ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

   DERS BİLGİ PAKETİ

 

 

1.Programın Dili 

 Türkçe.

2.Programın Süresi (YIl)

4 (dört) yıl.

3.Programın Azami Süresi (Yıl)

Öğrenciler, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 7 (yedi) yıl içinde programı tamamlamak zorundadır.

4.Bölüm Başkanı

Hukuk lisans programında Kamu Hukuku Bölümü ve Özel Hukuk Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit YILMAZ; Özel Hukuk Bölüm Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY’dır.

5. Tarihçe

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012-2013 akademik yılından bu yana öğrenci kabul etmektedir. Fakültemiz ilk mezunlarını 2017 yılında vermiştir. Fakültemiz, bizi tercih eden öğrencilerimizi donanımlı bir hukukçu olarak yetiştirmek adına ciddi bir akademik faaliyet göstermektedir.

6.Kazanılan Derece

Hukuk Lisans Diploması.

7.Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler, ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında Hukuk Fakültesine giriş için EA puan türünden 125.000 sıralama barajını aşmak koşuluyla ve bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle kabul edilmektedir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme, başarı koşulu ile yurtiçi ve yurtdışı kurumlar arası yatay geçiş, merkezî yerleştirme puanı ile kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş ve dikey geçiş  ile fakültemize öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemize kabul edilen öğrenciler,  kayıt yaptırmadan önce kayıtlı oldukları lisans veya ön lisans programlarından başarılı oldukları derslerin fakültemiz ders müfredatına intibak ettirilmesini talep edebilirler. Bu talep, öğrencinin,   öğrenim görmeye başlayacağı akademik yılın başında Fakülte Dekanlığı’ na yazacağı bir dilekçe ile yapılır. Talepte bulunan öğrencinin, dilekçesine onaylı bir not döküm (transkript) belgesinin aslını eklemesi gereklidir. İntibak işlemi, Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunun ve görevlendireceği komisyonların belirlediği esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İntibak işlemlerinde ders içerikleri ve AKTS yükü gözetilir.

 Yurtdışı geçiş sistemleri için de aynı esaslar ile birlikte ders ve program eşdeğerlilikleri ile hukuk eğitimine uygun düştüğü oranda intibak işlemleri ayrıca özel olarak değerlendirilir. Ayrıca, özellikle hukuk fakültesi dışındaki fakültelerin bölümlerinden alınan derslerin intibakı bakımından, öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan edinmesi mümkün olan hukuki bilgi birikimi de gözetilir.

9.Sınavlar, ölçme ve değerlendirme

Bu programda; sınavlar ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur. Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması bulunmayıp, yaz okulu programı mevcuttur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar dersin öğretim üyesi takdirinde, bir ara sınav yerine kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen not aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Total Points

-

95-100

85-94

80-84

75-79

65-74

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

0-39

2020 Mayıs ayında kabul edilen Hukuk Fakültesi Lisans Programı Derslerine Kayıt ve Ders Başarısı Ölçütlerine İlişkin Yönerge’ye tabi olan 2020-2021 yılı güz döneminden itibaren Hukuk Fakültesine ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için en az D+ notu almaları gereklidir.

Öğrencilerimizin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. İkinci yarıyılın sonundan itibaren genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrencilerin durumu başarılı; 1,99 ve altındaki öğrencilerin durumu ise akademik olarak yetersiz kabul edilir. Program müfredatında bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersin verildiği ilk yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tamamlanmadan geri kalan tüm mezuniyet koşulları gerçekleşmiş olsa da öğrenci mezuniyete hak kazanamaz. 

10.Mezuniyet Koşulları

Üniversitemiz Lisans ve Ön lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, ilgili öğrencinin, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ve tamamladığı toplam kredinin en az 240 AKTS olması durumunda öğrenci, ilgili programdan lisans diploması  almaya hak kazanır.

11.Çift Ana Dal

Fakültemizde çift ana dal programı bulunmaktadır. Çift ana dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.  

 Çift ana dal programının ikinci ana dal diploma programı olması nedeniyle, çift ana dal başvurusunun kabul edilebilmesi için öğrencinin hukuk fakülteleri için aranan başarı sıralaması şartını da sağlaması gerekmektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çift Ana Dal Programı’nın başarıyla tamamlanabilmesi için, aşağıdaki listede her dönem için belirtilen zorunlu derslerin yanında, hukuk fakültesi öğrencileri için açılan seçmeli derslerden de danışman onayı ile en az 4 adet seçilip, bu derslerden başarılı olunması gerekmektedir. ABÜ Hukuk Fakültesi yönetim kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde başvuru yapan öğrenciler için seçmeli derslerin sayısı arttırılabilir.

BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

 

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 101: Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar

3

-

3

5

LAW 103: Medeni Hukuk-I

3

1

3

6

LAW 105: Anayasa Hukuku-I

3

1

3

6

LAW 107: Roma Hukuku

2

-

2

4

LAW 109: Mesleki İngilizce-I

3

-

3

3

BİRİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 102: Medeni Hukuk-II

3

1

3

6

LAW 104: Anayasa Hukuku-II

3

1

3

6

LAW 106: Türk Hukuk Tarihi

2

 

2

4

LAW 108: Genel Kamu Hukuku

3

-

3

5

LAW 110: Mesleki İngilizce-II

3

-

3

3

İKİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 201: Borçlar Hukuku (Genel)-I

3

2

3

5

LAW 203: İdare Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 205: Ceza Hukuku (Genel)-I

3

1

3

5

LAW 207: International Law-I

3

-

3

5

LAW 209: Public Finance

2

-

2

4

LAW 211: Comparative Legal Systems

2

-

2

4

İKİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 202: Borçlar Hukuku (Genel)-II

3

2

3

5

LAW 204: İdare Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 206: Ceza Hukuku (Genel)-II

3

1

3

5

LAW 208: International LAW-II

3

-

3

5

LAW 210: Vergi Hukuku

2

1

2

3

LAW 212: Economics for Lawyers

3

-

3

3

LAW 214: Legal Writing

2

-

2

2

ÜÇÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 301: Eşya Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 303: Medeni Usul Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 305: Borçlar Hukuku (Özel)-I

2

1

2

3

LAW 307: Ticari İşletme Hukuku

3

1

3

5

LAW 309: Ceza Hukuku Özel Hükümler

3

1

3

4

LAW 311: İdari Yargı

3

1

3

3

LAW 313: Philosophy of Law

2

-

2

3

ÜÇÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 302: Eşya Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 304: Medeni Usul Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 306: Borçlar Hukuku (Özel)-II

2

1

2

3

LAW 308: Şirketler Hukuku

3

2

3

6

LAW 310: Sociology of Law

2

-

2

3

LAW 312: Türk Vergi Sistemi

2

1

2

3

LAW 314: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

2

1

2

3

DÖRDÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 401: Miras Hukuku

3

1

3

4

LAW 403: İcra ve İflas Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 405: Ceza Muhakemesi Hukuku-I

2

1

2

4

LAW 407: Devletler Özel Hukuku-I

2

1

2

4

LAW 409: İş Hukuku

2

1

2

3

LAW 411: Deniz Ticaret Hukuku

2

1

2

4

LAW 413: Kıymetli Evrak Hukuku

2

1

2

4

DÖRDÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 402: Özel Hukuk Uygulamaları

2

-

2

4

LAW 404: İcra ve İflas Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 406: Ceza Muhakemesi Hukuku-II

2

1

2

4

LAW 408: Devletler Özel Hukuku-II

2

1

2

4

LAW 410: Sosyal Güvenlik Hukuku

2

1

2

3

LAW 412: İnsan Hakları Hukuku

2

1

2

3

LAW 414: Sigorta Hukuku

2

1

2

3

 

 

 

 

 

 

12.Yan Dal

Fakültemizde yan dal programı bulunmaktadır. Yan dal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve “Antalya Bilim Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi” çerçevesinde yapılır.  

 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yan Dal Programı’nın başarıyla tamamlanabilmesi için, aşağıdaki listede her dönem için belirtilen zorunlu derslerin seçilip, bu derslerden başarılı olunması gerekmektedir.

BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

 

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 103: Medeni Hukuk-I

3

1

3

6

LAW 105: Anayasa Hukuku-I

3

1

3

6

BİRİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 102: Medeni Hukuk-II

3

1

3

6

LAW 104: Anayasa Hukuku-II

3

1

3

6

İKİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 201: Borçlar Hukuku (Genel)-I

3

2

3

5

LAW 205: Ceza Hukuku (Genel)-I

3

1

3

5

İKİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 202: Borçlar Hukuku (Genel)-II

3

2

3

5

LAW 206: Ceza Hukuku (Genel)-II

3

1

3

5

ÜÇÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 305: Borçlar Hukuku (Özel)-I

2

1

2

3

LAW 307: Ticari İşletme Hukuku

3

1

3

5

ÜÇÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 306: Borçlar Hukuku (Özel)-II

2

1

2

3

LAW 308: Şirketler Hukuku

3

2

3

6

DÖRDÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 409: İş Hukuku

2

1

2

3

LAW 413: Kıymetli Evrak Hukuku

2

1

2

4

DÖRDÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 410: Sosyal Güvenlik Hukuku

2

1

2

3

LAW 414: Sigorta Hukuku

2

1

2

3

 

 

 

 

 

 

13.Mezun İstihdam Olanakları

Hukuk fakültesi mezunları, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği meslekler olan adli hâkimlik, savcılık, noterlik, arabuluculuk ve avukatlık mesleklerinin yanında, yöneticilik, danışmanlık ve benzeri iş ve meslekleri başarı ile yürütebilecek temel bilgilere sahip şekilde mezun olurlar.

Bununla birlikte, hukuk fakültesi mezunları olarak, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılarak kaymakamlık, kurum avukatlığı, kurumların açtığı uzman hukukçuluk, hukukçu, hukuk müşavirliği gibi kadrolara yerleşebilmeleri de mümkündür.

14. Üst Derece Programlara Geçiş

Hukuk fakültesinden lisans derecesi ile mezun olacak öğrenciler Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dallarında   yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilir.

15. Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1. Yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.

2. Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

4. Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

5. Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.

6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.

7. Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum yöntemlerini tanır ve uygular.

8. Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular.

9. Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir.

10. Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.

11. Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine de lege feranda ve de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini kavrar.

12. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur.

13. Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir.

14. Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır.

15. Hukuka ilişkin kaynakların kullanımında, gelişen bilişim teknolojisinden de yararlanacak düzeyde bilgi ve beceri sahibi olur.

16. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

17. Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur.

18. Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur.

16. Program Müfredatı

Hukuk lisans programı müfredatı aşağıdaki listede yer almaktadır:

HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI

 

BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

 

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 101: Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar

3

0

3

5

LAW 103: Medeni Hukuk-I

3

1

3

6

LAW 105: Anayasa Hukuku-I

3

1

3

6

LAW 107: Roma Hukuku

2

0

2

4

LAW 109: Mesleki İngilizce-I

3

0

3

3

TURK 101: Türk Dili

2

0

2

2

HIST 101: İnkılap Tarihi

2

0

2

2

AE1XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

20

2

20

30

BİRİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 102: Medeni Hukuk-II

3

1

3

6

LAW 104: Anayasa Hukuku-II

3

1

3

6

LAW 106: Türk Hukuk Tarihi

2

0

2

4

LAW 108: Genel Kamu Hukuku

3

0

3

5

LAW 110: Mesleki İngilizce-II

3

0

3

3

TURK 102: Türk Dili

2

0

2

2

HIST 102: İnkılap Tarihi

2

0

2

2

AE1XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

20

2

20

30

İKİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 201: Borçlar Hukuku (Genel)-I

3

2

3

5

LAW 203: İdare Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 205: Ceza Hukuku (Genel)-I

3

1

3

5

LAW 207: International Law-I

3

0

3

5

LAW 213: Legal Writing

2

0

2

4

LAW 289: Kamu Maliyesi

2

0

2

4

AE 2XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

18

4

18

30

İKİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 202: Borçlar Hukuku (Genel)-II

3

2

3

5

LAW 204: İdare Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 206: Ceza Hukuku (Genel)-II

3

1

3

5

LAW 208: International Law-II

3

0

3

5

LAW 210: Vergi Hukuku

2

1

2

3

LAW 212: Economics for Lawyers

3

0

3

3

LAW 216: Comparative Legal Systems

2

0

2

2

AE 2XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

21

5

21

30

ÜÇÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 301: Eşya Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 303: Medeni Usul Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 305: Borçlar Hukuku (Özel)-I

2

1

2

3

LAW 307: Ticari İşletme Hukuku

3

1

3

5

LAW 309: Ceza Hukuku (Özel)- I

3

1

3

4

LAW 311: İdari Yargı

3

1

3

3

LAW 313: Hukuk Felsefesi

2

0

2

3

AE 3XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

21

6

21

30

ÜÇÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 302: Eşya Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 304: Medeni Usul Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 306: Borçlar Hukuku (Özel)-II

2

1

2

3

LAW 308: Şirketler Hukuku

3

1

3

6

LAW 310: Ceza Hukuku (Özel)- II

2

1

2

3

LAW 312: Türk Vergi Sistemi

2

1

2

3

LAW 318: İmar Hukuku

2

1

2

3

AE 3XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

19

7

19

30

DÖRDÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 401: Miras Hukuku

3

1

3

4

LAW 403: İcra ve İflas Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 405: Ceza Muhakemesi Hukuku-I

2

1

2

4

LAW 407: Devletler Özel Hukuku-I

2

1

2

4

LAW 409: İş Hukuku

2

1

2

3

LAW 411: Deniz Ticaret Hukuku

2

1

2

4

LAW 413: Kıymetli Evrak Hukuku

2

1

2

4

AE 4XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

18

7

18

30

DÖRDÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 402: Toplum Felsefesi

2

0

2

4

LAW 404: İcra ve İflas Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 406: Ceza Muhakemesi Hukuku-II

2

1

2

5

LAW 408: Devletler Özel Hukuku-II

2

1

2

4

LAW 410: Sosyal Güvenlik Hukuku

2

1

2

3

LAW 412: İnsan Hakları Hukuku

2

1

2

4

LAW 414: Sigorta Hukuku

2

1

2

3

AE 4XX: Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

17

6

17

30

SEÇMELİ DERSLER

Alan İçi Seçmeli Dersler

BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 121: Law Literature and Art

2

0

2

2

LAW 123: Siyaset Bilimi

2

0

2

2

LAW 127: Felsefeye Giriş

2

0

2

2

LAW 129: Almanca-1

2

0

2

2

LAW 141: Sosyal Psikoloji

2

0

2

2

BİRİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 122: Sociology

2

0

2

2

LAW 124: Psikoloji

2

0

2

2

LAW 128: Almanca- II

2

0

2

2

LAW 130: Sanatta Suç ve Ceza

2

0

2

2

LAW 132: Uygarlık Tarihi

2

0

2

2

LAW 134: Introduction to Human Rights

2

0

2

2

LAW 136: Roma Borçlar Hukuku

2

0

2

2

LAW 138: Roma Eşya Hukuku

2

0

2

2

LAW 140: Düşünce Tarihi

2

0

2

2

İKİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 221: Siyasi Tarih

2

0

2

2

LAW 223: Introduction to Common Law

2

0

2

2

LAW 225: Siyasal Partiler Hukuku

2

0

2

2

LAW 227: Almanca-3

2

0

2

2

LAW 229: Moot Court Studies-I

2

0

2

2

LAW 233: Hukuk Sosyolojisi

2

0

2

2

LAW 235: Genel İşlem Koşulları

2

0

2

2

İKİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

LAW 222: İslam Hukuku

2

0

2

2

LAW 226: Almanca-4

2

0

2

2

LAW 228: Türk Borçlar HukukundaYeni Gelişmeler

2

0

2

2

LAW 232: Etik ve Değer Felsefesi

2

0

2

2

LAW 234: Moot Court Studies-II

2

0

2

2

LAW 236: Spor Hukuku

2

0

2

2

LAW 238: Basic Notions in International Relations

2

0

2

2

LAW 240: Sözleşme Benzeri Borç İlişkileri

2

0

2

2

ÜÇÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 321: Çocuk Ceza Hukuku

2

0

2

2

LAW 323: Almanca- 5

2

0

2

2

LAW 325: Çevre Hukuku

2

0

2

2

LAW 327: Bilişim Hukuku

2

0

2

2

LAW 329: İnfaz Hukuku

2

0

2

2

LAW 331: Moot Court Studies-III

2

0

2

2

LAW 355: Karşılaştırmalı Özel Hukuk

2

0

2

2

LAW 357: Hukuk Kliniği I

2

0

2

2

LAW 359: Bütçe Hukuku

2

0

2

2

LAW 361: Tebligat Hukuku

2

0

2

2

LAW 363: Fikri Mülkiyet Hukuku

2

0

2

2

LAW 365: Telekomünikasyon Hukuku

2

0

2

2

LAW 367: Medya Hukuku

2

0

2

2

LAW 369: Kişisel Veri Hukuku

2

0

2

2

ÜÇÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 324: Rekabet Hukuku

2

0

2

2

LAW 326: İmar Hukuku

2

0

2

2

LAW 328: Tüketici Hukuku

2

0

2

2

LAW 336: Moot Court Studies-IV

2

0

2

2

LAW 338: Almanca-6

2

0

2

2

LAW 340: Kriminoloji

2

0

2

2

LAW 342: Kadastro Hukuku

2

0

2

2

LAW 344: Sosyal Medya ve Hukuk

2

0

2

2

LAW 346: Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

2

0

2

2

LAW 368: Hukuk Kliniği II

2

0

2

2

LAW 370: Kat Mülkiyeti Hukuku

2

0

2

2

LAW 372: Hukuk ve Sinema

2

0

2

2

LAW 374: Ulusal Tahkim

2

0

2

2

LAW 376: Bankacılık Hukuku

2

0

2

2

LAW 378: Kamu İhale Hukuku

2

0

2

2

DÖRDÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 421: Siyasal Düşünceler

2

0

2

2

LAW 425: Adli Tıp

2

0

2

2

LAW 427: International Criminal Law

2

0

2

2

LAW 429: Sermaye Piyasası Hukuku

2

0

2

2

LAW 433: Moot Court Studies-V

2

0

2

2

LAW 435: Almanca-7

2

0

2

2

LAW 439: Avukatlık Hukuku

2

0

2

2

LAW 441: İnsan Hakları Felsefesi

2

0

2

2

LAW 457: Hukuk Kliniği III

2

0

2

2

LAW 459: Felsefi Antropoloji (İnsan Felsefesi)

2

0

2

2

LAW 461: Yargı Etiği

2

0

2

2

LAW 463: Adli Psikoloji

2

0

2

2

DÖRDÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Adı

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

LAW 428: Einführung in das deutsche Recht

2

0

2

2

LAW 430: Hava ve Uzay Hukuku

2

0

2

2

LAW 432: Moot Court Studies-VI

2

0

2

2

LAW 434: Almanca-8

2

0

2

2

LAW 436: International Humanitarian Law

2

0

2

2

LAW 438: Bireysel Başvuru

2

0

2

2

LAW 440: Arabuluculuk

2

0

2

2

LAW 442: Adli Yazışma

2

0

2

2

LAW 444: Enerji Hukuku

2

0

2

2

LAW 468: Hukuk Kliniği IV

2

0

2

2

LAW 470: Kamulaştırma

2

0

2

2

LAW 472: Siyaset Felsefesi

2

0

2

2

LAW 474: Taşınmaz Davaları

2

0

2

2

LAW 476: İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

2

LAW 478: Örgüt ve Endüstri Psikolojisi

2

0

2

2

Toplam:

170

0

170

170

 

 

 

 

 

 

17.Ders İçerikleri

BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 101

 Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar

Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.

LAW 103

 Medeni Hukuk-I

Bu ders kapsamında, Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku bölümünde yer alan gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması, yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırmalı anlatımı yapılmaktadır.

LAW 105

 Anayasa Hukuku-I

Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır.

LAW 107

 Roma Hukuku

Bu derste, Roma İmparatorluğu'nun siyasi yapısına yapılacak kısa bir girişin ardından; Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis üzerinde durulacaktır. Ayrıca Roma usul hukukunun, Medeni Usul Hukuku kavramları üzerindeki etkileri ve Roma Eşya Hukuku kavramlarının Modern hukuktaki yansımaları hakkında bilgi verilecektir. Roma hukukunda borç kavramı, niteliği, alacak haklarının konusu, edanın imkansızlığı, borcun doğumu, Roma akitler sistemi ve türleri, sözleşme benzerleri, haksız fiilden doğan borçlar, Roma hukukunda alacak haklarının nakli, sona ermesi (ifa, ibra, takas) Roma Borçlar Hukuku alanında ulaşılan noktalar ve Türk–İsviçre Borçlar Hukuku sistemiyle karşılaştırılması hakkında bilgi verilecektir.

LAW 109

 Mesleki İngilizce-I

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi spesifik çalışmalar yapılacaktır.

TURK 101

 Türk Dili

Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.

HIST 101

 İnkılap Tarihi

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Fransız İhtilali ile gelişen siyasi değişimler ve milliyetçilik akımlarının Osmanlı’nın son yıllarına yansımaları ve Milli Mücadele yılları öncesinde Osmanlı’da çok partili anayasal sistemde ortaya çıkan fikir mücadeleleri üzerinde tartışmalar; Cumhuriyetin kurulması ile gelişen yeni siyasi ortam ve burada yaşanan sıkıntılar; Atatürk ilkeleri ile ortaya konan dinamik, atılımcı ve Batı medeniyetini hedeflemiş devlet yapısının kurumsallaşması sürecinde yaşanan sorunlar ve günümüz Türkiye’sinde bunların yansımaları incelenmektedir.

BİRİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

 

 

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 102

 Medeni Hukuk-II

Bu ders kapsamında, nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi aile hukukun temel kavram ve kurumları pratik çalışmalarla desteklenerek anlatılmaktadır.

LAW 104

 Anayasa Hukuku-II

Bu ders kapsamında Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile Anayasa Hukuku Genel Esaslar dersinde öğrenilen kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Özellikle Türk Anayasa Hukukunun tarihî gelişimi (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasası'nın temel ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve aralarındaki ilişkiler, olağanüstü yönetim usulleri ve Anayasada düzenlenmiş bulunan diğer kurumlar ile Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişi ele alınacaktır.

LAW 106

 Türk Hukuk Tarihi

Bu derste genel olarak, geçmişte yürürlülükte bulunan hukuk kurallarının hangi toplumsal, ekonomik, kültürel veya coğrafi etkiler altında oluştuğu, bu kuralların hangi ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıktığı, siyasal ve sosyal gelişmeler ile hukuk düzeni arasında ne gibi etkileşimlerin olduğu ele alınmaktadır. Ayrıca, hukuksal kurumların ve kuralların tarihsel gelişimi farklı hukuk sistemleri ile karşılaştırılmak suretiyle anlatılmaktadır. Bu ders, esas olarak, iki ana başlık altında incelenmektedir: • Tanzimat' ın ilanı sonrası dönem (Sened-i İttifak ve esasen Tanzimat' ın ilanıyla başlayan Batı hukuku ile İslam hukukunun birlikte egemen olduğu, karma bir özellik gösteren bir dönem),
• Cumhuriyet' in ilanı sonrası dönem (Cumhuriyet' in ilanı ile mutlak olarak Batı hukukunun ve ilkelerinin benimsendiği çağdaş dönem).

LAW 108

 Genel Kamu Hukuku

Devlet kavramının oluşumu ve gelişimi, Sokrates, Platon, Aristotales gibi önemli düşünürlerin devlet ve demokrasi kavramlarına ilişkin görüşleri ile açıklanmaktadır. Ardından Orta Çağ ve Modern Çağ'da toplum, devlet ve hukuk kavramlarının ilişkisi, özellikle Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau gibi modern düşüncenin öncülerinin görüşleri ışığında ele alınmaktadır. Ayrıca küreselleşme gibi çağımızın önemli akımları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

LAW 110

 Mesleki İngilizce-II

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi spesifik çalışmalar yapılacaktır.

TURK 102

 Türk Dili

Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.

HIST 102

 İnkılap Tarihi

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, Ulusal Egemenlik ve Atatürk İlke ve Devrimleri anlatılmaktadır.

İKİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 201

 Borçlar Hukuku (Genel)-I

Bu dersin içeriğini Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar oluşturmaktadır.

LAW 203

 İdare Hukuku-I

Bu derste, idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır.

LAW 205

 Ceza Hukuku (Genel)-I

Bu dersin içeriğini, ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman, yer ve kişi bakımından uygulama alanı ile suçluların geri verilmesi konuları ele alınmaktadır.

LAW 207

 International Law-I

Bu ders kapsamında Devletler Umumi Hukukunun kaynakları, temel prensipleri ve tarihçesi ile başlanacak olan derse uluslararası hukukun iç hukuk ile ilişkisi; antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun temel süjesi olarak devletin niteliği, devletin egemenlik alanları olarak deniz, hava ve kara ülkesi konuları takiben işlenecektir.

LAW 213

 Legal Writing

Bu ders, Türkiye’deki bir üniversitede, avukat olma amacıyla eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir. Dersin amacı, öğrencileri, sözlü ve yazılı olarak yabancı müvekkil ve işverenlerle muhatap olacakları uluslararası çalışan hukuk bürolarındaki kariyerlerine hazırlamaktır.

LAW 289

 Kamu Maliyesi

Bu dersin amacı, kamu maliyesinin temellerini, kamusal mallar teorisini, kamusal karar alma sürecini ve kamu harcamalarını ve bu alanlardaki başlıca yaklaşımları öğretmek ve bu alanlardaki gelişme ve sorunları değerlendirebilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmaktır.  

İKİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 202

 Borçlar Hukuku (Genel)-II

Bu derste, esas olarak, borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları, borcun üçüncü kişilere etkisi ile borçların sona ermesi ele alınmaktadır. Buna ilaveten müteselsil borçluluk ve şarta bağlı borçlar gibi özellik arz eden borç ilişkileri ile alacağın temliki ve borcun nakli kavramları da incelenmektedir.

LAW 204

 İdare Hukuku-II

Bu derste, kolluk ve kamu hizmeti konuları derinlemesine incelenmektedir. Bunun yanı sıra, idari işlemler mercek altına alınmakta ve idari işlemlerin özellikleri ile bu özelliklerin bireyler üzerindeki yansımaları anlatılmaktadır. Mahkeme kararları önemli bir yer teşkil etmektedir.

LAW 206

 Ceza Hukuku (Genel)-II

Bu derste suç teorisi ve yaptırım teorisi ele alınmaktadır. Bu çerçevede suçun unsurları, kusurluluk, cezalandırılabilirliğin diğer şartları, ihmali suçlar, teşebbüs, iştirak, içtima, yaptırım türleri olarak cezalar ve güvenlik tedbirleri, davayı ve cezayı düşüren sebepler incelenmektedir.

LAW 208

 International Law-II

Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, devletlerin güç kullanımı; uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümü olarak uluslararası yargı mekanizması, işleyişi ve önemi, Birleşmiş Milletler Örgütü, rolü, organları ve faaliyetleri dersin temel konuları olarak verilecektir. Uluslararası hukukta insan hakları öğesi ve uluslararası insancıl hukuk konularına değinilecektir.

LAW 210

 Vergi Hukuku

Vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları ile vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü gibi konular ele alınmaktadır.

LAW 212

 Economics for Lawyers

Bu ders, fiyat belirleme, tüketici davranışı teorisi, mükemmel şekilde rekabetçi piyasaların koşulları, aksak rekabetçi piyasalar (monopol ve oligopol) konularını kapsamaktadır. Ders ayrıca işsizlik, fiyat istikrarı, sürdürülebilir kalkınma gibi makroekonominin temel kavramlarını da kapsar. Bu derste işlenen diğer önemli konular ise para ve bankacılık, parasal teori ve politikalar, devlet bütçesi, gelir dağılımı ve ekonomik kalkınmadır.

LAW 216

 Comparative Legal Systems

Ulusal hukuklar daha geniş bir evrenin parçasıdırlar. Karşılaştırmalı hukukun temel amacı belirli yabancı hukuk sistemleri hakkında genel bilgi vererek uluslararası hukuk pratiği için gerekli temel becerileri kazandırmaktır. Bu öğrencilerin yabancı hukuklar, kavramlar ve yaklaşımlar ile tanışmasını sağlayarak yabancı hukukçularla iletişimi kolaylaştırır. Bu derste bazı müşterek ve Kara Avrupası hukuk sistemlerinin yargı örgütü, temel hukuk kaynakları ve temel hukuki kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

ÜÇÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 301

 Eşya Hukuku-I

Eşya Hukuku I dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri oluşturur.

LAW 303

 Medeni Usul Hukuku-I

Medeni Usul Hukuku: Medeni Usul Hukukunun yer ve zaman bakımından uygulanması, kaynakları, yorum, hakim olan ilkeler; yargı; mahkemeler; yargı görevlileri; dava; usul işlemleri; davanın tarafları.

LAW 305

 Borçlar Hukuku (Özel)-I

Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmeleri incelenmektedir. Franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitleri ele alınmaktadır.

LAW 307

 Ticari İşletme Hukuku

Ticari işletme hukuku derslerinin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.

LAW 309

 Ceza Hukuku (Özel)- I

Bu derste suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar incelenmektedir.

LAW 311

 İdari Yargı

İdarenin tabi olduğu denetim mekanizmaları ve idari yargılama usulü pratik çalışmalar vasıtasıyla öğrencilere tanıtılmaktadır. Bu amaçla, derste idari yargılama mercileri, idari yargıda dava açma süreleri, idari işlemin niteliğine göre idari yargıda başvurulacak mahkemelerin sınıflandırılması, bu mahkemelerin görev ve yetki alanının yanı sıra, idari yargıda dava çeşitleri, mahkeme kararlarının uygulanması, sorumluluk esasları ile olağan ve olağanüstü kanun yolları ele alınmaktadır.

LAW 313

 Hukuk Felsefesi

Bu dersin ana konusu “adalet”tir. Bu terimin felsefi olarak kavramlaştırılması bize adaletin bir talep, adaletsizliğin ise bir olgu olduğunu ortaya koyacaktır. Daha sonra bu kavramın çeşitli hukuk felsefesi akımlarınca nasıl ele alındığı karşılaştırmalı olarak ele alınır. Aristoteles’in ‘dağıtıcı’ adaletinden Bentham’ın ‘faydacı’ adaletine, Kant’ın ‘insana saygı’ temelindeki adalet anlayışından, Rawls’un ‘fairness’ kavramına kadar adalet kavramı tartışılarak irdelenir. Son olarak geçmişte yapılan adaletsizliklerden bugün yaşayanların ne denli sorumlu olabileceği konusu örnekler verilerek tartışılır.

ÜÇÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 302

 Eşya Hukuku-II

Eşya Hukuku II dersinin konusunu, taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olan kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları oluşturmaktadır.

LAW 304

 Medeni Usul Hukuku-II

Medeni Usul Hukuku: Davanın açılması, davaya cevap, tahkikat, ispat ve deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, istinaf, yargılama giderleri ve adli yardım, özel yargılama usulleri, geçici hukuki koruma, tahkim, insan hakları mahkemesine kişisel başvuru

LAW 306

 Borçlar Hukuku (Özel)-II

Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmeleri incelenmektedir. Franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitleri ele alınmaktadır.

LAW 308

 Şirketler Hukuku

Şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler

LAW 310

 Ceza Hukuku (Özel)- II

Bu derste suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar incelenmektedir.

LAW 312

 Türk Vergi Sistemi

Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminde yer alan gelir, harcama ve servet vergilerinin işleyişini ortaya koyarak pratikte karşılaşılabilecek sorunları hukuk metodolojisine uygun muhakeme gücüne dayalı olarak çözümleme becerisi kazandırmaktır.

LAW 318

 İmar Hukuku

İdarenin imar yetkileri, imar planlaması, Düzenleme Ortalık Payı, Yapı ruhsatı, İmar planlaması nedeniyle yargısal uyuşmazlıklar.

DÖRDÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 401

 Miras Hukuku

Miras Hukuku, mirasbırakan dediğimiz bir kimsenin, ölümü ile intikal edebilen hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini ele almaktadır. Bu kapsamda, miras hukukunun temel kavramları (mirasbırakan, mirasçı, tereke, külli halefiyet vs.), yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruf kavramı ve ölüme bağlı tasarruf türleri, saklı pay, tenkis, denkleştirme, mirasın geçmesi (intikali), mirasın kazanılması (iktisabı) ve mirasın paylaştırılması konuları incelenmektedir.

LAW 403

 İcra ve İflas Hukuku-I

İcra ve İflas Hukuku kapsamında icra organlarının neler olduğu, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası anlatılmaktadır. Bu bağlamda icra hukuku hakkında genel bilgiler, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, tatil ve talik halleri, icra takibinin tarafları, genel haciz yoluyla takip, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, mal beyanı, haciz hacze iştirak, hacizde istihkak prosedürü, borcun taksitle ödemesi, satış, ihalenin feshi, borç ödemeden aciz vesikası kavramları ve kurumları, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz ve icra suçları konuları anlatılacaktır.

LAW 405

 Ceza Muhakemesi Hukuku-I

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin amacı, işlevi, bu hukuk dalının kaynakları, kaynakların yorumu, ceza muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması, muhakeme şartları, soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri, soruşturma evresinin süjeleri, soruşturma evresinde delillerin toplanması, koruma tedbirleri ve soruşturmadan sonuç çıkartılması konuları oluşturmaktadır.

LAW 407

 Devletler Özel Hukuku-I

Dersin amacı, özellikle, yabancı kanunların tatbikinin söz konusu olabileceği milletlerarası özel hukuku kaidelerimizin uygulanması metotlarını öğrenciye aktarmaktır. İlk yarıyılda esas olarak milletler özel hukukunda kanunlar ihtilafı kaidelerinin hukuki niteliği ve nevileri, atıf kavramı, bağlama kaideleri, kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, ön mesele, kamu düzenine uygunluk kaidesi, Türk hukukuna göre yabancılık unsuru, yabancı hukukun tatbiki halleri ile vatandaşlık hukukunda genel doktrinler, Türk vatandaşlık hukukunda genel prensipler, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı halleri, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu konuları ele alınmaktadır.

LAW 409

 İş Hukuku

Bu derste, uygulamada oldukça geniş bir yer kaplayan iş uyuşmazlıklarının kaynağı olan işçi işveren ilişkileri incelenecektir. Bu kapsamda, İş hukukunun tarihi gelişimi; İş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme); iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları anlatılacaktır.

LAW 411

 Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku dersinde, Deniz Ticareti Hukuku’nun gemi, kaptan, gibi temel kavramları incelenmektedir. Donatan ve donatanın sorumluluğu açıklanmaktadır. Navlun sözleşmesi incelenmektedir. Gemi tahsis sözleşmeleri üzerinde özellikle durularak, bilhassa çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri ve tanımı incelenmektedir. öncelikle gemi tahsis sözleşmelerine değinilirken karşılaştırmalı olarak çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri belirlenmekte ve tanımı yapılmaktadır. Çarter sözleşmelerinin türleri, türlerin kendilerine münhasır özellikleri ve ortak özellikleri incelenmektedir. Ders kapsamında çarter sözleşmelerindeki taşıyan, taşıtan, donatan, çarterer gibi kavramların içi doldurulmakta, bu şahısların hukuki sorumluluklarına değinilmektedir. Uygulamada kullanılan tip sözleşmelerin çevirisi yapılarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir.

LAW 413

 Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak hukuku dersinde özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve hükümleri, ziyaı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.

DÖRDÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı

 

Ders İçeriği

LAW 402

 Toplum Felsefesi

Batı üniversitelerinde çok zaman “toplum/devlet/siyaset felsefesi” konularının birlikte işlendiği görülür. Dersin amacı da, adı geçen bu üç devasa konu ve problem alanının hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerine en uygun biçimde anlatılabilmesidir. Batı düşüncesindeki “utopia” örnekleri Platon, Morus ve Campanella’da görüldükten sonra 19. yüzyılın “ütopik sosyalist”(Fourier, Saint-Simon) ve “sosyalist”(Marx, Engels) düşünürleri irdelenir. Sosyoloji biliminin kurucuları olan Auguste Comte, Emile Durkheim ve Max Weber’in ana düşünceleri ele alınır. 20. yüzyılın evrimci ve çatışmacı toplum kuramlarının yanı sıra İslam dünyasından da İbni Haldun ve Ziya Gökalp’in görüşleri irdelenir. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin “Batılılaşma” ve “çağdaşlaşma” serüveni toplum felsefesi açısından büyüteç altına alınır.

LAW 404

 İcra ve İflas Hukuku-II

İcra ve İflas Hukuku kapsamında İflâs yoluyla takip, iflâs davası, doğrudan doğruya iflâs hâlleri, iflâsın kaldırılması, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini konuları anlatılmaktadır.

LAW 406

 Ceza Muhakemesi Hukuku-II

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin kovuşturma evresinde yapılan işlemler oluşturmaktadır. Bu çerçevede kovuşturma evresinde yetkili olan ceza mahkemesinin madde, yer, kişi yönünden yetkileri, hakimlerin nitelikleri, bağımsızlık ve tarafsızlığı, uyuşmazlıklar arasındaki bağlantı, duruşma evresinin safha ve özellikleri, kanun yolları ve özel yargılama usulleri üzerinde durulmaktadır.

LAW 408

 Devletler Özel Hukuku-II

İkinci yarıyılda şahsın hukuku, aile hukuku, nesep hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunda milletlerarası özel hukukunun uygulama kuralları, hukuki muamelelerde şekil ve zamanaşımı konuları ile milletlerarası usul hukukunda lex fori prensibi, vasıflandırma, maddi hukuk ile ilişki, milletlerarası yetki kaideleri, Türk milletlerarası yetki sistemi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, yabancı hakem kararlarının tenfizi, milletlerarası adli yardım konuları ile yabancılar hukukunda yabancıların Türkiye' de çalışma hürriyeti, gayrimenkul edinme hakları ile miras hakları konuları işlenmektedir.

LAW 410

 Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik; Sosyal Güvenliğin ilkeleri ve finansmanı; Sosyal Güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde reform; Sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi; Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler; Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası); İşsizlik sigortası; Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası; Bireysel emeklilik; Sosyal yardım ve sosyal hizmetler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

LAW 412

 İnsan Hakları Hukuku

İnsan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları kuramı, Uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları incelenecek konulardır.

LAW 414

 Sigorta Hukuku

Sigorta kavramı, Sigorta sözleşmelerinin özellikleri, sigorta şirketlerinin denetimi, sözleşmelerin kurulması, sigortacının hak ve yükümlülükleri, sigorta ettirenin hak ve borçları, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, tazminat ve sigortacının halefiyeti.

SEÇMELİ DERSLER

 

 

Alan İçi Seçmeli Dersler

BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 121

 Law Literature and Art

Bu ders, hukukun mantıksal yönlerine olan vurgunun ve ona mantıksal yaklaşımın doruğa ulaştığı Romalılar zamanından bu yana hukuk dünyasında egemen olan geleneksel ve hegemonik mantıki-rasyonel yaklaşımlara bir karsı çıkışı amaçlamaktadır. Mantık temelli indirgemeci bir yaklaşımdan uzaklaşmak suretiyle, bu ders hukuk dünyasındaki etik ve estetik unsurlarla ilişkiye geçme cabasında epistemolojik ve metodolojik çeşitliliği esas almaktadır. Bu nedenle bu derste birçok hukuk, edebiyat ve sanat metinleri ile ilişkiye girip, onları birbirleriyle karşılaştıracağız, benzerliklerini ve farklı yanlarını vurgulayacağız, sanat ve edebiyat metinlerindeki hukuka ilişkin gizli varsayımları ve anlamaları ortaya çıkarmaya çalışacağız.

LAW 123

 Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi dersinde ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; bu kapsamda Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı konuları anlatılmaktadır. Ders; giriş, iktidar kavramı ve Batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri, uluslararası ilişkilerde aktörler ve sistemler, iktidar ve devlet, siyasal iktidarın sınırlandırılması, demokrasi kavramı, siyasal güç olarak siyasal partiler ve baskı grupları, seçim yöntemleri ve düzenekleri, siyasal rejimler, rejimlerin kümelendirilmesi konularından oluşmaktadır.

LAW 127

 Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin felsefi düşünmeyi ve felsefi sorgulamayı öğrenmelerini sağlamaktır. Felsefenin ne olduğu, nasıl başladığı, nasıl bir bilgi dalı olduğu ve yaşadığımız karmaşık hayatta felsefi temellendirmenin ne işe yarayabileceği konularında öğrencilerin bilgi edinmelerinin yanı sıra sistematik bazı felsefe disiplinleri(felsefi antropoloji, bilgi felsefesi, tarih felsefesi gibi) nispeten detaylı olarak irdelenir. Ayrıca öğrencilerin felsefi bir metni nasıl okumaları, anlamaları ve yorumlamaları gerektiği konularında da pratik bir tecrübe kazanmalarına çalışılır.

LAW 129

 Almanca-1

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak temel düzeyde Almanca dersi verilecektir.

LAW 141

 Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. Bu ders kapsamında, sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramları, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri,  sosyal biliş ve sosyal algı, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve tutum değişimi, saldırganlık, grup yapısı ve dinamiği, liderlik ve karar alma ile önyargı ve ayrımcılık konuları anlatılmaktadır.

BİRİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 122

 Sociology

Bu derste öncelikle sosyolojinin bir bilim olarak tarihi gelişimi üzerine eğilinecek ve özellikle bu hususta sosyal bilimlerin doğal bilim metodolojisini kabul ettikleri 19. Yüzyıl incelenecektir. Buna göre, sosyolojinin kurucu babaları olan Auguste Comte, E. Durkheim, H. Spencer ve Max Weber’i ve onların sosyolojiden ne anladıkları hususlarını analiz edeceğiz. Bunun ardından sosyolojinin 20. yüzyılda aldığı bilimsel gelişme yolunu, özellikle 1960 ve 1970’lerde doruk noktasına ulasan davranışçı bilimler ve ampirik çalışmalara ağırlık vererek incelenmektedir. Sonunda Marksist, Frankfurt Okulu, Yapısalcılık, Post-Yapısalcılık, Feminizm ve Sömürge Sonrası Düşünce okulları ve bunların sosyolojiye bakisini tartışılacaktır.

LAW 124

 Psikoloji

Bu derste, hukuk ve psikolojinin kesişim noktasında bulunan, adli psikoloji alanının ve uygulamalarının tanıtılması; bu alana dahil konuların detaylandırılarak incelenmesi; suç, suçlu ve mağduriyet ile ilgili öğrencilere bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.

LAW 128

 Almanca- II

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 130

 Sanatta Suç ve Ceza

Derste yazılı ve görsel sanat eserlerinin "suç" ve "ceza" kavramlarını nasıl resmettiği incelenecek, her derste belirli bir eser ele alınarak eleştirel gözle tartışılacaktır. Bu amaçla önce eserin ceza hukuku teorisindeki hangi yaklaşımı yansıttığı veya eleştirdiği ortaya konulacaktır. Bu yaklaşımlar; suç açısından tabii suç-pozitif suç ayrımı, ceza açısındansa cezanın amaçlarıdır. Derste ele alınacak eserler aracılığıyla, bu yaklaşımların tartışılması planlanmaktadır.

LAW 132

 Uygarlık Tarihi

Bu ders kapsamında uygarlık tarihine ilişkin genel kavramların ve dünya tarihine ilişkin farklı perspektiflerin tanıtılması hedeflenmektedir.

LAW 134

 Introduction to Human Rights

Bu ders kapsamında İnsan Hakları Hukuku'nun temel kavramları üzerinde durularak İnsan Hakları Hukuku maddi hukuk ve uluslararası denetim usulleri yönüyle incelenecek ve öğrencilere İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin genel bilgiler verilerek insan hakları meseleleri tartışılacaktır.

LAW 140

 Düşünce Tarihi

Felsefeye Giriş dersinde felsefe kavramlarına aşinalık kazanan öğrenciler iki dönem sürecek olan Düşünce Tarihi derslerinde Sokrates öncesi dönemden 20. yüzyıla kadar süregelen felsefi düşünmenin serüvenine tanıklık ederler. İlk dönemde Batı Felsefesi’nin başlangıcındaki Platon, Aristoteles gibi büyük düşünürlerin yanı sıra Yeniçağ’a kadarki evre incelenir. Ancak Batı Felsefesi’nin İslam Felsefesi’ne etkisi ve bunlardan tamamen bağımsız olarak gelişmiş olan Uzakdoğu(Buddha, Tao, Konfüçyus gibi) düşüncesi de işlenen konular arasındadır. İkinci dönemde ise Yeniçağ’dan itibaren bilimin ve akılcılığın etkisiyle gelişen Batı Felsefesi’nin 18. yüzyılda İngiliz ve Fransız, 19. yüzyılda ise Alman düşünürlerin eserleriyle insanlığa nasıl eşsiz katkılarda bulundukları anlatılır. 20. Yüzyıldan ise örnek olarak ontoloji, antropoloji, varoluş felsefesi gibi akımlar üzerinde durulur.

İKİNCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 221

 Siyasi Tarih

Bu derste konu ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklardan yola çıkarak, Türk siyasal hayatının gelişimini incelenmektedir. İlk olarak, kısaca Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi süreçlerini devlet-toplum ilişkileri temelinde ele alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun incelendiği bu derste, daha sonra çok partili hayata geçişten günümüze siyasi partiler, sosyo-kültürel dinamikler, temel siyasal güçler, sivil toplumun gelişimi ve demokratik konsolidasyon gibi konular anlatılmaktadır.

LAW 223

 Introduction to Common Law

Dünya çapındaki işbirliği değişik uluslarüstü kuruluşların kurulmasına yol açmıştır. Bu kuruluşların çoğunun yargı organları bulunmaktadır ve bu organlar kendi hukuklarını yaratmışlar ve yaratacaklardır. Bunlar birlikte küresel bir hukuk kültürü geliştirmektedir. Bu hukuk kültürü öncelikle ulusal hukuklardan kaynaklanacak, daha sonar zamanla ulusal hukukları geliştirecektir. Bu nedenle, çağdaş bir hukukçunun sadece kendi hukukunu bilmesi yetmez; diğer hukuk sistemleri ve küresel hukuk kültürü hakkında da bilgi sahibi olması gerekir.

LAW 225

 Siyasal Partiler Hukuku

Seçme ve Seçilme Hakkı; Seçimlerin Yönetimi ve Yargısal Denetimi; Seçim Sistemleri; Siyasal Partiler; Siyasal Partilerin İşlevleri ve Siyasal Parti Özgürlükleri; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Görülen Parti Kapatma Davaları.

LAW 227

 Almanca-3

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 229

 Moot Court Studies-I

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

İKİNCİ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 222

 İslam Hukuku

Önemli hukuk sistemlerinden birisi olan ve hukuk tarihimizde de önemli bir yere sahip bulunan islam hukukunun kaynakları, dalları ve bunlar hakkında kısa açıklamalar bu derste ele alınacaktır.

LAW 226

 Almanca-4

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 228

 Türk Borçlar HukukundaYeni Gelişmeler

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile girilen yeni dönemde Türk Borçlar Hukukunda meydana gelen yenilikleri konu almaktadır.

LAW 232

 Etik ve Değer Felsefesi

Bu derste ayrıca Yargı Etiği konusu Yargıtay’ın hazırlamış olduğu belgeler kullanılarak işlenmektedir.

LAW 234

 Moot Court Studies-II

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 236

 Spor Hukuku

Bu ders kapsamında, spor özel hukuku ile spor kamu hukuku konularının yanı sıra; devletler üstü teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, spor yargısı ve bazı sporlara özgü hukuk kuralları incelenecektir. Yabancı mevzuat ve yargı kararları ile birlikte Türk spor mevzuatı ve bu konudaki idari yapılanma da dersin konuları arasındadır.

LAW 238

 Basic Notions in International Relations

Bu ders, kamusal uluslararası hukuka ilgi duyan öğrencilere yönelik olarak bir uzmanlık dersi olarak sunulmaktadır. Güç kullanımı her zaman devletler arasındaki ilişkilerin bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, özellikle XIX. Yüzyıldan başlayarak, farklı devletlerin askeri faaliyetlerinin insani boyutuna değinilmiştir. Sivillerin ve silahlı güçlerin düşman devletler tarafından korunması gereken belirli haklara sahip olduğu düşünülüyordu. Özellikle bu derste öğrencilere, uluslararası hukukun gelişmesine ilişkin tarihi ve sözleşmeler tarihi hakkında bilgi verilecektir (1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 Ek Protokolleri dahil). Tarihsel analiz bunu, korunan haklar ile gerçekte önerilen koruma verimliliğini ve / veya verimsizliğini belirleyerek uluslararası hukuk alanındaki mevcut sorunların eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesine fayda sağlayacaktır.

ÜÇÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 321

 Çocuk Ceza Hukuku

Bu derste çocuk kavramı, çocukların korunmasına yönelik uluslararası ilkeler, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak koruyucu ve destekleyici tedbirler ele alınacaktır. Ayrıca suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan ceza soruşturması ve kovuşturmasının özellikleri hakkında bilgiler verilecektir.

LAW 323

 Almanca- 5

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 325

 Çevre Hukuku

Kavşak niteliğinde bir hukuk disiplini olan çevre hukukunda, genel olarak çevre kavramı, çevre hakkı ve bunun gelişimi, ulusal ve ulusal üstü düzenlemelerde çevre hukuku, yaptırımları, sorumluluk halleri ile bu düzenlemelerin sonuçları incelenmektedir.

LAW 327

 Bilişim Hukuku

Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

LAW 329

 İnfaz Hukuku

İnfaz hukuku dersinin amacı özetle, hükmün kesinleşmesinden hükümlünün infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un belli bir sistematik içerisinde incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi öğrenciye sunmaktır.

LAW 331

 Moot Court Studies-III

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar

LAW 355

 Karşılaştırmalı Özel Hukuk

Bu dersin amacı, dünyadaki çeşitli hukuk sistemlerinde sözleşmeler hukukunun ve diğer özel hukuk kurumlarının temel özelliklerini, ortak özelliklerini ve temel farklılıkları göstermektir. Bu ders kapsamında, farklı hukuk sistemlerine ve düzenlerine, uluslararası sözleşmelere atıfta bulunulacaktır.

LAW 357

 Hukuk Kliniği I

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

LAW 359

 Bütçe Hukuku

Bu ders kapsamında Kamu Maliyesinin kamu giderleri kolunu oluşturan bütçeyi, ekonomik ve hukukî açıdan ele alarak bütçenin niteliği, temel ilkeleri, çıkarılma usulleri, uygulanması ve denetiminin hukukî niteliğinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 324

 Rekabet Hukuku

Rekabet kavramı, rekabete aykırı sözleşmeler, anlaşmalar, uyumlu eylemler, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, rekabet kurulu incelemeleri.

LAW 326

 İmar Hukuku

İdarenin imar yetkileri, imar planlaması, Düzenleme Ortalık Payı, Yapı ruhsatı, İmar planlaması nedeniyle yargısal uyuşmazlıklar.

LAW 328

 Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi. Ayıplı mal ve hizmetler. Ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar. Tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları. Tüketici örgütleri.

LAW 336

 Moot Court Studies-IV

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 338

 Almanca-6

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 340

 Kriminoloji

Bu derste kriminoloji biliminin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kriminolojik araştırmalarda metot ve bilinmeyen suçluluk konusu, günümüz kriminolojisine göre suçun nedenleri ve bu bağlamda Medya ve suçluluk, çocuk suçluluğu, cinsiyet ve suç, şiddet suçları, cinsel suçlar, ekonomi ve suçluluk, bağımlılık maddeleri ve suçluluk konuları incelenmektedir.

LAW 342

 Kadastro Hukuku

Bu dersin amacı, kamu hukukuna ait bir dal olan Kadastro Hukuku hakkında bilgiler vermektir.

LAW 344

 Sosyal Medya ve Hukuk

Bu ders, öğrencilere sosyal medya ve hukuk arasındaki ilişkiyi aktarmayı amaçlar. Özellikle günümüzde oldukça sıklıkla kullanılan cep telefonları ve tablet bilgisayarlar sayesinde, sayıları gün geçtikçe artan sosyal ağlarda, web sitelerinde, bloglarda yapılan paylaşımların hukukun çeşitli alanlardaki yansımaları incelenecektir. Manevi tazminat davaları, Dijital pazarlarda rekabet, boşanma davalarında sosyal medya paylaşımlarının rolü, dijital güvenlik gibi konular işlenerek öğrencilere yeni nesil bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır.

LAW 346

 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

Bu dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin korumacılık konusunda belirli bir anlayışa sahip olmalarını ve hassasiyet kazanmalarını sağlamaktır. Derste önce kültür mirasından ve doğal varlıklardan ne anlaşıldığı, sonra da bunların niçin korunmaları gerektiği anlatılır. Türkiye’nin olağanüstü zengin kültür mirası ve doğasından pek çok örnekler verilerek bunların değeri, evrenselliği ve bu kavramlarla birlikte gelen aidiyet, kimlik ve bilinç konuları incelenir. “Nasıl korumalıyız?” sorusuna gelindiğinde ise koruma hukuku üzerinde durularak hem Türkiye’deki koruma mevzuatı, hem de korumayla ilgili uluslararası kuruluşların(UNESCO, Europa Nostra gibi) işlevleri ve sorumlulukları anlatılır. Dersin tamamlayıcıları olarak Antalya’nın yakın çevresine en az iki adet günübirlik gezi yapılır ve öğrencilerin somut örneklerle karşılaşması sağlanır.

LAW 368

 Hukuk Kliniği II

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

LAW 372

 Hukuk ve Sinema

Bu derste, sinemanın bir hak olarak hukuksal temelleri; yasal ve anayasa düzenlemeler incelenecektir. Seçilen Anayasa Hukuku ve diğer hukuk konularıyla ilgili filmleri izlenecek ve ardından konuyu teorik düzeyde tartışılacaktır.

LAW 378

 Kamu İhale Hukuku

Kamu idaresi, kamu ihalesi, ihale usulleri, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu

DÖRDÜNCÜ SINIF BİRİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 421

 Siyasal Düşünceler

Modern devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişimi sürecinin siyasi-hukuki kavramlarına yönelik tarihsel ve teorik aşamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Temel modern anayasal kurumların ve kavramların, hak kavramı doğrultusunda dönemsel ve karşılaştırmalı olarak tartışılması. Modern devletin doğuşuna paralel olarak, hak kavramının tarihsel belgelerinin günümüze kadar gelişiminin anlatımı.

LAW 425

 Adli Tıp

Bu derste, öğrencilere Adli Tıp Bilimi’nden özellikle Ceza Hukuku alanında nasıl yararlanıldığı ve Adli Tıp Bilimi ile birtakım suçların nasıl aydınlatıldığı anlatılmaktadır.

LAW 427

 International Criminal Law

Milletlerarası Ceza Hukuku dersinde, milletlerarası ceza hukukunun genel ilkeleri anlatıldıktan sonra ceza hukuku kurallarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin ilkeler, ceza hükümlerinin milletlerarası değeri, suçluların iadesi gibi konularla birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan ad hoc Mahkemeler ile Uluslararası Ceza Divanı, Roma Statüsü kapsamında detaylı olarak incelenecektir.

LAW 429

 Sermaye Piyasası Hukuku

Ders kapsamında Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri, Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu konuları anlatılmaktadır.

LAW 433

 Moot Court Studies-V

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 435

 Almanca-7

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 439

 Avukatlık Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunlarının büyük bir kısmı avukatlık mesleğine yönelmektedir. Oysa bu mesleğin hukukunu tanıtan derslere, hukuk eğitiminde yer verilmesi ihmal edilmektedir. Bu dersle, bu alanda hissedilen ciddi bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak konular şunlardır: Avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim, uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri, etik/mesleki kurallar.

LAW 441

 İnsan Hakları Felsefesi

İnsan Hakları konusu hukukçular tarafından yoğunluklu olarak ele alınmakla birlikte, insanların insanlara ettiği bir muamele biçimi bağlamında anlaşıldığında, felsefenin, daha doğrusu etiğin bir konusu olmaktadır. Felsefenin temel amacı, adına “insan” denen türün haklarının nereden kaynaklandığını göstermek ve bunları kavramlaştırarak temellendirmektir. Felsefenin bu işe girişmesiyle birlikte ‘temel hak ve özgürlük’ olarak addedilen bazı hakların temel bir insan hakkı olmadığı görülür. Bu ders, hukuk fakültesi öğrencilerinin temel hak ve özgürlükleri felsefi olarak kavramlaştırmanın önemini fark etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ‘demokrasi’, ‘laiklik’ gibi kavramların kullanımında da belirli bir hassasiyet kazanmalarını sağlar.

LAW 457

 Hukuk Kliniği III

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

DÖRDÜNCÜ SINIF İKİNCİ DÖNEM SEÇİMLİK DERSLERİ

Ders Kodu 

Ders Adı

Ders İçeriği

LAW 428

 Einführung in das deutsche Recht

Alman ceza hukukuna giriş, ceza hukuku genel hükümlerinin temel kavramlarının anlamı ve uygulanması, hukukî metinlerin anlamı ve tartışılması, örnek olay üzerinde hukukî çalışmalar yapılacaktır.

LAW 430

 Hava ve Uzay Hukuku

Ders kapsamında Uzay Hukukunun temel kavramları, Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki ayni haklar ve uluslararası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık kanunu hükümleri dairesinde hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.

LAW 432

 Moot Court Studies-VI

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

LAW 434

 Almanca-8

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

LAW 436

 International Humanitarian Law

Uluslararası İnsancıl Hukuk dalının varoluş nedeni, savaş olgusudur. Dersin amacı bu hukuk dalını öğrencilere tanıtmak ve Uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanacak kurallar hakkında bilgi vermektir.

LAW 438

 Bireysel Başvuru

Bu derste Anayasa mahkemesine bireysel başvuru sistemi, bireysel başvurunun özellikleri, iç hukuk yollarının tüketilmesi, süre şartı, maddi haklar, bireysel başvuru yapılması incelenecektir.

LAW 440

 Arabuluculuk

Bu dersin amacı anlaşmazlık çözümünde kullanılan yöntemlerden 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenen arabulucuğun hukuki boyutlarının incelenmesi ve anlaşmazlık çözümünün hukuki çerçevede değerlendirilmesidir.

LAW 442

 Adli Yazışma

Bu derste öğrenciler Türk usul hukuku çerçevesinde mahkeme ile yapılacak yazışmaları pratik olarak öğrenme ve uygulama imkanı bulurlar.

LAW 444

 Enerji Hukuku

Bu dersin amacı, özelleştirilen ve regülasyona tabi tutulan enerji piyasalarının değişen hukuki yapısını öğrenmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları analiz etmektir.

LAW 468

 Hukuk Kliniği IV

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

18.AKTS Ders Tanıtım Formları

ÜY-FR-0913 LAW 101 Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar

ÜY-FR-0913 LAW 102 Medeni Hukuk-II

ÜY-FR-0913 LAW 103 Medeni Hukuk-I

ÜY-FR-0913 LAW 104 Anayasa Hukuku-II

ÜY-FR-0913 LAW 105 Anayasa Hukuku-I

ÜY-FR-0913 LAW 106 Türk Hukuk Tarihi

ÜY-FR-0913 LAW 107 Roma Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 108 Genel Kamu Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 109 Mesleki İngilizce-I

ÜY-FR-0913 LAW 110 Mesleki İngilizce-II

ÜY-FR-0913 LAW 121 Law Literature and Art

ÜY-FR-0913 LAW 123 Siyaset Bilimi

ÜY-FR-0913 LAW 127 Felsefeye Giriş

ÜY-FR-0913 LAW 140 Düşünce Tarihi

ÜY-FR-0913 LAW 141 Sosyal Psikoloji

ÜY-FR-0913 LAW 202 Borçlar Hukuku (Genel)-II

ÜY-FR-0913 LAW 203 İdare Hukuku-I

ÜY-FR-0913 LAW 204 İdare Hukuku-II

ÜY-FR-0913 LAW 205 Ceza Hukuku (Genel)-I

ÜY-FR-0913 LAW 206 Ceza Hukuku (Genel)-II

ÜY-FR-0913 LAW 207 International Law-I

ÜY-FR-0913 LAW 208 International Law-II

ÜY-FR-0913 LAW 210 Vergi Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 212 Economics for Lawyers

ÜY-FR-0913 LAW 213 Legal Writing

ÜY-FR-0913 LAW 216 Comparative Legal Systems

ÜY-FR-0913 LAW 222 İslam Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 223 Introduction to Common Law

ÜY-FR-0913 LAW 225 Siyasal Partiler Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 232 Etik ve Değer Felsefesi

ÜY-FR-0913 LAW 236 Spor Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 289 Kamu Maliyesi

ÜY-FR-0913 LAW 301 Eşya Hukuku-I

ÜY-FR-0913 LAW 302 Eşya Hukuku-II

ÜY-FR-0913 LAW 303 Medeni Usul Hukuku-I

ÜY-FR-0913 LAW 304 Medeni Usul Hukuku-II

ÜY-FR-0913 LAW 305 Borçlar Hukuku (Özel)-I

ÜY-FR-0913 LAW 306 Borçlar Hukuku (Özel)-II

ÜY-FR-0913 LAW 307 Ticari İşletme Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 308 Şirketler Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 309 Ceza Hukuku (Özel)- I

ÜY-FR-0913 LAW 310 Ceza Hukuku (Özel)- II

ÜY-FR-0913 LAW 311 İdari Yargı

ÜY-FR-0913 LAW 312 Türk Vergi Sistemi

ÜY-FR-0913 LAW 313 Hukuk Felsefesi

ÜY-FR-0913 LAW 316 Kamu İhale Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 324 Rekabet Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 326 İmar Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 327 Bilişim Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 329 İnfaz Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 359 Bütçe Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 363 Fikri Mülkiyet Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 376 Bankacılık Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 401 Miras Hukuku

ÜY-FR-0913 LAW 402 Toplum Felsefesi

ÜY-FR-0913 LAW 403 İcra ve İflas Hukuku-I

ÜY-FR-0913 LAW 404 İcra ve İflas Hukuku-II

ÜY-FR-0913 LAW 405 Ceza Muhakemesi Hukuku-I

ÜY-FR-0913 LAW 406 Ceza Muhakemesi Hukuku-II

ÜY-FR-0913 LAW 407 Devletler Özel Hukuku-I

ÜY-FR-0913 LAW 408 Devletler Özel Hukuku-II

ÜY-FR-0913 LAW 409 İş Hukuku