ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

 

1.Programın Dili 

Türkçe.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Prof. Dr. F.Bike KOCAOĞLU.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2021-2022 Akademik döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

6.Kazanılan Derece

Diyetisyenlik lisans diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Beslenme ve Diyetetik Bölümü için SAY puan türünden bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ile fakültemize öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemize kabul edilen öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin fakültemiz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin,  öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

9.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Bölümde çift ana dal çalışmaları devam etmektedir.

12.Yan Dal

Bölümde yan dal çalışmaları devam etmektedir.

13.Mezun İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrencilerin istihdam olanakları aşağıda listelenmiştir:

 • Eğitim kurumlarında eğitici diyetisyen

 • Araştırma kurumlarında araştırmacı diyetisyen

 • Hastanelerde klinik ve nutrisyon diyetisyeni

 • Kurumlarda yönetici diyetisyen (Yiyecek –içecek servisi yapan tüm kurumlarda (Otel, restoran vb.)

 • Özel bakım gerektiren kurumlarda danışman diyetisyen

 • Toplum sağlığı diyetisyeni (Bakanlıklar, Toplum Sağlığı Merkezleri)

 • Besin endüstrisinde ürün geliştirme diyetisyeni, besin-reklam danışmanlığı, halkla ilişkiler bölümünde danışman diyetisyen

 • Sağlık klüpleri, fitness merkezleri gibi merkezlerde danışman diyetisyen

 • Sporcu beslenme danışmanlığı

 • Gazete ve dergilerde beslenme yazarlığı

 • Bilim uzmanlığı ve doktora çalışmalarını tamamlayarak Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

 • Ayrıca bu program mezunları, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ´den gereken puanı almaları durumunda ihtiyaç duyulan kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Beslenme ve Diyetetik alanındaki kanıta dayalı temel ve mesleki bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilme becerisine sahiptir.

Beslenme ve Diyetetiğin farklı alanlarında karşılaşabileceği problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, karar verme ve çözme becerisi kazanır.

Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak sağlıklı bireylerin, toplumun ve hasta bireylerin beslenme durumunu saptama, karşılaşabileceği sorunlarda (vaka, olay, ekipman, ürün vb.) analitik düşünceyi kullanarak kanıta dayalı uygun müdahale yaklaşımlarını seçme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.

Beslenme ve Diyetetik uygulamalarında gerekli olan çağdaş bilişim teknolojilerini ve alana özgü teknolojik ekipmanları etkin kullanma becerisi kazanır.

Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi edinir.

Yaşam boyu öğrenme ve kalite yönetiminin önemini benimseyerek bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık konusundaki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme becerisi kazanır.

Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi gibi Beslenme ve Diyetetiğin farklı alanlarında ulusal ve uluslar arası ekiplerde veya bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlama becerisine sahiptir.

Tüm yaşam döngüsü boyunca farklı sosyodemografik özelliklere sahip bireylerin ve toplumun beslenme durumunu dikkate alarak ulusal ve uluslar arası düzeyde bireysel ve toplumsal beslenme önerilerinin geliştirilmesi, besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması konusunda bilgi ve uygulamaya yönelik beceri kazanır.

Bireye, topluma, mesleğe ve diğer meslek gruplarına karşı mesleki etik ilkelerine uygun davranma bilinci ve mesleki uygulamalarının hukuksal sürecine yönelik farkındalık kazanır.

16. Program Müfredatı

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

Bölümü: Beslenme ve Diyetetik

1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

BES101

Beslenme İlkeleri ve Uygulaması-I

5

3

0

3

6

BES103

Temel Kimya ve Laboratuvar Uygulaması-I

5

3

0

3

6

BES105

Demografik Yapı ve Sağlık

2

2

0

0

3

INGL101

İngilizce-I

2

2

0

0

2

TURK101

Türk Dili-I

2

2

0

0

2

HIST101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

2

0

0

2

BES107

Temel Psikoloji

2

2

0

0

3

AE1XX1

Alan Seçmeli Ders

2

2

0

0

3

AE1XX2

Alan Seçmeli Ders

2

2

0

0

3

 

1.Yarıyıl Toplam Kredi

24

20

0

6

30

AE1XX1

Alan Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

BES109

Beslenme ve Diyetetikte Temel Kavramlar

2

2

0

0

3

BES111

Türk Mutfak Kültürü

2

2

0

0

3

BES113

İlkyardım

2

2

0

0

3

BES115

Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

2

0

2

0

3

2.YARIYIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

BES102

Beslenme İlkeleri ve Uygulaması-II

5

3

0

3

6

BES 104

Temel Kimya ve Laboratuvar Uygulaması-II

5

3

0

3

6

BES106

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

3

3

0

0

3

BES112

İletişim Becerileri

2

2

0

0

3

TURK102

Türk Dili-II

2

2

0

0

2

HIST102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

2

0

0

2

INGL102

İngilizce-II

2

2

0

0

2

AE2XX1

Alan Seçmeli Ders

2

2

0

0

3

AE2XX2

Alan Seçmeli Ders

2

2

0

0

3

 

2.Yarıyıl Toplam Kredi

25

21

0

6

30

AE2XX

Alan Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

BES 108

Dünya Mutfakları

2

2

0

0

3

BES110

Sağlıklı Besin Seçimi

2

2

0

0

3

BES116

Beslenme Antropolojisi

2

2

0

0

3

BES114

Dünyada Su ve Besin Kaynakları

2

2

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Ders İçerikleri

I.Yarıyıl Güz Dönemi

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders adı

Ders içeriği

BES101

 Beslenme İlkeleri ve Uygulaması-I

“Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemleri.      

BES103

Temel Kimya ve Laboratuvar Uygulaması-I

Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağ, bağ teorileri.

BES105

 Demografik Yapı ve Sağlık

Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı

HIST101

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I

Öğrencilere Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte Türkiye’de yaşanan değişimler, gelişmeler ve önemli olaylar dünyadaki gelişmeler bağlamında aktarılır   

TURK 101

Türk Dili-I

Temel dil bilgisi kuralları, Kelime çeşitleri, Zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. Dünya dil grupları. Türkçenin dünya dil grupları arasındaki yeri. Sözlü ve yazılı anlatım şekilleri. İmla, noktalama ve yazım kuralları. Doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi.

INGL101

İngilizce-I

“English File Elementary Student’s Book” kişinin temel dil becelerini kazanarak kendine daha güvenli ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak iletişim becerilerini ve İngilizce bilgisini geliştirir. Kitaptaki on iki ünite temel İngilizce kelime, dilbilgisi, konuşma ve dinleme konularını kapsamaktadır. İngilizce’yi başlangıç seviyesinden alarak, resimler ve zengin alıştırmalarla dersi ilişkili ve motive edici kılar. Kitap, dış kaynaklı çalışma kağıtları ile desteklenmektedir. Öğrencilerin, derse ve sınıf içi tartışmalara katılarak temel İngilizce becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler aşağıda belirtilen öğrenim çıktılarını gerçekleştirmiş olacaklardır.

BES107

 Temel Psikoloji

Psikoloji biliminin tarihsel gelişimi, psikolojide araştırma yöntemleri, duyum ve algı, bilinç, öğrenme, biliş, dil, yaşam boyu gelişim, güdülenme, stres, duygular, sosyal psikoloji, kişilik kuramları ve psikolojik bozukluklar, bilimsel psikolojinin kavram, yöntem ve teorileri

Alan Seçmeli Dersler-I

Ders Kodu

Ders adı

Ders içeriği

BES109

Beslenme ve Diyetetikte Temel Kavramlar

Yeterli ve dengeli beslenme; Makro/Mikro besin öğeleri; Öğün, Besin, Besin grupları; Gereksinme kavramı, Biyoyararlılık kavramı; Enerji kavramı, Metabolizma kavramı, Beslenme durumu kavramı; şişmanlık-zayıflık kavramları, ideal vücut ağırlığı kavramı, diyet nedir? Besin zenginleştirme kavramı; Menü kavramı, Vejetaryenlik kavramı;Tuz ve şeker, Beslenme eğitimi danışmanlığı                                                                                                                                                                   

BES111

Türk Mutfak Kültürü

Bu ders; Türk mutfak kültürü ve tarihi, Türk mutfağına özgü yiyecek-içecekler, hazırlama pişirme yöntemleri ve kullanılan araç-gereçler, sofra düzeni, Türk mutfağında geleneksel ve bölgesel/yöresel besin işleme ve saklama uygulamaları, İç Anadolu bölgesi mutfak kültürü ve uygulamaları, Doğu Anadolu bölgesi mutfak kültürü ve uygulamaları, Güneydoğu Anadolu bölgesi mutfak kültürü ve uygulamaları, Karadeniz Bölgesi mutfak kültürü ve uygulamaları, Ege Bölgesi mutfak kültürü ve uygulamaları, Akdeniz Bölgesi mutfak kültürü ve uygulamaları, Marmara Bölgesi mutfak kültürü ve uygulamaları, Sunumlar, Özel gün ve etkinliklerde Türk mutfak kültürü ve uygulamaları, Ramazanda Türk mutfağı, bireysel öneriler, Ramazanda Türk mutfağı, bireysel öneriler; konularını içermektedir.

BES113

 İlkyardım

İnsan vücudu yapı ve işleyişi , Temel yaşam fonksiyonları, İlkyardımda temel kavramları ve bu kavramların uygulamadaki önemi, Olay yeri, olay yeri vaka türü değerlendirmesi, Acil müdahele öncesi vaka türüne göre alınması gereken tedbirler, Acil olgu değerlendirme, Temel Yaşam desteği, Temel yaşam desteği konusunda uygulanması gereken konular, Yaralanmalar, yara bakımı Yara bakımı esnasında öncelikle yapılması gereken müdahaleler., Kanamalar, Kanamalar konusunda öncelikle yapılması gereken müdahaleler. Kırık, çıkık, burkulma ve incinmeler ve ilk anda yapılması gereken müdahaleler, Isıya bağlı sorunlar, ısıya bağlı sorunlarda yapılması gereken ilk müdahaleler, Zehirlenmeler, Bilinç bozuklukları, Boğulmalar, yabancı cisimler ile ilgili problemlerde ilk yapılması gereken müdahaleler. Taşıma teknikleri, Sargı teknikleri, konularında yapılması gerekenler hakkında, İlkyardım çantası ile ilgili bilgi sahibi olurlar. Analizi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir.   

BES115

Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

Bu ders; Bilgisayar İşletim Sistemleri, Bilgisayar Tarihi, Donanım ve Çevre Birimleri, Numara Sistemi I ,Bilgisayar Ağları ve İnternet, Sosyal Paylaşım Sistemlerinin Kullanımı, Web Tasarım, E-Ticaret, MS Word 2010,MS Excel 2010,MS Excel 2010,MS PowerPoint 2010,MS OneNote - MS Publisher 2010, Veritabanları ve MS Access 2010 ; konularını içermektedir. 

 

 

II.yarıyıl Bahar Dönemi

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders adı

Ders içeriği

BES102

 Beslenme İlkeleri ve Uygulaması-II

Su ve mikro besin ögelerinin fonksiyonları, gereksinimleri, yetersiz veya aşırı alımdan kaynaklanan hastalık/bozukluklar; besin hazırlama ve pişirme yöntemleri ve besin grupları. Gıdaların yapısal özellikleri, hazırlama ve pişirme ile ilgili fonksiyonları, besin değeri ve kalitesini koruyacak, sağlıklı ve güvenli işleme yöntemleri hakkında temel bilgi sağlamak üzere dizayn edilmiş uygulama ağırlıklı bir derstir. Bu derste farklı besin gruplarından yiyecek ve içeceklerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri anlatılır, bu özelliklerin mutfaktaki ve gıda endüstrisindeki hazırlama, pişirme, işleme yöntemleri

BES104

Temel Kimya ve Laboratuvar Uygulaması-II

Organik Bileşikler, Yapıları ve İzomerleri ile Organik Kimyasal Reaksiyonlar

BES106

 Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, beslenme ile ilgili genler ve biyoteknolojik ürünlerin önemi

HIST102

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II

HIST 102 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.

TURK102

 Türk Dili-II

Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.

INGL102

İngilizce-II

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir. Geçmiş zaman, gelecek zaman, bazı kalıplar (“must”, “can”, “too” ve “either”), sıfatlar, zarflar, düzenli ve düzensiz fiillerle geçmiş zaman, soru kalıpları, vücut kısımları, hastalıklar, duygularımız, ofis araçları kelime bilgisine sahip olmak amaçlanır.

BES112

 İletişim Becerileri

Temel etik prensipler; diyetisyenin görev ve sorumlulukları ile alakalı ulusal ve uluslararası kanun ve kurallar; beslenme ve diyetetikte ekip çalışmasının önemi, farklı hasta gruplarında hastalarla kurulacak farklı iletişim yöntemlerinin deneyim ve kuralları hakkında bilginin verilmesi.

Alan Seçmeli Dersler-II 

Ders Kodu

Ders adı

Ders içeriği

BES 108

 Dünya Mutfakları

Yemek ve kültür ilişkisi, Türk Mutfağı ve Dünya mutfaklarının özellikleri Türk Mutfağı ve Dünya mutfaklarında kullanılan besinler ve yemekler, pişirme teknikleri ve reçeteler 

BES110

 Sağlıklı Besin Seçimi

Besin seçiminin sağlık üzerine olan etkisi, besin seçimi üzerinde etkili olan mekanizmalar ve ekonomik, psikolojik, sosyal etmenler. Farklı gruplarda sağlıklı besin seçimi. Toplumun sağlıklı besin seçimleri yapabilmesi için geliştirilen modeller. 

BES114 

 Dünyada Su ve Besin Kaynakları

Dünyada açlık, su ve besin kaynakları, Sürdürebilir besin ve su kaynakları tanımı, ekosistemler ve biyoçeşitlilik, Toprak kirliliği-tarım, Güvenilir tarım besin kaynakları, Genetik modifiye besinler, Su kirliliği güvenilir içme suyu, güvenilir su, Su kirliliği- balıkçılık, Hava kirliliği ve güvenilir su ve besin kaynakları, Hayvancılık ve güvenilir besin ve su kaynakları, Mevsim değişiklikleri, su ve besin kaynaklarına etkisi, Güvenilir besin ve su kaynakları sağlama, Dünyada ve ülkemizde geliştirilen plan ve politikalar.

BES116

BES116 Beslenme Antropolojisi

Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler

18.AKTS Formları 

1.Sınıf  1.Dönem

ÜY-FR-1047-AKTS BES 113 İLKYARDIM

ÜY-FR-1047-AKTS-BES 101 BESLENME İLKELERİ VE UYGULAMALARI 1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-BES 103 TEMEL KİMYA VE UYGULAMALARI 1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-BES 105 DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-BES 107 TEMEL PSİKOLOJİ-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-BES 109 BESLENMEDE TEMEL KAVRAMLAR-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-BES 111 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-BES 115TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-HIST 101 ATATÜRK İLKELERİ 1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-INGL 101 İNGİLİZCE- 1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-TURK101 TÜRK DİLİ 1-TR

1. Sınıf 2. Dönem 

ÜY-FR-1047-AKTS BES 102 BESLENME İLKELERİ VE UYGULAMALAR-2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS BES 104 TEMEL KİMYA VE LABORATUVAR UYGULAMASI2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS BES 106 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK-TR

ÜY-FR-1047-AKTS BES 108 DÜNYA MUTFAKLARI-TR

ÜY-FR-1047-AKTS BES 110 SAĞLIKLI BESİN SEÇİMİ-TR

ÜY-FR-1047-AKTS BES 112 İLETİŞİM BECERİLERİ-TR

ÜY-FR-1047-AKTS BES 114 DÜNYADA SU VE BESİN KAYNAKLARI-TR

ÜY-FR-1047-AKTS BES 116 BESLENME ANTROPOLJİSİ_TR

ÜY-FR-1047-AKTS HIST102 ATATÜRK İLKELERİ 2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS INGL102 İNGİLİZCE 2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS TURK102 TÜRK DİLİ 2-TR