temel Tasarım

ÜY-FR-0020 ARC 1001 Mimari Tasarım I

ÜY-FR-0020 ARC 1002 Mimari Tasarım II 

ÜY-FR-0020 ARC1011 Mimari Tasarım Stüdyosu I

ÜY-FR-0020 ARC1012 Mimari Tasarım Stüdyosu II

ÜY-FR-0020 ARC 1101 Teknik Çizim I

ÜY-FR-0020 ARC 1102 Teknik Çizim II

ÜY-FR-0020 ARC 1104 Maket Yapım Teknikleri

ÜY-FR-0020 ARC1106 Mimari Sunum Teknikleri II -Section I

ÜY-FR-0020 ARC1106 Mimari Sunum Teknikleri II - Section II

ÜY-FR-0020 ARC1108 Maket Yapım Teknikleri

ÜY-FR-0020 ARC 1402 Malzeme ve Yapı Bilgisi

ÜY-FR-0020 ARC1404 Yapı Bilgisine Giriş

ÜY-FR-0020 ARC 1701 Mesleki Matematik

ÜY-FR-0020 ENAR 101 Mimarlık İçin İngilizce I

ÜY-FR-0020 ENAR 102 Mimarlık İçin İngilizce II

  1. Sınıf Dersleri

ÜY-FR-0020 ARC 2001 Mimari Tasarım III

ÜY-FR-0020 ARC 2002 Mimari Tasarım IV

ÜY-FR-0020 ARC 2004 Sürdürülebilir Tasarım 

ÜY-FR-0020 ARC2011 Mimari Tasarım III

ÜY-FR-0020 ARC2012 Mimari Tasarım IV

ÜY-FR-0020 ARC 2052 Sanatta Görme Biçimi ve Teknikleri 

ÜY-FR-0020 ARC 2053 Mimari Tasarımda Ergonomi

ÜY-FR-0020 ARC 2101 Mimari Sunum Teknikleri I

ÜY-FR-0020 ARC 2102 Mimari Sunum Teknikleri II 

ÜY-FR-0020 ARC 2152 Mimari Fotoğrafçılık 

ÜY-FR-0020 ARC 2301 Mimarlık Tarihi I

ÜY-FR-0020 ARC 2302 Mimarlık Tarihi II

ÜY-FR-0020 ARC 2401 Yapı Sistemleri ve Teknolojileri I

ÜY-FR-0020 ARC 2402 Yapı Sistemleri ve Teknolojileri II

ÜY-FR-0020 ARC 2403 Statik ve Mukavemet

ÜY-FR-0020 ARC 2404 Yapı Sistemleri Tasarımı

ÜY-FR-0020 ARC2406 Yapı Bilgisi II

  1. Sınıf Dersleri

ÜY-FR-0020 ARC 3001 Mimari Tasarım V

ÜY-FR-0020 ARC 3002 Mimari Tasarım VI

ÜY-FR-0020 ARC 3003 Kentsel Tasarım Stüdyosu I 

ÜY-FR-0020 ARC 3004 Kentsel Tasarım Stüdyosu II 

ÜY-FR-0020 ARC3011 Mimari Tasarım Stüdyosu V

ÜY-FR-0020 ARC3012 Mimari Tasarım Stüdyosu VI

ÜY-FR-0020 ARC 3051 Turizm ve Mimari Tasarım

ÜY-FR-0020 ARC 3052 Mimari Tasarımda İnterdisipliner İlişkiler

ÜY-FR-0020 ARC 3054 İç Mekân Tasarımı

ÜY-FR-0020 ARC 3058 Sanat Eserine Bakma Pratikleri 

ÜY-FR-0020 ARC 3059 Peyzajda Görsellik İlkeleri 

ÜY-FR-0020 ARC 3301 Mimarlık Tarihi III

ÜY-FR-0020 ARC 3302 Çağdaş Mimarlık Tarihi

ÜY-FR-0020 ARC 3401 Binalarda Çevre Kontrol Sistemleri I

ÜY-FR-0020 ARC 3402 Binalarda Çevre Kontrol Sistemleri II

ÜY-FR-0020 ARC 3403 Yapı Projesi

ÜY-FR-0020 ARC3404 Fiziksel Çevre Kontrolü

ÜY-FR-0020 ARC 3602 Tarihi Yapıların Belgelenmesi ve Analizi

ÜY-FR-0020 ARC3604 Tarihi Yapılarda Koruma

ÜY-FR-0020 ARC 3701 Staj I

ÜY-FR-0020 ARC3703 Mimarlıkta Şantiye Stajı

  1. Sınıf Dersleri

ÜY-FR-0020 ARC 4001 Mimari Tasarım VII

ÜY-FR-0020 ARC 4002 Mimari Tasarım VIII

ÜY-FR-0020 ARC4011 Mimari Tasarım VII

ÜY-FR-0020 ARC4012 Mimari Tasarım VIII AKTS

ÜY-FR-0020 ARC 4053 Yeşil Kent Tasarımı 

ÜY-FR-0020 ARC 4055 Mimaride Yatay ve Düşey Bahçeler

ÜY-FR-0020 ARC 4057 Kentsel Planlama 

ÜY-FR-0020 ARC 4058 Çevre Estetiği

ÜY-FR-0020 ARC 4059 Yerin Ruhu

ÜY-FR-0020 ARC 4060 İkonik Yapılar

ÜY-FR-0020 ARC 4061 Alan Planlama İlkeleri

ÜY-FR-0020 ARC 4062 Sürdürülebilir Kentsel Tasarım 

ÜY-FR-0020 ARC4064 Mimarlıkta Düşünme Biçimleri

ÜY-FR-0020 ARC 4151 Portfolyo Tasarımı 

ÜY-FR-0020 ARC4152 Mimari Animasyon

ÜY-FR-0020 ARC 4352 Mimarlıkta Yeniden Kullanım 

ÜY-FR-0020 ARC 4452 Tarihsel Yapı Teknikleri

ÜY-FR-0020 ARC 4454 Çelik Yapılar

ÜY-FR-0019 ARC 4455 Yapı Bilgi Modellemesine Giriş

ÜY-FR-0020 ARC 4456 Mimaride Akustik

ÜY-FR-0020 ARC 4457 Mimarlıkta Yenilikçi Malzemeler

ÜY-FR-0020 ARC 4458 Binalarda Yapı Kabuğu Tasarımı

ÜY-FR-0020 ARC 4651 20. Yy Mirasının Restorasyonu ve Yeniden Kullanımı

ÜY-FR-0020 ARC 4653 Anadolu’da Yerel Mimarlık 

ÜY-FR-0020 ARC 4601 Koruma ve Restorasyon Projesi

ÜY-FR-0020 ARC 4702 Staj II

ÜY-FR-0020 ARC 4703 Mimarlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği I 

ÜY-FR-0020 ARC 4704 Mimarlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği II 

ÜY-FR-0020 ARC4705 Mimarlıkta Ofis Stajı

ÜY-FR-0020 ARC 4706 Mesleki Uygulama Pratikleri ve Yönetmelikler

ÜY-FR-0020 ARC4708 Mesleki Uygulama ve Yönetmelikler

ÜY-FR-0020 ARC 4751 Şantiye Yönetimi

ÜY-FR-0020 ARC 4852 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

İngilizce Başlıklar:

1st Grade

ÜY-FR-0019 ARC 1000 Basic Design

ÜY-FR-0019 ARC 1001 Architectural Design I

ÜY-FR-0019 ARC 1002 Architectural Design II 

ÜY-FR-0019 ARC1011 Architectural Design Studio I

ÜY-FR-0019 ARC1012 Architectural Design Studio II ECTS

ÜY-FR-0019 ARC1106 Architectural Representational Techniques II - Section I

ÜY-FR-0019 ARC1106 Architectural Representational Techniques II - Section II

ÜY-FR-0019 ARC1108 Architectural Model Making Techniques

ÜY-FR-0019 ARC 1101 Technical Drawing I

ÜY-FR-0019 ARC 1102 Technical Drawing II

ÜY-FR-0019 ARC 1104 Architectural Model Making Techniques

ÜY-FR-0019 ARC 1402 Material and Construction Techniques

ÜY-FR-0020 ARC1404 Introduction to Building Science

ÜY-FR-0019 ARC 1701 Math for Architecture

ÜY-FR-0019 ENAR 101 English for Architecture I

ÜY-FR-0019 ENAR 102 English for Architecture II

2nd Grade

ÜY-FR-0019 ARC 2001 Architectural Design III

ÜY-FR-0019 ARC 2002 Architectural Design IV

ÜY-FR-0019 ARC 2004 Sürdürülebilir Tasarım 

ÜY-FR-0019 ARC2011 Architectural Design III

ÜY-FR-0019 ARC2012 Architectural Design IV

ÜY-FR-0019 ARC2052 Art Appreciation

ÜY-FR-0019 ARC2053 Ergonomy in Architectural Design

ÜY-FR-0019 ARC 2101 Architectural Drawing and Representation I 

ÜY-FR-0019 ARC 2102 Architectural Drawing and Representation II 

ÜY-FR-0019 ARC 2301 History of Architecture I

ÜY-FR-0019 ARC 2302 History of Architecture II

ÜY-FR-0019 ARC 2401 Building Construction Systems and Technologies I

ÜY-FR-0019 ARC 2402 Building Construction Systems and Technologies II

ÜY-FR-0019 ARC 2403 Statics and Strength of Materials

ÜY-FR-0019 ARC 2404 Design of Construction Systems

ÜY-FR-0019 ARC2406 Building Science II

ÜY-FR-0019 ARC 2052 Art Appreciation and Techniques 

ÜY-FR-0019 ARC 2053 Ergonomy in Architectural Design

ÜY-FR-0019 ARC 2152 Photo Representation in Architecture

3rd Grade

ÜY-FR-0019 ARC 3001 Architectural Design V 

ÜY-FR-0019 ARC 3002 Architectural Design VI

ÜY-FR-0019 ARC 3003 Urban Design Studio I 

ÜY-FR-0019 ARC 3004 Urban Design Studio II 

ÜY-FR-0019 ARC3011 Architectural Design Studio V

ÜY-FR-0019 ARC3012 Architectural Design Studio VI

ÜY-FR-0019 ARC 3051 Tourism and Architectural Design

ÜY-FR-0019 ARC 3052 Interdiciplinary Relations in Architectural Design

ÜY-FR-0019 ARC 3054 Interior Design

ÜY-FR-0019 ARC3057 Housing

ÜY-FR-0019 ARC 3058 Pratic Looking at Art

ÜY-FR-0019 ARC 3059 Principles in the Landscape 

ÜY-FR-0019 ARC 3301 History of Architecture III

ÜY-FR-0019 ARC 3302 History of Contemporary Architecture

ÜY-FR-0019 ARC 3401 Environmental Control Systems in Buildings I

ÜY-FR-0019 ARC 3402 Environmental Control Systems in Buildings II

ÜY-FR-0019 ARC 3403 Construction Project

ÜY-FR-0019 ARC3404 Physical Environmental Control

ÜY-FR-0019 ARC 3602 Recording and Analysis of Historic Buildings

ÜY-FR-0019 ARC3604 Conservation of Historic Buildings

ÜY-FR-0019 ARC 3701 Summer Practice I

ÜY-FR-0019 ARC3703 Summer Practice in Architectural Construction

4th Grade

ÜY-FR-0019 ARC 4001 Architectural Design VII

ÜY-FR-0019 ARC 4002 Architectural Design VIII

ÜY-FR-0019 ARC4011 Architectural Design Studio VII

ÜY-FR-0019 ARC4012 Architectural Design Studio VIII

ÜY-FR-0020 ARC 4053 Green Urban Design

ÜY-FR-0020 ARC 4055 Vertical and Horizontal Gardens in Architecture

ÜY-FR-0019 ARC 4057 Urban Planning 

ÜY-FR-0019 ARC 4058 Environmental Aesthetics

ÜY-FR-0020 ARC 4059 Sense of Place

ÜY-FR-0019 ARC 4060 Iconic Buildings

ÜY-FR-0020 ARC 4061 Principles of Site Planning 

ÜY-FR-0019 ARC 4062 Sustainable Urban Design 

ÜY-FR-0019 ARC4064 The Way of Thinking in Architecture

ÜY-FR-0019 ARC 4151 Portfolio Design 

ÜY-FR-0019 ARC4152 Architectural Animation

ÜY-FR-0020 ARC 4352 Architectural Re-use

ÜY-FR-0019 ARC4452 Historical Construction Techniques

ÜY-FR-0019 ARC 4454 Steel Structures

ÜY-FR-0019 ARC 4455 Introduction to Building Information Modelling

ÜY-FR-0020 ARC 4456 Acoustics in Architecture

ÜY-FR-0020 ARC 4457 Innovative Materials in Architecture

ÜY-FR-0020 ARC 4458 Building Envelope Design

ÜY-FR-0019 ARC 4601 Conservation and Restoration Project

ÜY-FR-0020 ARC 4651 Restoration and Re-use of the XX. Century Heritage

ÜY-FR-0020 ARC 4653 Vernacular Architecture in Anatolia 

ÜY-FR-0019 ARC 4702 Summer Practice II

ÜY-FR-0019 ARC 4703 Occupational Health and Safety I 

ÜY-FR-0020 ARC 4704 Occupational Health and Safety II 

ÜY-FR-0019 ARC4705 Summer Practice in Architectural Office

ÜY-FR-0020 ARC 4706 Professional Practice and Regulations

ÜY-FR-0019 ARC4708 Professional Practice and Regulations

ÜY-FR-0020 ARC 4751 Construction Management 

ÜY-FR-0020 ARC 4852 Methods of Scientific Research