ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.Programın Dili 

İngilizce.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) Yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Dinç Saraç.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2012 yılından beri çağdaş, kaliteli ve sektör ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarını, deneyimli ve nitelikli akademik kadrosu ile sunmaktadır. Turizm İşletmeciliği Bölümü, büyüyen, gelişen ve çeşitlenen turizm endüstrisinin, kamunun ve eğitim kurumlarının ihtiyacı olan nitelikli, entelektüel birikimin yanı sıra sektör tecrübesi olan, küresel ekonomik ve politik gelişmeleri analiz edebilen, yorumlayan ve geleceğe dönük planlar yapabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

6.Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Turizm İşletmeciliği Bölümü için EA puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler, bölüme kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin bölümümüz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin, eğer gerekiyorsa, İngilizce hazırlık okulunu tamamlayarak, bölümde öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Turizm Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

 

9.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

 

10.Mezuniyet Koşulları

Turizm İşletmeciliği bölümünü tercih eden öğrencilerimiz, dört senelik lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Fakültemiz bölümlerinde eğitim almakta olan her öğrencimiz, 2. sınıf yaz döneminde 8 hafta ve 3. sınıf yaz döneminde 8 hafta olmak üzere toplam 4 ay staj yapmak zorundadır.

Üniversitemiz,  Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Turizm İşletmeciliği Bölümünde eğitim gören öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, farklı bölümlerde Ana Dal yapabilir. Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.  

12.Yan Dal

Turizm İşletmeciliği Bölümünde eğitim gören öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, farklı bölümlerde yan dal yapabilir. Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.

13.Mezun İstihdam Olanakları

Turizm işletmeciliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, yetkinliklerine ve beklentilerine uygun olarak, çözüm ortağımız olan turizm işletmelerinde (Rixos Hotels, TUI Magic Life Jacaranda ve The Land of Legends vb.) istihdam edilme şansına sahip olmaktadır.

Mezunlarımız, çağdaş turizm anlayışıyla hizmet veren turizm işletmelerinde (oteller, restoranlar, seyahat acenteleri vb.), orta ve üst düzey yönetici pozisyonuna gelebilmekte, hava yolu işletmelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev alabilmekte, uluslararası turizm işletmelerinde de çalışabilmekte ve ayrıca kendi işletmelerini de kurabilmektedir.

Turizm  İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz, 4. sınıf bahar yarıyılında “Gölge Yönetici” (Management Shadowing) programı ile haftada 3 gün tam zamanlı olarak sektörde, bir yöneticinin yanında çalışarak karar verme süreçlerinde deneyim kazanmakta ve yönetime aktif bir şekilde katılma fırsatı yakalamaktadır. Program sayesinde öğrencilerimiz, iş hayatına ve yöneticiliğe hızlı uyum sağlamakta, özgüveni, farkındalığı, liderlik potansiyellerini keşfetmekte ve profesyonel iş yaşantıları için kariyerlerinin ilk adımını atmaktadır.
Staj ve Gölge Yönetici Uygulaması için işbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımız:

 

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Programdan “Lisans” derecesi ile mezun olacak öğrenciler, Turizm İşletmeciliği  Anabilim Dalı’nda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Yazılı ve sözlü iletişim araçlarına hâkim olarak, etkin bir iletişim kurabilir, gerekli sunum / poster / rapor vb. çıktıları oluşturabilir, kendisini en az iki farklı dilde ifade edebilir.

Edindiği teorik bilgiyi, uygulamada kullanabilir ve karşılaştığı olayları bu çerçevede yorumlayabilir.

Turizm sektöründeki bir işletmenin yönetim sürecini, işletmenin farklı birimlerinin/fonksiyonlarının (pazarlama, misafir ilişkileri, resepsiyon, insan kaynakları, satış gibi) işleyiş şeklini, işletme içindeki ve işletmenin çevresindeki paydaşlarla olan dinamiklerini anlayabilir.        

Yaşam boyu öğrenme ve gelişme ihtiyacının farkında olarak, gerekli kaynaklara erişim sağlayabilir, kaynaklardan edindiği bilgiyi yorumlayabilir ve edinilen bilgiyi temel nicel ve nitel yöntemlerle değerlendirebilir.     

Mesleki etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olarak, insana ve çevreye karşı duyarlı davranıp sürdürülebilir iş modelleri geliştirebilir.   

Turizm sektöründeki paydaşları (turistler, oteller, restoranlar, acenteler, tur operatörleri, tedarikçiler, rakipler vb.) tanır, bu paydaşlar arasındaki ilişkiyi, sektörel dinamikleri ve gelişmeleri anlayabilir.       

16. Program Müfredatı

 

CURRICULUM OF THE DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI MÜFREDATI

This curriculum is applied for the students who enrolled in 2017 and after. / Bu müfredat 2017 ve sonrasında kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.

FRESHMAN

1. yıl

Fall Semester                                      Güz Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 111

INFORMATION TECHNOLOGIES

 

2

2

3

6

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

 

 

ECON 101

PRINCIPLES OF MICROECONOMICS     

 

3

2

4

7

 

MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ

 

 

MATH 111

CALCULUS FOR SOCIAL SCIENCES I     

 

3

2

4

7

 

SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I

 

ENGT 101

ADVANCED  ENGLISH I     

 

 

4

0

3

6

 

İLERİ İNGİLİZCE I

 

 

 

HIST 101

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY- I    

2

0

2

2

 

 ATATÜK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 

TURK 101

TURKISH LANGUAGE-I    

 

 

2

0

2

2

 

 TÜRK DİLİ-I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

16

6

18

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Spring Semester                          Bahar Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 102

INTRODUCTION TO MANAGEMENT   

 

3

0

3

6

 

YÖNETİME GİRİŞ

 

 

 

TRM 108 

SANITATION, HYGIENE AND OCCUPATIONAL SAFETY   

3

0

2

4

 

SANİTASYON HİJYEN VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

TRM 110

INTRODUCTION TO COMMUNICATION    

2

0

2

5

 

İLETİŞİME GİRİŞ

 

 

 

TRM 112

INTRODUCTION  TO TOURISM   

 

3

0

3

5

 

TURİZME GİRİŞ

 

 

 

ENGT 102

ADVANCED  ENGLISH II   

 

 

4

0

3

6

 

İLERİ İNGİLİZCE II

 

 

 

HIST 102

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II    

2

0

2

2

 

ATATÜK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II

 

TURK 102

TURKISH LANGUAGE-II    

 

 

2

0

2

2

 

TÜRK DİLİ-II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

19

0

17

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRESMAN TOTAL

# OF COURSES                 DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

1. YIL TOPLAM

 

13

 

35

 

60

 

 

 

 

 

 

 

SOPHOMORE

2. Yıl

3 Fall Semester                 Güz Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 223

FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT I     

2

1

3

4

 

YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ I

 

 

TRM 225

IT FOR TOURISM I    

 

 

0

2

2

2

 

TURİZMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

 

 

 

TRM 227

INTODUCTION TO MARKETING    

 

3

0

3

5

 

PAZARLAMAYA GİRİŞ

 

 

 

TRM 229

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR    

 

TRM 102, TRM 110

3

0

3

5

 

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 

 

 

TRM 231

FINANCIAL ACCOUNTING   

 

3

0

3

5

 

FİNANSAL MUHASEBE

 

 

 

ENGT 201

ADVANCED  ENGLISH III    

 

 

3

0

3

4

 

 İLERİ İNGİLİZCE III

 

 

 

NAE 2XX

FOREIGN LANGUAGE I    

 

 

3

0

3

5

 

YABANCI DİL I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

17

3

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Spring Semester                         Bahar Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 222

LODGING OPERATIONS MANAGEMENT    

3

0

3

5

 

OTEL OPERASYON YÖNETİMİ

 

 

TRM 224

FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT II     

TRM 223

3

2

3

5

 

YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ II

 

 

TRM 226

IT FOR TOURISM II    

 

 

0

2

3

5

 

TURİZMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

 

 

TRM 228

MANAGERIAL ACCOUNTING    

 

3

0

3

5

 

YÖNETİM MUHASEBESİ

 

 

 

TRM 200

SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING I    

1

0

3

1

 

YAZ STAJI I

 

 

 

ENGT 202

ADVANCED  ENGLISH IV    

 

 

ENGT 201

3

0

3

4

 

 İLERİ İNGİLİZCE IV

 

 

 

NAE 2XX

FOREIGN LANGUAGE II    

 

 

Foreign Language I

3

0

3

5

 

YABANCI DİL II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

16

4

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPHOMORE TOTAL 

# OF COURSES                 DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

2. YIL TOPLAM

 

14

 

41

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR

3. Yıl

5  Fall Semester                Güz Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 331

SERVICE MARKETING     

 

 

TRM 227

3

0

3

5

 

HİZMET PAZARLAMASI

 

 

 

TRM 333

REVENUE MANAGEMENT    

 

TRM 223, TRM 224

3

2

3

5

 

GELİR YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 335

CONSUMER BEHAVIOUR    

 

TRM 110

3

0

3

5

 

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

 

 

 

AE 3XX

AREA ELECTIVE     

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

AE 3XX

AREA ELECTIVE    

 

 

3

0

3

5

 

 ALAN SEÇMELİ

 

 

 

NAE 3XX

FOREIGN LANGUAGE III     

 

Foreign Language II

3

0

3

5

 

YABANCI DİL III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

18

2

18

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Spring Semester                            Bahar Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 302

TOURISM ECONOMY

 

 

3

0

3

5

 

TURİZM EKONOMİSİ

 

 

 

TRM 304

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

 

3

0

3

5

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

 

TRM 306

TOURISM REGULATIONS     

 

3

0

3

4

 

TURİZM MEVZUATI

 

 

 

TRM 300

SUMMER WORK INTEGRATED LEARNING II     

TRM 200

1

0

3

1

 

YAZ STAJI II  

 

 

 

AE 3XX

AREA ELECTIVE

 

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

AE 3XX

AREA ELECTIVE

 

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

NAE 3XX

FOREIGN LANGUAGE IV     

 

 

Foreign Language III

3

0

3

5

 

YABANCI DİL IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

19

0

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR TOTAL   

# OF COURSES              DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

3. YIL TOPLAM

 

13

 

39

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR

4.Yıl

7  Fall Semester                            Güz Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 401

SUSTAINABLE TOURISM     

 

3

0

3

5

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

 

 

TRM 403

RESEARCH METHODOLOGY

 

3

1

3

5

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

 

TRM 405

MODERN MANAGEMENT TECHNIQUES

 

3

0

3

5

 

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

 

 

AE 4XX

AREA ELECTIVE

 

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

AE 4XX

AREA ELECTIVE

 

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

NAE 4XX

NONE AREA ELECTIVE     

 

 

3

0

3

5

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

18

1

18

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Spring Semester                   Bahar Dönemi

 

 

 

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

TRM 402

INVESTMENT PROJECT ANALYSIS     

 

1

2

3

5

 

YATIRIM PROJE ANALİZİ

 

 

 

TRM 400

CAPSTONE PROJECT     

 

 

TRM 403

3

0

3

5

 

BİTİRME PROJESİ

 

 

 

AE 4XX

AREA ELECTIVE

 

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

AE 4XX

AREA ELECTIVE

 

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

AE 4XX

AREA ELECTIVE

 

 

 

3

0

3

5

 

ALAN SEÇMELİ

 

 

 

NAE 4XX

NONE AREA ELECTIVE     

 

 

3

0

3

5

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOPLAM

16

2

18

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR TOTAL

# OF COURSES                   DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

             ECTS   AKTS

4. YIL TOPLAM

 

12

 

36

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ELECTIVES (TRM)                                                             ALAN SEÇMELİ DERSLER (TRM)

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

Fall Semester     Güz Dönemi

 

 

 

 

TRM 373

ANCIENT CITIES AND TOURISM     

 

 

3

0

3

5

 

TARİHİ ŞEHİRLER VE TURİZM

 

 

 

TRM 375

HOTEL SECURITY MANAGEMENT

3

0

3

5

 

OTEL GÜVENLİK YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 379

TRAVEL INDUSTRY

3

0

3

5

 

SEYAHAT ENDÜSTRİSİ

 

 

 

 

TRM 381

PERFORMANCE MEASUREMENT IN TOURISM

3

0

3

5

 

TURİZMDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

 

 

TRM 383

INNOVATION AND CREATIVITY

3

0

3

5

 

İNOVASYON VE YARATICILIK

 

 

 

TRM 385

TOURISM GUIDANCE

3

0

3

5

 

TURİZM REHBERLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring Semester    Bahar Dönemi

 

 

 

 

TRM 370

LEISURE AND RECREATION MANAGEMENT

3

0

3

5

 

EĞLENCE VE REKREASYON YÖNETİMİ

 

 

TRM 372

SPECIAL INTEREST TOURISM

3

0

3

5

 

ÖZEL İLGİ TURİZMİ

 

 

 

 

TRM 374

COUNTRIES AND CULTURES

3

0

3

5

 

ÜLKELER VE KÜLTÜRLER

 

 

 

TRM 378

HOTEL CONTRACT MANAGEMENT

3

0

3

5

 

OTELLERDE KONTRAT YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 380

ROOM DIVISION MANAGEMENT

3

0

3

5

 

ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 382

MARKETING RESEARCH IN TOURISM

3

0

3

5

 

TURİZMDE PAZAR ARAŞTIRMASI

 

 

 

TRM 384

SPORTS TOURISM

3

0

3

5

 

SPOR TURİZMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ELECTIVES (TRM)                                                             ALAN SEÇMELİ DERSLER (TRM)

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

Fall Semester     Güz Dönemi

 

 

 

 

TRM 475

DESTINATION MANAGEMENT

3

0

3

5

 

DESTİNASYON YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 477

DESIGNING TOURISM EXPERIENCE

3

0

3

5

 

TURİSTİK DENEYİMİN TASARIMI

 

 

 

TRM 479

HOTEL FRANCHISING MANAGEMENT

3

0

3

5

 

OTEL FRANCHISING YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 483

LEADERSHIP AND PROFESSIONAL MANAGEMENT

3

0

3

5

 

 LİDERLİK VE PROFESYONEL YÖNETİCİLİK

 

 

TRM 485

TOURISM ATRACTIONS AND HERITAGE MANAGEMENT

3

0

3

5

 

TURİSTİK ÇEKİCİLİKLER VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ

 

TRM 487

TOURISM SOCIOLOGY

3

0

3

5

 

TURİZM SOSYOLOJİSİ

 

 

 

 

TRM 489

TOURIST BEHAVIOUR

3

0

3

5

 

TURİST DAVRANIŞI

 

 

 

 

TRM 491

CRISIS MANAGEMENT IN TOURISM 

3

0

3

5

 

TURİZMDE KRİZ YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 493

BIG DATA ANALYSIS IN TOURISM AND HOSPITALITY

3

0

3

5

 

TURİZM VE OTELCİLİKTE BÜYÜK VERİ ANALİZİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring Semester    Bahar Dönemi

 

 

 

 

TRM 466

HEALTH TOURISM

3

0

3

5

 

SAĞLIK TURİZMİ

TRM 470

ANATOLIAN CIVILIZATIONS

3

0

3

5

 

ANADOLU UYGARLIKLARI

 

 

 

TRM 472

MANAGEMENT SHADOWING

3

0

3

5

 

GÖLGE YÖNETİCİ

 

 

 

 

TRM 474

RESORT AND CASINO MANAGEMENT

3

0

3

5

 

RESORT VE CASINO YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 476

EU AND TOURISM

3

0

3

5

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM

 

 

 

TRM 478

TOURISM POLICY AND PLANNING

3

0

3

5

 

TURİZM POLİTİKALARI VE PLANLAMA

 

 

TRM 480

TOURISM GEOGRAPHY

3

0

3

5

 

TURİZM COĞRAFYASI

 

 

 

 

TRM 484

RESTAURANT OPERATIONS AND ENTREPRENEURSHIP

3

0

3

5

 

RESTORAN OPERASYONU VE GİRİŞİMCİLİĞİ

 

 

TRM 486

TOURISM FAIR AND EXIBITION MANAGEMENT

3

0

3

5

 

TURİZM FUAR VE SERGİ YÖNETİMİ

 

 

 

TRM 490

FOOD AND BEVERAGE SERVICE

3

0

3

5

 

YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ

 

 

 

TRM 492

FOOD AND MEDIA

3

0

3

5

 

GIDA VE MEDYA

TRM 494

CONVENTION AND CONFERENCE MANAGEMENT

3

0

3

5

 

KONGRE VE KONFERANS YÖNETİMİ

TRM 496

AIRPORT OPERATIONS

3

0

3

5

 

HAVALİMANI OPERASYONLARI

 

 

 

TRM 498

CONSUMER PSYCOLOGY AND ETHICS FOR TOURISM

3

0

3

5

 

TURİZMDE TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİ VE ETİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOREIGN LANGUAGE ELECTIVES                                                           SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

Prerequisite    Önkoşul 

Theory  Teori

Practice Pratik

Credits  Kredi

ECTS  AKTS

RUS 201

RUSSIAN I

3

0

3

5

 

RUSÇA 1

 

 

 

RUS 202

RUSSIAN II

 

 

 

RUS 201

3

0

3

5

 

RUSÇA 2

 

 

 

RUS 301

RUSSIAN III

 

 

 

RUS 202

3

0

3

5

 

RUSÇA 3

 

 

 

RUS 302

RUSSIAN IV

 

 

 

RUS 301

3

0

3

5

 

RUSÇA 4

 

 

 

GER 201

GERMAN I

 

 

 

3

0

3

5

 

ALMANCA 1

 

 

 

GER 202

GERMAN II

 

 

 

GER 201

3

0

3

5

 

ALMANCA 2

 

 

 

GER 301

GERMAN III

 

 

 

GER 202

3

0

3

5

 

ALMANCA 3

 

 

 

GER 302

GERMAN IV

 

 

 

GER 301

3

0

3

5

 

ALMANCA 4

 

 

 

SPA 201

SPANISH I

 

 

 

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 1

 

 

 

SPA 202

SPANISH II

 

 

 

SPA 201

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 2

 

 

 

SPA 301

SPANISH III

 

 

 

SPA 202

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 3

 

 

 

SPA 302

SPANISH IV

 

 

 

SPA 301

3

0

3

5

 

İSPANYOLCA 4

 

 

 

CHI 201

CHINESE I

 

 

 

3

0

3

5

 

ÇİNCE 1

 

 

 

CHI 202

CHINESE II

 

 

 

CHI 201

3

0

3

5

 

ÇİNCE 2

 

 

 

CHI 301

CHINESE III

 

 

 

CHI 202

3

0

3

5

 

ÇİNCE 3

 

 

 

CHI 302

CHINESE IV

 

 

 

CHI 301

3

0

3

5

 

ÇİNCE 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL # OF COURSES AND CREDITS                    

# OF COURSES               DERS SAYISI

     CREDITS   KREDİ

ECTS