ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) Yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Dr. Didem ÇAKMAKLI İŞLER.

5. Tarihçe

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, (PS & IR) 2011 yılında Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABU) çatısı altında kurulmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, kurulduğu günden bu yana farklı ülkelerden ve alt-disiplinlerden akademisyenleri kendine çekmiş ve bölümümüz her geçen gün büyümüştür. Birçok farklı araştırma alanında yetkinlikleri ile öne çıkan bölümümüz, Türkiye'nin en dinamik bölümlerinden biridir. Bölüm, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki araştırmaları birleştiren disiplinler arası bir lisans derecesi sunmaktadır.

6.Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü için EA puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

Kurumlar arası yurtdışı yatay geçişle fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin intibak taleplerinin değerlendirilmesinde ise, yurt içi ve/veya yurtdışından alınan derslerin alanına ilişkin ulusal yeterliliklere uygun olarak belirlenen program yeterliliklerine uygun olması esası gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

Çift Ana Dal Programıyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesi almak isteyen diğer bölüm öğrencileri toplam 240 AKTS kredi yükü kadar ders alıp bütün bu dersleri başarı ile tamamlamalıdır.

 

12. Yan Dal

Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yan Dal Programı bünyesinde alınması gereken dersler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

 

Total credits for Minor in POLS: 60 ECTS[1]

 

 

T

P

C

ECTS

POLS 101

Introduction to Political Science

3

0

3

7

POLS 217

Introduction to International Relations

3

0

3

6

POLS 215

Comparative Politics

3

0

3

6

POLS 301

Theories of International Relations

3

0

3

5

POLS 332

Political Economy

3

0

3

5

POLS XXX

POLS  coded  course not listed above

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  coded course not listed above

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  coded course not listed above

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  coded course not listed above

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  coded course not listed above

3

0

3

 

POLS XXX

POLS  coded course not listed above

3

0

3

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yan Dal Programı: 60 AKTS[2]

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

POLS 101

Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

7

POLS 217

Uluslararası İlişkilere Giriş

3

0

3

6

POLS 215

Karşılaştırmalı Siyaset

3

0

3

6

POLS 301

Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

0

3

5

POLS 332

Politik Ekonomi

3

0

3

5

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 


[1] The minor program student should reach to the 60 ECTS to graduate from the program. The POLS coded courses elected next to the mandatory courses cannot be less than 5 ECTS.

[2] POLS Yan Dal Programı öğrencisi mezuniyet için asgari 60 AKTSye ulaşmakla yükümlüdür. Zorunlu olarak alınacak POLS kodlu derslerin yanısıra alınacak olan POLS kodlu dersler en az 5 AKTS olmalıdır.

 

13.Mezun İstihdam Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri çok çeşitli sektörlerde istihdam edilebilmeleri için hazırlar. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz kamu sektöründe meslek edinebilirler (örneğin, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer üst düzey devlet kurumları). Tüm derslerimiz İngilizce olarak öğretilmekte ve sunduğumuz pratik beceriler, öğrencilere devlet kurumlarındaki ulusal sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmaktadır. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz, özel sektör (örneğin bankalar, gazetecilik, uluslararası şirketler ve ticaret) ve Sivil Toplum Örgütleri gibi kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yenilikçi, hızlı ve kapsamlı çözüm sunabilmektedir.

 

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlarımız kendi ilgi alanlarında yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlilik programlarına başvurabilirler.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Lisans eğitimleri süresince ve mezun olduklarında öğrencilerin aşağıdaki becerileri kazanması beklenir.

PÇ-1: Gündelik yaşamda, konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabilme ve bunu yorumlama becerisine sahip olmak

PÇ-2: Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek

PÇ-3: Hukukun temel kavramlarına hâkim olmak

PÇ-4: Yerel düzeyden uluslararası düzeye kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen siyasal, sosyal ve iktisadi değişimleri anlamlandırmak

PÇ-5: Siyasal, sosyal ve iktisadi yaşamda karşılaşılan problemleri tanımlamak ve çözümlemek

PÇ-6: Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmak

PÇ-7: Herhangi bir kamu alanında veya özel sektörde üretken katılımcılar olarak faaliyet gösterecek profesyoneller olarak yetişmiş olmak

PÇ-8: Kamu alanında ve özel sektörde kurumların işleyişi, karar alma süreçleri ve mekanizmalarının nasıl çalıştığının bilgisine sahip olmak

PÇ-9: Konusu ile ilgili karşılaştığı problemlere dair özgün çözümler üretebilmek

PÇ-10: Araştırma ve sorgulama alışkanlığı kazanmak; eleştirel düşünceye sahip olmak

PÇ-11: Sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki yaklaşımlara hâkim olmak ve disiplinler arasında bağlantı kurabilmek

 

16. Program Müfredatı

 

1. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ENGP 101 - Akademik İngilizce - 1

3

0

3

6

TURK 101 - Türk Dili I

2

0

2

2

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

2

0

2

2

ECON 101 - Mikroekonominin Prensipleri

3

2

4

7

POLS 101 – Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

7

POLS 103 – Hukuka Giriş

3

0

3

6

Toplam:

16

2

17

30

1. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 108 -  Sosyal Bilimler İçin İstatistik

3

0

3

5

ENGP 102 - Akademik İngilizce II

3

0

3

6

TURK 102 - Türk Dili II

2

0

2

2

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

ECON 102 - Makroekonominin Prensipleri

3

2

4

7

POLS 110 - Modern Dünya Tarihi

3

0

3

5

POLS 106- Akademik Beceriler

3

0

2

3

Toplam:

19

2

19

30

 

2. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 211 - Siyasal Düşünceler Tarihi

3

0

3

6

POLS 217 - Uluslararası İlişkilere Giriş

3

0

3

6

POLS 215 - Karşılaştırmalı Siyaset

3

0

3

6

POLS 213 – Nitel Veri Analizi

3

1

3

7

NAE XXX – Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

1

15

30

2. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 214 – Siyaset Sosyolojisi

3

0

3

6

POLS 216 – Diplomasi Tarihi

3

0

3

6

POLS 212 – Anayasa Hukuku

3

0

3

6

POLS 210 – Nicel Veri Analizi

3

1

3

7

NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

1

15

30

 

3. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 301 - Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

0

3

5

POLS 333 - Uluslararası Hukuk

3

0

3

5

POLS 327 – Karşılaştırmalı Demokrasi

3

0

3

5

AE 3XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 3XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE 3XX – Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

18

2

18

32

3. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 332 - Politik Ekonomi

3

0

3

5

POLS 306 – Dış Politika Analizi

3

0

3

5

POLS 326 – Küresel Yönetişim ve Uluslararası Organizasyonlar

3

0

3

5

POLS 330- Mesleki Beceriler

3

0

3

4

AE 3XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE 3XXX - Alan  Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

18

1

18

30

 

4. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 429 – Küresel Siyasette Güncel Konular I

3

0

3

7

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

3

15

30

4. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 432 – Küresel Siyasette Güncel Konular II

3

0

3

7

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE 4XX - Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

3

15

30

Alan İçi Seçmeli Dersler

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 307 - Kimlik ve Siyaset

3

1

3

6

POLS 308 - Ortadoğuda Siyaset ve Güvenlik

3

1

3

6

POLS 309 - Uluslararası Düzen ve Yükselen Güçler

3

1

3

6

POLS 310 - Barış, Savaş ve Güvenlik

3

1

3

6

POLS 311 - Türk Siyaseti

3

1

3

6

POLS 312 - Enerji Politikasının Politik Ekonomisi

3

1

3

6

POLS 313 - Avrupa Birliği: Tarih ve Entegrasyon

3

1

3

6

POLS 314 - Teknoloji, Toplum ve Siyaset

3

1

3

6

POLS 315 - Uluslararası Siyasi Teori

3

1

3

6

POLS 316 - Küresel Etik

3

1

3

6

POLS 317 - Afrika Politikaları

3

1

3

6

POLS 318 - Siyasal Temsile Dair Meseleler ve Kurumlar

3

1

3

6

POLS 319 - İnsan Hakları Politikaları

3

1

3

6

POLS 320 - Siyaset ve Edebiyat

3

1

3

6

Pols 321 - Jeopolitik

3

1

3

6

POLS 322 - Diplomatik Yazışma ve Protokol

3

1

3

6

POLS 323 – Soğuk Savaş Tarihi

3

1

3

6

POLS 324 - Türk-Rus İlişkilerine Tarihsel Bakış

3

1

3

6

POLS 325 – Kamuoyu ve Siyasal Davranış

3

1

3

6

POLS 328-  Modern Siyaset Teorisi

3

1

3

6

POLS 329 - Siyaset Biliminde Araştırma Becerileri

3

1

3

6

POLS 331-  Tarihsel Bakış Açısıyla Alman Dış Politikası

3

1

3

6

WIL 391 - Sektörde Eğitim I

1

1

3

6

POLS 403 - Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye

3

1

3

6

POLS 404 - Türk Dış Politikası

3

1

3

6

POLS 405 - Seçim Siyaseti

3

1

3

6

POLS 406 - Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası

3

1

3

6

POLS 407 - Kalkınmakta Olan Ülkelerde Siyaset

3

1

3

6

POLS 408 - Toplumsal Cinsiyet ve Haklar

3

1

3

6

POLS 409 - Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası

3

1

3

6

POLS 410 - Avrasya Politikaları

3

1

3

6

POLS 411 - Göç Politikası

3

1

3

6

POLS 412 - Çevre Politikaları

3

1

3

6

POLS 413 - Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar

3

1

3

6

POLS 414 - Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları

3

1

3

6

POLS 415 - Enerji Güvenliği

3

1

3

6

POLS 416 - Siyasal İletişim

3

1

3

6

POLS 417 - Toplumsal Hareketler

3

1

3

6

POLS 418 - Değişen Dünyada Vatandaşlık

3

1

3

6

POLS 419 - Kamu Politikası

3

1

3

6

POLS 420 - Modern Avrupanın Sosyal ve Siyasal Tarihi

3

1

3

6

POLS 421 - Kamuoyu ve Siyasal Davranış

3

1

3

6

POLS 422 - Uluslararası Mahkemeler

3

1

3

6

POLS 423 - Diplomasi Teorileri ve Uygulamaları

3

1

3

6

POLS 424 - Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar

3

1

3

6

POLS 425 - Savaş Çalışmaları

3

1

3

6

POLS 426 - Politika ve Toplumsal Cinsiyet

3

1

3

6

POLS427 - Sivil Asker İlişkilerinde Kuram ve Pratik

3

1

3

6

POLS 428 - Stratejik Çalışmalar

3

1

3

6

POLS 430 - Karşılaştırmalı Popülizm

3

1

3

6

POLS 431- Lisans Tezi

3

1

3

6

POLS 434- Çatışma Çözümü: Kuramlar ve Uygulamaları

3

1

3

6

WIL 491 - Sektörde Eğitim II

1

4

3

6

17.Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Ders Kodu 

Ders adı

Ders içeriği

ENGP 101

Akademik İngilizce – I

Akademik İngilizce 101 dersinin amacı, öğrencilerin eleştirel okuma ve akademik kurallar çerçevesinde yazma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu derste, öğrenciler bir tema çerçevesinde hazırlanmış çeşitli akademik metinleri okur ve içeriklerinden faydalanarak akademik makaleler yazar. Öğrenciler, okudukları metinlerin içeriğine dayanan sınıf içi tartışmalar ve sunumlar yaparak konuşma becerilerini geliştirirler. Bu ders sonunda öğrencilerin, eleştirel okuma ve düşünme, sentezleme ve bir tez odaklı akademik makale yazma becerilerini geliştirmiş olmaları beklenir. Kredi: 3 AKTS: 6

TURK 101

Türk Dili – I

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan ilgili metinlerinin anlaşılması, yorumlanması ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.  Kredi: 2 AKTS: 2

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Fransız İhtilali ile gelişen siyasi değişimler ve milliyetçilik akımlarının Osmanlı’nın son yıllarına yansımaları ve Milli Mücadele yılları öncesinde Osmanlı’da çok partili anayasal sistemde ortaya çıkan fikir mücadeleleri üzerinde tartışmalar; Cumhuriyetin kurulması ile gelişen yeni siyasi ortam ve burada yaşanan sıkıntılar; Atatürk ilkeleri ile ortaya konan dinamik, atılımcı ve Batı medeniyetini hedeflemiş devlet yapısının kurumsallaşması sürecinde yaşanan sorunlar ve günümüz Türkiye’sinde bunların yansımaları incelenmektedir. Kredi: 2 AKTS: 2

ECON 101

Mikroekonominin Prensipleri

Mikroekonomiye girişi amaç edinen bu ders ekonomi analizinin temellerini kapsamakta, hane halkı bireylerinin ve firmaların, kıt kaynaklar altında üretim ve tüketim kararlarını irdeler. Dersin amacı, öğrencilere, talep ve arz, rasyonel karar alma, kaynak dağılımı, piyasaların koordinasyon mekanizmaları, dışsallık ve rekabet konularında bilgi vermektir. Kredi: 4 AKTS: 7  

POLS 101

Siyaset Bilimine Giriş

Bu dersin amacı öğrencilere siyaset biliminin temel kavram ve konularını sunmaktır. İnsanların siyasi hayata katılım ve davranışlarını belirleyen ideolojiler; siyasi kurum ve süreçler, ve siyasi ve sivil aktörler öğrencilerle birlikte üzerinde durulacak konular arasındadır. Kredi: 3 AKTS: 7  

POLS 103

Hukuka Giriş

Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.  Kredi: 3 AKTS: 6 

ENGP 102

Akademik İngilizce – II

Akademik İngilizce 102 dersinin amacı, öğrencilerin ENG 101 dersinde öğrendikleri dil becerilerini akademik kurallar çerçevesinde bir araştırma projesi yazacak seviyeye taşımaktır. Ders dönemi boyunca, öğrenciler farklı konu ve türlerde yazılmış akademik metinler okuyarak bilgiyi değerlendirme ve sentezleme becerilerini daha da geliştirerek bireysel araştırma yaparlar. Öğrenciler yazma becerilerini geliştirmenin yanı sıra, sınıf içi tartışmalara katılarak, fikir üreterek ve yaptıkları araştırmayı sunarak konuşma ve sunum becerilerini geliştirirler. Kredi: 3 AKTS: 6 

POLS 108

Sosyal Bilimler için İstatistik 

Sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemlerin kullanımı konusunda özel bir vurgu ile istatistiğe giriş: Veri organizasyonu, merkezi ve değişkenlik ölçüleri. Temel olasılık kavramları. Ayrık ve sürekli rasgele değişkenler ve dağılımları ile ortalama hakkında çıkarımlar. Istatistiksel bilgisayar programları kullanarak uygulamalar. Kredi: 3 AKTS: 5

TURK 102

Türk Dili – II

Bu ders, Türk Dili – I (TURK101) dersinde elde edilen bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kredi: 2 AKTS: 2

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi –II

Bu ders, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi– I (HIST 101) dersinde elde edilen bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kredi: 2 AKTS: 2

ECON 102

Makroekonominin Prensipleri

Makroekonomi, bütün bir ekonominin nasıl işlediği, performansı ve yapısı gibi konuları inceler. Ders modern makroekonomik teorinin ve ekonomi politikalarının temel araçlarını kapsayacaktır. Bu bağlamda, özellikle, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, toplam talep ve arz, para ve para politikası, fiyat endeksleri, enflasyon, işsizlik, tasarruf, yatırım, faiz oranları, döviz kurları, ekonomik büyüme ve uluslararası finansal ilişkiler gibi  göstergeler hakkında genel bilgi verilecektir. Kredi: 4 AKTS: 7

POLS 110

Modern Dünya Tarihi

Bu ders modernleşmenin sosyal ve siyasal sonuçlarını tarihi bir perspektiften incelemektedir. Bu derste özellikle modern Avrupa tarihi üzerinden, bilim devrimi, reform, aydınlanma, kolonileşme, siyasal devrimler gibi modernleşme tarihine ışık tutan olaylar incelenmektedir. Bu olayların ışığında ortaya çıkan modernleşmenin 20. Yüzyılda Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu coğrafyalarına yayılan küresel etkileri ele alınmaktadır.  Kredi: 3 AKTS:5

POLS 106

Akademik Beceriler

Bu dersin amacı öğrencilerin temel akademik becerilerini geliştirmektir. Bu beceriler kütüphanede kaynak taraması yapma, internetten kaynak arama ve/veya veri tabanlarından kaynak arama süreçleri ile başlar. Derste öğrencilere ayrıca araştırmanın temel taşlarını oluşturan araştırma sorusu oluşturma ve literatür taraması yapmak konularında da temel bilgiler sunulacaktır. Bu becerilerin geliştirilmesi genel olarak sosyal bilimlerde araştırma yapmak için önemli olduğu gibi, öğrencilerin müfredatlarında zorunlu olan yöntem derslerindeki başarıları için de önemlidir. Kredi: 2 AKTS:3

POLS 210

Nicel Veri Analizi

Bu ders, öğrencilere nicel data analizi ve bu analizleri sunmak konusunda uygulama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bir taraftan sosyal bilimlerde öne çıkan analizlerle çalışmakta, diğer taraftan ise kendi nicel araştırmalarını dizayn edip uygulama konusunda teşvik edilmektedir. Nicel veri analizi için STATA kullanılmaktadır. Kredi: 3 AKTS: 7

POLS 211

Siyasal Düşünceler Tarihi 

Bu dersin amacı öğrencilere siyasetin güç, otorite, adalet ve meşruiyet gibi temel kavramlarını tanıtmaktır. Bu amaçla öğrenciler dersin ilk yarısında antik dönem ve 16. yüzyıl arası etkili olmuş başlıca siyasi düşünürleri ve filozofların yazılı eserleri, ikinci yarısında 16. Yüzyıldan günümüze kadar olan süreyi inceleyerek modernitenin doğuşu, post-modernite ve siyasi felsefe arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleme imkânına sahip olurlar. Kredi: 3 AKTS:6

POLS 217

Uluslararası İlişkilere Giriş

Bu dersin amacı öğrencileri Uluslararası İlişkilerin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, evrimi, aktörleri, temel kavram ve ilgi alanları hakkında bilgilendirmek, bu kavramları kullanarak günümüz uluslararası ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri anlayıp analiz edebilecek yeteneklerle donatmaktır. Uluslararası ilişkilerde söz konusu olan kuramsal yaklaşımlar, çatışma, işbirliği, çatışma çözümü, ekonomik ve siyasi entegrasyon, güçler dengesi, güç kullanımı, uluslararası hukuk, çevresel sorunlar, vb. konular ders çerçevesinde incelenecektir.  Kredi: 3 AKTS: 6

POLS 215

Karşılaştırmalı Siyaset 

Bu ders öğrencileri dünyanın farklı yerlerindeki siyasi sistemlerin karşılaştırılmalı analizine hazırlar. Bu amaçla farklı ülkelerin siyasi rejim ve kurumları; siyasi aktör ve sosyal hareketleri ve siyasi kültür ve gelişmişlik düzeyleri karşılaştırılarak incelenir. Kredi: 3 AKTS: 6

POLS 213

Nitel Veri Analizi

POLS 209 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları dersinin devamı niteliğindeki bu derste, öğrencilerin kendi çalışmalarını yeterli kalitede ve kesinlikte sürdürebilecekleri yetenekler sağlamaları hedeflenmektedir. Nicel Veri Analizi ile birlikte, ilerleyen yıllardaki akademik ve profesyonel çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Öğrencilerin literatür taramalarındaki ve medyada sunulan veriyi eleştirel bir bakış ile inceleyebilmeleri için nitel data ve araştırma metodolojisi hakkında temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu amaçla Nitel Veri Analizi dersinde, nitel analizin altında yatan ontolojik, epistomolojik ve metodolojik prensipler özetlenmektedir. Bu temel varsayımlar, metotların veriye uygulanmasında tekrar edilmekte ve gösterilmektedir. Bu ders, öğrencilere nitel veri toplama, yönetme, analiz etme ve raporlama konularında beceriler kazandırmakta ve bu becerileri uygulama imkânı sunmaktadır. Savunmasız topluluklarla çalışma ile ilgili etik düşünceler ve meseleler tartışılmaktadır. Kredi: 3 AKTS: 7

POLS 214

Siyaset Sosyolojisi

Bu ders, Siyaset Bilimine Giriş ve Uluslararası İlişkilere Giriş derslerini tamamlamakta ve bu derslerde elde edinilen bilgiyi geliştirmektedir. Bu dersin öncelikle üzerinde durduğu konulardan biri modern toplumun ortaya çıkması ve gelişmesi, modernitenin problemleri ve ortaya konulan çözüm önerilerine ilişkin sosyoloji teorileridir. Bu ders, ilgili disiplindeki belli başlı tartışmaları ve sorun alanlarını belirleyen klasik sosyoloji teorisine önemli bir giriş yapmaktadır. Bu ders ile Marx, Weber ve Durkheim gibi teorisyenlerin modern toplumlara dair yaklaşımlarını oluşturan sosyal ve siyasi koşullarını incelemek üzere dizaynedilmiştir. Bu noktada, belirtilen teorisyenlerin görüşleri ile onların fikirlerinin günümüz sosyolojisindeki uygunluklarına yönelik eleştirel değerlendirmelerin devamlılıkları ve farklılıkları araştırılmaktadır. Bu ders aynı zamanda, post modernizim sunduğu fırsatlar ve meydan okumalar ile Giddens ve Beck gibi belli teorisyenlerin ortaya koyduğu düşüncelerden yola çıkarak öğrencileri sosyoloji teorisinde devam eden gelişmelerle tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle öğrencilerin modern endüstri toplumunun ortaya çıkışı ile şekillenen sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel değişimlerin anlaşılması noktasında sosyolojik düşünmenin nasıl ortaya çıktığını kavramaları beklenmektedir. Kredi: 3 AKTS: 6

POLS 216

Diplomasi Tarihi

Bu dersin amacı, öğrencilerimizi Siyasi Tarih disiplininin temel varsayımları, kavramları ve araştırma metotları hakkında bilgilendirmek ve Vestfalya Barışından günümüze kadarki dünya siyasi tarihinin gelişimi hakkında aydınlatmak ve öğrencilerimizin bu süreçte yaşanan belli başlı uluslararası siyasi gelişmeleri anlama ve açıklamaya yönelik yeteneklerini geliştirmektir. Dünya siyasi tarihine yön veren savaşlar ve barışlar özellikle mercek altına alınacaktır. Kredi: 3 AKTS: 6

POLS 212

Anayasa Hukuku 

Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır. Kredi: 3 AKTS: 6

POLS 301

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Bu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler bilim dalında oluşturulan çeşitli kuramsal yaklaşımları incelemek ve öğrencilerimizin uluslararası ilişkiler çalışmalarında gündeme gelen konuları farklı kuramsal perspektiflerden inceleme yeteneklerini geliştirmektir. Kuram geliştirmenin ve uluslararası ilişkilere kuramsal açılardan bakmanın önemi üzerinde özellikle durulacaktır. Bu dersin çatısı altında gerçekçilik, idealizm, Marksizm, inşacılık, İngiliz okulu, post-modernizm, eleştirel okul, yapısalcılık ve feminizm kuramlarına ağırlık verilecektir. Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 333

Uluslararası Hukuk

Bu dersin amacı, öğrencilerimizi, uluslararası hukukun tarihi arka planı, kaynakları, özneleri ve kuramsal doktrinleri hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerimizin uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşimi anlamalarına yardımcı olmaktır. Uluslararası hukuk ile ahlak arasındaki ilişki, uluslararası hukuka yön veren felsefi ve politik gelişmeler, uluslararası hukukun kamusal ve özel yönleri ayrıca üzerinde durulacak konulardır. Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 332

Politik Ekonomi

Politik ekonominin temel esaslarının inceleneceği bu derste, öğrencilerimize siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin temel dinamiklerini anlama ve açıklama becerileri kazandırılacaktır. Bu bağlamda, politik ekonomi tartışmalarına yön veren kuramsal yaklaşımlar, politik ekonomi biliminin tarihsel evrim süreci ve önemli küresel aktörlerin politik ekonomi anlayışları karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir.  Bu ders ayrıca öğrencileri gelişme, yoksulluk, eşitlik ve çevre gibi konularda düşünmeye teşvik eder. Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 330

Mesleki Beceriler

Bu dersin amacı öğrencilerin temel mesleki becerilerini geliştirmektir.  Profesyonel CV oluşturma, iş başvuruları için motivasyon mektubu hazırlama ve iş mülakatları ile alakalı bilgi sahibi olmak, bu dersin üzerinde durduğu becerilerden bazılarıdır.  Bu derste öğrenciler, ayrıca, Yüksek Lisans ve Doktora başvuru süreçleri ile ilgili de bilgilendirilirler. Öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin mezuniyet sonrası profesyonel hayatlarındaki başarıları için önemlidir. Bu derste öğrenciler insan kaynakları alanındaki uzmanlarla, başarılı mezunlarla ve kariyerlerinde başarı kazanmış iş insanları ile de bir araya gelme fırsatı bulacaklardır. Kredi:3 AKTS:4

POLS 306

Dış Politika Analizi

Bu dersin amacı, öğrencilerimizi dış politika yapım sürecinin işleyişi, dış politikanın oluşturulmasında ve anlaşılmasında söz konusu olan düzeyler ve bu süreçte rol alan aktörlerin yapısı hakkında bilgilendirmektir. Örnek dış politika olayları üzerinden öğrencilerin dış politika analizinin çeşitli boyutlarına ve inceleme düzeylerine ilişkin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kredi: 3 AKTS: 5

POLS 327

Karşılaştırmalı Demokrasi 

Bu dersin amacı, demokrasi ve demokratikleşme teorilerini karşılaştırmalı bir perspektifte tartışmaktır. Bu amaçla, ders öncelikle demokratik yönetimin normları ve kuramları ile ilgili teorik argümanlara ve tartışmalara değinir. Ardından, farklı yöntemler izleyen vaka çalışmaları sunularak öğrencilerin demokratik özellikleri tartışmaları teşvik edilir. Bu dersi alacak öğrenciler daha önceki dönemlerde nitel ve nicel araştırma derslerini tamamlamış olmalıdır. Kredi:3 AKTS: 5

POLS 326

Küresel Yönetişim ve Organizasyonlar

Bu ders, öğrencileri Uluslararası İlişkiler alanında küresel yönetişim ve uluslararası organizasyonlar konularındaki teorik tartışmalar ile tanıştırmaktadır. Dersin temel amacı, uluslararası ilişkilerin yapıları ve dinamiklerinin sürekli değiştiği bir zeminde uluslararası organizasyonların küresel yönetişim ile ne şekilde ilişkili olduğunu incelemektir. Teorik bakış açıları, dünyanın farklı yerlerinden ampirik verilerle desteklenmektektir. Bu ders, aynı zamanda kilit öneme haiz uluslararası organizasyonların küresel yönetişim meselelerindeki rollerinin yanı sıra yapıları ve işlevleri ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik İşbirliği Teşkilatı (NATO), Avrupa Birliği (AB), Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), İslam İşbirliği Teşkilatı, Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası organizasyonların ne şekilde çalıştığı ve küresel yönetişime nasıl katkı sundukları incelenen diğer konular arasındadır. Kredi:3 AKTS: 5

POLS 429

Küresel Siyasette Güncel Konular I

Bu ders küresel siyasetin gündeminde olan konuları kavramsal ve empirik bakış açısıyla inceler. Bu çerçevede liberal uluslararası dünya düzeninin değişen dinamiklerini, ortaya çıkmakta olan uluslararası düzenin oturduğu güvenik ve ittifak ilişkileri dersin ana konularını oluşturmaktadır. Kredi:3 AKTS:7

POLS 432

Küresel Siyasette Güncel Konular II

Bu ders küresel siyasetin gündeminde olan konuları kavramsal ve empirik bakış açısıyla inceler.Bu dersin kapsamında detaylı olarak incelenecek konular şunlardır: Güç, savaş, terörizm, göç, çevresel problemler, ve iklim değişikliği, enerji güvenliği, küresel salgınlar, popülist siyaset, sosyal medya, teknoloji ve yapay zeka. Kredi:3 AKTS:7

 

                Seçmeli Dersler

Ders Kodu 

Ders adı

Ders içeriği

POLS 308

Ortadoğuda Siyaset ve Güvenlik

Bu ders eski çağlardan beri Orta Doğu’daki politikaları analiz etmeyi amaçlıyor. Dersin ilk aşamasında Orta Doğu politikalarının tarihi ve etkileri açıklanacaktır. Bunlardan hareketle dersin ikinci aşamasında Soğuk Savaş döneminden itibaren bölgedeki güncel gelişmeler tartışılacaktır. Bu bağlamda, bölgedeki ülkelerin politik, ekonomik ve sosyal yapıları ile büyük güçlerin bölge ile ilgili politikaları dikkate alınacaktır. Kredi : 3  AKTS: 6

POLS 320

Siyaset ve Edebiyat

Edebiyat yalnızca toplumun güçlü bir yansıması değil; aynı zamanda toplumu şekillendirmek için güçlü bir araçtır. Edebi çalışmalar tarihsel olayları ve siyasi olayları detaylı bir şekilde tasvir edebilir ve aynı zamanda siyasi katılım araçları olabilirler. Bu dersin amacı siyaset bilimi dalını edebi yapıtlar, özellikle romanlar, yoluyla şekillendiren problemler, teoriler, kurumlar ve olayları tanıtmaktır. Seçili farklı tarihi, coğrafik ve politik sahnelere sahip romanlara odaklanarak, derste karşılaştırılmalı siyaset için önemli başlıklar ele alınacaktır. Böylelikle, her bir roman belli bir bağlam içerisinde incelenirken aynı zamanda karşılaştırılmalı bir yaklaşımla değerlendirilecektir. Romanlar şiir gibi başka edebi türlerle de desteklenecektir. Ders, edebiyatın toplumdaki ve siyasetteki rolü incelenerek başlayacaktır. Daha sonra iki romanın değerlendirilmesiyle devam edilecektir. Her iki roman da modernleşme, sömürgecilik, hükümet çeşitleri, liderlik tipleri, sosyal organizasyon, çatışma ve popülizm gibi farklı olay ve politik olguları vurgulamaktadır. Romanlardaki karakterler ve olaylar aracılığı ile çeşitli siyasi olayları inceleyecek, çeşitli kurumların yapılarını sorgulayacak, toplumsal yapılar hakkında düşünecek ve çatışma ve iş birliğinin özelliklerini değerlendireceğiz. Kurgusal dünyaları günümüz gerçekliğine bağlayacak ve güncel küresel siyaseti inceleyeceğiz. Kredi :3  AKTS: 6

POLS 323

Soğuk Savaş Tarihi

Soğuk Savaş dönemi, Dünya tarihinde siyasetten topluma, ekonomiden teknolojiye önemli dönüşümlerin yaşandığı dönemlerden biridir. İkinci dünya savaşı sonunda nükleer silah teknolojisinin icat edilmesiyle birlikte kapitalist blokun lideri ABD ile komünist blokun lideri SSCB arasında küresel çapta görülen nüfuz rekabeti yalnızca iki süper güçle sınırlı kalmamış Avrupa’dan Uzakdoğu’ya Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın tüm coğrafyalarında etkisini güçlü bir şekilde hissettirmiştir. Daha da önemlisi 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla sona eren savaşın etkileri günümüzde dahi birçok alanda güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Bu dersin amacı yaklaşık yarım asır süren bu devrin kapsamlı bir analizini yapmaktır. Bu bağlamda soğuk savaş döneminde yaşanan küresel ve bölgesel siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve kültürel gelişmeler karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilecektir. Kredi :3   AKTS:6

POLS 328

Modern Siyaset Teorisi

Modern Siyaset Teorisi dersi adalet, devletin meşruiyeti, eşitlik, demokrasi, özgürlük, egemenlik gibi siyaset teorisi alanındaki temel sorunlar üzerine eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Siyasal Düşünceler Tarihi dersine tamamlayıcı nitelikte olmak üzere tasarlanan ders, özellikle aydınlanma döneminden sonra ortaya çıkan ve halen etkisi devam etmekte olan modernite düşüncesi ve düşünürleri üzerine daha detaylı çalışma yapmayı hedefleyen öğrenciler için Batı ve Batı- dışı siyaset teorisi tartışmalarını kapsamaktadır. Erken moderniteden 21. Yüzyıla dek olan süreçte öne çıkan düşünürlerin ve düşünce sistemlerinin ortaya çıktıkları dönemin siyasi koşulları ile olan bağlantıları incelenirken bu düşünce sistemlerine hem Batı dünyasından hem de Batı dışı dünyadan gelen eleştiriler değerlendirilecektir. Modern Siyaset Teorisinin kavram ve güncel sorunlar için anlamlı olup olmadığı, toplumsal sözleşme kuramcılarının, faydacılık kuramı düşünürlerinin, Marksizm ve post-modernizm gibi eleştirel düşünürlerin metinleri ele alınarak tartışılacaktır. Kredi :3  AKTS:6

POLS 331

Tarihsel Bakış Açısıyla Alman Dış Politikası

Ders, günümüz Alman Dış politikasının temel unsurlarını tanıtır. Bu nedenle, ana kavramlar ve terminolojik köşe taşları (yani tarihi sorumluluk, ittifak kapasiteleri, barış inşası vb.) incelenecek ve tarihsel bağlamlarına konulacaktır. Böylece, öğrenciler sadece Alman Dış Politikası söyleminin anlamını ve referanslarını anlamayı öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda ABD ve Türkiye gibi önemli müttefiklere karşı Alman Dış politikası davranışını anlayabilecektir. Öğrencilere belirli tarihsel bölümler sunulacak, ancak odak noktası bugünkü bağlantıları ve anlamları olacak. Sonuç olarak, ders Almanya’nın kendisini ve dünyadaki rolünü nasıl gördüğünü, Almanya’nın kendi imajını ve bunun politikalarını uluslararası düzeyde nasıl etkilediğini anlamayı amaçlamaktadır.  Kredi :3  AKTS:6

POLS 335

Rus Dış Politikası

Bu ders, öğrencileri güncel olaylar ve konular ağırlıklı olmak üzere Çarlık dönemindeki kökenlerinden itibaren günümüze kadar Rus dış politikası ile tanıştıracaktır. Dersin ilk bölümünde Çarlık ve Sovyet dış politikaları incelenecektir. Ardından, Sovyet Sonrası Rusya’daki genel durum açıklanacaktır. Bu tarihsel çerçeveyi takiben, Putin Rusya’sının dış politikası kendi değişim süreci içerisinde değerlendirilecektir. Bu dersi alan öğrencilerin Rus dış politikasını belirleyen temel etkenler ve bu politikanın geçirdiği evrim hakkında kapsamlı bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Rus dış politikasının geçmişteki izini sürmek, öğrencilerin bu politikanın fikirsel temelleri ve hareket modeli hakkında esaslı bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Bu dersi tamamlayan öğrencilerin, Rus dış politikasını ve Rusya’nın Batı ve Doğu ilişkilerini kapsamlı şekilde yorumlayabilecek kadar bilgi ve anlayış sahibi olmaları beklenmektedir. Kredi :3  AKTS:6

POLS 404

Türk Dış Politikası

Bu ders, Türk Dış politikasının dayandığı prensipleri ile onu etkileyen ve şekillendiren temel unsurları tarihi teorik ve ampirik bakış açılarından analiz etmektedir. Aynı zamanda bu ders Türk Dış politikasının karar alma ve uygulama aşamalarındaki ilgili aktör ve süreçlere de ışık tutmaktadır. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye’nin diğer ülkelerle ve uluslararası organizasyonlarla ilişkileri gibi Türk Dış politikasının temel sorunları hakkında analitik ve karşılaştırmalı analiz yapabilmelerini sağlamaktır. Kredi :3  AKTS:6

POLS 406

Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası

Bu ders öğrencilere Avrupa Birliğinin uluslararası siyasette kendine özgü bir aktör olma ve farklı meseleler hakkında ortak dış, güvenlik ve savunma politikaları geliştirme çabaları hakkındaki teorik ve ampirik tartışmaları tanıtmaktır. Bu dersin temel gerekçesi Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasının ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının tarihi gelişim sürecini Avrupa Birliği entegrasyon süreci çerçevesinde incelemektir. ODGP ve OGSP‘nin kurumsal yapısı, AB üye ülkeleri arasındaki ayrılma be birleşme alanları, bu süreç içerisinde karşılaşılan başarı ve başarısızlık örnekleri, diğer küresel güçlerin ODGP ve OGSP’ye karşı tutumları ve ilerideki zorluklar bu dersin vurgulamayı amaçladığı konulardan bazılarıdır. Kredi :3  AKTS:6

POLS 416

 

Siyasal İletişim

 

Bu derste öğrencilerin siyasete ilişkin bilginin oluşturulması, şekillendirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak tanımlanan siyasal iletişim üzerinde bilgi sahibi olmaları ve konu hakkında analiz yeteneklerine katkı sunulması hedeflenmektedir. Siyasette kitle iletişimine dair kısa bir tarihi arka planın ardından gündem belirleme, çerçeveleme ve öncelik belirleme olarak sıralanabilecek temel teorik yaklaşımlara yer verilmektedir. Yeni medya araçlarını geliştiren teknolojik gelişmelere özellikle vurgu yapılmakta ve bu gelişmelerin küresel düzeyde siyasal davranışları ve sosyal hareketleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Konuya ilişkin temel ve güncel akademik metinler üzerinden detaylı tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin ilgili teoriler ve kavramlar üzerinde bilgi sahibi olmalarının ardından kendi araştırmaları için sorular bulabilmeleri ve bu soruları yanıtlayabilecekleri araştırma önerileri hazırlamaları beklenmektedir. Ders içerisinde birçok kısa metin yazımı ve sunumlar gerekmektedir. Bu dersi başarı ile bitiren öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal iletişime ilişkin olarak derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri, konu hakkındaki teorik bakış açılarına hâkim olmaları, ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve siyasal iletişimin ulusal ve uluslararası siyasetin güncel konularındaki etkisi hakkında yorum yapabilmeleri beklenmektedir.

Kredi :3  AKTS:6

POLS 425

Savaş Çalışmaları

Bu ders öğrencilere Savaş çalışmaları alt dalını küresel bir bağlamda tanıtır. Öğrenciler savaşla ilgili güncel meseleleri daha iyi anlamak, eleştirel olarak değerlendirmek ve bunlara karşılık vermek için teorik perspektiflerle, gerçek örneklerle ve analitik yeteneklerle aşina olacaklardır. Ders, kaynağını çoğunlukla siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden ve aynı zamanda askeri tarih, askeri sosyoloji, kültür ve daha fazla daldan alan içinde birçok dalı barındıran bir derstir. Ders savaşın sebep ve teorileri ile bunların tarihsel gelişimi üzerine bir tartışma ile başlıyor. Ardından askeri düşünce, strateji, operasyonel sanat ve taktiklerin evrimi incelenir. Savaş tipleri (konvansiyonel, gayrinizami, nükleer savaş), savaş sonuçları (etik, savaş suçları vb.) ve barış elde etme çabaları (çatışma yönetimi ve Çözümü) bu derste ele alınan önemli başlıklardan bazıları. Ders yapısı ders anlatımları, sınıf içi tartışmalar ve öğrencilerin bu tartışmalara aktif katılımının birleşimi üstüne kuruludur. Kredi :3   AKTS:6

POLS 428

Stratejik Çalışmalar

Bu dersin temel amacı stratejik çalışmalar alt dalının temelleri ve konseptlerini ve ana temalarını tanıtmaktır. Dersin hedefi öğrencileri strateji çalışmak için gerekli olan analitik, tarihsel ve temel bilgiyle tanıştırmaktır. Ders yapısı ders anlatımları, sınıf içi tartışmalar ve öğrencilerin bu tartışmalara aktif katılımının birleşimi üstüne kuruludur. Kredi :3  AKTS:6

POLS 431

Lisans Tezi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinin önemli bir kısmı, lisans eğitimleri sonrasında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmeyi amaçlamaktadır. Ne var ki, prestijli akademik programlara yerleşme koşulları giderek daha rekabetçi hale gelmektedir. Bu ders akademik kariyer hedefi olan dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik bir lisans tezi dersidir. Ders kapsamında, öğrenci, danışman gözetiminde akademik makale formatında bir tez çalışması yapar. Dönem boyunca öğrenci araştırma sorusunun oluşturulması, akademik yazın taraması, veri toplanması ve verilerin analizi prosedürlerini öğrenir ve bunları tezinde uygular. Dersin amacı, akademik kariyer hedefi güden öğrencilerin sistematik araştırma yapmayı öğrenmesi ve akademik platformlarda yayınlanabilecek düzeyde bir eser ortaya koymasını sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanabilmesi için danışman tarafından akademik ölçütler gözetilerek tanımlanan kriterleri sağlayan bir makale teslim edilmesi gerekmektedir. Dersin notu, öğrencinin dönem boyunca sergilediği performans ve teslim edilen tez çalışmasının kalitesi baz alınarak öğretim üyesi tarafından normal notlandırma prosedürleri izlenerek belirlenir.

Kredi :3  AKTS:6

POLS 433

Çin Dış Politikası

Çin'in Yükselişi", uluslararası sistem, küresel güç Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki diğer ülkeler için zorluklar ve fırsatlar sunmaktadır. Çin Dış Politikası dersinde Çin’in uluslararası sistemdeki büyüyen ve değişen etkisi incelenecektir. İlk olarak Qing İmparatorluğu'ndan Soğuk Savaş'a kadar tarihi Çin dış politikasının değişimi ve dönüşümü incelenecektir. Daha sonra ise Soğuk Savaş’tan günümüze kadar olan süreçte Çin dış politikasının genel yapısını etkileyen faktörler ve ÇDP’yi açıklayan çeşitli teoriler çerçevesinde incelenecektir. Ayrıca bu bağlamda, Çin’in çeşitli ülkeler ve bölgelerle ilişkileri incelenecektir.

Kredi :3  AKTS:6

POLS 434

Çatışma Çözümü: Kuramlar ve Uygulamaları

Bu ders öğrencilere Çatışma Çözümü alanını ve bu alan kapsamında şiddet ve çatışmayı dönüştürmek için geliştirilen kuramsal ve pratik araçları tanıtmaktadır. Ders kapsamında çatışma ve çatışmanın çözümünde rol alan farklı aktörler üzerinde durulmakta ve çatışma, arabuluculuk, müzakere süreçlerinin farklı seviyeleri irdelenmektedir. Ders etkileşeme dayanan bir metodolojiyi benimsemekte ve sınıf içi barış görüşmeleri simülasyonlarından, çevrim dışı müzakerelere kadar geniş bir yelpazede yöntemden yararlanmaktadır. Dönem boyunca çatışma, gizli görüşmeler, barış müzakereleri, arabuluculuk, barış inşası ve üçüncü taraf müdahaleleri gibi farklı konular ele alınacaktır. Ders ile öğrencilere kuramlarda öğrendikleri yöntemleri pratikte uygulama ve böylelikle ileride kariyerlerinde yararlanabilecekleri çatışmalara müdahale araçlarını keşfetme fırsatları sağlanmaktadır.

Kredi :3  AKTS:6

 

 

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

ÜY-FR-0444 POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş

ÜY-FR-0444 POLS 210 Nicel Veri Analizi

ÜY-FR-0444 POLS 211 Siyasal Düşünceler Tarihi

ÜY-FR-0444 POLS 213 Nitel Veri Analizi

ÜY-FR-0444 POLS 214 Political Sociology

ÜY-FR-0444 POLS 215 Karşılaştırmalı Siyaset

ÜY-FR-0444 POLS 216 Diplomasi Tarihi

ÜY-FR-0444 POLS 301 Uluslararası İlişkiler Teorileri

ÜY-FR-0444 POLS 306 Dış Politika Analizi

ÜY-FR-0444 POLS 308 Ortadoğu'da Siyaset ve Güvenlik

ÜY-FR-0444 POLS 310 Barış, Savaş ve Güvenlik

ÜY-FR-0444 POLS 311 Türk Siyaseti

ÜY-FR-0444 POLS 317 Afrika Politikaları

ÜY-FR-0444 POLS 318 Siyasal Temsile dair Meseleler ve Kurumlar

ÜY-FR-0444 POLS 323 Soğuk Savaş Tarihi

ÜY-FR-0444 POLS 326 Küresel Yönetişim ve Uluslararası Organizasyonlar

ÜY-FR-0444 POLS 327 Karşılaştırmalı Demokrasi

ÜY-FR-0444 POLS 332 Politik Ekonomi

ÜY-FR-0444 POLS 333 Uluslararası Hukuk

ÜY-FR-0444 POLS 403 Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye

ÜY-FR-0444 POLS 404 Türk Dış Politikası

ÜY-FR-0444 POLS 406 Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası

ÜY-FR-0444 POLS 409 Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası

ÜY-FR-0444 POLS 411 Göç Politikası

ÜY-FR-0444 POLS 413 Karşılaştırmalı Siyasette ileri Okumalar

ÜY-FR-0444 POLS 416 Siyasal İletişim

ÜY-FR-0444 POLS 418 Değişen Dünyada Vatandaşlık

ÜY-FR-0444 POLS 426 Politika ve Toplumsal Cinsiyet

ÜY-FR-0444 POLS 427 Sivil-Asker ilişkilerinde Kuram ve Pratik

ÜY-FR-0444 POLS 430 Karşılaştırmalı Popülizm

ÜY-FR-0444 POLS 434 Çatışma Çözümü Kuramlar ve Uygulamaları


[1] Yan dal seçmeli dersleri olan POLSXXX kodlu dersler Alan seçmeli POLS kodlu dersler olabileceği gibi listede bizzat sayılmayan zorunlu POLS kodlu derslerden herhangi birisi de olabilir