ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

 

1.Programın Dili 

Türkçe.

2.Programın Süresi (Yıl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 2021-2022 Akademik döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

6.Kazanılan Derece

Ebelik lisans diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü, her yıl için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen (SAY) puan türüne göre yapılmaktadır. Bölüme kabul edilecek öğrencilerin yükseköğretim programının koşul ve açıklamalar kılavuzunda yer alan 38. ve 87. maddelerine uymaları gerekmektedir. Bu maddeler aşağıda yer almaktadır:

1.Bu programa kayıt olacak öğrenciler, hastane/saha ve okul laboratuvar uygulamalarında bölüm yönetimince belirlenmiş olan üniformayı giymek zorundadırlar (Madde 38).

2.Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir (Madde 87).

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda bölümün gereği olan notu elde etmiş veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift ana dal-yan dal programları ile ilgili hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

9.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitemizde sınavlar, ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar, dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

 

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz.

10.Mezuniyet Koşulları

(2 Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik) Yönetmelikte de yer verildiği gibi ülkemizde ebelik lisans mezunu olabilmek için zorunlu mezuniyet kriterleri (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm) bulunmaktadır. Her öğrenci mezun olmadan önce bu kriterleri yerine getirdiğini gösteren evrakları teslim etmelidir (100 doğum öncesi muayene ve izlem, 40 normal doğum yaptırma, 1-2 makat gelişte doğuma yardım, 40 riskli gebelik takibi, 100 normal doğum sonrası izlem ve yeni doğan takibi, 50 riskli yeni doğan takibi). Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan ve en az 240 AKTS tamamlayan öğrenciler bölümden mezun olmaya hak kazanırlar.

11.Çift Ana Dal

Bölümde çift ana dal çalışmaları devam etmektedir.

12.Yan Dal

Bölümde yan dal çalışmaları devam etmektedir.

13.Mezun İstihdam Olanakları

Kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının ebelik mesleği ile ilgili tüm birimlerinde yönetici veya klinisyen olarak ve temel sağlık hizmetlerinin (aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezi, sağlık evi vb) yürütüldüğü kurumlarda görev yapabildikleri gibi üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hk.Genelge’sinde mesleklerini serbest olarak icra etme hak ve yetkisi verilmiştir.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans programını başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli yeterlilikleri sağladıkları takdirde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

  1. Ebelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/riskli gebe ve ailesinin gereksinimi olan nitelikli bakımı verir.

  2. Temel sağlık hizmetleri kapsamında, bağışıklama ve 0-6 yaş çocuk bakım ve izlemi, bulaşıcı hastalık kontrol programlarını yürütür.

  3. Kadın, aile ve topluma gerekli ebelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.

  4. Kadın, aile ve toplumun sağlığını ilgilendiren konularda sağlık eğitim gereksinimlerini belirler, bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapar.

  5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini ifade ederek iletişim kurar. 

  6. Ebelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik alanında kanun ve yasaları bilir, ilgili mevzuata, insan hakları ve onuruna, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

  7. Disiplin içi ve disiplinler arası ekip üyeleri ile iş birliği içinde çalışır.

  8. Bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlayacak her türlü araştırma, proje ve etkinliklerde yer alarak ebeliğe özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir.

  9. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilincinde alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır, bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirir.

  10. Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.

 

16. Program Müfredatı

 

1.Sınıf

DERS KODU

DERS ADI

DERS KREDİ BİLGİLERİ

 

Bölümü: Ebelik

1. YIL GÜZ DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

EBE 101

Ebelik Esasları-Ia

5

4

0

2

6

 

EBE 103

Ebelik Felsefesi ve Temel Kavramlar

2

2

0

0

3

 

EBE 105

Anatomi-I

3

2

0

1

4

 

EBE 107

Fizyoloji-I

2

2

0

0

3

 

EBE 109

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

3

2

0

1

3

 

INGL101

İngilizce-I

2

2

0

0

2

 

TURK 101

Türk Dili-I

2

2

0

0

2

 

EBE 111

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

2

0

0

2

 

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

2

0

0

2

 

EBE1X1

Alan Seçmeli Ders

2

2

0

0

3

 

 

I.Yarıyıl Toplam Kredi

25

22

0

4

30

 

EBE1X1

Alan Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

EBE 113

Toplumsal Sorumluluk

2

2

0

0

3

 

EBE 115

Bakım Teknolojisi

2

2

0

0

3

 

1. YIL BAHAR DÖNEMİ

Kredi

Ders

Uyg.

Lab

AKTS

EBE 102

Ebelik Esasları-II

6

4

0

4

7

 

EBE 104

Ebelik Esasları Uygulaması

2

0

4

0

4

 

EBE 106

Anatomi-II

3

2

0

1

3

 

EBE 108

Fizyoloji-II

2

2

0

0

3

 

EBE 110

Kişilerarası İlişkiler

2

2

0

0

2

 

EBE 112

Histoloji ve Embriyoloji

2

2

0

0

2

 

INGL102

İngilizce-II

2

2

0

0

2

 

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

2

0

0

2

 

TURK 102

Türk Dili-II

2

2

0

0

2

 

EBE1X2

Alan Seçmeli Ders

2

2

0

0

3

 

 

II.Yarıyıl Toplam Kredi

25

20

4

5

30

 

EBE1X2

Alan Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

EBE 114

Bilimsel Okuryazarlık

2

2

0

0

3

 

EBE 116

Girişimcilik 

2

2

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Ders İçerikleri 

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

DERS İÇERİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

EBE 101

 

 

 

Ebelik Esasları-Ia

Bu ders; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu, bir meslek olarak ebelik, ebeliğin kültürel ve sosyal rolleri, fonksiyonları, sorumlulukları, temel insan gereksinimleri, yaşam süreci, homeostazis, stres, sağlık, hastalık, holistik, hümanistik yaklaşım, birey ve hastane ortamı, hastanın hastaneye kabulü ve taburculuk, enfeksiyon kontrolü, hareket gereksinimi, sağlıklı bireyin hijyen gereksinimi, yaşam bulguları, sıcak-soğuk uygulamalar, ilaçların uygulanması, parenteral ilaç uygulamaları- 1 lokal ilaç uygulamaları, ağrı ve acıyla baş etme konularını kapsamaktadır.

EBE 103

 

Ebelik Felsefesi ve Temel Kavramlar

Bu ders, Dünya’da ve Türkiye’de ebelik tarihi ve ebelik mesleğinin felsefesi, Dünyadaki - ülkemizdeki ebelik tarihinin tartışılması, Ebelik ve ebelik mesleğinin felsefesi, profesyonelleşme sürecinde ebelik mesleği,  sağlık ekibi ve ebenin rolleri , dünyadaki ve ülkemizdeki ebelik eğitiminin tartışılması , ebelerin mesleki rol ve sorumlulukları, ebelikte örgütlenme ve önemi, ulusal mesleki örgütlenme - uluslararası ebelik örgütleri, ebelikle ilgili temel kavramlar: insan, kadın, sağlık, hastalık ve doğum kavramları toplum, çevre ve kültür kavramları bilim, sanat, felsefe, ebelik kavramları aile ve ebeveynlik kavramı, rol ve adaptasyon, destek sistemleri, beden imajı, anksiyete, korku, kriz, stres-baş etme kavramları, ağrı, empati kayıp, yas, ölüm kavramları konularını içermektedir.

EBE 105

Anatomi-I

Bu ders; genel terminoloji, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi, duyu organları konularını içermektedir.

EBE 107

Fizyoloji-I

Bu ders; fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi, kan hücreleri ve işlevleri, kas sistemi fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, immün ve solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, santral sinir sistemi fizyolojisi periferik sinir sistemi ve refleks, duyu sistemi fizyolojisi konularını içermektedir.

EBE 109

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

Bu ders; mikrobiyolojıye giriş ve kısa tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların kimyasal yapısı, metabolizması ve genetiği, mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, mikrop-organizma ilişkileri, infeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan klinik materyaller, infeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri, kemoterapötik maddeler ve bunlara karşı oluşan direnç mekanizmaları,  dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, immunolojiye giriş ve genel bilgiler, tıbbi önemi olan bakteriyel, viral, fungal ve paraziter etkenlere ilişkin konuları kapsar.

INGL101

İngilizce-I

Bu ders; oryantasyon, ingilizce kendini tanıtma, meslekleri tanıma, olmak (to be) fiili, sayıları tanıma, İngilizce telefon numarası ve yaş sorma, cins isimlerde çoğul eki, özne durumundaki çoğul zamirler, there is/ there are (var) kalıbı, ingilizce zamanı (saat, gün, ay, mevsim) sorma, zaman edatları, şimdiki zaman, genel tekrar, ülkeler ve milliyetler, have got/ has got kalıbı, ingilizce kıyafet isimleri, yer edatları, iyelik sıfatları ve hava durumu, ‘ve, fakat, ama’ bağlaçları, ‘this, that, these, those’ kalıpları, isimlerde tanımlık durumu, çoğul öznelerle geniş zaman, tekil öznelerle geniş zaman, sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zaman ayrımı konularını içermektedir.

TURK 101

Türk Dili-I

Bu ders; noktalama işaretleri ve yazım kuralları, dilin doğuşu ve dilin önemi, dünyadaki diller: dil aileleri, yapı ve köken bakımından dünya dilleri, türk dilinin tarihi dönemleri: eski türkçe ve orta türkçe dönemleri, türk dilinin tarihi dönemleri: yeni türkçe; kuzey kıpçak türkçesi, doğu türkçesi ve batı türkçesi dönemleri, çağdaş türk lehçeleri, dil bilgisi ve bölümleri: türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ekleri: fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil, çekim ekleri: hal ekleri, anlam bakımından kelimeler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirler konularını içermektedir

EBE 111

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, risk yönetimi ve değerlendirmesi, iş kazaları, iş kazalarından korunma ve kaza analizi, iş yeri ebeliği görev yetki ve sorumlulukları, iş yeri hekimliği ve iş yeri uzmanları görev yetki ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, meslek kazaları, önlenmesi ve korunması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi konularını içermektedir.

HIST 101

 

 

 

 

 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Bu ders; kavramlar ve osmanlı-türk modernleşmesi, devrimler çağı: Fransız devrimi ve sanayi devrimi, modern devletin oluşumu doğrultusunda ilk adımlar 1789-1839, tanzimat dönemi 1839-1876, I. Meşrutiyet’in ilanı ve II. Abdülhamit dönemi 1876-1908, 19. yüzyılda osmanlı ekonomisi, jön türkler 1908 – 1914, jön türkler ve I. Dünya savaşı 1914 – 1918, milli mücadele dönemi 1918-1923 – I, milli mücadele dönemi 1918-1923 – II, Lozan konferansı ve Lozan barış antlaşmasının değerlendirilmesi, cumhuriyetin ilk yılları 1923-1930 konularını içermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBE 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplumsal Sorumluluk

Bu ders; toplum ve topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel kavramlar, topluma hizmet uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi, hedef kitle problemini belirleme, belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme ve günümüzde topluma hizmet uygulamaları, toplumun çözüm gerektiren sorunlarına karşı duyarlılık gösterebilme, toplumsal duyarlılıkla göstererek toplumun sorunlarını çözüm arama, yaşlı çevre çocuk aile içi şiddet konularında proje önerilerinin  tartışılması, engelli bireylere yönelik hizmetler konularında proje önerilerinin tartışılması, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları, sosyal sorumluluk projelerine karar verilmesi ve ekiplerin oluşturulması, sosyal sorumluluk projelerini araştırma panel, konferans, bilgilendirme seminerleri düzenleme, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almak konularını içermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBE 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakım Teknolojisi

Bu ders; teknolojinin önemi, teknolojinin sağlık bakım uygulamalarında yeri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojinin tarihi, hasta bakım uygulamalarında teknolojik gelişmelerin yansımaları, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: bilgi teknolojisi sistemleri, telesağlık, infüzyon sistemleri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: yara bakım teknolojisi, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: cerrahi tekniklerde kullanılan araçlar, bakım kalitesi ve teknoloji, teknolojik gelişmelerin ebelik mesleğine yansımaları ve katkıları, teknolojik gelişmelerin ebelik eğitiminde yeri, bilgisayar teknolojisi ve ebelik dokümantasyonu, teknolojik gelişmelerin ebelik araştırmalarında yeri, teknolojik gelişmelerin getirdiği etik tartışmalar konularını içermektedir.

 

 

EBE 102

 

 

Ebelik Esasları-II

Bu ders; ebelik süreci, doku bütünlüğünün sağlanması, yara bakımı, basınç ülseri, parenteral ilaç uygulamaları 2, kan alma, periferik venöz kateter uygulaması, sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi, transfüzyonlar ve ebelik bakımı, dolaşım sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, solunum sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, sindirim sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, boşaltım sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, vaka tartışması konularını ve uygulamalarını içermektedir.

EBE 104

Ebelik Esasları Uygulaması

Bu dersin amacı öğrencinin teorik bilgisini uygulamaya aktarması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerini arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesidir. Ders Ebelik Esasları-II dersi kapsamında verilen tüm konuların hastane uygulamalarını içerir.

EBE 106

Anatomi-II

Bu ders; Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Ürogenital Sistem, Nöroendokrin Sistem, Duyu Organları konularını ve uygulamalarını içermektedir.

EBE 108

Fizyoloji-II

Bu ders; kardiyovasküler sistem fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi, üreme sistemi fizyolojisi konularını içermektedir.

EBE 110

Kişilerarası İlişkiler

Bu ders; iletişim kavramının açıklanması, iletişim sürecinin açıklanması, sözel iletişim, konuşma becerileri, dinleme becerileri, sözsüz iletişim/ işaretler ve anlamlar, stres ve stres yönetimi, grup ve grup dinamikleri, grupta değişim ve etkilenme, küçük grupta iletişim, ikna edici konuşma, beden dili, empatik iletişim, öfke ve kızgınlık ifadesi, doğru anlayabilme ve anlatabilme konularını içerir.

EBE 112

Histoloji ve Embriyoloji

Bu ders; İnsan Doğum Defektleri,baş ve boyun embriyolojisi,Histopatoloji (Hücre hasarı Doku Onarımı-Hemodinamikbozukluklar),integümenter sistem histolojisi,sinir sistemi histolojisi, özelleşmiş duyuların histolojisi, kardiyovasküler sistem histolojisi,kan histolojisi,hematopoezis,lenfoid sistem histolojisi, solunum sistemi histolojisi, sindirim sistemi histolojisi, sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (tükrük bezleri, pankreas),sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (karaciğer, safra kesesi),endokrin sistem histoloji, dişi genital sistem histolojisi,erkek genital sistem histolojisi, üriner sistem histolojisi; konularını içermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGL102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce-II

Bu ders; oryantasyon, iyelik eki(-s), yapabilme kalıbı (can), ‘de – da’ yapıları (too, either), sıfatlar, vücudumuzun kısımları, hastalıklar, duygularımız, zarflar, geçmiş zamanda olmak (to be) fiili, zorunluluk kalıbı (must), geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı, genel tekrar, gelecek zaman (be going to), nesne konumundaki zamirler, kelime çalışması (ofis araçları), nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı, düzenli fiillerle geçmiş zaman, düzensiz fiillerle geçmiş zaman, geçmiş zaman zarfları, zaman kalıpları tekrarı, soru kalıpları ( which, what), soru kalıpları (where, how many, when), soru kalıpları ( whose, who), soru kalıpları ( why, how) konularını içermektedir.

 

 

 

 

HIST 102

 

 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Bu ders; 20. yüzyıl dünya tarihine kısa bir bakış, türkiye tarihi 1923 - 1939: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasî partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, partiler, cumhuriyet halk partisi, terakkiperver cumhuriyet fırkası, serbest fırka; siyasî ve toplumsal hayatın demokratikleşmesi, Türkiye tarihi 1939-1945: ikinci dünya savaşı ve Türkiye, Türkiye tarihi 1945-1950: Türkiye’de çok partili hayata ve demokrasiye geçiş, demokrat parti dönemi 1950-1960, 1960'lar Türkiyesi: istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–I, 1960'lar Türkiye’si:,istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–II, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye –I, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye–II, 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye, 90’lı yıllarda Türkiye, 2000’li yıllarda Türkiye konularını içermektedir

 

 

 

 

 

 

 

 

TURK 102

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dili-II

Bu ders; noktalama işaretleri (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...), noktalama işaretleri (tırnak işareti, ayraç,...), yazım kuralları (büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı), yazım kuralları (deyimlerin, ikilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı), yazım kuralları (kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları), kompozisyon (tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri), kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma), kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri), anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri (ödevlerin toplanması), anlatım türleri (sözlü anlatım) konularını içermektedir.

EBE 114

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Okuryazarlık

Bu ders; bilimsel okuryazarlığın tanımı, bilgiye erişmede yeni yaklaşımlar, bilimin doğası ve önemi, bilgi kaynaklarının özellikleri, kütüphane, bilgiye erişim araçları, bilgisayarla bilgi tarama, web of science kullanılması, uygun bilginin bulunması, değerlendirilmesi ve iletilmesi, bilimsel okuryazar uygulamaları, bilimsel okuryazar olmanın faydaları, bilim dünyasına katkı sağlamanın yolları, bilimsel okuryazar ve akademisyen ilişkisi konularını içermektedir.

 

 

 

 

EBE 116

 

 

 

 

 

 

 

Girişimcilik

Bu ders; girişimciliğe giriş: temel kavramlar, yaratıcılık ve yenilikçilik, hemşirelikte yenilik, ürün geliştirme, patent alma, faydalı model, bir ürün fikri geliştirme ve sunma konularını içermektedir.

EBE 101 dersi, EBE 102 dersi ve EBE 104 dersinin ön koşuludur.

 

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

1.Sınıf 1. Dönem 

ÜY-FR-1047-AKTS EBE103-EBELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-115 BAKIM TEKNOLOJİLERİ-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE101 EBELİK ESASLARI-1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE105 ANATOMİ-1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE109 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ- TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE111 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE113 TOPLUMSAL SORUMLULUK-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE178 FİZYOLOJİ-1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-HIST101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-INGL101 İNGİLİZCE-1-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-TURK101 TÜRK DİLİ-1-TR 

1. Sınıf 2. Dönem 

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE102 EBELİK ESASLARI-2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE104 EBELİK ESASLARI UYGULAMASI-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE106 ANATOMİ-2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE108 FİZYOLOJİ-2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE110 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE112 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE114 BİLİMSEL OKURYAZARLIK-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-EBE116 GİRİŞİMCİLİK-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-HIST102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-INGL102 İNGİLİZCE-2-TR

ÜY-FR-1047-AKTS-TURK102 TÜRK DİLİ-2-TR