ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sıla DEMİR.

5. Tarihçe

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Psikoloji Bölümü 2019 2020 öğretim yılında %100 İngilizce eğitim diliyle öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

6.Kazanılan Derece

Psikoloji Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Psikoloji Bölümü için EA puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Psikoloji Bölümü’nde çift ana dal programı henüz aktif değildir. Hazırlıklar sürmektedir.

12.Yan Dal

Psikoloji Bölümü’nde yan dal programı henüz aktif değildir. Hazırlıklar sürmektedir.

13.Mezun İstihdam Olanakları

“Psikolog” unvanıyla  mezun olan öğrencilerimiz hastaneler, üniversiteler, özel danışma merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuk yuvaları, kreş ve huzurevleri, ilk ve ortaöğretim kurumları, çocuk ve aile mahkemeleri, cezaevi ve ıslahevleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, insan kaynakları birimleri, sivil toplum kuruluşları, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar, kamuoyu araştırma merkezleri ve çeşitli bakanlıklarda çalışma olanağı bulmaktadır. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar, üniversitelerdeki çeşitli akademik pozisyonlarda istihdam olanağına sahiptir.  

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Psikoloji lisans derecesini alan öğrenciler başvurdukları enstitünün özel şartlarını (minimum genel not ortalaması, yabancı dil, ALES vb.) sağladıkları taktirde lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedir.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

PÇ 1:Psikoloji alanında edindiği teorik bilgi birikimini uygulamaya aktarma becerisine sahip olur.

PÇ 2:Psikoloji alanının diğer sosyal bilim alanları ile ilişkisini kavrar, disiplinler arası yaklaşımların farkında olur.

PÇ 3: Psikoloji alanında bir araştırmayı başından sonuna kadar bağımsız olarak yürütebilme ve bulgularını akademik dile uygun şekilde sunabilme becerisine sahip olur.

PÇ 4:Veri analizi konusunda gerekli adımları uygun analiz programları kullanarak tamamlar.

PÇ 5:Alanyazındaki bilgi birikimine basılı ve çevrimiçi kaynakları kullanarak ulaşma yöntemlerini öğrenir.

PÇ 6:Bilişim ve iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanır.

PÇ 7:Psikojinin alt dallarına dair temel bilgi birikimini edinir ve alana dair bütünsel bir bakış açısı kazanır.

PÇ 8 Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

PÇ 9:Bilgi ve becerilerini psikolojideki araştırma ve gelişmeleri takip ederek güncel tutar.

PÇ 10:Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

PÇ 11: Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarma, değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

PÇ 12:Toplumsal sorunlarda psikoloji biliminin bilgi birikimini kullanarak çözüm üretebilme becerisine sahip olur.

PÇ 13:İyi düzeyde İngilizce yeterliliğini sahip olup, farklı ülkelerden meslektaşlarıyla iletişim kurar.

PÇ 14:Meslekî sınırlarını bilir ve eylemlerinde etik değerlere bağlı karar verir.

PÇ 15: Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

PÇ 16: Yeni fikir ve uygulamalara karşı açık bir tutuma sahiptir.

16. Program Müfredatı

1.  YIL

1- GÜZ DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 101

Psikolojiye Giriş I

4

0

4

7

PSYC 103

Sosyolojiye Giriş

3

0

3

7

PSYC 105

Felsefeye Giriş

3

0

3

6

ENPS 101

Akademik İngilizce I

3

0

3

6

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

TURK 101

Türk Dili I

2

0

2

2

 

Toplam

17

0

17

30

2- BAHAR DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 102

Psikolojiye Giriş II

4

0

4

7

PSYC 104

Davranış Bilimlerinde Bilimsel Yöntemler

3

0

3

6

POLS 104

Modern Dünya Tarihi

3

0

3

7

ENPS 102

Akademik İngilizce II

3

0

3

6

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

TURK 102

Türk Dili II

2

0

2

2

 

Toplam

17

0

17

30

2. YIL 

3- GÜZ DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 201

Psikoloji İçin İstatistik I

2

2

3

7

PSYC 203

Sosyal Psikoloji

3

0

3

6

PSYC 205

Deneysel Psikoloji

3

0

3

6

PSYC 207

Psikoloji Tarihi

3

0

3

6

NAE 2XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

5

 

Toplam

14

2

15

30

4 - BAHAR DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 202

Psikoloji İçin İstatistik II

2

2

3

7

PSYC 204

Yaşam Boyu Gelişim

3

0

3

6

PSYC 206

Bilişsel Psikoloji

3

0

3

6

AE 2XX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

NAE 2XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

5

 

Toplam

14

2

15

30

3. YIL 

5 - GÜZ DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 301

Psikolojide Araştırma Teknikleri

2

2

3

6

PSYC 303

Öğrenme Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 305

Kişilik Kuramları

3

0

3

6

AE 3XX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

NAE 3XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Toplam

14

2

15

30

6  - BAHAR DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 302

Kültürlerarası Psikoloji

3

0

3

6

PSYC 304

Psikopatoloji

3

0

3

6

PSYC 306

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

3

0

3

6

AE 3XX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

NAE 3XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

 

15

0

15

30

4. YIL  

7 - GÜZ DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 401

Klinik Psikoloji

3

0

3

6

AE 4XX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

AE 4XX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

NAE 4XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

6

NAE 4XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Toplam

15

0

15

30

8 - BAHAR DÖNEMİ

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 402

Psikolojide Etik İlkeler

3

0

3

6

PSYC 404

Sağlık Psikolojisi

3

0

3

6

AE 4XX

Alan Seçmeli Ders

3

0

3

6

NAE 4XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

6

NAE 4XX

Alan Dışı Seçmeli Ders

3

0

3

6

 

Toplam

15

0

15

30

Alan Seçmeli Dersler

 

 

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

PSYC 111

Psikolojiye Giriş

3

0

3

6

PSYC 212

Fizyolojik Psikoloji

3

0

3

6

PSYC 214

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 216

Psikolojide Seçme Konular

3

0

3

6

PSYC 218

Stres Yönetimi

3

0

3

6

PSYC 220

Kişilerarası İlişkiler

3

0

3

6

PSYC 311

Bilişsel Gelişim

3

0

3

6

PSYC 312

Benlik

3

0

3

6

PSYC 313

Sosyal Biliş

3

0

3

6

PSYC 315

Tüketici Davranışı

3

0

3

6

PSYC 316

Duygu Psikoloji

3

0

3

6

PSYC 317

Sosyal Gelişim

3

0

3

6

PSYC 318

Siyaset Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 319

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

3

0

3

6

PSYC 320

Duyum ve Algı

3

0

3

6

PSYC 321

Beyin ve Davranış

3

0

3

6

PSYC 322

Bellek

3

0

3

6

PSYC 351

Sosyal Davranış

3

0

3

6

PSYC 353

Stresin Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 411

Bağımsız Çalışma I

3

0

3

6

PSYC 412

Bağımsız Çalışma II

3

0

3

6

PSYC 413

Tutumlar ve İkna Edici İletişim

3

0

3

6

PSYC 414

Psikoloji ve Sosyal Politika

3

0

3

6

PSYC 415

Gelişimsel Psikopatoloji

3

0

3

6

PSYC 416

Çift ve Aile Terapisine Giriş

3

0

3

6

PSYC 417

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

6

PSYC 418

Örgütsel Davranışa Giriş

3

0

3

6

PSYC 419

Psikolojide Güncel Tartışmalar

3

0

3

6

PSYC 420

Spor Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 421

Yaşlılık Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 422

Adli Psikoloji

3

0

3

6

PSYC 423

Travma Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 424

Trafik Psikolojisi

3

0

3

6

PSYC 425

Psikolojik Testler

3

0

3

6

PSYC 426

Nöropsikoloji

3

0

3

6

PSYC 427

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

6

PSYC 428

Klinik Görüşme Teknikleri

2

2

3

6

PSYC 429

Staj

0

6

3

6

PSYC 430

Psikoterapi Teorilerine Giriş

3

0

3

6

PSYC 431

Bitirme Tezi

0

6

3

6

 

17.Ders İçerikleri

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders İçeriği

PSYC 101

Psikolojiye Giriş I

Bu ders psikolojinin temel prensiplerine nesnel ve bilimsel bir giriş niteliğindedir. Ders konuları psikoloji tarihi, psikolojide araştırma yöntemleri, duyum ve algı, davranış, öğrenme, motivasyon, duygu ve bellektir.

PSYC 103

Sosyolojiye Giriş

Bu ders öğrencilere sosyolojinin akademik disiplinini, prensiplerini, kavramlarını ve teorilerini tanıtmaktadır. Ders konuları arasında sosyolojinin bilim olarak kavramsallaştırılması, sosyalleşme, küçük ve büyük ölçekli grupların doğası, tarihsel dönemler ve sosyal değişim ve ırksal, etnik ve cinsiyet ilişkileri yer almaktadır.

PSYC 105

Felsefeye Giriş

Bu dersin konusu felsefenin temel kavramları ve soruları, felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşleri, felsefedeki temel disiplinler, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi ve etik felsefesi gibi konulardır.

PSYC 102

Psikolojiye Giriş II

Bu ders Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğindedir. Ders konuları arasında zeka, kişilik, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji, psikolojik bozukluklar ve psikolojik bozuklukların tedavisi bulunmaktadır.

PSYC 104

Davranış Bilimlerinde Bilimsel Yöntemler

Bu derste öğrencilere temel araştırma kavramları ve araştırma aşamaları tanıtılacaktır. Bu ders ile öğrenciler sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilecek ve bu araştırma sonuçlarını değerlendirmek için gerekli kavramları öğrenecektir.

PSYC 201

Psikoloji İçin İstatistik I

Bu ders istatistikteki temel kavramları incelemesini içerecektir. Temel kavramlara giriş yapıldıktan sonra, frekans dağılımı, ortalama, mod, medyan, standart sapma, varyans, normal dağılım, hipotez testi, korelasyon teknikleri ve basit regresyon ele alınacaktır.

PSYC 203

Sosyal Psikoloji

 Bu ders sosyal psikoloji alanına bir giriş sağlamaktadır. Bu derste öğrenciler sosyal varlık olarak benlik algısını, tutumları, izlenimleri, yakın ilişkileri, grup süreçlerini ve etkilerini ve sosyal güdüleri inceleyecektir. Ayrıca, kişilerarası alanda, normlar, uyma davranışı, saldırganlık, müzakere, iş birliği, çatışma, liderlik, verimlilik ve sosyalleşme süreçleri gibi grup süreçlerindeki teorik ve ampirik çalışmalar tartışılacaktır.

PSYC 205

Deneysel Psikoloji

Bu ders öğrencilere psikoloji alanındaki deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve uygulamalı pratik kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi deneysel araştırmalarını nasıl planlayacaklarını, yürüteceklerini ve analiz edeceklerini ve araştırma sonuçlarını başkalarına nasıl ileteceklerini öğrenirler. Bu ders, deneysel araştırma bilgilerinin yanı sıra öğrenme ve davranışın temel ilkelerine bir giriş niteliğindedir.

PSYC 207

Psikoloji Tarihi

Bu ders, Antik Yunandan başlayarak psikolojinin günümüze kadar olan tarihçesini inceler. Psikolojinin tarihsel gelişimi ve pratiğine genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. Akıl ile ilgili fikirlerin tarihi, alanı şekillendiren temel tarihsel ve sosyal olaylar, psikolojinin bilimsel alan olarak ne zaman ve nasıl kabul edildiği gibi psikoloji ile ilgili fikirler ve gelişmeler bu dersin temel konularıdır.

PSYC202

Psikoloji İçin İstatistik II

Bu ders Psikoloji İçin İstatistik I dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı psikolojide sıklıkla kullanılan istatistiksel hipotez test yöntemlerini tanıtmaktır. İşlenecek konular arasında varyans analizi (tek yönlü ve çok değişkenli), korelasyon ve parametrik olmayan testlerin kullanımı bulunmaktadır.

PSYC 204

Yaşam Boyu Gelişim 

Bu ders insan gelişiminin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerinin doğum öncesinden geç yetişkinlik dönemine kadar incelenmesini içerir. Bu ders sürecinde öğrenciler gelişimin doğasını ve bağlamını, gelişimin temel teorilerini ve insan gelişimini çalışmak için kullanılan yöntemleri öğreneceklerdir.

PSYC 206

Bilişsel Psikoloji

Bu ders bilişsel psikoloji alanına kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Dersin konuları bilişsel psikolojinin ortaya çıkışı ve önemi, hafıza, problem çözme, düşünme ve muhakeme, dikkat, örüntü tanıma, kısa süreli depolama ve işleme ve unutmadır.

PSYC 301

Psikolojide Araştırma Teknikleri

Bu ders öğrencilere psikoloji alanında bilimsel araştırma tasarlamak ve araştırma raporu hazırlamak için gerekli araçları sağlamak için tasarlanmıştır. Teoriler ve hipotezler, korelasyonel ve deneysel araştırma, etik ve APA tarzı referanslar konularının yanısıra güvenilirlik ve geçerlilik, karıştırıcı değişkenler, tanımlayıcı istatistikler, örnekleme ve faktöriyel tasarım gibi konuları içerir.

PSYC 303

Öğrenme Psikolojisi

Bu ders davranışçılık perspektifinden öğrenme ve koşullanmanın temel ilkelerini ele alır. Dersin konuları öğrenmenin ne olduğu ve nesnel bir biçimde nasıl ölçüleceği, alışmanın prensipleri, duyarsızlaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve kaçınma ilkelerini içerir

PSYC 305

Kişilik Kuramları

Bu ders öğrencileri kişilik kuram ve yaklaşımları, bu yaklaşımların tarihleri ve uygulamaları ile tanıştıracaktır. Kilit teorisyenler, farklı yaklaşımlarının güçlü yönleri ve sınırlılıkları ile birlikte ele alınacaktır.

PSYC 302

Kültürlerarası Psikoloji

Bu ders, kültürün insan biliş, duygu ve davranışı üzerindeki etkisini incelemektedir. Davranış, bireysel gelişim, sosyal davranışlar ve kişilik, zeka, duygu, dil, algı gibi alanlardaki kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar dersin ana konusunu oluşturur.

PSYC 304

Psikopatoloji

Bu ders öğrencilere psikopatolojileri tanıtır. Etiyolojileri ve tedavileri hakkındaki ana bilimsel teorilere odaklanarak temel psikolojik bozukluklara genel bir bakış sunar

PSYC 306

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Bu ders, daha etkili ve verimli bir kurumsal ortam oluşturmak için gerekli insan davranışının temellerini tanıtmakta ve davranışların performans üzerindeki etkilerini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin bireysel, takım ve kuruma dayalı davranışları anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamaktır.

PSYC 401

Klinik Psikoloji

Bu ders bilim ve uygulama odaklı klinik psikoloji alanına geniş bir bakış sunar. İşlenecek konular arasında klinik psikolojinin tanımı ile klinik psikologların eğitimi ve mesleki etkinlikleri, tarihi ve güncel tartışmalar, DSM-IV-TR ve DSM-V'e göre tanılama, görüşme ve psikolojik değerlendirme yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları ve etik bulunmaktadır.

PSYC 402

Psikolojide Etik İlkeler

Psikolojik araştırma ve uygulamaların doğasında var olan etik konular bu derste tartışılmaktadır. Ders boyunca terapi, klinik ve örgütsel değerlendirme, eğitim, danışmanlık ve adli konular dahil olmak üzere farklı çalışma alanlarıyla ilgili etik konular ve ikilemler ele alınmaktadır.

PSYC 404

Sağlık Psikolojisi

Bu ders sağlık ve hastalığa ilişkin psikolojik yaklaşımlar üzerine odaklanmaktadır. Biyopsikososyal yaklaşımı kullanarak, sağlık alışkanlıklarını değiştirme, stresle başa çıkma, acı ile başa çıkma ve sağlık sorunlarını tedavi etme konularını içerir.

PSYC 111

Psikolojiye Giriş

Alan dışı öğrencilere Psikoloji bilimini tanıtmak için açılan bu ders psikolojinin temel prensiplerine nesnel ve bilimsel bir giriş niteliğindedir. Ders konuları psikoloji tarihi, psikolojide araştırma yöntemleri, duyum ve algı, davranış, öğrenme, motivasyon, duygu ve bellek, zeka, kişilik, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji, psikolojik bozukluklar ve psikolojik bozuklukların tedavisidir.

PSYC 212

Fizyolojik Psikoloji

Bu derste davranışın biyolojik temelleri hakkında temel bilgiler öğretilir. Sinir sisteminin yapısı, işleyişi ve temel psikolojik süreçlerle ilişkisi ele alınır. Çeşitli davranışsal süreçlerin sinirsel ve kimyasal temellerini ve bu davranışlara ilişkin beyin yapılarını incelemek bu dersin temel amaçlarındandır. 

PSYC 214

Eğitim Psikolojisi

Bu ders psikolojik ilkelerin eğitim süreçlerine uygulanması ile ilgili konuları içermektedir. Temel eğitim kavramları ve teorilerin yanı sıra, bireysel farklılıklar (örneğin; zekâ, yaratıcılık), eğitim davranışı, sınıf yönetimi gibi konular bu derste tanıtılmaktadır.

PSYC 216

Psikolojide Seçme Konular

Psikolojideki güncel eğilimleri veya özel içerik alanlarını yansıtan konular, bu dersin içeriğini oluşturur. Ders, son yıllarda yayınlanmış teorik ve görgül araştırma makalelerinin sınıfta tartışılması şeklinde işlenir.

PSYC 218

Stres Yönetimi

Bu ders, stresin nedenleri ve stresin vücudumuzu nasıl etkilediğine dair genel bir giriş sağlar. İşlenecek konular arasında stres teorileri, stresle başa çıkma, stres algısı, stresin işlevi ve sonuçları üzerindeki kişisel ve kültürel etkiler yer almaktadır.

PSYC 220

Kişilerarası İlişkiler 

 Ders kişilerarası ilişkileri sosyal psikolojik açıdan ele almaktadır. Dersin amacı, bu alanı öğrencilere en yeni teoriler ve araştırma alanları ile tanıtmaktır. Kişilerarası çekicilik ve eş seçimi, bağlanmanın oluşumu, kişilerarası ilişkilerde sosyal-bilişsel süreçler, kıskançlık ve sadakatsizlik, yalnızlık, sosyal ret gibi konular bu dersin içeriğine katkıda bulunmaktadır.

PSYC 311

Bilişsel Gelişim 

Bu dersin amacı doğumdan ergenliğe kadar geçen zihinsel değişikliklerin anlaşılmasını sağlamaktır. Ders içeriği; algısal yeteneklerin, dikkatin, belleğin, dilin, problem çözme ve akıl yürütmenin ve sosyal bilişin gelişimini kapsar. Aynı zamanda bilişsel gelişim ile ilgili araştırma yöntemleri hakkında temel bir anlayış sağlar.

PSYC 312

Benlik 

 Bu dersin amacı, sosyal psikoloji konularından biri olan benlik ile ilgili kuram, araştırma ve kavramları tanıtmaktır. Benlik gelişimi, benliği düzenleme, öz sunum vb. teorik yaklaşımları ve araştırma bulgularını kapsar.

PSYC 313

Sosyal Biliş 

Sosyal bilgiyi nasıl işlediğimize karşılık gelen sosyal biliş kavramı, kendimizin ve başkalarının davranışlarını nasıl anladığımız, açıkladığımız ve yorumladığımızla ilgilidir. Sosyal biliş bu nedenle sosyal psikoloji ile bilişsel psikoloji arasındaki arayüzdür. Otomatik düşünme, sosyal karşılaştırma, kalıpyargılar, şemalar vb. konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PSYC 315

Tüketici Davranışı 

Bu ders tüketicilerin psikolojik süreçlerini ve nasıl karar verdiklerini, tüketici davranışlarının neden bireyler arasında farklılık gösterdiğini ele almaktadır.

PSYC 316

Duygu Psikolojisi

Bu ders insan duygularına ilişkin teorileri ve farklı yaklaşımları inceler. İşlenecek konular arasında duygu tanımı, rolü ve işlevi, duyguların kökeni ve biyolojik temelleri, duygusal ifadeler, kültürün duygulara etkisi ve temel duygular yer almaktadır.

PSYC 317

Sosyal Gelişim 

Dersin amacı, özellikle çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişimi anlamayı sağlayacak çağdaş teori, araştırma ve yöntemleri incelemektir. Bu ders sosyal öğrenme, sosyal biliş, ahlaki gelişim, cinsiyet rolü gelişimi gibi araştırma alanları hakkında bilgi verir.

PSYC 318

Siyaset Psikolojisi

Bu ders, politik psikoloji ile ilgili gelişen literatüre genel bir bakış sağlar ve psikolojik teorilerin uygulanması yoluyla kamuoyu ve politik davranış kaynaklarını araştırır. Ayrıca, insanların politika hakkında ne düşündüklerini ve hissettiklerini anlamalarına yardımcı olan psikolojik teorileri de tanıtır. Kişilik, liderlik, oylama, medyanın rolü, etnik çatışma, milliyetçilik, terörizm, uluslararası güvenlik ve çatışma bu dersin inceleme konularındandır.

PSYC 319

Uygulamalı Sosyal Psikoloji

Bu ders, sosyal psikoloji bilimini günlük yaşamdaki problem çözme uygulamalarıyla birleştirir. Öğrencilere sosyal psikolojideki kuram ve teknikleri günlük yaşamdaki sosyal problemlere uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu dersin ana konusu örgütsel sistemler, adalet sistemi, eğitim, çevre, kişisel sağlık ve sağlık endüstrisi ve toplumun kaygıları gibi sosyal problemlerdir.

PSYC 320

Duyum ve Algı

Bu ders, insanın beş temel duyu sistemi (görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma) ve bu duyularla ilgili algısal deneyimlerle ilgilidir. Ders, duyum ve algıyı etkileyen anatomik, fizyolojik ve sinirsel bağlantıları inceler, duyum ve algı kuram ve kavramlarını araştırır.

PSYC 321

Beyin ve Davranış 

Tüm zihinsel aktivitelerden ve davranışlardan sorumlu olan sinir sistemi ve beyin bu dersin ana konusudur. Bu ders, nörobilimin temel kavramlarına ve beyin mekanizmalarının duyum, motivasyon, duygu, öğrenme ve anormal davranış gibi konularda nasıl aracılık ettiğine odaklanmaktadır.

PSYC 322

Bellek 

Bu ders insan belleğini edinme, depolama, hatırlama ve unutmayla ilgili temel işlemlerle birlikte tanıtır. Konular, kısa süreli / uzun süreli bellek ayrımı, semantik bellek, çalışma belleği, duyusal bellek, otobiyografik bellek, örtük bellek ve amneziyi içerir. Ayrıca, bellek tarihi, belleğin biyolojik yapısı, bellek üzerine eleştirel düşünme, bellek ve yaşlanma, duyguların bellek üzerindeki etkileri ve bellek hataları gibi konular da bu dersin içeriğine katkıda bulunur.

PSYC 351

Sosyal Davranış

Bu ders, sosyal psikoloji alanına bir giriş sağlamaktadır. Bu kapsamda, kişilerin kendilerini ve başkalarını nasıl algıladıkları, dünyayı nasıl anlamlandırdıkları, tutumları, yakın ilişkileri ve farklı gruplardan bireylerle ilişkileri nasıl yönettikleri incelenecektir. Ayrıca, saldırganlık, çatışma ve liderlik gibi bireyler arası ve birey ve grup arası süreçler sosyal psikolojik açıdan tartışılacaktır.

PSYC 353

Stresin Psikolojisi

 Bu ders stres kavramını ve stresin insan hayatının çeşitli alanlarındaki etkisini ele almaktadır. Derste işlenecek konular arasında stres teorileri, stres alanındaki bilimsel çalışmalar, stresin psikofizyolojisi ve evrimsel kökenleri, başa çıkma, stres algısına ve stresin işlevine etki eden kültürel etmenler bulunmaktadır.

PSYC 411

Bağımsız Çalışma I

Bu ders öğrencilere bir araştırma konusunu kapsamlı bir şekilde ele alma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceri, yönlendirilmiş okuma, kütüphane araştırması ve/veya laboratuvar deneyimi yoluyla kazandırılır. Ders, dersi veren hocaya bağlı olarak bir araştırma önerisi, araştırma raporu ve/veya bilimsel bir makalenin üretimini içerebilir.

PSYC 412

Bağımsız Çalışma II

Bu ders öğrencilere bir araştırma konusunu kapsamlı bir şekilde ele alma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceri, yönlendirilmiş okuma, kütüphane araştırması ve/veya laboratuvar deneyimi yoluyla kazandırılır. Ders, dersi veren hocaya bağlı olarak bir araştırma önerisi, araştırma raporu ve/veya bilimsel bir makalenin üretimini içerebilir.

PSYC 413

Tutumlar ve İkna Edici İletişim

Bu ders sosyal psikolojide tutum, tutum değişimi ve ikna üzerine kuram ve araştırmaları inceler. Ders, alanın tarihsel arka planını, tutumların doğasını, tutumların kavramsal yapısını ve organizasyonunu ve tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi kapsar. Tutum araştırmalarında kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık gibi en çok araştırılan konular bu dersin içeriğine katkıda bulunur.

PSYC 414

Psikoloji ve Sosyal Politika

Bu ders psikoloji ile ilgili önemli kamu politikaları konularını inceler. Devlet politikaları, politika oluşturma bileşenleri ve politika oluşturma süreçleri gözden geçirilir. Psikologların analiz, araştırma ve savunuculuk gibi politikaları etkilemede oynayabileceği roller incelenir.

PSYC 415

Gelişimsel Psikopatoloji

 Bu ders, ortak etiyolojileri ve gelişimsel etmenleri anlayarak çeşitli gelişimsel bozuklukların doğasını ve kapsamını öğretmeyi amaçlamaktadır. İşlenecek konular arasında çocuklukta görülen temel bozukluklar, gelişim yolları, teorik açıklamalar ve tanı özellikleri yer almaktadır.

PSYC 416

Çift ve Aile Terapisine Giriş

Bu ders çift, aile ve evlilik terapisinin temellerini oluşturan teorileri ve kavramları tanıtmaktadır. İşlenecek konular arasında sistemik tedavinin tarihsel gelişimi, tedavi modelleri, temel beceriler ve teknikler, danışmanın rolü ve işlevi ve etik standartlar yer almaktadır.

PSYC 417

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders, insan kaynakları uzmanlarının işletmeleri yönetmede stratejik bir ortak olarak rollerini inceler. Bu derste, işe alım, seçim, gelişim, değerlendirme, tazminat ve iş ilişkileri gibi temel işlevler incelenir.

PSYC 418

Örgütsel Davranışa Giriş 

Bu ders, daha etkili ve verimli bir kurumsal ortam oluşturmak için gerekli insan davranışının temellerini tanıtmakta ve davranışların performans üzerindeki etkilerini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin bireysel, takım ve kuruma dayalı davranışları anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamaktır.

PSYC 419

Psikolojide Güncel Tartışmalar

Bu ders psikoloji alanındaki güncel konular ve teorileri incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlar. Güncel konular hakkında derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

PSYC 420

Spor Psikolojisi

Ders, spor psikolojisinin teorik ve pratik yönlerine bir giriş niteliğindedir. Bu dersin amacı, öğrencilere motivasyon, konsantrasyon, kaygı, odaklanma gibi sporda performansı etkileyen psikolojik faktörler hakkında temel bilgileri vermektir.

PSYC 421

Yaşlılık Psikolojisi

Bu ders normal yaşlanma sürecinde meydana gelen davranış değişikliklerine odaklanmaktadır. Öğrenme, bellek, algısal ve bilişsel yeteneklerdeki yaş farklılıkları bu dersin ana ilgi alanıdır.

PSYC 422

Adli Psikoloji

Bu ders, adli psikolojideki güncel araştırma konu ve teorilerine ayrıntılı bir bakış sunmaktadır. Bu dersin amacı, adli psikolojinin bazı alanlarını tanıtmak ve psikoloji araştırmalarının hukuk sistemine nasıl katkıda bulunduğunu öğretmektir. Bu derste suç ve suçluluk, şiddet ve tehdit, cinsel istismar, sosyal risk faktörleri, suç mağdurları, etik meseleler gibi temel konular ele alınmaktadır.

PSYC 423

Travma Psikolojisi

Bu dersin amacı öğrencilere travmanın tanımı ve türleri insan psikolojisine etkileri, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası büyüme, travmanın etiyolojisi, afetlerin yarattığı travma, afetin çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri, travmaya psiko-sosyal müdahale gibi konularda derinlikli bir bakış sağlanması hedeflenmektedir.

PSYC 424

Trafik Psikolojisi

Bu ders, öğrencilere trafik psikolojisinde araştırma yöntemleri ve yaklaşımları öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu derste sürücü davranışları, psikoteknik değerlendirme, trafikteki riskli davranışlar, tutumlar ve bireysel sürücü davranışları ve sürücü rehabilitasyonu gibi trafik psikolojisi konuları tanıtılmaktadır.

PSY 425

Psikolojik Testler

Bu ders, psikolojik test ve değerlendirme teori ve ilkeleri ile çeşitli standart zeka, kişilik, başarı, ilgi, nöropsikoloji testlerine giriş niteliğindedir. Ayrıca, psikolojik testlerin geçerli, uygun ve adil kullanımıyla ilgili tartışmaları da inceler.

PSYC 426

Nöropsikoloji

Bu ders beyin ve sinir sistemi ile zihin ve davranış arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Bu dersin amacı öğrenciye belirli beyin bölgelerinin ve ağların davranış üretimindeki rolünü tanıtmaktır. Ayrıca, fonksiyon kaybından ya da beyin hasarından kaynaklanan davranışsal ve bilişsel eksiklikleri tespit etmek için kullanılan araçları da tanıtmaktadır.

PSYC 427

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Bu ders psikolojideki temel ölçüm prensiplerini kapsar. Ele alınacak konular arasında test geliştirme ve testlerin kullanımı, norm geliştirme, geçerlilik, güvenilirlik, zeka ve zeka testindeki konular bulunmaktadır.

PSYC 428

Klinik Görüşme Teknikleri

Bu dersin amacı psikolojide görüşme tekniklerinin esaslarını tanıtmaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler psikolojide görüşme yapmanın rolü, kullanılan görüşme türleri, terapötik ittifak, görüşme çerçevesi, görüşmeyi etkileyebilecek, risk faktörleri gibi kavramlar konusunda genel bir bilgi düzeyine sahip olurlar.

PSYC 429

Staj

Bu ders, öğrencilerin edindikleri psikoloji bilgi ve yöntemlerini gerçek bir çalışma ortamında uygulama fırsatı sunmaktadır.

PSYC 430

Psikoterapi Teorilerine Giriş

Dersin amacı psikoterapi kuramlarının tarihini ve özelliklerini gözden geçirmek ve bu kuramları karşılaştırarak her birinin avantajları ve sınırlılıklarına dair bir bakış açısı kazanmaktır. 

PSYC 431

Bitirme Tezi                        

Bu derste öğrenciler bir öğretim üyesi gözetiminde bağımsız bir araştırma yürüteceklerdir.

 

 

 

 

 

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

ÜY-FR-0444 PSYC 103 Sosyolojiye Giriş

ÜY-FR-0444 PSYC 104 Davranış Bilimlerinde Bilimsel Yöntemler

ÜY-FR-0444 PSYC 105 Felsefeye Giriş

ÜY-FR-0444 PSYC 201 Psikoloji İçin İstatistik I

ÜY-FR-0444 PSYC 202 Psikoloji İçin İstatistik II

ÜY-FR-0444 PSYC 203 Sosyal Psikoloji

ÜY-FR-0444 PSYC 204 Yaşam Boyu Gelişim

ÜY-FR-0444 PSYC 205 Deneysel Psikoloji

ÜY-FR-0444 PSYC 206 Bilişsel Psikoloji

ÜY-FR-0444 PSYC 207 Psikoloji Tarihi

ÜY-FR-0444 PSYC 302 Kültürlerarası Psikoloji

ÜY-FR-0444 PSYC 353 Stres Psikolojisi